GoedBericht.nl logo
English Blog

dissonanten in Morgenrood-brochure (I)

12-07-2005 - Geplaatst door Andre Piet

de tweede dood niet teniet gedaan?

Onlangs is bij ‘Het Morgenrood’ een brochure uitgekomen over 1Korinthe 15. Prachtige dingen worden er in naar voren gebracht, daar niet van. Maar twee dissonanten ontsieren m.i. het geheel.

Vandaag aandacht voor de eerste dissonant, nl. dat 1Korinthe 15 weliswaar leert dat de dood teniet gedaan wordt, maar dat dit niet de tweede dood betreft. Gesteld wordt dat:
1. alle mensen zullen opstaan maar niet zoals Christus (de Eersteling) in onvergankelijkheid en heerlijkheid;
2. bij de grote witte troon velen zullen opstaan om definitief in de tweede dood terecht te komen;
3. Christus de dood als laatste vijand teniet doet bij de grote witte troon;
4. bij de aanvang van de nieuwe schepping God alles in allen zal zijn, maar dat dit niet allen zijn die in Adam sterven.
Aldus de brochure (pag. 31-38).

In deze beweringen wordt m.i. een ernstige reductie gepleegd op wat Paulus in 1Korinthe 15 uiteenzet. Puntsgewijs een reactie.

1. Zoals alle mensen in Adam sterven, zó zullen in Christus alle mensen levendgemaakt worden. Gaat het daarbij om een tijdelijke opstanding zoals dit b.v. de jongeling van Naïn of Lazarus overkwam? Nee, uitdrukkelijk niet. Zou het gaan om opstanding sec., dan zou Christus niet de Eersteling heten. Velen waren Hem immers voorgegaan. Hij was echter wél de Eerste die de dood definitief achter Zich liet. Over zulke levendmaking gaat het hier. Alle mensen zullen worden levendgemaakt, zoals Christus de Eersteling. In onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht.

2. Bij de grote witte troon vind een opstanding plaats, maar voor een deel van hen zal dit slechts tijdelijk zijn. Wanneer hun naam niet staat geschreven in het boek des levens, dan worden ze geworpen in de poel van vuur, zodat ze voor een tweede keer sterven. Vandaar: “de tweede dood”. Zij zijn wel ooit in Adam gestorven en sterven opnieuw maar zijn op dit moment uiteraard nog niet levendgemaakt zoals Christus.

3. Bij de grote witte troon wordt de dood niet teniet gedaan maar juist voortgezet. Allen die vanaf dan dood zijn, zijn dit voor de tweede keer en daarom heet het “de tweede dood”. Maar let wel: steeds ‘dood’.
Naast wat onder punt 2. reeds genoemd is, is er een tweede doorslaggevende reden waarom de laatste vijand niet teniet gedaan kan zijn bij de grote witte troon. Die reden is: Christus en de zijnen heersen in de navolgende aeon (Openb.22:3,5). Dit gegeven is vernietigend voor bovenstaande bewering. In 1Kor.15 leert Paulus dat Christus moet heersen totdat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan. En aangezien Christus wel degelijk heerst in de aeon van de nieuwe hemel en aarde, is de conclusie onvermijdelijk dat de dood dus nog niet is teniet gedaan. En even onvermijdelijk is de conclusie dat de laatste vijand JUIST de tweede dood is. Er is namelijk op dat moment geen andere dood, dan alleen deze.

4. Allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levendgemaakt. Geen mens uitgezonderd. Dat is 1Kor.15 vers 22.
Vers 23 zegt dat het gaat om levendmaking zoals Christus als Eersteling is levendgemaakt. D.w.z. in onvergankelijke heerlijkheid.
Vers 24 tot 26 zegt dat dit gerealiseerd zal worden bij de voltooiing van Christus’ heerschappij. Dat moet voorbij Openbaring 21 en 22 zijn, want in deze hoofdstukken heerst Christus nog met de zijnen.
Samenvattend: we weten WIE de levendmaking betreft (=allen die in Adam sterven). We weten om WAT voor levendmaking het gaat (= in onvergankelijke heerlijkheid). En we weten WANNEER de levendmaking voltooid zal zijn (= voorbij de horizon van Openbaring 21 en 22).

Het kan dus niet missen dat 1Korinthe 15 leert dat de dood VOLKOMEN teniet gedaan zal worden. Ze zal worden verzwolgen in de overwinning. ALLE mensen die ooit in Adam stervelingen waren, zullen LEVEN! Niemand uitgezonderd. Ze zullen LEVEN en God zal ALLES worden in hen ALLEN. Dat en niet minder is Gods grote einddoel. Daartoe stierf Christus en werd Hij levendgemaakt. Zijn werk zal niet eerder ‘af’ zijn, dan wanneer elk geliefd mensenkind zal leven en loven (Filp.2:10,11).

deel 2

Delen: