GoedBericht.nl logo
English Blog

Bitcoin & de eindtijd

15-12-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Wie het nieuws in 2017 enigszins gevolgd heeft, kan het begrip Bitcoin moeilijk ontgaan zijn. Vooral de spectaculaire koersstijging van deze digitale munt is daarbij telkens het nieuwsonderwerp. In 2010 werden 2 pizza’s verkocht voor 10.000 bitcoins. Maar de waarde sindsdien is exponentieel gestegen. Tegen alle kritiek van financiële instellingen in en ook na diverse crashes in de koersval in de afgelopen jaren. Dat laatste vooral als gevolg van gehackte websites waar bitcoins werden beheerd. Moest men begin dit jaar (2017) nog duizend euro voor deze munt neertellen, inmiddels (half december) is de waarde gestegen richting vijftienduizend euro. Hoewel in de media alle aandacht gaat naar deze fenomenale koersstijging, is dat niet waar het wezenlijk om gaat. Bitcoin werd niet ontworpen voor speculatie of om mensen rijk te maken. Laten we daarom eerst het concept eens nader bezien. Om dan vervolgens de vraag te stellen welke rol Bitcoin in de toekomst zou kunnen gaan spelen. Vooral in het licht van wat we vanuit de Schrift weten over het financiële systeem in de eindtijd.

internetgeld

Op 3 januari 2009 werd onder de pseudoniem Satochi Nakomoto een artikel gepubliceerd waarmee een totaal nieuwe benadering van het fenomeen geld werd ingeluid. Cryptogeld, d.w.z. internetgeld, waarbij mensen geheel buiten bank of overheid om, geld naar elkaar kunnen overmaken (peer-to-peer). Bitcoin is geld dat via een app die iedereen die een computer, tablet of smartphone heeft, kan beheren en overmaken. Het programma is open-source, wat betekent dat het publiek bezit is.

2009

Het tijdstip van de lancering van het concept in 2009 is veelzeggend. In najaar 2008 was de kredietcrisis op haar hoogtepunt gekomen en het bancaire systeem dreigde te bezwijken onder de gigantische schuldenlasten. Banken vielen om en ingrijpen van centrale banken was nodig om de crisis te bezweren. In de praktijk betekende dit bezweren dat de schulden werden ‘opgelost’ door nog véél grotere schulden te creëren. Sinds de kredietcrisis is de totale hoeveelheid schuld wereldwijd met nog eens tweederde (!) toegenomen! 2009 was een perfecte timing om een totaal nieuw concept van geld te introduceren. Als de bankiers zo onbetrouwbaar zijn, kan er dan geen geld-systeem bedacht worden waarbij banken geen rol spelen? Die vraag leefde al langer en internet zou de oplossing moeten bieden. Maar hoe?

blockchain

Satochi Nakomoto gaf het antwoord: Bitcoin. Daarachter gaat een heel nieuwe technologie schuil, blockchain geheten. Dat is een publiek gedeeld logboek waarin alle transacties vervat liggen. Volkomen transparant. Bitcoin is een ‘munt’ die steunt op deze geavanceerde technologie en wiskunde, zonder inmenging van welke instantie ook. Grenzeloos en wereldwijd. Vrijwel kosteloos zou iedereen met deze app geld kunnen overmaken naar wie en waar dan ook ter wereld. En dat binnen een paar seconden. Bitcoin wordt ook wel ‘digitaal goud’ genoemd omdat de hoeveelheid bitcoins beperkt is tot 21 miljoen. Het is fundamenteel schaars. Dit in tegenstelling tot het huidige geld, waarvan centrale banken naar eigen goeddunken kunnen bijdrukken. Waardoor zij automatisch ook de waarde verminderen van het geld. Inflatie dus. In landen waar de nationale munt daardoor volkomen waardeloos is geworden zoals b.v. recentelijk in Zimbabwe en Venezuela, fungeert Bitcoin als vluchthaven en geliefd alternatief.

de opmars

Het concept van cryptogeld is revolutionair. Het zal voor niemand een verrassing zijn dat de banken enorm waarschuwen tegen de ontwikkeling van dit internetgeld. Want toename van internetgeld, betekent terreinverlies voor de financiële instellingen. Wat destijds email was voor de postbedrijven, dat is de bitcoin voor de banken. Want het maakt de banken goeddeels overbodig. De technologische toepassing van het cryptogeld staat nu nog in de kinderschoenen. Volgens experts bevindt cryptogeld zich nu ongeveer waar internet begin jaren ’90 zich bevond. Maar de ontwikkeling en de opmars van cryptogeld is de afgelopen jaren onstuitbaar gebleken, mede door de komst van talloze andere cryptocurrencies naast bitcoin.

verbod?

De grote vraag is hoe overheden en centrale banken op deze opmars van cryptogeld gaan reageren. In de Westerse landen waarschuwen en protesteren zij er tegen, maar tot dusver niet veel meer dan als blaffende honden. En met afnemend succes. Vandaar dat hier en daar ook gepleit wordt voor het verbod op cryptogeld. Zoals onlangs nog verdedigd door een bekende econoom en nobelprijswinnaar (Joseph Stiglitz). Maar in de grenzeloze wereld van internet is zo’n verbod moeilijk uitvoerbaar. Door verbod maakt men de ‘munt’ niet onmogelijk maar ondergronds. Overheden schrikken terug voor zo’n maatregel. Zelfs een streng land als China dat eerder dit jaar de handel van cryptogeld aan banden legde, vaardigde geen verbod uit op de bitcoin.

een monetaire revolutie?

Staan we aan de vooravond van een monetaire revolutie? Zo nee, wie of wat zal de opmars van het internetgeld dan tegenhouden? Zo ja, wat zal zo’n revolutie voor gevolgen hebben? Zal de transitie van het gangbare fiat-geld naar cryptogeld langzaamaan gaan? Waarbij de banken geruisloos aan betekenis inboeten en ‘opgegeten’ worden door internetgeld? Zoals internet dat met al zoveel bedrijfstakken heeft gedaan? Of moeten we vrezen dat daarvoor eerst een nieuwe kredietcrisis nodig is? Of zullen de opkomst van het internetgeld en het wantrouwen in het bancaire systeem, hand in hand gaan en elkaar versterken? De aankomende jaren zullen antwoord geven op deze vragen.

geen vrije verkoop…

Spreken over de toekomst van kopen en verkopen, is niet louter een kwestie van in een glazen bol kijken. We lezen in Openbaring 13 over het regime van de eindtijd. Twee ‘beesten’ worden daar beschreven waarvan de eerste de heerschappij over de volkenwereld representeert (=het beest uit de zee) en de tweede over het land, d.w.z. Israël (=het beest uit de aarde of het land). Deze laatste figuur heet ook “de valse profeet” (Openb.19:20). Hij zal bewerken dat de mensen onder zijn heerschappij (het land, Israël) het beeld van “het beest uit de zee” zullen aanbidden. Uit andere Schriftgedeelten (Dan.12, Mat.24, 2Thes.2) weten we dat daarbij gedoeld wordt op een gruwel of afgodsbeeld dat in de tempel van Jeruzalem zal worden neergezet. Het is de tijd van “de grote verdrukking”, die tweeënveertig maanden zal duren (Openb.13:5). Waar het nu om gaat, is dat wie meegaat in deze cultus van aanbidding een teken zal krijgen op de rechterhand of op het voorhoofd. Door bezit van dat teken kan men kopen en verkopen terwijl iedereen die dat teken weigert, van het economische leven zal worden uitgesloten (Openb.13:16-18). Wie anno 2017 iets dergelijks leest, denkt bij zo’n teken onwillekeurig aan onderhuids aangebrachte chips, een technologie die momenteel volop in ontwikkeling is. De heerschappij van “het beest uit het land” is totalitair. Godsdienst en economie zullen beheerst worden door “het beest”. Voor de grenzeloze vrijheid van kopen en verkopen zoals deze wordt voorgestaan met Bitcoin, zal dan zeker geen plaats (meer) zijn. Om in leven te blijven zal men genoodzaakt zijn illegaal te kopen en te verkopen. Via cryptogeld? Of zal ook internet dan volledig aan banden zijn gelegd?

Vragen genoeg. Eén ding is zeker: mocht internetgeld inderdaad als globale, decentrale munt mainstream worden, dan zal de vrijheid die dit oplevert geen blijvertje zijn. Voor een economie die definitief niet gebaseerd zal zijn op rente en schuld (lees: de banken), moeten we wachten op de volgende aeon onder de heerschappij van de Zoon van David!

Delen: