GoedBericht.nl logo
English Blog

altijd de overheid gehoorzamen?

09-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:

In recente bijbelstudies stak je meermalen de draak met de overheidsmaatregelen van de anderhalve meter, als ‘het nieuwe normaal’. Maar hoe rijm je dat met wat Paulus schrijft over het onderschikken aan de overheid in o.a. Romeinen 13?

ANTWOORD:

Deze vraag of varianten daarvan, worden mij de laatste maanden vaker voorgelegd. Zouden we ons niet onderschikken aan de overheid en dus doen wat zij van ons vraagt en geloven wat zij zegt? Mijn antwoord daarop is: we zouden ons altijd onderschikken aan de overheid maar kunnen niet altijd daaraan gehoor geven. Onderschikken en gehoorzamen zijn twee verschillende dingen en dat wil ik graag uitleggen.

onderschikken

Onderschikken betekent: de ander erkennen als meerdere. Zó zouden we de overheden die boven ons gesteld zijn beschouwen. Dat is Paulus’ onderwijs in Romeinen 13 (vers 1 en 5) en ook Titus 3 (vers 1). Hij onderwees dit in de tijd dat de beruchte keizer Nero het bewind voerde over het Romeinse rijk (54 AD- 68 AD). Dat is veelzeggend, want het ontkracht het argument dat Paulus’ woorden alleen betrekking zouden hebben op ‘keurige’ en democratisch gekozen overheidspersonen. Paulus schreef:

… er is geen autoriteit dan onder God. En die er zijn, zijn verordend onder God.

Paulus leerde geen revolutie en nooit riep hij op tot het omverwerpen van een regime.

gehoorzamen

Gehoorzaamheid volgt normaal gesproken uit onderschikking. Je geeft gehoor aan de instructies en richtlijnen omdat deze van bovenaf tot je komen. Onderschikken is een houding. Gehoorzamen is een daad. De houding van onderschikken kun je altijd innemen. Gehoorzamen daarentegen is niet altijd mogelijk. Stel dat de overheid mij zou vragen m’n geloof te verloochenen en de waarheid te verzwijgen. Zou ik dat moeten doen? Uiteraard niet! Zoals Petrus verklaarde in het Sanhedrin (Hand.5:29):

… men moet God meer gehoor geven dan mensen.

Gehoorzaamheid aan mensen die boven mij staan, mag dan normaal zijn, het is niet absoluut. Gehoorzaamheid aan mensen is per definitie begrensd. Dat geldt niet alleen voor de overheden, het is ook van toepassing in andere gezagsverhoudingen (ouder-kind, man-vrouw, slaaf-heer, etc.). Bepaalde instructies kan ik niet opvolgen, omdat het me in conflict brengt met het doen van GODS wil. Zo’n conflict brengt in gewetensnood, omdat degene die boven mij gesteld is iets vraagt, wat ik niet kan opvolgen. Let wel: die ander is ook dán nog steeds boven mij gesteld (dat is de houding van onderschikking), maar aan wat gevraagd wordt, kan ik geen gehoor geven. Vandaar de nood. In zulke gevallen is ongehoorzaamheid niet alleen een optie, het is zelfs geboden.

De houding ‘befehl ist befehl’ en elke instructie van boven als absoluut beschouwen, redeneert GOD weg. Want GODS wil prevaleert boven elke menselijke wil.

corona-maatregelen

De situatie waarin we sinds de corona-maatregelen terecht zijn gekomen, bezorgen veel mensen en ook gelovigen, spanning. Overheden ‘gieten’ hun onderdanen in een ‘mal’ die iedereen tot voor kort als inbreuk op de persoonlijke vrijheid zou hebben beschouwd. Veel dingen die we altijd als normaal, sociaal en menselijk gedrag beschouwden, werden in één keer verboden. Mensen begroeten, omhelzen, behoeftigen bezoeken, met elkaar samenkomen, zingen, enz. werd op straffe van hoge boetes onmogelijk gemaakt.

Uiteraard ‘rechtvaardigen’ overheden deze maatregelen vanuit de dreiging van (in dit geval) het coronavirus. Maar vergeet niet: gevaren worden altijd aangegrepen ter rechtvaardiging van totalitaire maatregelen, d.w.z. maatregelen die fundamentele vrijheden van onderdanen aantasten. Ieder totalitair regime ziet gevaren waar ze haar onderdanen voor meent te moeten behoeden. Dat is wat haar totalitair maakt. In Hitler-Duitsland was dat ‘het Joodse gevaar’, in communistische landen is dat ‘het kapitalistisch gevaar’, in strenge moslimlanden is dat ‘het gevaar’ van alles wat niet-islamitisch is, enzovoort. Totalitair wordt een overheid wanneer ze voor haar onderdanen gaat denken en beslissen.

totalitair

Zelfs waar een gevaar algemeen als reëel wordt onderkend, kan een overheid nog totalitair worden. Iedereen weet bijvoorbeeld dat alcohol-consumptie grote gevaren in zich bergt, maar zou het geen inbreuk op ons persoonlijke levenssfeer zijn, wanneer de overheid dit voor ons zou beslissen? Of stel dat de overheid voor ons zou beslissen wat we eten en hoeveel. Want ja, obesitas is een reëel gevaar… Of stel dat de overheid zou bepalen welke boeken en tijdschriften we lezen. Want ja, veel lectuur heeft een schadelijke invloed… Dan kan de overheid zich ook gaan bemoeien met wie we omgaan. Want ja, sommige contacten kunnen schadelijk zijn. Of stel dat de overheid voor ons gaat bepalen wat ‘waarheid’ is. Want ja, alternatief nieuws brengt het beleid van de overheid in gevaar… Met ogenschijnlijk humane motieven en argumenten, kan men iedere vrijheidsbeperking verdedigen.

made in China

Een overheid die haar burgers meent te moeten beschermen voor alle dreigingen en gevaren, zit op een totalitair spoor. Deze benadering is in China inmiddels ‘normaal’ en gangbaar: de overheid beschermt haar burgers voortdurend tegen gevaren die zij meent te zien. En dat ‘rechtvaardigt’ complete controle: overal camera’s, geen cashgeld, verplichte apps en vaccinaties, enz. Big Brother is watching you!

totale controle

Terwijl de laatste maanden alle media-aandacht is gericht op een vermeende killer-virus uit China (volgens de WHO zou het mogelijk 3.4% procent van de bevolking gaan doden; sec.), wordt ondertussen een maatschappij uitgerold van steeds verdergaande controle. Inclusief in ‘het vrije Westen’…. Breng een samenleving middels massamedia in paniek, en de meerderheid blijkt in een paar dagen tijd, bereid haar vrijheid op te geven. Ik schrijf “bereid”, maar het is nog veel sterker: de meerderheid roept daar zelfs om!

Voor de goede orde: het gaat nu niet over het gevaar van het corona-virus. Of dit virus werkelijk zo bedreigend is als de media ons willen laten geloven, is hier niet het punt. Waar het om gaat is dat de overheid bepaalt voor haar onderdanen wat een al of niet aanvaardbaar gevaar en risico is. En dus voor hen bepaalt, oplegt en controleert of en hoe men iemand begroet, of men iemand mag bezoeken, met wie en hoeveel men samen mag komen en hoe men dat invult, etc.

wakker

Wie wakker is ziet in 2020 een stroomversnelling richting totale controle. Op de GoedBericht-site wijs ik daar al vanaf maart op. Niet als een politiek statement om deze ontwikkeling tegen te houden. Want het is niet tegen te houden; het is een onomkeerbare ontwikkeling naarmate de tijd van de heerschappij van het Beest nadert (Openb.13). Ik roep daarom ook niet op om te demonstreren op het Malieveld in Den Haag en zelfs niet om petities te ondertekenen.

Waar ik wel toe oproep is om wakker te zijn en te onderkennen wat er gaande is. Wees kritisch, denk zelf (bij het licht van het Woord!) en laat je niet gek maken door de mainstream media. En trouwens evenmin door complot-speculaties. Heb vooral de moed te getuigen van de waarheid ook al word je niet serieus genomen of monddood gemaakt. Bedenk dat het woord ‘martelaar’ is afgeleid van het Griekse ‘martus’ dat ‘getuige’ betekent. Wie in de huidige aeon de waarheid spreekt, maakt zich niet populair en miskenning is gegarandeerd. We bevinden ons nu eenmaal in een aeon waarin de leugen regeert (jazeker: regeert!; 2Kor.4;4; Gal.1:4; Rom.1:18). So be it. De leugen kan verbazend snel zijn. Kijk om je heen. Maar de waarheid heeft een oneindig veel groter uithoudingsvermogen: ze houdt altijd stand!

Delen: