GoedBericht.nl logo
English Blog

de gezonde woorden van onze Heer Jezus

22-04-2015 - Geplaatst door Andre Piet

Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en naar de leer van de goede verering, dan is hij beneveld…
-Paulus in 1Timotheüs 6 vers 3 en 4-

Als Paulus in de bovenstaande passage verwijst naar “de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus” dan verwijzen de meeste bijbelcommentaren naar wat Jezus gesproken heeft in zijn bediening op aarde. Woorden zoals we deze vinden opgetekend in de evangeliën. Het feit dat men daar onwillekeurig aan denkt, zonder zelfs maar iets anders in overweging te nemen, bewijst dat men geen idee heeft van de bediening van de apostel Paulus.

In de geschriften van Jakobus, Petrus en Johannes (gericht aan “de besnijdenis”; Gal.2:9) vinden we de neerslag van het onderwijs dat zij hebben genoten van Jezus op aarde. Tot zijn hemelvaart aan toe. Paulus was daar niet bij. Hij werd pas enkele jaren later geroepen door deze zelfde Jezus, maar vanuit zijn hemelse positie. En daar bleef het niet bij. Paulus is ook hoogstpersoonlijk onderwezen door Jezus Christus. Nadat hij weer ziende was geworden na zijn roeping nabij Damascus, is hij niet naar Jeruzalem gegaan om zich te vervoegen bij de andere apostelen. Of om bij hen in de leer te gaan. Nee, hij is linea recta naar Arabië vertrokken om (zoals ooit Mozes; Gal.4:25) op de hoogte gebracht te worden door de Heer zelf. Paulus’ apostelschap (Gal.1:1), zijn evangelie (Gal.1:11,12) en zijn onderwijs (Gal.1:16,17), het is alles rechtstreeks afkomstig “van onze Heer Jezus Christus”.

“Heer” en “Christus” zijn in dat verband titels die refereren aan de opgestane en verheerlijkte Heer (Hand.2:36). “De gezonde woorden van onze Here Jezus Christus” zijn daarom in het bijzonder de woorden die Paulus vernam van zijn hemelse Heer, nadat Israël door ongeloof tijdelijk terzijde kwam te staan. Terwijl Jezus op aarde slechts gezonden was tot het huis van Israël (Mat.15:24), openbaart Gods Zoon zich vandaag in en via Paulus aan de natiën (Gal.1:16). Wil je weten wat Christus Jezus vandaag te zeggen heeft? Lees Paulus’ geschriften waarin dat alles staat opgetekend!

25 Hem nu, die bij machte is u te bevestigen (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, aeonische tijden verzwegen, 26 maar nu geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de aeonische God tot gehoorzaamheid van geloof bekendgemaakt onder al de natiën) 27 Hem, de alleen wijze God, zij, door Jezus Christus, de heerlijkheid tot in de aeonen der aeonen! Amen.
-Paulus in Romeinen 16-

Reageer op Facebook

Delen: