GoedBericht.nl logo

doden of versterven?

02-11-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn:
hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij…
Kolosse 3:5 (NBG) 

In de voorgaande verzen had Paulus aangemoedigd te zoeken (3:2) en te bedenken (3:2) de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hoe anders dan door de Schriften te onderzoeken, die immers van Hem getuigen? Enfin, de oproep in vers 5 om “de leden die op de aarde zijn” te doden, doet in dat perspectief vreemd aan. Want wie geöriënteerd is op Christus en de rijkdommen in Hem (Kol.2:3) voert toch geen strijd tegen de zinloze zaken die Paulus opsomt vanaf vers 5? Houdt Paulus ons elders ook niet voor dat we zouden uitgaan van het gegeven “dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus” te zijn (Rom.6:11)? Waarom dan “de leden die op aarde zijn” doodmaken?

Het Griekse woord dat Paulus gebruikt voor ‘doodt’ in de zin “doodt dan de leden…” (Strongnr. 3499) komt 3x voor in het ‘Nieuwe Testament’. De beide overige keren gaat het over de impotente Abraham die als een “verstorvene” wordt aangemerkt (Rom.4:19 en Hebr.11:12). Uiteraard was Abraham niet gedood maar (in seksueel opzicht) verstorven. Verstorven wil zeggen: het leven is eruit verdwenen zoals een kaars die is uitgedoofd.

Versterven in het algemeen wordt gedefiniëerd als: “overlijden als gevolg van het niet toedienen van vocht en voedsel”. Dat is precies wat Paulus in Kolosse 3:5 voor ogen staat! Niet “doodt de leden die op aarde zijn” maar “versterf de leden die op de aarde zijn”. Door ze ‘voedsel’ (lees: aandacht) te onthouden sterven ze af. Onontkoombaar. Het is geen actief strijden of zelfs doden waartoe Paulus oproept maar  juist negeren. Door het zoeken en bedenken van de de dingen die boven zijn, versterven de leden die op de aarde zijn. Vandaar dat de weergave “doodt dan…” misleidend is en de lezer gemakkelijk op het verkeerde been zet.

Reageer op Facebook

Delen: