GoedBericht.nl logo
English Blog

de tweede dood als executie?

05-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Van iemand die de toespraak ‘de dood: haar functie & einde‘ had beluisterd, kreeg ik de volgende vraag voorgelegd.

Ik heb één vraag, namelijk over het moment voor de grote witte troon. Je zegt dat alle doden op dat moment opstaan en gericht worden. En zij die niet in het boek des levens staan weer zullen sterven. Dat klinkt vrij rustig. Je sterft weer en gaat een toestand van slaap in en sta uiteindelijk definitief op wanneer Christus het koningschap zal overdragen aan God de vader. Maar in Openbaring 20:15 staat “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” Dat klinkt niet zo rustig. Er staat niet dat hij eerst zal sterven voordat hij in de poel van vuur wordt geworpen. Hoe zit dit?

een doodvonnis

Deze constatering lijkt me juist. Mensen sterven bij de grote witte troon niet door ziekte of een langzame dood maar onmiddellijk. Het sterven van de tweede dood volgt na de vaststelling dat de naam van de betrokkene niet staat geschreven in het boek van het leven. De dood die mensen sterven heeft het karakter van een executie, de uitvoer van een doodvonnis. Men wordt in het meer van het vuur geworpen (Gr. ballo =werpen). Een crematie dus. Van pijniging is in dit verband geen sprake, alleen van dood.

Dat de tweede dood inderdaad het resultaat is van een vonnis, zien we ook in Openbaring 21:8:

Maar de bevreesden en ongelovigen en gruwelijken en moordenaars en hoereerders en tovenaars en afgodendienaars en al de leugenachtigen, hun deel is in het meer van het vuur dat brandt in vuur en zwavel, dat is de tweede dood.

Paulus verklaart in zijn brieven bij herhaling en met nadruk, dat wie dergelijke dingen bedrijven geen lotdeel heeft in het Koninkrijk van GOD en Christus (Ef.5:5; 1Kor.6:10; Gal.5:21). En aangezien het Koninkrijk van Christus ook na de duizend jaren en na  het gericht bij de grote witte troon wordt voortgezet (Openb.22:5), moeten al deze genoemde zondaren opnieuw sterven. Vandaar dus “de tweede dood”. In Christus’ Koninkrijk is voor hen geen plaats.

waarom het gericht?

Maar als deze mensen opnieuw dood gaan, waarom moeten zij dan opstaan bij de grote witte troon? Ze waren dood en zullen opnieuw doodgaan. Vanwaar dan het onderbreken van hun doodtoestand? Wat is de zin daarvan? Het antwoord is simpel: zij moeten geoordeeld worden (20:12). Want als GOD alle mensen wil levend maken in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht zoals Christus de Eersteling (1Kor.15:22,23, 44,45) dan zal er eerst recht gezet moeten worden. Dat is ook wat het woord ‘gericht’ betekent: rechtzetten, corrigeren. De boeken gaan open (Openb.20:12) en alles zal aan het licht komen (Rom.2:16).

een witte troon

Het gericht bij de grote witte troon is geen menselijke rechtbank met mokkende gedaagden die menen dat hen geen recht wordt gedaan. Voor de grote witte troon zal geen vloek klinken en zelfs geen gedachte opkomen van verongelijking. Alles zal worden meegewogen en de gedaagden kunnen niet anders dan 100% instemmen met het oordeel van de Rechter, hoe pijnlijk en benauwd de ervaring ook zal zijn wanneer alles aan het licht treedt (Rom.2:9). Bedenk goed: de doden staan voor een grote witte troon: volkomen zuiver. Daarom zal aan de rechtvaardigheid van het vonnis dat zal worden voltrokken, niemand kunnen twijfelen. Bij de grote witte troon zal niet de Rechter worden bekritiseerd – de doden (die opgestaan zijn) worden geoordeeld (Gr. krino = kritiseren).

operatie geslaagd maar…

Dat betekent dat na de voltrekking van het doodvonnis (“de tweede dood”) er volledig recht is gedaan. Met andere woorden: de operatie is geslaagd. Alleen…  de ‘patiënt’ is dood. Is dat definitief? Eindigt daar GODS plan met zijn schepping? Wil Hij dan niet dat alle mensen gered worden? Jazeker, daarom heeft de dood in de Schrift ook nooit het laatste woord. De dood wordt teniet gedaan (2Tim.1:10)! Hoe? Door alle mensen levend te maken (1Kor.15:22)! Wanneer? Als Christus het Koninkrijk aan GOD de Vader zal overdragen. Want hij moet heersen totdat hij de dood als laatste vijand zal teniet doen. Vlak voordat Christus het Koninkrijk overdraagt aan GOD de Vader, zal hij allen die in de (tweede) dood zijn opwekken in onvergankelijkheid. Alles was reeds recht gezet bij de grote witte troon, alleen de dood werd nog voortgezet. Totdat… ook de laatste rangorde van mensen (1Kor.15:23) zal worden levend gemaakt. Dan breekt het grote moment aan dat alle hemelsen, aardsen en onderaardsen tot eer van GOD de Vader, de knieën zullen buigen en van binnenuit zullen belijden: Jezus is Heer! (Fil.2:9-11). Dan ontbreekt niemand meer. Christus’ taak is dan ultiem voltooid en een volmaakt Koninkrijk zal hij overdragen aan zijn GOD en Vader die vanaf dan zal worden “alles in allen” (1Kor.15:22-28).

Delen: