GoedBericht.nl logo
English Blog

dood maken of doen versterven?

09-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet
Dit is een bewerking van een artikel dat op 2 november 2012 op deze site werd geplaatst.

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij…
Kolosse 3:5 (NBG) 

In de voorgaande verzen had Paulus aangemoedigd te zoeken (3:1) en te bedenken (3:2) de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hoe anders dan door het woord van Christus rijkelijk onder ons te laten wonen (3:15)? Door de Schriften te onderzoeken die immers van Hem getuigen. Enfin, de oproep in vers 5 om “de leden die op de aarde zijn” te doden, doet in dat perspectief vreemd aan. Zijn we dan alsnog weer niet bezig te bedenken de dingen die op aarde zijn? Wie geöriënteerd is op de levende Christus en de rijkdommen in Hem (Kol.2:3) heeft toch geen interesse in de zinloze zaken die Paulus opsomt vanaf vers 5? Houdt Paulus ons ook elders juist niet voor dat we zouden rekenen vanuit het gegeven dat we “doden voor de zonde zijn maar levenden voor God in Christus Jezus” (Rom.6:11)? Waarom dan “de leden die op aarde zijn” doodmaken? Het antwoord op deze vraag is verrassend!

Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor het werkwoord ‘doden’ is niet APO-KTEINO (Strongnr. 615) dat (actief) ‘van het leven benemen’ betekent, maar NEKROO (Strongnr. 3499). Dit laatste woord komt slechts 3x voor in het ‘Nieuwe Testament’. De beide overige keren gaat het over de impotente Abraham die als een “verstorvene” wordt aangemerkt (Rom.4:19 en Hebr.11:12). Uiteraard was Abraham niet gedood maar (in seksueel opzicht) verstorven. Verstorven wil zeggen: het leven is eruit verdwenen. Niet actief, zoals men een kaars uitblaast maar passief: zoals een opgebrande kaars uitdooft.

Versterven in het algemeen wordt gedefiniëerd als: “overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel”. Dat is precies wat Paulus in Kolosse 3:5 voor ogen staat! Niet “doodt de leden die op aarde zijn” maar “doet versterven de leden die op de aarde zijn”. Door ze ‘voedsel’ (lees: aandacht) te onthouden, sterven ze af. Onontkoombaar. Het is geen actief bestrijden of doodmaken waartoe Paulus oproept maar juist negeren. Door het zoeken en bedenken van de dingen die boven zijn, versterven de leden die op de aarde zijn. Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Delen: