ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 7 augustus 2012

gebroken lichaam?

Volgens de Staten Vertaling in 1Korinthe 11:24 zou Jezus bij 'het laatste avondmaal' gezegd hebben: "dit is Mijn lichaam, dat voor u verbroken wordt". Moderne vertalingen hebben: "dit is Mijn lichaam voor u". De vraag is: wie heeft gelijk? En wat maakt het uit?

handschriften
Het verschil tussen deze beiden weergaven komt niet voort uit verschil in vertaling maar uit verschil in geraadpleegde grondtekst. De Staten Vertaling gaat terug op de zogenoemde Textus Receptus, een grondtekst die dateert van ná 500 AD, terwijl de modernere Bijbel-vertalingen gebaseerd zijn op oudere manuscripten. Welnu, de oudste Griekse manuscripten (Vaticanus, Alexandrinus en Sinaïticus) zijn volkomen eenduidig: de zinsnede "dat voor u gebroken wordt" ontbreekt geheel. Slechts een latere editor van het Sinaïticus-handschrift, heeft de zinsnede toegevoegd*.
Dat is het eerste antwoord.

* Helaas heeft de Concordant Version vanwege haar (in dit geval misplaatste) vertrouwen in de editor van de Sinaïticus (S2) gekozen voor de weergave: "this is My body, broken for your sakes".

de evangeliën
Een andere manier om bovenstaande vraag te beantwoorden is, de verschillende evangeliën te raadplegen in hun beschrijving van 'het laatste avondmaal'. Spreken Matteüs, Marcus en Lucas van een gebroken lichaam?

Mat.26:26 Neemt, eet, dit is mijn lichaam.
Mar.14:22 Neemt, dit is mijn lichaam.
Luc.22:19 Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt


Niet één keer de weergave: voor u gebroken! Oftewel: drie getuigen op rij die overeenstemmen met wat de oudste handschriften in 1Kor.11:24 zeggen.

geen been gebroken
Zeer opmerkelijk is ook wat Johannes verhaalt over de gang van zaken aan het kruis. Om de gekruisigden spoedig te laten sterven (aan verstikking) werden gewoonlijk de beenderen van hen gebroken. Maar niet bij Jezus...

31 De Joden dan, daar het Voorbereiding was en de lichamen niet op sabbat aan het kruis mochten blijven – want de dag van die sabbat was groot – vroegen Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. 32 De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; 33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet, 34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit. 35 En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig en hij weet, dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. 36 Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: Geen been van Hem zal verbrijzeld worden.
Johannes 19

Van het Pascha dat geslacht zou worden, lezen we expliciet: "geen been zult gij ervan breken" (Ex.12:46; Num.9:12). Jezus werd als het ware Pascha geslacht (op de vastgestelde 14-de Nisan/Aviv!) en daarom werd geen been van Hem gebroken.

"dit is Mijn lichaam" - de Gemeente!
Paulus meldt in 1Kor.11 dat hij van de Heer Zelf uitleg vernomen heeft van wat gezegd is bij 'het laatste avondmaal' (11:23), d.w.z. de maaltijd die Jezus had gehouden in de nacht voorafgaand aan zijn sterven. Jezus stelde bij die gelegenheid geen maaltijd in (zoals gewoonlijk gedacht wordt), maar Hij hield een instelling: het Pascha dat Israël reeds vanaf de Uittocht uit Egypte vierde. Tijdens die bewuste maaltijd sprak Jezus bij het breken van het brood, de woorden: dit is Mijn lichaam. De discipelen zullen gedacht hebben aan Jezus' fysieke lichaam. Aan wat anders? Het is echter de apostel Paulus die van de Heer Zélf heeft vernomen dat de frase "dit is Mijn lichaam" betrekking heeft op het lichaam van Christus... de Gemeente!

16 (...) Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het ÉÉN BROOD is, zijn wij, hoe velen ook, ÉÉN LICHAAM; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

Het ene brood spreekt van het ene lichaam van Christus, waar allen die geloven van deel uit maken. Ook al wordt het brood gebroken om te kunnen uitdelen, het blijft symbolisch "één brood". Waarom? Omdat het spreekt van "één Lichaam"!

ten slotte
Het hele idee dat Christus' lichaam gebroken zou zijn (zoals latere tekstbewerkers dit er van hebben gemaakt) strijdt niet alleen met wat we lezen in Matteüs, Marcus, Lucas, en Johannes, het gaat ook lijnrecht in tegen het onderwijs dat Paulus van de Heer Zelf vernomen heeft. Wanneer gelovigen samen komen om te eten (11:33) en het brood gaat rond, dan worden zij herinnerd aan Jezus' woorden bij het laatste avondmaal en weten zij (dankzij Paulus' onderwijs): het brood spreekt van het ene, ongebroken lichaam van Christus, de Gemeente!


ga naar thuis-pagina