GoedBericht.nl logo
English Blog

kronkels op vergadering.nu

10-09-2008 - Geplaatst door Andre Piet

 

Op de website van vergadering.nu staat een reactie te lezen op een ingezonden brief van mijn hand die gisteren in het Nederlands Dagblad stond afgedrukt. Deze ingezonden brief is min of meer een verkorte versie van de weblog die ik eerder plaatste. De kanttekeningen op vergadering.nu (geschreven door Harry Sleijster) geven helaas blijk van oppervlakkige kennis van zaken én (nog erger) vooroordeel. Dat geldt ook voor de rest van het door hem aangelegde dossier. Hieronder Sleijsters kanttekeningen op mijn brief en een korte reactie van mijn kant daarop.

De verwijzing naar Mark.10:45 was niet slim, want Christus gaf zichzelf echt wel tot een losprijs voor allen, volgens 1Tim.2:6. Maar de vraag waar het om gaat is of die ALLEN Jezus en de losprijs hebben aangenomen. TOT een losprijs wil nog helemaal niet zeggen dat die losprijs ook zonder geloof, of zelfs bij verwerping en loochening effectief wordt. De Bijbel zegt nergens dat moordenaars zonder bekering de losprijs zullen ontvangen, integendeel. Om nog maar niet te spreken over de duivel die er volgens de alverzoeners ook voor in aanmerking moet komen. Duidelijk is dat  ‘allen’ niet altijd ‘allen’ is

Een tekst die alverzoeners hier ook graag bij betrekken is 1Tim4:10, dat God een Onderhouder is van alle mensen. Hier tracht men dit te lezen als “een redder van alle mensen”. Beide betekenissen kunnen aan het woord Soter gegeven worden. Maar zelfs als men kiest voor ‘redder’ geldt weer hetzelfde: alleen wie tot de Redder komt wordt gered. Vergelijk Jozef die in Gen.41:45 redder der wereld genoemd wordt. Maar alleen wie naar hem toe kwam, werd gered.

Eeuwig is inderdaad soms niet eeuwig, maar meestal wel, en zeker wel als er gezegd wordt dat iets niet ophoudt: ‘…hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust’ (Mark.9:47v). Of zoals Joh.3:36 zegt: de toorn van God blijft(!) op hem. Eeuwig is dus wel altijd eeuwig als het over de hemel gaat? En als het over de eeuwige God gaat? 

En dan komen de eigen conclusies: dat de mensen die niet willen tegen hun wil behouden worden. Met andere woorden: zonder geloof worden zij behouden, want, hoe tegenstrijdig, God Zelf is degene die het geloof schenkt (wat weliswaar niet aangenomen werd).

De leer dat het geloof in Christus er uiteindelijk niet toe doet om behouden te worden, kan ook maar moeilijk duidelijk maken wat de waarde van Christus’ lijden en sterven is.
God laat niet varen en Hij zoekt tot Hij gevonden heeft, maar de Bijbel spreekt ook over het moment dat er tot de onbekeerlijke mens gezegd zal worden: “gij hebt niet gewild” Mat.23:37.

Kort commentaar:

1. De misplaatste, telkens terugkerende veronderstelling in Sleijsters verhaal is dat Alverzoening gerealiseerd zou worden buiten geloof en erkenning van Jezus Christus om. Het tegendeel is echter waar! Alverzoening wil zeggen dat alle vijandschap zal plaats maken voor vrede en dat alle tong Jezus Christus als Heer zal erkennen, tot eer van God de Vader (Filp.2:9-11).

2. 1Tim.4:10 zegt dat God de Redder is van alle mensen. De Telos-vertaling is wel heel doorzichtig in het aanpassen van de tekst door hier te vertalen “Onderhouder van alle mensen” om vervolgens in de voetnoot toe te geven: “Elders vertaald met Heiland”.
Als God de Redder is van alle mensen, dan betekent dit dat Hij alle mensen redt. Ongeacht hoe en wanneer. Zeker, de mens wordt uitsluitend gered door het aanroepen van de Naam van God, want “al wie de Naam des Heren aanroept, zal behouden worden”. Het punt echter is: de Schrift voorzegt dat ieder de Naam zál aanroepen.

3. Mar.9:47 spreekt over Gehenna (=het dal van Hinnom) waar de lijken zullen geworpen van hen die de rebelleren tijdens het Vrederijk. Het vuur zal op die plaats niet worden uitgeblust en de wormen zullen niet sterven, zolang daar kadavers liggen. Wie meent dat het hier gaat om onsterfelijke, vuurbestendige wormen zou de oorspronkelijke tekst in Jes.66:24 moeten lezen. Het maakt in één keer duidelijk dat het niet gaat om het pijnigen van levenden, maar om het vergaan van lijken.

4. Joh.3:36 spreekt over de toorn van God die blijft op degene die de Zoon ongehoorzaam is. D.w.z. zolang iemand de Zoon ongehoorzaam is. Er komt een moment dat niemand meer ongehoorzaam zal zijn aan de Zoon.

5. Eeuwig betekent: betrekking hebbend op één of meerdere eeuwen. In het het Grieks is het bijvoegelijk naamwoord ‘aionios’ afgeleid van het zelfstandig naamwoord ‘aioon’. Aionen in de Bijbel hebben zowel een begin (“vóór de aionen”) als een einde (“voleinding der aionen”). Ook het bijvoegelijke ‘aionios’ heeft betrekking op tijden met een begin en einde. Denk b.v. aan de uitdrukking “vóór eeuwige tijden” (o.a. Rom.16.25; zie onder).

6. Het “eeuwige leven” is het leven van de toekomende eeuw (Luc.18:30). Die eeuw gaat zeker voorbij, aangezien de Schrift spreekt van “toekomende eeuwen” (meervoud). Uiteraard gaat het Leven niet voorbij, integendeel: bij “de voleinding der aionen” zal juist de dood teniet worden gedaan!

7. Zoals de uitdrukking “eeuwige tijden” wordt weergegeven met “tijden der eeuwen”, zo duidt de uitdrukking “de eeuwige God” op “de God der eeuwen”. Beide paralelle uitdrukkingen vinden we in Rom.16:25, 26

8. . Ik beweer niet dat mensen tegen hun wil behouden zullen worden. Wat ik beweer is dat aangezien God geloof schenkt, ongeloof voor Hem geen verhindering kan zijn om de mens te behouden. Geen mens heeft geloof van zichzelf. “Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de HERE gemaakt” (Spr.20:12). Overigens schreef het ND: “Enerzijds ligt alles in Zijn hand en is Hij het die geloof schenkt”.

9. Sleijster: “De leer dat het geloof in Christus er uiteindelijk niet toe doet om behouden te worden, kan ook maar moeilijk duidelijk maken wat de waarde van Christus’ lijden en sterven is.”.
Opnieuw het reeds eerder genoemde misverstand dat geloof in Christus er niet toe zou doen om behouden te worden. Hier gekoppeld aan de eigenaardige logika: als alle mensen behouden zouden worden, zou de waarde van Christus’ lijden en sterven moeilijk zijn uit te leggen…  Ontgaat het Sleijster dat de waarde van Christus’ offer juist oneindig veel groter wordt wanneer alles en iedereen ervan profiteert?

10. Niet de  onwil van de mens maar de wil van God heeft het laatste woord. Als van Jeruzalem gezegd wordt: “… maar gij hebt niet gewild” (Mat.23:37), dan laat God het daarbij zeker niet zitten. God zal Israëls afkeer genezen (Hos.14:5) en Zich uiteindelijk ontfermen over Jeruzalem. Ook Sleijster weet dit en dus bewijst de verwijzing naar Mat.23 het tegendeel van wat hij beoogt.

Delen: