GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

christenen verlegen met hemelvaart

16-05-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Onder de bovenstaande titel plaatste het Nederlands Dagblad een artikel over hemelvaartsdag. Veelzeggend is deze opmerking van een predikant:

Het is donderdag Hemelvaartsdag. Zelden hoor je iemand spreken over het Hemelvaartsfeest, terwijl Kerst en Pasen die toevoeging vaak wel krijgen.

In het artikel wordt een korte analyse gegeven van dit fenomeen. Zo blijkt b.v. een derde van de predikanten in de Protestantse Kerk, Jezus’ hemelvaart niet te zien als een fysiek feit maar als een metafoor. Zeg maar gerust als “een kunstig verdicht fabel” (2Petr.1:16). Maar wat dacht u van orthodoxe predikanten? In een enquête was aan hen gevraagd welke betekenis zij als belangrijkste aan Jezus’ hemelvaart toekennen. Verreweg de meeste van hen antwoordden: Jezus regeert als Koning. Ik zou me schamen om dat te moeten beweren! Is het niet duidelijk dat in deze wereld niet koning Jezus regeert, maar de tegenstander “de god van deze aeon” en “de overste van de macht der lucht” is (2Kor.4:4; Ef.2:2)? Wordt niet elke dag dat we de krant opslaan, deze waarheid bevestigd?

Augustinus
Het was de kerkvader Augustinus die voorging in het idee dat Christus thans regeert en wij in ‘het duizenjarig rijk’ zouden leven waarin satan gebonden is. Een opeenstapeling van fatale misverstanden. Want 1. Christus regeert nu niet, 2. de duizend jaren blijken dan geen duizend jaren en 3. satan is nu allerminst gebonden. In de Bijbelse profetie is het onomstreden dat het Messiaanse rijk vanuit Jeruzalem over de volkerenwereld zal worden gevestigd (Jes.2:2-5). De termijn is bijna verstreken, dat de Messias, “na twee dagen” (lees: na twee millenia) afwezigheid weer acte de présence zal geven en de beloofde heerschappij op zich zal nemen (Hos.6:1-3; 2Petr.3:8). Op de enige plaats die daarvoor van Godswege is aangewezen: de berg Sion (Ps.2:6).

wat dan wel?
De goede herder David was ooit tot koning gezalfd maar moest nog lange tijd wachten alvorens hij daadwerkelijk in Jeruzalem zou regeren. Hetzelfde geldt voor de Zoon van David. En zoals de prins Joas verborgen werd gehouden in de tempel (2Kon.11), zo wordt de Here Jezus Christus nu in het hemels heiligdom aan ons oog onttrokken. Daar dient Hij als Hogepriester, het volk dragend op zijn schouders en zijn borst. Straks komt Hij naar buiten, als de koning-priester “naar de ordening van Melchizedek”. Dan en niet eerder, zal het lied klinken:

Het koninkrijk van de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij ZAL als koning heersen tot in de aeonen der aeonen.
Openbaring 11:15 

En de schrijver van de Hebreeën-brief vult daarbij aan:

Doch thans zien wij NOG NIET, dat Hem alle dingen onderworpen zijn; 9 maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Hebreeën 2 

 

 

Delen: