GoedBericht.nl logo
English Blog

de toekomst van satan

17-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Vlak na zijn doop in de Jordaan wordt Jezus naar de woestijn geleid om door de diabolos (=duivel, dooreenwerper) verzocht te worden. Jezus geeft geen krimp omdat Hij telkens antwoordt met “er staat geschreven…”. Tenslotte tracht de diabolos Jezus er toe te brengen zich neer te buigen voor hem. Maar let dan op hoe Jezus daarmee afrekent.

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.
Matteus 4:10

satan zal de Here God aanbidden
Aangezien satan (=tegenstander) in dit vers rechtstreeks wordt aangesproken, is het logisch dat Jezus’ citaat ook op satan betrekking heeft. Waarbij we hebben te bedenken dat het “gij zult” een profetie betreft. Op dezelfde wijze als in 11:23 (“tot het dodenrijk zult gij neerdalen”), 17:27 (“wanneer gij zijn bek opendoet, zult gij een zilverstuk vinden”) of 21:2 (“en terstond zult gij een ezelin vastgebonden vinden”), enz. M.a.w., satan kreeg van Jezus te horen dat hij de Here zijn God zal aanbidden. Het woord ‘aanbidden’ is letterlijk ‘voorover buigen’ (zie Mat.20:20). En inderdaad, dat is wat satan zal doen: buigen voor de Here zijn God. Het doet direct denken aan Paulus’ woorden in Fil.2:10 en 11 waar staat dat in de naam van Jezus (=JAHWEH REDT) alle knie zal buigen, van (lett.) “hemelsen en aardsen en onderaardsen” en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. Tot eer van God de Vader!
Hoe pijnlijk voor satan om geconfronteerd te worden met deze waarheid! Hij druipt dan ook onmiddelijk af:

TOEN liet de diabolos Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.
Matteüs 4:11 

geen satan meer
Met enige regelmaat krijg ik de vraag voorgelegd of ook satan wordt behouden? Mijn antwoord is: nee, want hij zal buigen voor de Here zijn God en dat betekent dat hij vanaf dat moment geen satan of diabolos meer is! Zó doet God zijn vijanden teniet: Hij verandert hen in vrienden! Dat is ook wat het woord ‘verzoening’ impliceert: vijandschap veranderen in vrede. Door het bloed van het kruis zal God alles tot Zich verzoenen, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is (Kol.1:20). Satan is één van die creaturen in de hemelse regionen die vijandig en vervreemd is van God. Waarom? Hij kent GOD (nog) niet. Maar ook voor hem is de waarheid onontkoombaar: hij zal buigen voor de Here zijn God.
Want al is de vader der leugen nog zo snel, GODS waarheid achterhaalt hem wel!

Delen: