GoedBericht.nl logo
English Blog

chronologie 10: Ezra & Nehemia

16-12-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images7

In de vorige blog zagen we dat de vanaf het ogenblik dat het woord uitging van koning Kores om Jeruzalem te herstellen, zeventig jaarweken zouden volgen tot op de tijd van de Messias. Daniël 9:25 zegt het als volgt:

Weet dan, en versta:
van den uitgang des woords,
om te doen wederkeren
en om Jeruzalem te bouwen,
tot op Messias, den Vorst,
zijn zeven weken en twee en zestig weken;
plein en gracht zullen wederom gebouwd worden,
doch in benauwdheid der tijden.

De termijn van zeventig jaarweken wordt onderverdeeld in drie perioden: eerst zeven jaarweken, daarna twee en zestig jaarweken en tenslotte nog één jaarweek. In deze blog aandacht voor de eerste periode die precies overeenkomt met een sabbatsjarencyclus: vijftig jaren oftewel zeven jaarweken inclusief het jubeljaar.

1_blog_14

herbouw stad in zeven jaarweken

De periode van de eerste zeven jaarweken vangen aan met het woord van Kores om Jeruzalem te herbouwen. Als de twee en zestig weken eindigen bij de Messias, waar zouden de zeven jaarweken anders naar verwijzen dan naar de bouw van de stad? Voor een andere optie dan deze geeft de tekst geen aanwijzing. Daarmee verwijzen deze zeven jaarweken naar de periode van Ezra en Nehemia waarin tempel en stad werden herbouwd. Inderdaad, volgens de gangbare chronologie heeft die tijd veel langer geduurd. Men dateert de terugkeer onder Kores op 536 voor Chr. en de terugkeer onder Ezra rond 457 voor Chr., dat maar liefst negen en zeventig jaar later is. Ten onrechte.

herbouw van de tempel

Laten we de periode van Ezra en Nehemia eens nader bezien vanuit de Bijbelse gegevens. Toen Kores’ woord uitging voor de herbouw van Jeruzalem en de tempel, trok een groep Joden uit Babel o.l.v. de landvoogd Zerubbabel en de hogepriester Jozua (of Jesua) naar Jeruzalem. In het tweede jaar legden zij het fundament voor de tempel (Ezra 3:8-10).

Vanwege veel tegenwerking en valse voorwendselen vanuit de omgeving, moest de herbouw van de tempel voorlopig worden gestaakt (Ezra 4:5-7). Pas in het tweede jaar van koning Darius wordt de herbouw weer hervat (Ezra 4:24). Hoelang de bouwstaking van de stad (Ezra 4:12) en de tempel heeft geduurd, vermeldt de Bijbel niet expliciet, maar wel dat de herbouw wordt voortgezet onder dezelfde leiding als eerder, namelijk Zerubbabel en Jozua (Ezra 5:2). Het is in deze tijd dat ook de profeten Hagaï en Zacharia optreden (Ezra 5:1).

Ezra

De herbouw van de tempel wordt met succes voltooid in Darius zesde regeringsjaar (Ezra 6:15). Daarna trok de schriftgeleerde Ezra (Ezra 7:1) vanuit Babel op naar Jeruzalem om het volk te ondersteunen en te onderwijzen in Gods wet (Ezra 7:10). In de gangbare chronologie ziet men tussen de voltooiing van de tempel en het “daarna” van Ezra’s aankomst in Jeruzalem (Ezra 7:1), een tijdperiode van niet minder dan zestig jaar. Die tijdinterval is niet ingegeven door Bijbelse argumenten maar om in lijn te blijven met de seculiere chronologie. Het enige bijbelse argument dat men aanvoert is dat de tempel werd voltooid in het zesde jaar van Darius waarna Ezra arriveerde in het zevende jaar van Artachsasta (Ezra 7:7). Wat men daarbij vergeet is dat Artachsasta geen naam is maar een titel. Artachsasta of Artaxerxes betekent ‘Groot Koning’ of ‘Keizer’. De Artachsasta van Ezra 7:11 is identiek aan de Darius van Ezra 6:15. Ezra arriveerde daarom niet zestig jaar na de voltooiing van de tempel maar in het direct daarop volgende jaar!

Nehemia

Nog weer dertien jaar later, in het twintigste jaar van Artachsasta verneemt Nehemia, de schenker van de koning, dat de bouw van de muren van Jeruzalem veel tegenwerking ondervindt (Neh.2:1-3) en hij krijgt toestemming en ook medewerking van de koning om naar Jeruzalem te gaan en de stad te herbouwen (Neh.2:5,9). Hij gaat voortvarend te werk en ondanks de tegenstand is de muur reeds in twee en vijftig dagen geheel hersteld (Neh.6:15). Nehemia gaat verder met zijn werk en tot in het twee en dertigste jaar van Artachsasta, dus in twaalf jaar tijd (Neh.5:14) maakt hij zijn karwei af. De landvoogd Nehemia werkt daarbij samen met de priester-schriftgeleerde Ezra (Neh.8:9).

overeenkomende namenlijsten…

Dat de gangbare chronologie niet deugt blijkt uit nog een opmerkelijk detail in de boeken Ezra en Nehemia. In Nehemia 10 lezen we dat een verbond wordt opgesteld en deze wordt ondertekend door priesters, Levieten en door “de hoofden van het volk” (Neh.10:10). De lijst van namen die dan volgt is voor meer dan één derde (!) identiek aan de lijst van namen die we aantreffen in Ezra 2 waarin prominente namen genoemd worden van hen die terugkeerden o.l.v. Zerubbabel en Jozua. Dat betekent dat een groot gedeelte van hen dus nog steeds in leven was! In de gangbare chronologie is dat onmogelijk. Het zou betekenen dat deze mannen bij de ondertekening van het verbond inmiddels tussen de honderd dertig en honderdvijftig jaar oud zouden zijn geweest, wat absurd is.

Kortom, de hele periode vanaf de terugkeer onder Kores tot aan de voltooiing van de herbouw van Jeruzalem heeft (zoals geprofeteerd in Daniël) zeven jaarweken geduurd, oftewel vijftig jaar.

images_10

Reageer op Facebook

Delen: