GoedBericht.nl logo
English Blog

chronologie (1): van Adam tot Abram

24-09-2015 - Geplaatst door Andre Piet

chronologie

Chronologie is de studie die zich bezighoudt met tijdrekening (Gr. chronos  > tijd). Een tijdlijn dient als ruggengraat van de geschiedenis. Een tijdlijn stelt ons in staat om gebeurtenissen te plaatsen en in verband met elkaar te brengen.

strikt Bijbels

De bedoeling van deze serie studies is een strikt Bijbelse chronologie op te stellen. Een tijdlijn die aanvangt bij Adam en die eindigt in het Messiaanse rijk. De Bijbel biedt zo’n ketting, zonder ontbrekende schakels. Zonder ook dat daarvoor steun nodig is in de gangbare jaartelling (Dionisius Exiguus). En ook geheel los van autoriteiten als Manetho (als basis voor de Egyptische chronologie) en Ptolemeïs met zijn Perzische koningslijsten.

Goddelijk design

Kenmerkend voor een Bijbelse chronologie is dat de Schrift zelf alle noodzakelijke gegevens aandraagt voor een tijdlijn. Wat het oplevert is het watermerk van een Goddelijk design. Want het zal blijken dat de millennia volmaakt parallel lopen met de zes dagen van de scheppingsweek: drie maal tweeduizend jaren die uitlopen in de grote wereldsabbat, de duizend jaren waarin satan zal zijn gebonden. Een andere bijzonderheid is dat de middelste tweeduizend jaar (van Abram tot Christus) vier mijlpalen kent met tussenliggende periodes van elk precies vijfhonderd jaar (=zeventig jaarweken inclusief jubeljaren). Waarbij de eerste en derde periode ook nog eens symmetrisch zijn. Dit alles verraadt een Goddelijke meesterhand die alles voortreffelijk op Zijn tijd maakt (Pred.3:11)!

alleen de Messiaanse lijn wordt gerekend

Het is opmerkelijk dat alleen in de Messiaanse geslachtsregisters de jaren worden geteld. In Genesis 4 wordt melding gemaakt van de nakomelingen van Kaïn, maar er worden in het geheel geen leeftijden vermeld. Dit in tegenstelling tot Genesis 5 waar de tien generaties vanaf Adam tot en met Noach worden verhaald. Daar worden niet alleen de verwekkingsleeftijden plus de resterende leeftijden opgegeven maar ook nog eens een aparte vermelding van de totale leeftijden. Dat onderstreept het grote gewicht dat aan tijdrekening (in de Messiaanse lijn) wordt toegekend. In Genesis 11 waar de lijn van Sem tot aan Abram wordt gevolgd, zien we hetzelfde fenomeen optreden. Ook daar vinden we een vermelding van de verwekkingsleeftijden plus het aantal resterende jaren van leven terwijl deze chronologische data bij de nakomelingen van Cham en Jafeth totaal ontbreken (zie Genesis 10).

inclusief rekenen

Wij rekenen in het Westen onze leeftijden exclusief. D.w.z. niet-voltooide jaren worden niet meegerekend bij opgave van leeftijden. Tijdens ons eerste levensjaar rekenen we onze leeftijd als nul jaar. Maar zo rekent de Bijbel niet. Vanaf je geboortedag ben je in jaar één en bij je eerste verjaardag begint jaar twee. We zien dit ook in de telling van dagen. Een jongetje is acht dagen oud als het wordt besneden (Gen.17:12) en dat wil zeggen dat dit plaatsvindt in zijn achtste dag (Lev.12:3).

rekenen vanuit het midden van het jaar

Wanneer we lezen dat Adam 130 jaar was toen hij Seth verwekte, dan was dat dus in zijn 130e jaar. In onze exclusieve wijze van tellen zouden we zeggen dat Adam 129 jaar oud was. Chronologen tellen gewoonlijk de verwekkingsleeftijden in Genesis 5 en 11 bij elkaar op, maar dat levert een onzuivere som op omdat het veronderstelt dat elke zoon zou zijn geboren op de verjaardag van zijn vader. Als Adam in zijn 130e jaar Seth verwekt dan zit in deze vermelding een marge van bijna een jaar aangezien niet wordt vermeld of de geboorte aan het begin of het einde van het 130e jaar plaatsvond. Als we die marge incalculeren, middelen we en rekenen we daarom halverwege het jaar. Om te rekenen trekken we dus zes maanden van de opgegeven jaren af. Adam was ergens in zijn 130e jaar toen hij Seth verwekte en dus rekenen we 129,5 jaar.

vanaf Adam tot de vloed

Wanneer we deze procedure volgen tot aan de zondvloed, dan levert dit de volgende tabel op:

klik op afbeelding voor uitvergroting

fenomenale leeftijden!

Het is moeilijk om ons een voorstelling te vormen van de tijd die voorafging aan de zondvloed. Mensen bereikten fenomenale leeftijden van dikwijls bijna duizend jaar! Wellicht dat mede door totaal andere atmosferische omstandigheden mensen zo oud konden worden. Na de zondvloed zien we in enkele eeuwen tijd de leeftijden van de mensen drastisch verminderen.

Sem niet het eerste geboren

Volgens Genesis 11:10 was Sem twee jaar na de afloop van de vloed (dus in het derde jaar), 100 jaar oud. Noach was toen in zijn 603-de levensjaar omdat volgens Genesis 7:11 de vloed in Noachs 600-ste jaar plaatsvond. M.a.w. Sem werd geboren in Noachs (603-100=) 503-de levensjaar. In Genesis 5:32 lezen we dat Noach in zijn 500-ste jaar Sem, Cham en Jafeth verwekte. Daaruit volgt dan dat Sem weliswaar als eerstgeborene geldt, maar niet het eerste geboren is. Jafeth was de oudere broer volgens Genesis 10:21 (St.Vert.). Dat het eerstgeboorterecht niet naar de oudste, maar naar de tweede zoon gaat, is voor wie het boek Genesis kent, geen onbekend fenomeen.

vanaf de vloed tot Abram

Vervolgen we de geschiedenis na de zondvloed, dan kunnen we de tabel vanuit Genesis 11 verder invullen: ontbrekende schakels?

Volgens Genesis 11:12 verwekte Arfachsad Selah terwijl in Lucas 3:35,36 Selah “van Kainan” was (zoals ook in de LXX). Men heeft uit dit gegeven de conclusie getrokken dat aangezien in Genesis 11 kennelijk een schakel ontbreekt, er wellicht meer schakels ontbreken. En dat dit dan eveneens leemten op zou leveren in de chronologie. Maar dat argument gaat niet op. Het feit dat van Selah twee vaders worden genoemd, betekent allerminst dat er generaties in Genesis 11 zijn weggevallen. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat Kainan en Arfachsad broers waren en Kainan kinderloos stierf zodat Arfachsad via het zogenaamde zwagerhuwelijk nageslacht heeft verwekt voor zijn broer.

leeftijd Terah bij de geboorte van Abram

Hoe oud Terah was bij de geboorte van Abram wordt niet vermeld, maar het kan wel worden berekend. Terah was namelijk 205 jaar oud ten hij stierf in Haran (Gen.11:32).  Uit Hand.7:4 weten we dat Abram daarna vertrok uit Haran en Genesis 12: 4 meldt dat Abram toen 75 jaar oud was. Terah was dus bij de geboorte van Abram (205 -75 =) 130 jaar oud. Ook Abram was niet de oudste zoon, aangezien Terah in zijn zeventigste jaar vader werd (Gen.11:26).

het jaar van Abrams geboorte

Tellen we de perioden van Adam tot Abram bij elkaar op, dan levert dat het volgende totaal op:Is het niet opmerkelijk dat een totaal nieuwe periode van de heilsgeschiedenis aanvangt, uitgerekend in het 2000e jaar sinds Adam?  En daar blijft het niet bij. Want van Noach weten we dat hij werd geboren in het jaar 1051 en stierf ìn zijn 950e jaar (Gen.9:28), oftewel toen hij 949 jaar oud was. Dat was dus eveneens in het jaar 2000 AH (= Anno Hominis, in het jaar van de mens). Noach vertegenwoordigt de voortijd van zowel voor als na de zondvloed. Abram daarentegen representeert de nieuwe tijd. Het jaar 2000 AH is een mijlpaal en markeert het einde van de dagen van Noach en tevens het nieuwe begin dat God gaat maken via Abram.

een kleine menselijke populatie

De periode vanaf de zondvloed tot aan de roeping van Abram (2070 AH; zie het volgende deel) beslaat slechts 418 jaar. Na de zondvloed begon de menselijke populatie met slechts acht zielen en na enkele eeuwen kan de wereldbevolking daarom moeilijk veel meer dan (pakweg) een miljoen mensen hebben geteld. Volkeren waren grote families en steden waren niet meer dan (ommuurde) dorpen. Als Lot b.v. gevangen wordt genomen in een conflict met de koningen van het oosten dan mobiliseert Abram zijn strijdbare mannen en met 318 man blijkt hij in staat al die koningen te verslaan en zijn neef Lot te bevrijden (Gen.14)! Het wekt alles de indruk van een nog zeer kleinschalige wereldbevolking. 

Delen: