GoedBericht.nl logo
English Blog

de Heer verhogen en grootmaken?

29-07-2013 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
Ik heb moeite met liederen waarin gesproken wordt van het verhogen van God. Hoe kun je God in hemelsnaam verhogen?

ANTWOORD:
De moeite met deze uitdrukking is begrijpelijk, maar laten we eerst vaststellen dat de Bijbel op diverse plaatsen wel degelijk spreekt over het verhogen van God. Zie b.v. de volgende Schriftplaatsen:

Psalm 107:32
dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks…

Psalm 118:28
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, o mijn God, U zal ik verhogen.

Psalm 145:1
Een loflied van David. Ik zal U verhogen, mijn God…

In al deze gevallen is het werkwoord ‘verhogen’ een zeer letterlijke weergave vanuit het Hebreeuws. Het betreft dus beslist geen vertaalfout.

De uitdrukking ‘God verhogen’ is vergelijkbaar met de uitdrukking ‘God grootmaken’. Ook dat komen we in de Bijbel nogal eens tegen.

Lucas 1:46
En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot de Here,

Handelingen 10:46
… want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken.

Filippi 1:20
… Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood.

De moeilijkheid met deze uitdrukkingen is, dat het in objectieve zin onmogelijk is om de Heer te verhogen of groot te maken. Wat valt er te verhogen aan Hem die de Allerhoogste is? Of hoe zouden we Hem kunnen groot maken die alles reeds overtreft? Objectief kan dat niet maar subjectief wel. Zoals Maria zegt: “mijn ziel maakt groot de Heer”. In iemands beleving kan God klein zijn en een lage plaats innemen. Door groter van Hem te denken en te spreken maakt men Hem groot, voor zichzelf en voor anderen.

Vergelijk het met een vergrootglas. Door daar b.v. letters onder te leggen maakt men die letters groter. Niet objectief natuurlijk (de letters zelf veranderen niet), maar wel zoals we ze waarnemen. Zo is het ook met God grootmaken. Wanneer we aan Hem denken en over Hem spreken zoals Hij is, dan wordt Hij groter in onze gedachten en woorden.

Delen: