GoedBericht.nl logo
English Blog

de verborgenheid van de Christus

06-08-2013 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

In Efeze 3 beschrijft Paulus dat aan hem door openbaring “de verborgenheid van de Christus” (3:4) is bekendgemaakt die in voorgaande aionen en geslachten onbekend was. Wat is dat: “de verborgenheid van de Christus”? Dat de Christus zou komen en wie Hij zou zijn, was toch niet verborgen? Wordt in het NT niet met nadruk gepredikt dat het voorzegd was dat Christus zou worden opgewekt (Hand.2:30-33)? En dat God Hem zou doen zitten aan zijn rechterhand (Hand.2:34-35)? Enzovoort. Hoezo dan een “verborgenheid”? Het antwoord dat Paulus geeft, is dat “de Christus” meer is dan alleen Jezus. Het is een gezelschap waarvan Christus Jezus het Hoofd is en allen die Hem geloven tezamen zijn lichaam vormen. Zij delen in zijn positie.

In Efeze 3:6 geeft Paulus zelf antwoord op de vraag wat “de verborgenheid van de Christus” is:

… dat de natien MEDE-ERFGENAMEN zijn,
MEDE-LEDEN en MEDE-GENOTEN
van de belofte in Christus Jezus
door het evangelie…

De natien hebben deel gekregen aan Israëls Messias: Christus Jezus. Zij zijn, zoals Paulus elders zegt “mede-erfgenamen van Christus” (Rom.8:17)! Nog sterker uitgedrukt, zij zijn “mede-leden”, lett. samen-lichaam. Met wie zijn de natien samen één lichaam? Samen met de gelovigen uit de besnijdenis (Ef.2:16), zijn zij één met Christus Jezus! Als lichaam en Hoofd. En tezamen zijn zij ook “medegenoten” (lett. samen-deelhebbers) van de belofte in Christus Jezus. De belofte die aan Christus Jezus gedaan is, geldt niet slechts Hem maar allen die met Hem verbonden zijn. Dat was verborgen in het OT maar geopenbaard aan Paulus.

Paulus zet deze éénheid van Hoofd en lichaam schitterend uiteen in deze brief. God demonstreerde zoals in de Schriften was voorzegd, zijn kracht aan

… Christus, door Hem uit de doden op te wekken
en Hem te doen zitten aan zijn rechterhand
temidden van de hemelsen…
-Efeze 1:20-

 Maar God heeft ons die geloven…

….  MEDE LEVEND GEMAAKT met Christus,
(door genade zijt gij behouden),
6 en heeft ons MEDE OPGEWEKT
en ons MEDE DOEN ZITTEN
temidden van de hemelsen, in Christus Jezus…
-Efeze 2:5,6-

Realiseert u zich wat hier staat? Dat wat tevoren geschreven stond over de heerlijkheid van Israëls Messias, blijkt MEDE te spreken van ons die thans geloven. Paulus noemt dat “overtreffende rijkdom van zijn genade” (Ef.2:7). Stelt u zich voor: mensen die ooit buitenstaanders waren, onbesneden en vreemd aan “de verbonden der belofte”, hebben nu, terwijl Israël tijdelijk als natie terzijde is gesteld, deel gekregen aan “de belofte in Christus Jezus”! Een letterlijk en figuurlijk veel hoger lot valt hen ten deel dan Israël ooit beloofd was. Niet op aarde maar “temidden van de hemelsen”. Zij hebben deel gekregen aan wat beloofd was aan Israëls Messias. Ziedaar “de verborgenheid van de Christus”!

Reageer op Facebook

Delen: