GoedBericht.nl logo
English Blog

transcriptie: eeuwigheid of aeonen

Nederlands

Een hele goedemorgen, ook van mijn kant beste vrienden. Goed om jullie hier weer te treffen. Ik zeg weer want het was enige maanden terug dat ik hier ook was en toen heb ik jullie meegenomen naar de brief die Paulus ooit schreef aan de Galaten. En dit keer neem ik jullie mee naar een onderwerp waarvan ik tamelijk zeker ben dat het voor een heel aantal van u volstrekt nieuw is. Dat geldt alleen al voor de term die in de titel gebruikt wordt aionen. Wat zijn dat nou weer dingen? En in de auto hadden we het er al even over. Kun je dat misschien eten of zo? Maar dat is aioli. Dat lijkt er misschien op, en dat heeft er niets mee te maken. Nee. Eeuwigheid of aionen en wat ik zo in de loop van deze studie wil duidelijk maken, is hoe gigantisch belangrijk dit thema is. Laat ik eerst even wat inleidende dingen daarover mogen zeggen. Ik heb het even opgezocht. Ik heb het niet allemaal nageteld, maar dat heb je met het gemak van die bijbel programma’s.

Je zoekt op in de concordantie, in dit geval heb ik het woordje “ eeuw”  ingetikt met een wildcard en dan blijkt dus dat dat woord. 600 keer ongeveer voorkomt in onze Bijbel vertaling. Allemaal woorden die beginnen met “ eeuw”  bijvoorbeeld eeuwigheid, maar ook het meervoud eeuwigheden, wat een tamelijk merkwaardig fenomeen is. Want als een eeuwigheid nou eindeloos is, hoe lang moet eeuwigheden dan wel niet duren? Hoeveel zijn daar dan, van zulke vragen? Die stel je, als je eigenlijk van niks weet en je stapt er fris in, zonder allemaal bagage die je hebt meegekregen van de opvoeding. Want u weet hoe dat gaat als je met iets groot geworden bent, dan worden de dingen vanzelfsprekend en bevraag je het al niet meer, want je weet niet beter. Totdat je dan een keertje iemand tegenkomt die daar nog nooit van gehoord had. En die stelt de meest simpele vragen. En die blijken dan meteen al eigenlijk volstrekt onbeantwoordbaar te zijn.

Dit is één zo’n simpele vraag!  Eeuwigheid, eeuwigheden, maar ook eeuw of eeuwen. Waarbij ik trouwens even de aantekening moet maken dat als ik die termen gebruik of als je die in de Bijbel tegenkomt, moet je niet denken aan tijdvakken van honderd jaar, maar aan tijdperken. Dus niet per se van honderd jaar. Of eigenlijk per se niet van honderd jaar, want dat heeft er niets mee te maken. Bij eeuwig denken we meteen aan eindeloos.

Dan nog iets wat je moet weten in het Oude Testament. En het Oude Testament, dat is van origine geschreven in het Hebreeuws. Daar iss dit woord, als je dus eeuw of eeuwigheid of eeuwigheden of eeuw tegenkomt in het Oude Testament, dan is het vrijwel altijd de vertaling van het woord olam. Dat woord “olam” en dat wordt dan dus weergegeven met eeuw, eeuwige, eeuwigheid, enzovoorts. Eigenlijk is een olam, dat is een tijd met een verborgen einde. Oké, dit in het Nieuwe Testament dat niet geschreven is in het Hebreeuws, maar in het Grieks, daar is eeuw ,eeuwigheid, eeuwig, de weergave van het woord aion.

In het Nieuwe Testament komt heel dikwijls dit woord aion voor. Dus wij zeggen dan eeuwig. Oké, dat is de inleiding. Maar nu, wat is het probleem? En ik kan me voorstellen dat degenen die nu al goed aandachtig hebben geluisterd al iets van een vraag is opgekomen van hey, Maar dat is eigenaardig en dat wil ik nou precies ook eens gaan formuleren. Kijk, olam en aion wordt vertaald met eeuwigheid. En ja, wat is een eeuwigheid? Ik heb ooit vroeger al geleerd. Eeuwigheid, dat is de tijd zonder begin en zonder einde. In ieder geval de tijd zonder einde.

Als als het een eeuwigheid duurt, dan dan komt daar nooit een einde aan. Dat is dus eindeloos. Maar aion is ook de weergave van het woord eeuw en dan is het een wereld tijdperk en dat heeft uitdrukkelijk wel een einde. Dus, dan ga je de vraag stellen hoe zit dat nou met olam of aioon? Ik zal me eigenlijk vooral beperken tot het woord aan aioon om het niet al te ingewikkeld te maken. Maar hoe zit dat nou? Heeft een aion, heeft dat nou een einde of niet? De grap is dat de vraag die ik nu stel niet eens een echte vraag is. Want als jij dit opzoekt in een gewoon gangbaar naslagwerk, dan kom je al heel gauw op het spoor en dan is het zo zonneklaar als wat. Ik Ik geef twee voorbeelden daarvan. Ik heb het dus opgezocht in de Prins Encyclopedie. Ja, die heb je eigenlijk tegenwoordig natuurlijk niet meer, want ja, je zoekt alles op in Wikipedia. Maar goed, ik heb het nog een ouderwetse Winkler Prins, bladzijde 797, deel zeven.

Oké, daar staat dit. Aion betekent niet een eindeloze duur, maar een tijdperk. En ik heb even het woord olam opgezocht in een bijbel encyclopedie die bij mij in de kast staat. Weet u wel, dat woord waar we het over hadden? Waarvan in het Oude Testament eeuwigheid meestal de vertaling is, dit heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd en vooral de tijd met een verborgen einde, waarvan je het einde niet ziet. Niet dus, een tijd zonder einde, maar een tijd waar je het einde niet van ziet. Dus een heel groot verschil. Oké, dat zijn dus een tweetal naslagwerken. Ik had er natuurlijk nog tien kunnen aanhalen, maar laten we de tijd een beetje effectief gebruiken.

Oké, wat zegt de Schrift nou eigenlijk over dat woord? Dat is de echte vraag, maar ik zal u dan dit vertellen. Dat is geheel in lijn met wat ik zojuist al liet zien vanuit de naslagwerken. En ook wil ik graag het belang daarvan tonen. Laten we eventjes dan dat woord eeuwigheid even allemaal skippen en eventjes laten voor wat het is. We gaan gewoon terug naar het oorspronkelijke woord aioon. En dan kom je in de Bijbel heel veel uitdrukkingen tegen. Ik zei al honderden keren komen we het tegen. Dus goed, laten we eens een paar van die termen of phrases langs gaan om een indruk te krijgen van wat een aion is. Één Korinthe twee, vers zeven. Daar staat zoiets als “van alle eeuwigheid”. Maar ik kan u verklappen, dat staat er niet!

Er staat letterlijk voor de aionen. Hee dat is interessant, want dat betekent dus dat een aion en de aionen meervoud een begin hebben gehad. Sterker nog, er was een tijd die voorafging aan de aionen. Dat is wat de term betekent. En dat is interessant, want dat betekent dus dat een aioon niet een tijd is zonder een begin. Nee, de aionen hebben als geheel een aanvang, want er was een tijd die daaraan voorafging. En het heel mooi als je dat in één Korinthe twee naleest, dan lees je ook dat wat God voor ons heeft beschikt, dat Hij een plan heeft. God heeft een plan! Zo wordt het trouwens ook in Efeze drie genoemd, een plan van de aionen, en een plan maak je en dat werk je vervolgens uit en daar is God ook mee bezig. Maar Hij heeft een plan en voordat er ook maar iets was, voordat de aionen aanvingen, had Hij al een plan en had Hij al een geweldig voornemen. En Ik kan u dit vertellen, daar zijn u en ik inbegrepen en betrokken.

En dat vind ik geweldig om daaraan te denken, dat voordat er ook maar iets was, voordat de tijden aanvingen, was Hij daar. En hij had een plan, een voornemen. En Hij had ons op het oog. Geweldig! Maar dus voor de aion. Oké! Ik ga zo eventjes een aantal Schriftplaatsen langs om een indruk te krijgen van aionen nu eigenlijk zijn. In Efeze drie vers negen wordt gesproken van aionen her. We weten nu dat de aionen een begin hebben gehad. Want er was een tijd daaraan voorafgaand. Dus het idee van een begin loze aioon bestaat niet. Maar ook de Bijbel spreekt over de voorbije aion of van eonen her. Dat betekent dus dat er al aan aionen voorbijgegaan zijn, van aionen her. Dus de aionen hebben een begin gehad en hebben elkaar ook opgevolgd.

Dus de ene aion volgt de andere op. En in Efeze drie daar spreekt Paulus ook over dat plan van de aionen. En dan zegt hij Ja, God had dat plan al in zijn voornemen van aionen her. Nog een voorbeeld, Mattheus 28 vers twintig. Die tekst kent u wellicht. Daar staat, dat is ongeveer het slot van het Mattheus evangelie. En daar zegt de Here Jezus dit, vlak voordat Hij ten hemelvaart, vanaf de Olijfberg. Dan lees je dat Hij zegt nadat Hij die grote missie heeft gegeven om alle volkeren te maken tot zijn discipelen, wat straks ook vervuld gaat worden door het volk Israël. Maar dat even terzijde. Maar, dan zegt hij: Ik ben. Zie, Ik ben met u, met jullie al de dagen tot aan de voleinding van de. Ja, nou, dat hangt er dus even vanaf welke vertalingen je hebt. Want sommige vertalingen zeggen tot aan de einden der wereld, soms wordt het zo weergegeven en soms wordt het weergegeven met de voleinding van de eeuw. Maar er staat gewoon dus tot de voleinding van de aion.

Dit is belangrijk om bij stil te staan. Want dat betekent dat een aioon, we hadden het eigenlijk al geconcludeerd uit de voorgaande termen, maar nu zie je het zelfs expliciet, een aion of deze aion heeft een einde. Stel je voor dat ze dit nu consequent hadden vertaald en hier dus eeuwigheid hadden geschreven. Ik zie, Ik ben met u tot aan de voleinding of tot aan het einde van de eeuwigheid. Pardon, het einde van de eeuwigheid? Ik dacht dat de eeuwigheid juist geen einde had. Bizar toch? Ja, maar dat is het ook niet. Het is het einde van de aion. En dan heb ik nog een voorbeeld, want deze aion eindigt. Maar ik zal u dit vertellen, dat is niet het einde van de aionen. Nee, want er komt weer een nieuwe aion. Dit is een term die we heel vaak in de Bijbel tegenkomen. Dat is, de toekomende aion of termen van gelijke strekking in Lukas 18 vers 30.

Ik geef overal schriftverwijzingen erbij, zodat u thuis of hier het even op kan zoeken. Er wordt dus geschreven over de toekomende aion. Dus er zijn aionen aan voorbijgegaan en er loopt nu een aioon, maar die loopt ook weer ten einde. En de Heere had gezegd Zie, Ik ben met jullie tot aan het einde van de aion. Maar dat is niet einde, want er komt ook nog een nieuw eon, een nieuw wereld tijdperk. En dat is heel interessant als je die in Lukas 18 vers 30 opzoekt, want dan staat er: en in de toekomende aioon het aionische leven of het eeuwige leven. Dus dat is heel interessant, omdat dat betekent dat het eeuwige leven. Wij denken dan dus het eindeloze leven. Ja, natuurlijk, het zal eindeloos wezen, zoals u ook spreekt als mijn vakantie. Die was eindeloos. Ja, in de overdrachtelijke zin. Want ik mag aannemen dat uw vakantie niet eindeloos was in de zin van dat er geen einde kwam. Ziet u hoe taal soms wat wat complex kan liggen.

Maar in ieder geval, die toekomende aion, dat is dat tijdperk waarin dat eeuwige leven zich afspeelt. Dat is de aion waarin Christus zal heersen. En de meesten van jullie misschien hebben wellicht wel eens gehoord van de duizend jaren of het duizendjarig rijk. Daar spreekt Openbaring twintig over, dat zijn die jaren waren, of anders gezegd het millennium waarin de satan gebonden zal zijn, zodat hij de volkeren niet zal kunnen verleiden. En dat is die toekomende aion, waarin Christus zal heersen. Een geweldig aion. Deze aioon heet ook wel de boze aion, dat staat in Galaten 1 vers 4. Deze aion is boos. U zegt Ik vond prachtig weer en ik heb het best naar mijn zin, maar deze aion is echt boos, waarom? De leugen heerst. Daarom!

Alles wordt verdraaid. De satan, de diabolos, die gooit alles door elkaar. Dat is deze aion. Maar Ik heb goed nieuws voor u in meer dan één opzicht, maar het geweldige is, deze aion die loopt op zijn eind. We zitten bijna aan het eind van de aion. Die toekomende eeuw die gaat straks aanvangen. Ik ga geen jaartallen noemen, maar ik kan u vertellen dat dit echt niet zo lang meer duurt. In de toekomende aion, dat is die aion waarin het aionische of dat eeuwige leven zal plaatsvinden.  En u zegt dan, de toekomende aion, dat is dan het eindeloze?  Dan zeg ik, nee dat is het ook niet. De bijbel spreekt namelijk over de komende aionen. Meervoud dus. De toekomende aion. Die duizend jaar is niet de laatste aion. Die aion van duizend jaar die eindigt, je raad het al, na duizend jaar.

Dus ook daarna gaat het door. Christus heerschappij gaat dan ook gewoon door, wordt voortgezet naar weer een nieuw tijdperk. God heeft een geweldig plan en en dat voert Hij uit door de wereld tijdperken heen, de wereld tijdperken die ooit een begin hebben gehad en waar er inmiddels al een tweetal achter ons liggen. Minimaal de huidige aioon die gaat afgesloten worden en wij zitten zo ongeveer aan het einde en er komt een nieuwe aion en daarna komt weer een aioon. Ik kan u dit vertellen, de Bijbel spreekt zelfs over de voleinding van de aionen. De aionen hebben ooit een begin gehad, maar hebben ook een eind, een voleinding. Binnen deze aionen zal Gods plan tot voltooiing gebracht gaan worden. Dat is de voleinding der eeuwen. Ziet u hoe die hele term van een eindeloze eeuwigheid misleidend is? De Bijbel kent niet zoiets als een eindeloze eeuwigheid. De aionen hebben juist hun einde, zoals ze ook een begin hebben. Ik vind het belangrijk om dat goed duidelijk te maken.

Er zijn een aantal dingen waarvan ik heel graag wil dat u die onthoudt. Eén ding, onthoudt dit,  dat als u nou die honderden keren dat in de Bijbel het woord eeuwigheid of aanverwante begrippen gebruikt worden, dan staat daar gewoon het woordje olam of aion. Trouwens, de Griekse vertaling van het Oude Testament zeg ik voor de fijnproevers. Die geeft olam altijd weer met aion, dus je kan het gewoon terugbrengen tot aion. Als u het woordje eeuwigheid ziet, denk er dan aan, er staat aion en een aion is niet eindeloos. Nee, die hebben een begin en hebben een einde. Als je dat onthoudt, dan heb je al heel wat meer geleerd dan je normaal gesproken in een kerk leert. Dit is zo fundamenteel! Ik zal straks ook de impact daarvan nog wat duidelijker naar voren brengen. Je kan dit trouwens ook grafisch weergeven, een visuele kaart van de aionische tijden. Ja, die term “aionische tijden” komt zelfs twee keer voor in de Bijbel in Romeinen 16 vers 25.

U ziet het hier in de powerpoint slide. En twee Timoteüs één vers negen. Sta eens even stil bij dat begrip. De Ionische tijd. Of in andere vertalingen, dan staat er, de eeuwige tijden. Wat ook een vreemd idee is dat begrip eeuwige tijden. Ik dacht dat eeuwig  juist tegenover tijd stond. Wij zeggen dan van als iemand overlijdt, die heeft het tijdelijke vervangen of verwisseld voor het eeuwigen, wij gebruiken de tijd en eeuwig altijd als contrast. De bijbel doet dat niet. Je kunt de tijden indelen in dagen, in maanden heb je de maandelijkse tijden. Je kunt over de jaren spreken over de jaargetijden, maar je kunt ook de tijden onderverdelen in de aeonen. Dan heb je de ionische tijden.

Ik zei net al, je kunt van die aionische tijden een kaart van maken. Want in feite, als je goed geluisterd hebt en je bent een beelddenker, dan zou je in je hoofd al een plaatje hebben kunnen maken. Maak ik hem puntsgewijs:

 1. Voor de aionen, 1 Korinthiers 2 vers 7;
 2. De wereld van de voortijd, Mattheus 24 vers 21;

Dit zijn de aionen die geweest zijn, zie Prediker 1 vers 10;

 1. Dan de aion van deze wereld, Efeziers 2 vers 2, dat is de tegenwoordige aion Efeziers 1 vers 21;
 2. De toekomende aion, zie Efeziers 1 vers 21 en Lucas 18 vers 30;
 3. De aion der aionen, zie Efeziers 3 vers 21.

Dit zijn de komende aionen, zie Efeziers 2 vers 7.

Tot slot, punt 6, de voleiding van de aionen, Hebreen 9 vers 26.

Een toelichting hierop, dan heb je dus een tijd voor de eonen en dan krijg je de eerste aioon, de aion van de schepping van de wereld. In feite, die werelden lopen synchroon met die tijden, de wereldtijden dus. Dan krijg je dus de schepping van de wereld. Hoe lang dat geduurd heeft, dat is een verhaal apart. Maar in ieder geval. En dan krijg je vervolgens na Adam ook die tijd tot tot Noach, tot aan de vloed, dat wordt in de Bijbel genoemd, de wereld van de voortijd, de toenmalige wereld. En als je die eonen even bijeen neemt, dan wordt dat genoemd in Prediker één vers tien, maar ook in Efeze drie de aionen die geweest zijn, in het verleden dus. En dan heb je ook nog de aion van deze wereld.

Daar zitten wij dus in. Ik wou zeggen midden in, maar dat is niet waar. We zitten juist aan het eind van die aion. Maar dat is deze aion, die loopt al, dus eigenlijk vanaf Noach tot aan nu toe. Geef het nog een paar jaren en dan is het zover, dan loopt die aion af. Dat is de tegenwoordige aioon of de aion van deze wereld, zoals je ook de toenmalige wereld had, enzovoorts. Maar daar blijft het niet bij. Je hebt ook de komende aion, waar ik het al eerder over had, de duizend jaren. En dan heb je ook nog de aioon die daarop volgt. En dat is de meest overtreffende trap die er bestaat, namelijk de aion der aionen. Weet u wat de narigheid is in de vertalingen? Gewoon onze gangbare Bijbe vertaling kom je dat niet tegen. Daar heeft men het allemaal weergegeven met eeuwigheid. Maar de Schrift is zo nauwkeurig. Je kunt dit inderdaad zo allemaal grafisch voorstellen en dan krijg je dus de komende aionen.

Dus er liggen aionen achter ons. Je hebt een aion die loopt al een paar duizend jaar en dan heb je ook nog de komende aionen. En om het even af te maken, uiteindelijk loopt dat ook af, de voleinding van de aionen. En dan is Gods plan voltooid. Dat lees je in één Korinthe vijftien. Dan wordt God alles in allen. Dat is de grote uitkomst, de grote climax van al Gods wegen. En alle dingen zijn uit Hem, voor de aionen,  zijn door Hem. Hij beschikt dat en stuurt dat en leidt dat. Hij brengt het daar waar Hij het hebben wil. En alle dingen zijn weer tot in Hem. Zoals het uit Hem voortkomt, komt het ook weer bij Hem terecht. Door al die tijden, wereldtijden, aionen heen. Laten we eens wat conclusies gaan trekken. Hele belangrijke dingen die je gewoon vast moet stellen hieruit blijken. Vijf belangrijke vaststellingen. De eerste. Ik heb het eigenlijk al aangegeven, maar ik wil het puntsgewijs nog eventjes goed op een rijtje zetten.

Aionen hebben een begin en een einde. Dat is dus eigenlijk de clue, Het is buitengewoon belangrijk. Als je dit niet ziet, dan heb je van wat ik nu naar voren gebracht heb niets begrepen. Aionen hebben een begin en een einde. Oké, nummer twee.  Als straks de Here Jezus Christus gaat terugkeren, zijn parousia zoals dat in de Bijbel genoemd wordt, en deze aioon wordt afgesloten en een nieuwe aion gaat bij de terugkeer van de Here Jezus Christus in, dan brengt niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dat is het idee wat traditioneel altijd geleerd wordt in de christelijke wereld. Ik ben er zelf ook mee groot geworden. Dan werd verteld, wij leven nu ons leven en dan straks bij het overlijden of bij de terugkeer van de Heer, dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan.

Voor sommigen is dit herkenbaar. Wat ik nu ga zeggen, dan is het eeuwig goed of eeuwig slecht. En dan bedoelde men eindeloos goed of eindeloos niet goed. Maar als ik dan zeg niet goed, dan is het echt niet goed, want dan bedoelt men de hel en daar komt dan nooit meer een einde aan. Men weet niet dat de hel eigenlijk een geografische plaats is ten zuiden van Jeruzalem met de naam Gehenna, het dal van Ben-Hinnom, maar dat is een andere studie.

Bij de terugkeer van de Here Jezus Christus breekt dys niet een eindeloze eeuwigheid aan. Dat begrip kent de Bijbel niet eens. De Bijbel spreekt over aionen en dan breken de aionen aan waarin Hij gaat heersen. Ja, en dan krijg je ook het eeuwige leven, dat wil zeggen het leven van die toekomende eeuw en eventueel de toekomende eeuwen die nog gaan komen. Dat is die geweldige toekomst die dan gaat aanvangen. Maar dat is niet de eindeloze eeuwigheid. Dat zijn die eeuwen die God nog voornemens is te gaan voltrekken, omdat Hij ook daarin nog een plan uitwerkt.

Nu kom ik op nog iets. Wat als ik nu de vraag stel, hoelang heerst Christus? Sommige mensen zeggen, dat is de kerkelijke theologie. Christus heerst vandaag. Eerlijk gezegd ik zou me schamen om om dat te zeggen. Als ik om me heen kijk, is dat de heerschappij van Christus? Hij is wel de Koning. Dat is waar. Maar Hij regeert nog niet. Hij gaat straks de heerschappij op zich nemen, daar in Jeruzalem. En dan gaat die orde op zaken stellen. Maar dat is toekomst! En dan nu de vraag, hoelang gaat Christus heersen? Ja, die is heel interessant, want dan krijg je verschillende antwoorden. Want sommige mensen zeggen, Hij heerst voor eeuwig en eeuwig. Tot in alle eeuwigheid gaat Christus heersen. Dit staat staat ook in de bijbel vertalingen. Bijvoorbeeld Lukas 1 vers 33.

Daar wordt tegen Maria gezegd dat zij een kind zou baren en dan staat er geschreven: en Hij zal zitten op de troon van zijn vader David, en Hij zal tot in eeuwigheid heersen. En in Openbaringen elf vers vijftien daar staat het nog sterker. Daar lees je in onze vertalingen. Hij heeft de heerschappij op Zich genomen, Hij heerst tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Als er aan een eeuwigheid geen einde komt, dan zal dat in de eeuwigheden toch zeker niet het geval zijn? Dan lijkt de conclusie, Hij heerst altijd. Maar u weet ook, tenminste, daar ga ik dan even vanuit, dat Paulus in dat magistrale hoofdstuk één Korinthe vijftien, waarin Hij spreekt over de opstanding van onze Here Jezus Christus. Dat Hij daar zegt: Christus, Hij moet heersen totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten zal hebben gesteld. En dan staat er bij, de laatste vijand die Hij onder zijn voeten zal stellen of teniet zal doen, dat is de dood.

En wanneer hij de laatste vijand teniet gedaan zal hebben, de dood. Weet u trouwens hoe hij de dood teniet doet? Dat is echt een goddelijke truc. Sorry dat ik het zo oneerbiedig zeg. Het is een goddelijke truc. Weet u hoe hij de dood teniet doet? Door allen levend te maken, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt, alleen ieder in zijn eigen rangorde. Als alle mensen levend gemaakt zijn, ja, dan is er geen dood meer. En dan staat er. En wanneer alle dingen Hem onderworpen zijn en Hij ook de laatste vijand teniet gedaan heeft, dan zal Hij een volmaakt en een volledig koninkrijk, waar niets en niemand meer ontbreekt, zal hij teruggeven aan zijn God en Vader, die Hem alles heeft toevertrouwd. En dan staat er, dan zal Hij afstand van de troon.

Ja, echt, zo staat het. Kijk het maar in één Korinthe vijftien. Dan doet Hij afstand van de troon en dan zal Hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. En dan staat er: opdat God zal zijn, alles in allen. Kijk, dat is dus de voltooiing van dat plan Gods. Christus heerst tot in de aionen. Jawel, maar niet eindeloos. Kijk, dan zie je ook ineens hoe essentieel het is, dat je ziet dat eeuwig of eeuwigheid niet klopt. Er staat namelijk aion.  Dat heeft wel een einde en dan kan je het vatten. Dan hoef ik de ene tekst niet weg te strepen voor de andere. Dan kan ik het één geloven en het andere ook. Christus heerst tot in de aionen. Jazeker. Amen. Maar niet eindeloos. Zijn heerschappij heeft een totdat. Hoe kan dat? Nou een aion is niet eindeloos. That’s it. Moeilijk is het niet, maar dan moet je het wel weten!

Ik wil graag dat u kritisch hier naar kijkt en mij niet zomaar geloofd op mijn woord. Ik zeg juist, geloof me niet op mijn woord. Check het zelf in de bijbel. Onderzoek zelf of het waar is wat ik zeg. Want ik zal u dit vertellen en volgens mij voelt u wel aan dat dat inderdaad het geval is. Hier staat of valt heel veel mee. Je hele verstaan van de Schrift zelfs. Dit is zo essentieel om dit goed te begrijpen. Controleer het zelf! Net als bij de Bereërs, die gingen dagelijks na in de Schrift of deze dingen al zo zijn. Dan heb je een fundament. Maar dan komt er nog iets en dat is nummer vijf wat ik u wil vertellen. De eeuwige straf, het eeuwig oordeel en gericht, dat is de straf van de toekomende eeuw. Niet eindeloos.

En ik moet u zeggen, als kind geloofde ik altijd al in God maar er was altijd een hele concrete vraag die mijn ouders nooit konden beantwoorden. En ik bevroeg mijn ouders daarover en kreeg geen antwoord. Dat neem ik ze niet kwalijk, want ze hadden het antwoord ook niet. Maar dan kwam ik altijd met de vraag. Heel concreet. Als kind denk je heel concreet ja, dan zei ik: die kent die kent de Here Jezus niet. Die gelooft niet in God en die komt dan in de hel. Ja toch mama? Mijn moeder, die was altijd erg voorzichtig in. Of ik stelde de vraag, aan de hel, daar komt nooit een einde aan toch? Hoe lang duurt eeuwigheid eigenlijk? Er komt nooit een einde aan, en ik kon dat niet begrijpen. En tientallen jaren later had ik nog steeds de vraag, ik begrijp het niet, hoe kan dit? Ik bedoel dat God straft en oordeelt, dat is een Bijbelse waarheid natuurlijk. Het staat op alle bladzijde. Lees de geschiedenis van Sodom en Gomorra, lees de geschiedenis van de zondvloed. God richt, hij zet recht, en dat doet Hij soms en dat is heel heftig. Maar dan staat er in Psalm 30 vers 6. Een ogenblik duurt zijn toorn maar een leven lang Zijn goedertierenheid.

Kijk, dat zijn de verhoudingen. Een eindeloze toorn en straf. Dat gaat zo in tegen alles wat ik van mijn God weet. Namelijk dat hij dit alles tot een goed einde gaat brengen. Ja, en toen ik dit zicht op de aionen kreeg, dat een eeuwigheid een aioon is en daarmee een begin en een einde heeft. Toen had ik het besef. Ja, ik zeg het misschien overdreven. Het klinkt misschien overdreven, maar dit is echt zo. Zo is het voor mij. Het is een groot ja, durf rustig te zeggen. De grootste ontdekking in mijn leven is geweest dat een aion inderdaad een begin en een einde heeft. Waarom is dat zo belangrijk? Als een eeuwigheid een aion wordt, dan wordt het evangelie echt een goed bericht, een blijde tijding. Wellicht een heel aantal van u hebben een christelijke achtergrond, en hoe begint vaak de kerstdient met de prachtige woorden?

En ik vind dat magistraal. Onze hulp is in de Naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die nooit laat varen de werken van Zijn handen. Het werk van Zijn handen. Wie is dat? Wat is dat? Gewoon alles, alles wat Hij gemaakt heeft is werk van zijn handen. Laat Hij nooit varen, Nooit. Hij laat het misschien los. Hij richt, hij straft. Maar dat is net als met een vader en een kind, ouders je moet soms ingrijpen, je moet soms hard ingrijpen. Dat kan allemaal wezen. Maar het blijft je kind omdat het uit jou komt en je hebt dat lief, onvoorwaardelijk en je brengt het altijd weer tot een goed einde. Dat is onvoorwaardelijk. God houdt van Zijn schepping en elk creatuur is inbegrepen in Zijn liefde. En hoe Hij ook ingrijpt, dat doet Hij vanuit liefde. God straf staat niet tegenover Zijn liefde. Ik heb het zo vaak gehoord, maar God is niet alleen liefde, Hij straft ook.

Wat een ONZIN!!! God is liefde en daarom straft Hij. Waarom? Om de dingen weer recht te zetten. Dat is wat het woord gericht ook betekent. Hij zet het weer recht en brengt het ook weer terecht. Dat staat niet tegenover zijn liefde. Het komt voort uit Zijn liefde. Want als Hij geen liefde had, dan had Hij gezegd: Zoek het dan maar uit, Doei! Nee, hij grijpt in, Hij handelt, hij opereert. Dat is wat een chirurg ook doet. Soms moet hij ook snijden en hele vervelende nare dingen doen. Ja, maar het is altijd heilzaam. God heeft altijd het heil op het oog wanneer Hij straft en oordeelt, altijd. En daarom brengt Hij de dingen ook weer terecht. En dat ga je begrijpen als je eenmaal ziet dat de aionen een begin en einde hebben en dus ook de straf en het oordeel een begin en een einde heeft, dan brengt Hij dus alle dingen op Zijn tijd en op Zijn wijze weer daar waar Hij het hebben wil. En Ik moet u zeggen, dan is het voor mij het evangelie echt een evangelie!

Want dan kan ik zeggen God houdt van jou en van jou en van jou. Niet op grond van wat je gedaan hebt.

Jazeker, hij houdt van de hele wereld namelijk. En Hij is jouw Schepper. Hij is jouw Rechter. Hij is ook jow redder. Staat dat in de Bijbel? Ja, kijk het maar na in één Timoteüs vier vers tien. Paulus zegt: Hiertoe arbeiden wij en worden wij ook versmaad. Want ik geef u dit te verzekeren. Dit is een hot item wat ik u nu naar voren breng. Want dan plakken mensen allemaal etiketten op van dwaalleer enzo. Maar laat ik je dit vertellen, je hebt lef nodig om dit te vertellen, maar het is zo geweldig. En Paulus zegt: Hiertoe arbeiden wij en worden wij versmaad, omdat we onze hoop hebben gevestigd op de levende God, die een Redder is van alle mensen. Speciaal voor gelovigen. Die gelovigen mogen dit namelijk nu al weten dat hij een Redder is. Dat is trouwens ook geen verdienste, maar dat komt omdat God je ogen daarvoor geopend heeft. That’s it. Ook daarvan zeg ik dat is een gave Gods, dat staat in Efeziers 2 vers 8. Paulus zegt er nog bij in 1 Timoteus 4 vers 10:

Hij zegt beveel en leert dit!  één Timoteüs vier vers 11, kijk het zelf maar na. Geweldig! Tot slot wil ik gaan afsluiten met twee teksten. Twee Timoteüs één vers 9 en 10. Hier staat een hele aardige en goede samenvatting van wat ik vanmorgen naar voren wilde brengen. Daar staat dit: Die, en dan gaat het over God. God die ons redt en roept, dat woord roept staat in het Grieks in de gramaticale tijdsvorm, de aorist. Dat wil zeggen, gewoon als tijdloos feit. Het gaat er niet om dat dat gebeurd is of zo. Nee, het feit staat er. God die ons redt en roept in een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Kijk, God heeft een voornemen. God is God. Hij zet alles op zijn plek. Alles wat ik ben, alles wat ik heb, alles wat ik kan dat heb.

Dat heb ik van mijn vader. Noem eens iets wat u niet gekregen hebt? Of wat u niet was? Nou, dat heb ik van mezelf. Weet u wat het is? Dan ben je hoogmoedig. Als je dat denkt, dat is een evangelische christelijke afwijking. Het is een beetje tricky wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Deze mensen zeggen van:  ja IK!, IK word gered, want IK heb voor Jezus gekozen! Heb je iets    Het is toch weer een eigen werk. Jij hebt gekozen. Die ander was zo dom dat die niet deed. Mensen, vergeet dat nou. God opent ogen. Hij geeft jou geloof. Hij overtuigt je en dat doet Hij op zijn tijd en op zijn wijze. Soms zeggen mensen dan, ik heb God gezocht… Jesaja schrijft hier al over en Paulus citeert dit in Romeinen brief hoofdstuk 9 vers 30.

Ik ben gevonden door degenen die mij niet zo zochten, dus het heeft niets te maken met werken. Dat is zo subtiel. Altijd denken we toch weer wel. Dan zegt men: De Heer heeft alles gedaan. Ik hoefde maar één ding te doen, voor Hem te kiezen. Oké, de finishing touch was dus van de mens? Dus eigen roem! Dat stinkt. Want het komt er eigenlijk op neer dat u het allerbelangrijkste gedaan hebt. Alles is uit Hem en niets van ons. Niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven wordt in Christus Jezus. Voor eeuwige tijden. Ja, hier staat dus dat Griekse woord, voor aionische tijden. En nu weet u wat ik bedoel? Ik geef toe, je moet even wennen aan het woord, aionisch, maar dat is een kwestie van een paar keer horen en je weet het.

Voor de aionische tijden, mooie term, toch? De aionische tijden hebben dus een begin en een einde. Maar een aionische tijd dus ook, want die wordt weer opgevolgd door een andere Ionische tijd. Zie je hoe ineens een zee van licht tot je komt, als je dit gaat zien, voor de Ionische tijden! En dan staat er: maar die nu geopenbaard wordt. Vers 10 van  twee Timoteüs één, die nu geopenbaard wordt door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet. Die de dood teniet doet en leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het Evangelie, het goede bericht. Wat brengt het evangelie aan het licht? Nou, dat Christus Jezus, die onze Redder is, de dood teniet doet en het leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt. En nu ga ik dit zeggen. Het komt er dus op neer, dat is scherp, en daar hou ik van. Dat is in ieder geval duidelijk. Een boodschap waar de dood niet tenietgedaan wordt, is geen evangelie.

Het evangelie is dat de dood overwonnen is. Christus Jezus, hij werd opgewekt door zijn God en Vader. De grafsteen is weg gewenteld. Hij is de Eersteling die eens voor altijd opgestaan is uit de doden. Ja, maar zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rangorde. Dat betekent dus de hele mensheid volgt en uiteindelijk zijn dan allen levend gemaakt en is er dus geen dood meer. Een boodschap waar niet de dood teniet gedaan wordt. En dat bedoel ik met scherp, dat is geen evangelie. Ziet u hoe enorm essentieel dit is? Er hangt niks van de mens af. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft een begin gemaakt met die aionische, eeuwige tijden en Hij werkt alles uit en daar neemt hij millennia de tijd voor. Dat is een heel interessante vraag. Hoe lang zouden die aionen bij elkaar duren? Ik heb er juist van de week nog een bijbelstudie over gegeven, maar het duurt heel lang ,laat ik het daar maar bij houden.

Maar God heeft de tijd. Sterker nog, Hij heeft de tijd gemaakt.

Dus, wat is dan het probleem?

En Hij neemt de tijd en alles op zijn tijd brengt Hij tot een goed einde. En dat is het evangelie. Het evangelie is de boodschap. Onze God is werkelijk God. Hij zet alles op zijn plek. Hij brengt alles tot een goed einde en dat is door Christus Jezus, inderdaad onze Heer. En dat is wat we vertellen. En geloof het wel of geloof het niet. En als je het wel geloofd, dan komt dat omdat Hij je ogen en oren en harten daarvoor geopend heeft. Maar het blijft waar. Hij is uw Schepper en dan kunt u zeggen dat u dat niet geloofd. Maar ja, dat verandert niks aan het feit dat hij toch uw schepper is. Op diezelfde wijze kan ik u ook zeggen dat hij uw redder is. Geloof je dat niet, dan ben je een ongelovige.

Hij is uw redder, gewoon op voorhand. En ik mag dan geloven, u ook, Iedereen mag het geloven.

De meeste geloven het niet. Maar oké, het blijft waar. Kijk, en dat vind ik het geweldige van een mededeling. Het is geen opdracht, het is niet een werk van als je nou dit en dat doet en dan komt het allemaal voor elkaar. Nee, het is gewoon een mededeling. Daarom, het is een bericht. Je gelooft het of je gelooft niet, maar het is waar en het blijft waar, en daarom, alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in Hem alleen! Amen.

Engels:

A very good morning, also from my side, dear friends. Good to meet you all here again. I say again because it was a few months ago that I was here and then I took you to the letter that Paul once wrote to the Galatians. And this time, I’ll take you to a topic that I’m fairly certain is entirely new for quite a few of you. That’s already true for the term used in the title: “aionen.” What are those things, anyway? In the car, we even discussed it a bit. Can you maybe eat that or something? But that’s aioli. It might sound similar, but it has nothing to do with it. No. Eternity or aionen, and what I want to make clear throughout this study is how tremendously important this theme is. Let me first say some introductory things about it. I looked it up. I didn’t count it all, but that’s the convenience of those Bible programs.

You search in the concordance; in this case, I typed in the word “age” with a wildcard, and it turns out that word appears about 600 times in our Bible translation. All words that start with “age,” for example, eternity, but also the plural “ages,” which is a rather peculiar phenomenon. Because if eternity is endless, how long must ages last? How many are there of such questions? You ask them when you really don’t know anything and you step in fresh, without all the baggage you’ve received from upbringing. Because you know how it goes when you grow up with something big, things become self-evident, and you don’t question them anymore because you don’t know any better. Until you meet someone who has never heard of it. And they ask the simplest questions. And it turns out that those questions are already completely unanswerable.

This is one such simple question! Eternity, ages, but also age or ages. I should note that when I use these terms or when you come across them in the Bible, don’t think of periods of a hundred years, but of eras. So, not necessarily a hundred years. Or actually not at all a hundred years, because that has nothing to do with it. When we think of eternity, we immediately think of endless.

Then something else you need to know in the Old Testament. The Old Testament is originally written in Hebrew. So when you encounter age or eternity or ages or age in the Old Testament, it’s almost always the translation of the word “olam.” That word “olam” is then rendered as age, eternal, eternity, and so on. Actually, an olam is a time with a hidden end. Okay, now in the New Testament, which is not written in Hebrew but in Greek, there, age, eternity, eternal, is the translation of the word “aion.”

In the New Testament, this word “aion” appears very often. So we say eternal. Okay, that’s the introduction. But now, what is the problem? And I can imagine that those who have already been paying close attention might have a question coming up, like, “That’s peculiar, and I want to formulate that precisely as well.” Look, “olam” and “aion” are translated as eternity. And yes,

What is eternity? I learned a long time ago. Eternity is time without a beginning and without an end. In any case, it is time without end. If something takes an eternity, then it never comes to an end. That is endless. But “aion” is also the translation of the word “age,” and then it is a world era that explicitly has an end. So, the question arises: what about “olam” or “aion”? I will mainly focus on the word “aion” to keep it from getting too complicated. But how does that work? Does an “aion” have an end or not? The funny thing is that the question I’m asking now isn’t even a real question. Because if you look this up in a standard reference work, you will quickly find the answer, and it’s as clear as day. I’ll give two examples of this. I looked it up in the Prins Encyclopedia. Yes, you don’t really have that nowadays because, well, you look up everything on Wikipedia. But I still have an old-fashioned Winkler Prins, page 797, part seven.

Okay, it says this there. “Aion” does not mean endless duration but an era. And I also looked up the word “olam” in a Bible encyclopedia that I have in my bookshelf. You know, the word we were talking about? The one for which, in the Old Testament, eternity is usually the translation; it means a very long time, especially a time with a hidden end, where you don’t see the end of it. So, not a time without end, but a time where you don’t see the end. A very big difference. Okay, those are two reference works. I could have cited ten more, of course, but let’s use our time a bit effectively.

Okay, what does Scripture actually say about that word? That is the real question, but I’ll tell you this. It is entirely in line with what I just showed from the reference works. And I also want to show the importance of that. Let’s skip the word “eternity” for a moment and leave it aside. Let’s go back to the original word “aion.” And then you come across many expressions in the Bible. I already said we encounter it hundreds of times. So, let’s go through a few of those terms or phrases to get an impression of what an “aion” is. First Corinthians 2, verse 7. There is something like “from all eternity.” But I can tell you, that’s not what it says!

It literally says “for the aions.” Hey, that’s interesting because it means that an “aion” and the plural “aions” have had a beginning. In fact, there was a time that preceded the “aions.” That is what the term means. And it’s interesting because it means that an “aion” is not a time without a beginning. No, the “aions” as a whole have a beginning because there was a time that preceded them. And it’s very nice when you read that in 1 Corinthians 2; you also read that what God has ordained for us, that He has a plan. God has a plan! It’s also mentioned in Ephesians 3, a plan of the aions, and you make a plan and then you work it out, and that’s what God is doing too. But He has a plan, and before anything existed, before the “aions” began, He already had a plan and a great purpose. And I can tell you, you and I are included and involved in that.

And I find it wonderful to think about that before anything existed, before the times began, He was there. And He had a plan, a purpose. And He had us in mind. Amazing! But for the aeon. Okay! I will now go through a number of Scripture passages to get an impression of what aeons actually are. In Ephesians 3:9, it speaks of aeons here. We now know that the aeons had a beginning because there was a time preceding them. So, the idea of a beginningless aeon does not exist. But the Bible also speaks of the past aeon or from eons ago. This means that aeons have already passed, from eons ago. So, the aeons had a beginning and also succeeded each other.

One aeon follows another. And in Ephesians 3, Paul also speaks about the plan of the aeons. And then he says, yes, God had that plan in His purpose from eons ago. Another example, Matthew 28:20. You might know that text. It’s roughly the conclusion of the Gospel of Matthew. And there, the Lord Jesus says this, just before His ascension from the Mount of Olives. Then you read that He says after giving that great mission to make all nations His disciples, which will be fulfilled by the people of Israel. But that’s beside the point for now. But then He says, “I am. Behold, I am with you, with you all the days until the completion of the. Well, that depends on which translations you have because some translations say until the ends of the earth, sometimes it is rendered this way, and sometimes it is rendered as the completion of the age. But it plainly says until the completion of the aeon.

This is important to consider because it means that an aeon, we had actually concluded from the previous terms, but now you see it explicitly, an aeon or this aeon has an end. Imagine if they had consistently translated it and written eternity here. I am with you until the completion or the end of eternity. Excuse me, the end of eternity? I thought eternity had no end. Bizarre, isn’t it? Yes, but it’s not. It is the end of the aeon. And then I have another example because this aeon ends. But let me tell you, that is not the end of the aeons. No, because a new aeon is coming. This is a term we often encounter in the Bible. That is, the coming aeon or similar terms in Luke 18:30.

I provide scriptural references so that you can look it up at home or here. It is written about the coming aeon. So, aeons have passed, and there is now an aeon, but that also comes to an end. And the Lord had said, “Behold, I am with you until the end of the aeon.” But that is not the end because there is also a new eon, a new world era. And that is very interesting when you look it up in Luke 18:30 because it says: and in the coming aeon, the aeonian life or eternal life. So, that is very interesting because it means that eternal life. We then think of endless life. Yes, of course, it will be endless, as you also speak of my vacation. It was endless. Yes, in the metaphorical sense. Because I assume that your vacation was not endless in the sense that it never ended. See how language can sometimes be a bit complex.

But in any case, that coming aeon, that is the era in which eternal life unfolds. That is the aeon in which Christ will reign. Most of you may have heard of the thousand years or the millennial kingdom. Revelation 20 speaks of those years, or in other words, the millennium when Satan will be bound so that he cannot deceive the nations. And that is the coming aeon, in which Christ will reign. An amazing aeon. This aeon is also called the evil aeon, as stated in Galatians 1:4. This aeon is evil. You might say, “I had beautiful weather and enjoyed myself, but this aeon is really evil, why?” Because lies prevail. That’s why!

Everything is twisted. Satan, the diabolos, mixes everything up. That is this aeon. But I have good news for you in more than one way, but the great thing is, this aeon is coming to an end. We are almost at the end of the aeon. That coming age is about to begin. I won’t mention specific years, but I can tell you it won’t be much longer. In the coming aeon, that is the aeon in which the aeonian or eternal life will take place. And you might say, the coming aeon, that is the endless one? Then I say, no, it’s not. The Bible speaks of the coming aeons. Plural. The coming aeon. That thousand years is not the last aeon. That aeon of a thousand years ends, you guessed it, after a thousand years.

So, it continues even after that. Christ’s rule continues, moves on to yet another new era. God has an amazing plan, and He carries it out through the world ages, the world ages that once had a beginning, and now there are already two behind us. At least the current aeon that is going to be concluded, and we are so close to the end, and there comes a new aeon, and after that, another aeon. Let me tell you, the Bible even speaks of the completion of the aeons. The aeons had a beginning, but they also have an end, a completion. Within these aeons, God’s plan will be brought to completion. That is the completion of the ages. See how the whole concept of an endless eternity is misleading? The Bible does not know such a thing as an endless eternity. The aeons precisely have their end, just as they have a beginning. I find it important to make that clear.

There are a few things I really want you to remember. One thing, remember this, that when you see the word eternity or related concepts used hundreds of times in the Bible, it simply means the word olam or aeon. By the way, for the connoisseurs, the Greek translation of the Old Testament always renders olam as aion, so you can just reduce it to aion. When you see the word eternity, remember, it says aion, and an aeon is not endless. No, they have a beginning and an end. If you remember that, you have learned a lot more than you normally do in church. This is so fundamental! I will later clarify the impact of this a bit more. You can also represent this graphically, a visual map of the aeonic times. Yes, the term “aeonic times” even appears twice in the Bible in Romans 16:25.

You see it here in the PowerPoint slide. And 2 Timothy 1:9. Take a moment to consider that concept. The Ionian time. Or in other translations, it says, the eternal times. What is also a strange idea, that concept of eternal times. I thought that eternity stood in contrast to time. We say that when someone passes away, they have exchanged or swapped the temporal for the eternal, we always use time and eternity as contrasts. The Bible does not do that. You can divide times into days, into months, you have monthly times. You can speak of the years in terms of seasons, but you can also categorize times into aeons. Then you have the Ionian times.

As I mentioned earlier, you can make a map of these aeonic times. In fact, if you’ve been listening carefully and you are a visual thinker, you could have already created a mental picture. Let me put it point by point:

 1. Before the aeons, 1 Corinthians 2:7;
 2. The world of ancient times, Matthew 24:21;

These are the aeons that have been, see Ecclesiastes 1:10;

 1. Then the aeon of this world, Ephesians 2:2, which is the present aeon, Ephesians 1:21;
 2. The coming aeon, see Ephesians 1:21 and Luke 18:30;
 3. The aeon of aeons, see Ephesians 3:21.

These are the coming aeons, see Ephesians 2:7.

Finally, point 6, the completion of the aeons, Hebrews 9:26.

An explanation of this, you have a time before the eons, and then you get the first aeon, the aeon of the creation of the world. In fact, those worlds run in sync with those times, the world times. Then you get the creation of the world. How long that took is a separate story. But anyway. And then you get the time from Adam to Noah, until the flood, which is called in the Bible, the world of ancient times, the then world. And if you take those eons together, that is mentioned in Ecclesiastes 1:10, but also in Ephesians 3, the aeons that have been, in the past. And then you also have the aeon of this world.

That’s where we are. I would say in the middle, but that’s not true. We are actually at the end of that aeon. But this is the present aeon, which has been running, actually from Noah to now. Give it a few more years, and then it’s time, then that aeon ends. That is the present aeon or the aeon of this world, just as there was the then world, and so on. But it doesn’t stop there. You also have the coming aeon, which I mentioned earlier, the thousand years. And then you also have the aeon that follows. And that is the most superlative degree there is, namely the aeon of aeons. Do you know what the trouble is in the translations? In our common Bible translation, you don’t come across that. They have all rendered it as eternity. But the Scripture is so precise. Indeed, you can represent all of this graphically, and then you get the coming aeons.

So, aeons lie behind us. You have an aeon that has been going on for a few thousand years, and then you also have the coming aeons. And to top it all off, it eventually concludes, the completion of the aeons. And then God’s plan is completed. You read about this in 1 Corinthians 15. Then God becomes all in all. That is the great outcome, the great climax of all God’s ways. And all things are from Him, for the aeons, they are by Him. He arranges and directs that. He brings it where He wants it. And all things are back into Him. As it originates from Him, it also ends up in Him. Through all the times, world times, aeons. Let’s draw some conclusions. Very important things that you just have to establish, five important determinations. The first. I’ve actually indicated it, but I want to put it in bullet points just to clarify.

 1. Aeons have a beginning and an end. That is actually the key, it is extremely important. If you don’t see this, then you have understood nothing of what I have presented so far. Aeons have a beginning and an end. Okay, number two. When the Lord Jesus Christ returns, His parousia, as it is called in the Bible, and this aeon is closed, and a new aeon begins with the return of the Lord Jesus Christ, it does not bring an endless eternity. That is the idea that has traditionally been taught in the Christian world. I grew up with it myself. It was said that we are living our lives now, and then at death or at the Lord’s return, the endless eternity begins.

Some might find this recognizable. What I am going to say now is, then it is eternally good or eternally bad. And by eternally bad, they meant endlessly bad or eternal damnation. But when I say not good, it is really not good, because then they mean hell, and that will never end. They do not know that hell is actually a geographical place south of Jerusalem called Gehenna, the Valley of Ben-Hinnom, but that is another study.

With the return of the Lord Jesus Christ, an endless eternity does not begin. The Bible does not even know that concept. The Bible speaks of aeons, and then the aeons in which He will reign will begin. Yes, and then you get eternal life, that is the life of that coming age and possibly the coming ages that will still come. That is the wonderful future that is about to begin. But that is not the endless eternity. Those are the ages that God still intends to fulfill because He also works out a plan in them.

Now I come to something else. What if I now ask the question, how long will Christ reign? Some people say, that is the ecclesiastical theology. Christ reigns today. Honestly, I would be ashamed to say that. When I look around me, is that the reign of Christ? He is indeed the King. That’s true. But He does not reign yet. He will take on the reign later, there in Jerusalem. And then He will set things in order. But that is in the future! And now the question, how long will Christ reign? Yes, that is very interesting because then you get different answers. Because some people say, He reigns forever and ever. Christ will reign for all eternity. This is also in the Bible translations. For example, Luke 1:33.

In Luke 1:33, it is said to Mary that she would bear a child, and it is written: “And He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.” In Revelation 11:15, it is even stronger. In our translations, it reads: “The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.” If there is no end to eternity, then surely that will not be the case in the aeons? Then the conclusion seems to be, He reigns always. But you also know, at least I assume, that in that magnificent chapter 1 Corinthians 15, where Paul speaks about the resurrection of our Lord Jesus Christ. There he says: Christ, He must reign until He has put all His enemies under His feet. And it says, the last enemy He will put under His feet or abolish is death.

And when he has abolished the last enemy, death. By the way, do you know how He abolishes death? It’s really a divine trick. Sorry for putting it so irreverently. It’s a divine trick. Do you know how He abolishes death? By making everyone alive, just as in Adam all die, so in Christ all will be made alive, but each in his own order. If all people are made alive, well, then there is no more death. And then it says. And when all things are subdued to Him and He has also abolished the last enemy, then He will present a perfect and complete kingdom, where nothing and no one is missing, to His God and Father, who has entrusted Him with everything. And then it says, then He will step down from the throne.

Yes, really, that’s how it is. Look it up in 1 Corinthians 15. Then He steps down from the throne, and then He will transfer the kingdom to His God and Father. And then it says: so that God will be all in all. Look, that is the completion of God’s plan. Christ reigns until the aeons. Yes, but not endlessly. Look, then you suddenly see how essential it is to see that eternal or eternity is not correct. It says aeon. That has an end, and then you can grasp it. Then I don’t have to cross out one text for another. Then I can believe one and the other as well. Christ reigns until the aeons. Indeed. Amen. But not endlessly. His reign has a until. How is that possible? Well, an aeon is not endless. That’s it. It’s not difficult, but you have to know it!

I want you to look at this critically and not just believe me on my word. I specifically say, do not believe me on my word. Check it in the Bible yourself. Examine whether what I say is true. Because I will tell you, and I think you can feel that it is indeed the case. A lot depends on this. Even your entire understanding of the Scripture. It is so essential to understand this correctly. Check it yourself! Like the Bereans, who examined the Scriptures daily to see if these things were so. Then you have a foundation. But then there’s something else, and that’s number five that I want to tell you. Eternal punishment, eternal judgment, that is the punishment of the coming age. Not endless.

And I must tell you, as a child, I always believed in God, but there was always a very concrete question that my parents could never answer. And I questioned my parents about it and got no answer. I don’t blame them because they didn’t have the answer either. But then I always came with the question. Very concretely. As a child, you think very concretely, yes, then I said: that person doesn’t know the Lord Jesus. That person does not believe in God, and then he goes to hell. Right, Mom? My mother, who was always cautious. Or I asked the question, about hell, that never ends, right? How long does eternity last, anyway? It never ends, and I couldn’t understand that.

And decades later, I still had the question: I don’t understand, how can this be? I mean that God punishes and judges; that is a biblical truth, of course. It’s on every page. Read the story of Sodom and Gomorrah, read the story of the flood. God corrects, He sets things right, and sometimes it is very intense. But then in Psalm 30:6 it says: “His anger lasts only a moment, but His kindness lasts a lifetime.”

Look, those are the proportions. An endless anger and punishment go so against everything I know about my God. Namely, that He will bring all of this to a good end. Yes, and when I got this view of the aeons, that an eternity is an age and thus has a beginning and an end, then I realized. Yes, I might say it excessively. It may sound exaggerated, but this is really how it is. It is a big yes, dare I say, the biggest discovery in my life has been that an aeon indeed has a beginning and an end. Why is that so important? If an eternity becomes an aeon, then the gospel truly becomes good news, a joyful message. Perhaps many of you have a Christian background, and how does the Christmas service often begin with the beautiful words?

And I find that magisterial. Our help is in the Name of the Lord, who made heaven and earth, who is faithful and never lets go of the works of His hands. The work of His hands. Who is that? What is that? Simply everything, everything He has made is the work of His hands. He never lets it go, Never. He may let it go. He corrects, He punishes. But that is just like with a father and a child; parents sometimes have to intervene, sometimes they have to intervene strongly. That can all be. But it remains your child because it comes from you, and you love it unconditionally, and you always bring it to a good end. That is unconditional. God loves His creation, and every creature is included in His love. And however He intervenes, He does it out of love. God’s punishment is not against His love. I have heard it so often, but God is not only love; He also punishes.

What NONSENSE!!! God is love, and that’s why He punishes. Why? To set things right. That is what the word judgment also means. He sets it right and brings it back to where it belongs. That is not against His love. It comes from His love. Because if He didn’t have love, He would have said: Figure it out for yourself, Goodbye! No, He intervenes, He acts, He operates. That is what a surgeon does too. Sometimes he has to cut and do very unpleasant things. Yes, but it is always beneficial. God always has salvation in mind when He punishes and judges, always. And that’s why He sets things right again in His time and in His way. And I must tell you, then the gospel is truly a gospel for me!

Because then I can say God loves you and you and you. Not based on what you have done.

Certainly, He loves the whole world. And He is your Creator. He is your Judge. He is also your Savior. Does it say that in the Bible? Yes, look it up in 1 Timothy 4:10. Paul says: “For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe.” These believers may already know that He is a Savior. By the way, that’s not a merit, but it comes because God has opened your eyes to it. That’s it. I also say that is a gift from God; it says in Ephesians 2:8. Paul adds in 1 Timothy 4:10:

He says command and teach this! First Timothy 4:11, check it for yourself. Amazing! Finally, I want to conclude with two texts. Second Timothy 1:9-10. Here is a very nice and good summary of what I wanted to present this morning. It says: “He, referring to God, who saved us and called us, the word ‘called’ in Greek is in the grammatical tense, the aorist. That means, simply as a timeless fact. It is not about it having happened or anything. No, the fact is there. God who saves us and calls us with a holy calling. Not according to our works but according to His own purpose and grace. Look, God has a purpose. God is God. He puts everything in its place. Everything I am, everything I have, everything I can do, I have received.

I got it from my father. Name something you haven’t received. Or something you weren’t? Well, that’s me. You know what that is? Then you are arrogant. If you think that, it’s an evangelical Christian deviation. It’s a bit tricky what I’m going to say now, but I’m going to say it anyway. These people say, yes ME!, I am saved because I chose for Jesus! Did you do something? It’s still a work of your own. You chose. The other was so stupid that he didn’t. People, forget that now. God opens eyes. He gives you faith. He convinces you, and He does it in His time and in His way. Sometimes people say, I sought God… Isaiah already wrote about this, and Paul quotes it in Romans chapter 9, verse 30.

I was found by those who did not seek me, so it has nothing to do with works. That is so subtle. We always think again. Then they say: The Lord has done everything. I only had to do one thing, choose for Him. Okay, so the finishing touch was from man? So, self-glory! That stinks. Because it actually comes down to you doing the most important thing. Everything is from Him and nothing from us. Not according to our works but according to His own purpose and grace that is given to us in Christ Jesus. For eternal times. Yes, here it says that Greek word, for aeonic times. And now you know what I mean? I admit, you have to get used to the word aeonic, but that’s just a matter of hearing it a few times and you’ll know.

For the aeonic times, a beautiful term, right? The aeonic times, therefore, have a beginning and an end. But an aeonic time as well because it is succeeded by another Aeonic time. See how suddenly a sea of light comes to you when you see this, for the Aeonic times! And then it says: but is now revealed. Second Timothy 1:10, now revealed through the appearance of our Savior, Jesus Christ, who nullifies death. He nullifies death and brings life and imperishability to light through the Gospel, the good news. What does the gospel bring to light? Well, that Christ Jesus, who is our Savior, nullifies death and brings life and imperishability to light. And now I’m going to say this. It comes down to this, that is sharp, and I like that. That is clear, at least. A message where death is not nullified is not gospel.

The gospel is that death is overcome. Christ Jesus, he was raised by his God and Father. The tombstone is rolled away. He is the Firstborn who rose once and for all from the dead. Yes, just as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Each in their own order. This means the entire humanity follows, and eventually, all will be made alive, and there will be no more death. A message where death is not nullified. And that’s what I mean by sharp; that is not gospel. Do you see how incredibly essential this is? Nothing depends on humans. He has everything in His hands. He initiated those aeonic, eternal times and He works everything out, and it takes Him millennia. That is a very interesting question. How long would those aeons last together? I actually gave a Bible study on it just this week, but it takes a very long time, let’s leave it at that.

But God has the time. In fact, He made time.

So, what is the problem?

And He takes His time, and in His own time, He brings everything to a good end. And that is the gospel. The gospel is the message. Our God is truly God. He puts everything in its place. He brings everything to a good end, and that is through Christ Jesus, indeed our Lord. And that is what we tell. And believe it or not. And if you believe it, it’s because He has opened your eyes, ears, and hearts for it. But it remains true. He is your Creator, and you can say you don’t believe it. But yeah, that doesn’t change the fact that He is still your creator. In the same way, I can also tell you that He is your savior. If you don’t believe that, then you are an unbeliever.

He is your savior, just in advance. And I may believe, you may too, everyone is allowed to believe it.

Most don’t believe it. But okay, it remains true. See, and that’s what I find great about an announcement. It’s not a command, it’s not a work of if you do this and that, then it will all work out. No, it’s just an announcement. Therefore, it’s news. You believe it or you don’t, but it’s true and it remains true, and therefore, all glory is excluded. Undeserved salvation, I have enjoyed from my God. I boast in Him alone! Amen.

Russisch:

Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас снова видеть здесь. Я говорю “снова”, потому что прошло несколько месяцев с момента моего последнего визита, и в то время я проводил вас через письмо, которое Павел когда-то написал галатам. На этот раз я хочу поговорить о теме, которая, как я уверен, для многих из вас абсолютно нова. Это относится к термину, используемому в заголовке – “аионы”. Что это такое? Мы уже коротко обсуждали это в машине. Возможно, это что-то для поедания? Но это айоли. Это может похоже, и это не имеет к этому отношения. Нет. Вечность или аионы, и то, что я хочу ясно донести в течение этого исследования, насколько важна эта тема. Позвольте мне сначала сказать несколько вводных вещей на этот счет. Я посмотрел, я не пересчитывал все, но у нас есть удобство библейских программ.

Я искал в конкордансе, в этот раз я ввел слово “век” с подстановочным знаком, и оказалось, что это слово встречается примерно 600 раз в нашем библейском переводе. Все слова, начинающиеся с “века”, например, вечность, но и множественное число – веки, что довольно странное явление. Ведь если вечность бесконечна, сколько тогда должны длиться века? Сколько их может быть, таких вопросов? Вы задаете их, если ничего не знаете, и вступаете в это свежим взглядом, не неся багажа, который вам передали воспитанием. Вы знаете, как это бывает, когда вы выросли в чем-то, тогда вещи становятся само собой разумеющимися, и вы даже не задаете себе вопросов, потому что не знаете иначе. До тех пор, пока вы вдруг не встретите кого-то, кто об этом еще не слышал. И тот ставит самые простые вопросы. И оказывается, что они сразу же, по сути, не имеют ответа.

Это один из таких простых вопросов! Вечность, веки, но также и век или веки. При этом я должен заметить, что когда я использую эти термины, или когда вы находите их в Библии, вы не должны думать о периодах в сто лет, а о временных эпохах. Так что не обязательно в сто лет. Или, по сути, совсем не в сто лет, потому что это с этим не связано. Мы сразу же ассоциируем вечность с бесконечностью.

Еще одна вещь, которую вы должны знать о Ветхом Завете. И Ветхий Завет, изначально написан на иврите. Там это слово, так что если вы видите в Ветхом Завете век или вечность или веки или века, то это почти всегда перевод слова “олам”. Это слово “олам” и оно обозначает время с скрытым концом. Ладно, в Новом Завете, который не написан на иврите, а на греческом, там век, вечность, вечный, представляет собой перевод слова “аион”.

В Новом Завете это слово “аион” встречается очень часто. Итак, мы говорим вечность. Ладно, это введение. Но теперь, в чем проблема? И я могу представить, что те из вас, которые уже внимательно слушали, уже возник вопрос – эй, но это странно, и я хочу сформулировать его. Вот, “олам” и “аион” переводятся как вечность.

И да, что такое вечность? Я когда-то учил, что вечность – это время без начала и конца. В любом случае, это время без конца.

Если вечность длится, то ей никогда не приходит конец. Это бесконечность. Но аион также означает период времени, и это период, который явно имеет конец. Итак, теперь возникает вопрос, как же обстоит дело с олаам или аионом? Я в основном ограничусь термином аион, чтобы не делать это слишком сложным. Но как насчет того, есть ли конец у аиона? Забавно, что вопрос, который я задаю сейчас, даже не является настоящим вопросом. Потому что если вы поищете это в обычном справочнике, то вы быстро увидите, насколько это ясно. Два примера. Я искал в энциклопедии Принса. Да, их, конечно, теперь уже почти нет, потому что все ищут в Википедии. Но у меня есть старомодная Винклер-Принс, страница 797, том семь.

Хорошо, там сказано: Аион означает не бесконечную длительность, а период времени. И я также посмотрел термин олаам в библейской энциклопедии, которая стоит в моей шкафу. Вы знаете, о каком слове идет речь? Которое, как правило, в Ветхом Завете переводится как вечность, но на самом деле означает очень долгий период времени, особенно время с скрытым концом, конец которого вы не видите. Не время без конца, а время, конец которого вы не видите. Так что это большая разница. Хорошо, это два справочника. Конечно, я мог бы привести еще десяток, но давайте эффективно использовать время.

Хорошо, что же говорит Писание об этом слове? Вот настоящий вопрос, и я расскажу вам, что это полностью соответствует тому, что я только что показал из справочников. И я также хочу показать важность этого. Давайте пропустим теперь это слово “вечность” и не будем обсуждать его. Мы просто вернемся к первоначальному слову “айон”. И в Библии вы найдете много выражений. Как я сказал, мы сталкиваемся с этим сотни раз. Давайте рассмотрим несколько терминов или фраз, чтобы понять, что такое аион. 1 Коринфянам 2:7. Там что-то сказано вроде “от вечности”. Но я могу вам рассказать, этого там нет!

Там буквально написано “для аионов”. Это интересно, потому что это означает, что аион и аионы во множественном числе имеют начало. Более того, было время, предшествующее аионам. Вот что означает этот термин. И это интересно, потому что это означает, что аион не является временем без начала. Нет, аионы в целом имеют начало, потому что было время, предшествующее им. И это очень красиво, если вы прочитаете 1 Коринфянам 2, то там говорится, что Бог предначертал для нас, что у Него есть план. У Бога есть план! Также это упоминается в Ефесянам 3, как план аионов. План создается, а затем он разрабатывается, и Бог тоже в этом участвует. Но у Него есть план, и прежде чем появилось что-то, прежде чем начались аионы, у Него уже был план и великое намерение. И, как я могу вам сказать, в это вовлечены и вы, и я.

И мне это нравится, когда думаю об этом, что прежде чем появилось что-то, прежде чем начались времена, Он был там. И у Него был план, намерение. И Он думал о нас. Замечательно! Но это для аиона. Хорошо! Я пройду несколько пассажей Писания, чтобы понять, что такое аионы на самом деле. В Ефесянам 3:9 говорится об аионах. Мы теперь знаем, что у аионов было начало. Потому что было время, предшествующее им. Так что идея бесконечного аиона не существует. Но также Библия говорит о прошедшем аионе или аионах. Это означает, что аионы уже прошли, от аионах. Итак, у аионов было начало, и они последовали друг за другом.

Так что один аион следует за другим. И в Ефесянам 3 Павел говорит также о том плане аионов. И затем он говорит: “Да, Бог уже имел этот план в своем намерении от аионов.” Еще один пример, Матфей 28:20. Этот текст вы, возможно, знаете. Там сказано, что это примерно окончание Евангелия от Матфея. И там Господь Иисус говорит это, прямо перед тем, как восходит на небеса с Елеонской горы. Затем вы читаете, что Он говорит после того, как дал великую миссию сделать учениками все народы, что скоро также будет исполнено народом Израиля. Но об этом чуть позже. Тогда Он говорит: Я с вами, с вами все дни до конца. Да, ну, это зависит от того, какие переводы у вас есть. Потому что некоторые переводы говорят до концов земли, иногда это так представлено, и иногда говорится до конца века. Но там просто написано до конца аиона.

Это важно осознавать. Потому что это означает, что аион, мы уже сделали вывод из предыдущих терминов, но теперь вы видите это даже явно, аион или этот аион имеет конец. Представьте себе, что бы они последовательно перевели это и написали здесь вечность. Я вижу, Я с вами до конца вечности. Извините, конец вечности? Я думал, что вечность, наоборот, не имеет конца. Как странно, не так ли? Да, но это не так. Это конец аиона. И у меня есть еще один пример, потому что этот аион заканчивается. Но я вам скажу, это не конец аионов. Нет, потому что наступает новый аион. Это термин, который мы очень часто встречаем в Библии. Это будущий аион или термины подобного значения в Луке 18:30.

Я предоставляю ссылки на Писание, чтобы вы могли это проверить дома или здесь. Там говорится о будущем аионе. Так что аионы уже прошли, и сейчас идет аион, но и он тоже подходит к концу. И Господь сказал: Вот, Я с вами до конца аиона. Но это не конец, потому что наступает новый эон, новый мировой период. И это очень интересно, когда вы проверяете это в Луке 18:30, потому что там написано: и в будущем аионе аионическая жизнь или вечная жизнь. Так что это очень интересно, потому что это означает, что вечная жизнь. Мы думаем, что это бесконечная жизнь. Да, конечно, она будет бесконечной, как и вы говорите, что мой отпуск. Он был бесконечным. Да, в переносном смысле. Потому что я предполагаю, что ваш отпуск не был бесконечным в смысле, что он не имел конца. Вы видите, как язык иногда может быть сложным.

Но в любом случае, этот грядущий эон, это тот период, в котором будет происходить вечная жизнь. Это эон, в котором будет царствовать Христос. И многие из вас, возможно, слышали о тысячелетнем царстве. Об этом говорит Откровение 20, это те годы, или иначе говоря, тысячелетнее царство, в котором сатана будет связан, чтобы он не мог сбить народы. И это тот грядущий эон, в котором будет царствовать Христос. Великий эон. Этот эон также называется злым эоном, об этом говорится в Галатам 1:4. Этот эон зловещ. Вы говорите: “Мне повезло с погодой, и я прекрасно провел время”, но этот эон действительно злой. Почему? Здесь царит ложь. Вот почему!

Все искажено. Сатана, дьявол, он все перемешивает. Это этот эон. Но у меня есть для вас хорошие новости более чем в одном смысле, но великолепно, этот эон подходит к концу. Мы почти у конца этого эона. Тот грядущий век начнется скоро. Я не буду называть даты, но могу вам сказать, что это действительно не займет много времени. В грядущем эоне, который будет тем эоном, в котором произойдет аионическая или вечная жизнь. И вы говорите, грядущий эон, это бесконечное? Тогда я скажу, нет, это тоже не так. Библия говорит о грядущих эонах. Множественное число. Грядущий эон. Те тысячелетние годы не являются последним эоном. Тот эон тысячи лет заканчивается, вы уже догадались, через тысячу лет.

Так что и после этого продолжается. Власть Христа просто продолжается, переходит в новую эру. У Бога замечательный план, и он осуществляет его через века мира, через века, которые когда-то начались, и в настоящее время у нас уже позади два века. По меньшей мере текущий эон скоро завершится, и настанет новый эон, а затем снова наступит эон. Я могу вам сказать, что Библия говорит даже о завершении эонов. Эоны когда-то начались, но у них также есть конец, завершение. В этих эонах будет завершено Божье намерение. Это завершение веков. Вы видите, как термин о бесконечной вечности может ввести в заблуждение? В Библии нет чего-то вроде бесконечной вечности. Аионы, наоборот, имеют свой конец, так же как и начало. Мне кажется важным четко это понимать.

Есть несколько вещей, которые я очень хочу, чтобы вы запомнили. Одна вещь, запомните, что если вы смотрите на сотни случаев, когда в Библии используется слово вечность или связанные с ним понятия, там просто стоит слово олам или аион. Кстати, греческий перевод Ветхого Завета, я говорю для ценителей, всегда заменяет олам на аион, так что вы можете просто свести это к аиону. Если вы видите слово вечность, помните, там стоит аион, и аион не бесконечен. Нет, у него есть начало и конец. Если вы это запомните, то у вас уже будет намного больше знаний, чем обычно в церкви. Это так фундаментально! Позже я также подчеркну воздействие этого. Вы можете также визуально изобразить это, визуальная карта аионических времен. Да, термин “аионические времена” даже дважды встречается в Библии, в Римлянам 16:25.

Вы видите это здесь на слайде презентации. И во втором послании Тимофею 1:9. Постоянство времени. Или, в других переводах, вечные времена. Кстати, странная идея этих вечных времен. Я думал, что вечность на самом деле находится в противоположность к времени. Мы говорим, что когда кто-то умирает, он заменяет временное на вечное, мы используем время и вечность всегда как контраст. В Библии этого нет. Вы можете разделить время на дни, на месяцы – у нас есть месячные времена. Вы можете говорить о годах, о временах года, но вы также можете разделить времена на эоны. Тогда у вас есть ионические времена.

Как я уже говорил, вы можете создать карту этих ионических времен. Фактически, если вы внимательно слушали и вы образный человек, то, возможно, у вас уже в голове есть картинка. Я сделаю ее пунктами:

 1. Для эонов, 1 Коринфянам 2:7;
 2. Мир древности, Матфея 24:21;

Это эоны, которые были, см. Книгу Проповедника 1:10;

 1. Затем эон этого мира, Ефесянам 2:2, это нынешний эон, Ефесянам 1:21;
 2. Грядущий эон, см. Ефесянам 1:21 и Луку 18:30;
 3. Эон эонов, см. Ефесянам 3:21.

Это будущие эоны, см. Ефесянам 2:7.

Наконец, пункт 6, завершение эонов, Евреям 9:26.

Касательно этого, у вас есть время для эонов, и затем у вас появляется первый эон, эон создания мира. Фактически эти миры синхронизируются с этими временами, мировыми временами. Затем у вас есть создание мира. Сколько времени это заняло, это отдельная история. Но в любом случае. И затем у вас после Адама также есть время до Ноя, до потопа, которое в Библии называется миром древности, тогдашний мир. И если вы соберете эти эоны вместе, то это называется в Книге Проповедника 1:10, но также в Ефесянам 3 говорится об эонах, которые были, в прошлом. И у вас также есть эон этого мира.

Вот где мы находимся. Я хотел бы сказать, что посреди, но это не так. Мы находимся прямо на конечной точке этого эона. Но это этот эон, который уже идет, по сути, с времени Ноя и до настоящего времени. Дайте ему еще несколько лет, и все, скоро это произойдет, тогда этот эон закончится. Это нынешний эон или эон этого мира, как и тот мир, и так далее. Но это еще не все. У вас есть еще грядущий эон, о котором я уже упоминал, тысяча лет. И затем у вас также есть эон, который следует за ним. И это самый выдающийся эон, а именно эон эонов. Знаете, что так нехорошо в переводах? В обычных переводах Библии вы этого не найдете. Там все было передано как вечность. Но Писание настолько точно. Вы можете действительно графически изобразить все это, и тогда у вас есть предстоящие эоны.

Итак, перед нами эоны. Есть эон, который продолжается уже несколько тысяч лет, и также есть предстоящие эоны. И, чтобы завершить, в конце концов всё заканчивается – завершение эонов. Тогда завершен Божий план. Вы читаете об этом в 1 Коринфянам 15. Тогда Бог станет всем во всем. Это большой результат, великий пик всех Божьих путей. И все вещи исходят из Него, для эонов, они через Него. Он распоряжается и направляет, ведет. Он ведет это туда, куда хочет. И все вещи снова возвращаются в Него. Так, как они исходят из Него, так они и возвращаются к Нему. Через все эти времена, мировые времена, эоны. Давайте перейдем к выводам. Все эти важные вещи, которые просто необходимо установить, становятся ясными. Пять важных установлений. Во-первых, как я уже указывал, но я хочу разложить это по пунктам.

Эоны имеют начало и конец. Это ключевой момент. Очень важно. Если вы этого не видите, то ничего из того, что я только что представил, вы не поняли. Эоны имеют начало и конец. Хорошо, пункт номер два. Когда Господь Иисус Христос возвратится, Его Парусия, как это называется в Библии, и этот эон завершится, и новый эон начнется при возвращении Господа Иисуса Христа, это не означает начало бесконечной вечности. Этот термин даже не используется в Библии. Библия говорит об эонах, и наступают эоны, в которых Он будет царствовать. Да, и тогда наступит вечная жизнь, то есть жизнь той грядущей эпохи и, возможно, эпох, которые еще предстоит. Это великое будущее, которое тогда начнется. Но это не бесконечная вечность. Это эоны, которые Бог намерен еще осуществить, потому что Он также работает в этом направлении.

Теперь перейдем к еще одному моменту. Что, если я задам вопрос, сколько времени будет царствовать Христос? Некоторые люди говорят, что это церковная теология. Христос царствует сегодня. Если честно, мне бы было стыдно так говорить. Если посмотреть вокруг, это царство Христа? Он, конечно, Король. Это правда. Но Он еще не царствует. Он возьмет царствование на себя в будущем, там, в Иерусалиме. И тогда введет порядок. Но это в будущем! И вот теперь вопрос: сколько времени будет царствовать Христос? Да, это очень интересный вопрос, потому что на него можно получить разные ответы. Некоторые люди говорят, что Он царствует вечно и бесконечно. Это также написано в библейских переводах. Например, в Луке 1:33.

Марии сказали, что она родит ребенка, и написано: “И Он воссядет на престоле отца Своего Давида, и будет царствовать вечно”. И в Откровении 11:15 сказано еще крепче. Там мы читаем в наших переводах, что Он взял власть на Себя, и Он царствует во веки веков. Если вечность не имеет конца, то это точно не относится к векам. Вывод кажется следующим: Он царствует всегда. Но, по крайней мере, я предполагаю, что Павел в том великолепном разделе 1 Коринфянам 15, где он говорит об воскресении нашего Господа Иисуса Христа, говорит: “Христос должен царствовать, пока Он не положит всех врагов Своих под ноги Свои”. И там сказано, что последний враг, которого Он положит под Свои ноги или уничтожит, — смерть.

И когда Он уничтожит последнего врага, смерть. Вы знаете, как Он уничтожает смерть? Это действительно божественный трюк. Извините, что я говорю это так беспочвенно. Это божественный трюк. Знаете, как Он уничтожает смерть? Сделав всех живыми, как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Когда все люди оживут, да, тогда не будет смерти. И там сказано. И когда все подчинится Ему, и Он уничтожит последнего врага, тогда Он передаст совершенное и полное Царство, где ничего не будет недоставать, Своему Богу и Отцу, Который все Ему вверил. И там сказано, что Он откажется от престола.

Да, правда, это так. Посмотрите в 1 Коринфянам 15. Тогда Он откажется от престола, и тогда Он передаст Царство Своему Богу и Отцу. И там сказано: “дабы Бог был всем во всех”. Вот это и есть завершение плана Божьего. Христос царствует вплоть до аионов. Да, но не бесконечно. Вот, тогда вы видите, насколько важно видеть, что вечность не совпадает. Здесь написано аион. В этом есть конец, и тогда можно это понять. Тогда мне не нужно перечеркивать один текст другим. Я могу верить и в одно, и в другое. Христос царствует вплоть до аионов. Да, конечно. Аминь. Но не бесконечно. Его царство имеет “до тех пор”. Как это может быть? Ну, аион не бесконечен. Вот и все. Это несложно, но для этого нужно знать!

Я бы хотел, чтобы вы взглянули на это критически и не верили мне на слово. Я говорю именно так: не верьте мне на слово. Проверьте это в библии. Исследуйте, действительно ли это так, как я говорю. Потому что я вам скажу, и, по-моему, вы чувствуете, что это так, здесь стоит или падает очень много. Даже ваше понимание Писания в целом. Это настолько важно для правильного понимания. Проверьте сами! Как с Вереями, которые ежедневно искали в Писании, сходит ли это так. Тогда у вас есть основа. Но там есть еще одна вещь, которую я хочу вам сказать. Вечное наказание, вечный суд и суд, это наказание будущего века. Не бесконечное.

И я должен вам сказать, что как ребенок, я всегда верил в Бога, но всегда был один конкретный вопрос, на который мои родители никогда не могли ответить. И я расспрашивал их об этом и не получал ответа. Я не виню их в этом, потому что у них не было ответа. Но я всегда приходил с вопросом. Очень конкретным образом. Как ребенок думаешь очень конкретно, да, я говорил: тот не знает Господа Иисуса. Тот не верит в Бога и попадет в ад. Правда, мама? Моя мама всегда была очень осторожной. Или я задавал вопрос, про ад, там ведь никогда не будет конца? Сколько, собственно, длится вечность? Там никогда не будет конца, и я не мог это понять. И десятки лет спустя у меня был все тот же вопрос, я не понимаю, как это? Я имею в виду, что Бог наказывает и судит, это библейская истина, конечно. Это написано на каждой странице. Прочтите историю Содома и Гоморры, прочтите историю потопа. Бог правит, Он восстанавливает, и это иногда очень сильно. Но тогда там написано в Псалме 30:6. Мгновение длится Его гнев, а на всю жизнь благосклонность Его.

Вот такие пропорции. Бесконечный гнев и наказание. Это так противоречит всему, что я знаю о моем Боге. Именно то, что Он приведет все это к хорошему концу. И когда я понял это видение аионов, что вечность – это аион и, следовательно, у нее есть начало и конец. Тогда у меня появилось понимание. Да, я, возможно, говорю это чрезмерно. Это может звучать чрезмерно, но это действительно так. Так для меня. Это большое, да, дерзайте сказать. Самое большое открытие в моей жизни заключается в том, что аион действительно имеет начало и конец. Почему это так важно? Если вечность становится аионом, то Евангелие становится действительно хорошей вестью, радостным вестником. Возможно, у многих из вас христианский фон, и как часто начинается рождественское богослужение с прекрасных слов?

И я считаю это великолепным. Наша помощь во имя Господа, сотворившего небо и землю, который верен и никогда не оставляет дела Своих рук. Дела Своих рук. Кто это? Что это? Просто все, все, что Он создал, – это дело Его рук. Он никогда не оставит, Никогда. Может быть, Он отпустит, Он может быть накажет. Но это как с отцом и ребенком, родители иногда должны вмешиваться, иногда нужно сильное вмешательство. Все это может быть. Но это остается вашим ребенком, потому что он от вас, и вы любите его, безусловно, и вы всегда приведете его к хорошему концу. Это безусловно. Бог любит Свое творение, и каждое создание включено в Его любовь. И как бы он ни вмешивался, он делает это из любви. Божья кара не противостоит Его любви. Я так часто это слышал, но Бог – не только любовь, Он также наказывает.

Какая ГЛУПОСТЬ!!! Бог – любовь, именно поэтому Он наказывает. Почему? Чтобы все вернуть в порядок. Вот что означает слово “суд” также. Он возвращает все к норме и восстанавливает все в порядок. Это не противостоит Его любви. Я это так часто слышал, но Бог – не только любовь, Он также наказывает. Какая ГЛУПОСТЬ!!! Бог – любовь, именно поэтому Он наказывает. Почему? Чтобы все вернуть в порядок. Вот что означает слово “суд” также. Он возвращает все к норме и восстанавливает все в порядок. Это не противостоит Его любви. Я это так часто слышал, но Бог – не только любовь, Он также наказывает.

И вот почему? Потому что если он не любил бы, то он сказал бы: Ищи сам, Пока! Нет, он вмешивается, Он действует, Он оперирует. Это то, что делает хирург. Иногда ему тоже приходится делать неприятные вещи. Да, но это всегда целебно. У Бога всегда цель – это целебное воздействие. Бог всегда думает о спасении, когда Он наказывает и судит, всегда. И поэтому он также возвращает все в порядок. И это начинаешь понимать, когда ты однажды видишь, что аионы имеют начало и конец, и, следовательно, и наказание, и суд имеют начало и конец, тогда Он возвращает все к нужному месту и по своему времени и своим путем. И я должен вам сказать, тогда для меня Евангелие действительно Евангелие!

Тогда я могу сказать: Бог любит тебя, и тебя, и тебя. Не из-за того, что ты сделал.

Да, конечно, Он любит весь мир. И Он твой Создатель. Он твой Судья. Он также твой Спаситель. Есть ли это в Библии? Да, проверьте 1-е Тимофею 4:10. Павел говорит: “Для этого мы трудимся и постыдно переносим, потому что мы уповаем на живого Бога, Спасителя всех людей”. Особенно верующих. Верующие уже могут это знать, потому что Бог открыл им глаза для этого. Вот и все. Я также говорю, что это дар Божий, как сказано в Ефесянам 2:8. Павел добавляет в 1-м Тимофее 4:10:

Он говорит: “Предписывай и учи это!” (1-е Тимофею 4:11). Посмотрите сами. Замечательно! Наконец, я хочу закончить двумя текстами. 2-е Тимофею 1:9 и 10. Вот замечательное и хорошее краткое содержание того, что я хотел передать сегодня утром. Там написано: “Тот, и тут речь идет о Боге, Который спасает и призывает нас, это слово “призывает” на греческом в грамматической форме аориста, то есть как вечный факт. Это не о том, что это произошло или что-то в этом роде. Нет, факт налицо. Бог, Который спасает и призывает в священное призвание. Не из-за наших дел, а из-за Своего собственного намерения и благодати. Бог имеет намерение. Бог – Бог. Он расставляет все по местам. Все, что я есть, все, что у меня есть, все, что я могу, я получил от своего отца. Назовите что-то, что у вас не было? Или что вы не были? Ну, это от меня самого. Знаете, что это? Тогда вы горделивы. Если вы так думаете, это чрезмерный христианский изъян. Это немного хитро, что я сейчас скажу, но я все равно скажу. Эти люди говорят: да, Я!, Я буду спасен, потому что Я выбрал Иисуса! У тебя что-то есть… Это снова собственное дело. Ты выбрал. Тот другой был так глуп, что не сделал. Люди, забудьте об этом. Бог открывает глаза. Он дает тебе веру. Он убеждает тебя, и он делает это в свое время и по своему пути. Иногда люди говорят: я искал Бога… Исайя уже писал об этом, и Павел цитирует это в Послании к Римлянам 9:30.

Меня нашли те, кто не искал меня, так что это не имеет ничего общего с делами. Это так тонко. Мы всегда думаем об этом. Затем говорят: Господь сделал все. Мне нужно было сделать только одно – выбрать Его. Ладно, а финишный штрих был сделан человеком? Так что собственная слава! Это воняет. Потому что по сути дела вы сделали самое важное. Все от Него, и ничего от нас. Не из-за наших дел, а из-за Своего собственного намерения и благодати, данной нам во Христе Иисусе. На веки веков. Да, здесь стоит греческое слово, обозначающее “аионические времена”. Теперь вы знаете, что я имею в виду? Признаю, вы должны привыкнуть к слову “аионический”, но это дело пары прослушиваний, и вы поймете.

Для аионических времен, красивое выражение, не так ли? Аионические времена имеют начало и конец. Но и аионическое время тоже, потому что за ним последует другое ионическое время. Вы видите, как внезапно всё становится светлым, когда вы это видите, для ионических времён! И там написано: но то, что теперь открывается. Строка 10 из Послания к Тимофею II, то, что теперь открывается явлением нашего Спасителя, Иисуса Христа, который уничтожает смерть. Он уничтожает смерть и приносит жизнь и бессмертие на свет благовестием, хорошей вестью. Что приносит свет Евангелие? Ну, что Иисус Христос, наш Спаситель, уничтожает смерть, и жизнь и бессмертие становятся явными. И теперь я это скажу. Всё сводится к тому, что, это резко, и мне это нравится. По крайней мере, это ясно. Вести, где смерть не уничтожается, не является евангелием.

Евангелие заключается в том, что смерть побеждена. Иисус Христос, Он был воскрешен Своим Богом и Отцом. Камень от входа в гроб устранён. Он – Первенец, восставший из мёртвых раз и навсегда. Да, как и в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый по своему порядку. Это означает, что вся человеческая раса следует за этим, и в конечном итоге все будут оживлены, и смерти больше не будет. Вести, где смерть не уничтожается. И это я имею в виду под резким, это не евангелие. Вы видите, насколько это чрезвычайно важно? Ничего не зависит от человека. У Него все в руках. Он начал с аионических, вечных времён, и Он работает над всем этим, и на это у Него уходят тысячи лет. Это очень интересный вопрос. Сколько продлятся эти аионы вместе? Я даже на этой неделе провел библейское исследование по этому поводу, но это занимает очень много времени, давайте оставим это там.

Но у Бога есть время. И даже более того, Он создал время.

Итак, в чём же проблема?

И Он берёт своё время, и все в своё время Он доводит до конца. И это евангелие. Евангелие – это весть. Наш Бог действительно Бог. Он расставляет всё по своим местам. Он доводит всё до конца, и это происходит через Иисуса Христа, действительно нашего Господа. И это то, что мы рассказываем. И верьте ли вы в это или нет. И если вы в это верите, то потому, что Он открыл вам глаза, уши и сердца для этого. Но это остаётся фактом. Он ваш Создатель, и тогда вы можете сказать, что вы в это не верите. Но да, это ничего не меняет в том, что Он всё же ваш Создатель. Точно так же я могу вам сказать, что Он ваш Спаситель. Если вы в это не верите, то вы неверующий.

Он ваш Спаситель, просто наперёд. И я могу верить, и вы тоже, любой может в это верить.

Большинство не верит. Но ладно, это остаётся фактом. И вот в чём великолепие этого заявления. Это не приказ, это не дело того, что если ты сделаешь это и то, то всё получится. Нет, это просто заявление. Поэтому это весть. Ты веришь или не веришь, но это правда, и это остаётся правдой, и поэтому, всякая похвала исключена. Незаслуженное спасение я получил от моего Бога. Я хвалю Его только! Аминь.

Mandarijn Chinees:

早上好,亲爱的朋友们,也向你们问好。很高兴在这里再次见到你们。我说再次是因为几个月前我曾经在这里,那时我带领你们研读过保罗写给加拉太人的书信。这一次,我将带领你们探讨一个话题,我相当肯定对你们中的很多人来说是全新的。这甚至从标题中使用的术语”Aionen(时代)”开始就是如此。这是什么东西呢?在车上我们已经谈论过了。它是可以吃的东西吗?但那是”aioli(蒜泥橄榄油酱)”。它可能看起来像,但完全没有关系。永恒或时代,我在这个研究的过程中要弄清楚的是这个主题有多么重要。首先,让我说一些导论性的事情。我查了一下。我没有全部核对,但由于圣经软件的便利,你只需在协和查找中输入一个通配符,比如我输入了”世纪”,然后它显示了大约600次在我们的圣经翻译中出现的次数。所有以”世纪”开头的词,比如永恒(”永恒),以及一个相当奇怪的现象,就是复数形式的”世纪”,如果永恒是无尽的,那”世纪”可能会持续多长时间呢?有这么多这样的问题。如果你对所有事情一无所知,然后清爽地开始,没有从教养中带来的所有行李,这种情况就会发生。因为你是以某种庞大的事物而长大的,事情就会变得理所当然,你甚至不再质疑它,因为你不知道还有更好的。直到有一天你遇到一个从未听说过的人。他提出了最简单的问题。这些问题立刻变得无法回答。

这就是其中一个简单的问题!永恒、永恒、但也永远或世代。此时我需要做个记录,如果我使用这些术语,或者当你在圣经中遇到这些术语时,你不应该认为是一百年的时间段,而应该认为是时代。因此,不一定是一百年。或者说绝对不是一百年,因为这与之无关。在永恒中,我们立即想到无尽。

然后还有一些你应该知道的事情。旧约,从源头上讲是用希伯来语写的。在旧约中,当你在永恒、永恒或永恒中遇到这个词时,它几乎总是”olam”这个词的翻译。那个词是”olam”,而它通常被翻译为永恒、永远、永恒等等。实际上,”olam”是一个有着隐含结局的时间。好吧,这是新约,新约不是用希伯来语写的,而是用希腊语写的,那里是永恒、永恒、永远、永远的翻译的是”aion”这个词。

在新约中,经常出现这个”aion”这个词。因此,我们说永恒。好吧,这是前言。但现在,问题是什么呢?我可以想象那些已经在认真倾听的人中间已经有一些问题产生了,嘿,但这很奇怪,我要用明确的方式去表达。看,”olam”和”aion”都被翻译成永恒。是的,永恒是什么?我曾经学到过。永恒就是没有开始也没有结束的时间。至少是没有结束的时间。

如果一个时代是永恒的,那么它永远不会结束。也就是说,它是无尽的。但是aion也是世纪这个词的翻译,这表示一个世界时代,明确是有一个结束的。因此,你会问,olam或aion到底是怎么回事呢?为了不让事情变得太复杂,我实际上将主要限制在aion这个词上。但是这是怎么回事呢?aion有没有结束呢?笑话是我现在问的问题甚至不是一个真正的问题。因为如果你在常见的参考书中查找这个问题,你会很快找到答案,而答案是非常明显的。我给出两个例子。我在普林斯百科全书中查找了一下。是的,实际上现在你当然不再需要它了,因为你在维基百科上可以查找所有的东西。但好吧,我还是有一本老式的温克勒普林斯,第七卷,第797页。

好吧,上面写着这个。Aion的意思不是无尽的持续时间,而是一个时代。我还查了一下我的书橱里的一本圣经百科全书中的”olam”这个词。你知道吗,我们谈论的那个词吗?在旧约中,”永恒”通常是它的翻译,它的意思是一个很长的时间,尤其是一个带有隐藏结局的时间,你看不到结局。所以,不是一个没有结局的时间,而是一个你看不到结局的时间。所以有很大的不同。好吧,这就是两个参考书。当然我还可以引用其他十本,但让我们稍微有效地使用一下时间。

好吧,圣经究竟是怎么说这个词的呢?这才是真正的问题,但我会告诉你,这与我刚刚从参考书中展示的完全一致。我也想展示一下它的重要性。让我们暂时跳过这个词”永恒”,暂时不去深究。我们只是回到最初的”aioon”这个词。然后你会在圣经中找到很多表达。我已经说过,我们会遇到成百上千次。所以好吧,我们来看看其中一些术语或短语,以了解aion是什么。哥林多前书二章七节。那里有类似”从亘古以来”的说法。但我可以告诉你,那里并没有这样写!

字面上写着”为了aionen”。嘿,这很有趣,因为这意味着aion和复数aionen是有一个开始的。而且更强烈的是,aionen之前有一个时间。这就是这个术语的意义。而这就有趣了,因为这意味着aioon不是一个没有开始的时间。不,总的来说,aionen作为一个整体是有一个开始的,因为有一个时间在它之前。当你在哥林多前书二章中阅读这一点时,你也会读到上帝为我们预备的,他有一个计划。上帝有一个计划!顺便说一下,这也是在以弗所书三章中提到的,一个aionen的计划,而计划是你制定的,然后付诸实践,上帝也在这样做。但他有一个计划,在aionen开始之前,甚至在任何事情发生之前,他就已经有了一个计划,已经有了一个伟大的意愿。而我可以告诉你,你和我都包括在内并与之有关。

而我发现想到这一点真是太棒了,在任何事物产生之前,在时代开始之前,他就在那里。而他有一个计划,一个目的。而且他考虑到了我们。太棒了!但是是为了永恒。好吧!我稍后会浏览一些经文,以了解aionen到底是什么。在以弗所书三章九节中,提到了aionen her。我们现在知道aionen是有一个开始的。因为有一个时间在它之前。所以无始的aionen的概念不存在。但是圣经也谈到了过去的aion或者说从亘古以来的aionen。这意味着aionen已经过去了,从aionen her。所以aionen是有一个开始的,并且它们也相继而来。

所以一个aion接着另一个aion。在以弗所书三章中,保罗也谈到了aionen的计划。然后他说,是的,上帝在aionen her的计划中已经有了。还有一个例子,马太福音28章20节。你可能知道这段经文。那是大约在马太福音的结尾。在那里,耶稣主在升天前不久,就在橄榄山上。然后你会读到他说,在他给予完成使命的大任务之后,使万民成为他的门徒,这将通过以色列的民族完成。但是,然后他说:看哪,我就是。看哪,我与你们同在,与你们同在,直到.是的,这取决于你有哪些翻译。因为有些翻译说到地极,有时候是这样表达的,有时候是以aion的结束来表达的。但实际上,它就是指aion的结束。

这一点很重要。因为这意味着aioon,我们实际上已经从前面的术语中得出结论了,但现在你甚至可以明确地看到,aion或这个aion是有一个结束的。想象一下,如果他们现在一贯地翻译并在这里写上永恒,会是怎样的情况。我看,我与你们同在,直到永恒的结束。对不起,永恒的结束?我原以为永恒恰恰没有结束。这不是荒谬吗?是的,但事实并非如此。这是aion的结束。然后我有另一个例子,因为这个aion结束了。但我告诉你,这并不是aionen的结束。不是的,因为还会有一个新的aion。这是我们在圣经中经常遇到的一个术语。那就是未来的aion或在路加福音18章30节中类似的术语。

我在每个地方都附上了经文引用,这样你在家里或这里就可以查找。因此,关于未来的aion写着。所以已经过去了一段aionen,现在有一个aion了,但它也将结束。主曾经说过,看哪,我与你们同在,直到aion的结束。但这并不是结束,因为还会有一个新的时代,一个新的世界时代。当你在路加福音18章30节查找这一点时,你会发现写着:在未来的aioon中,有aion的生命或永生。所以这是很有趣的,因为这意味着永生。我们想的是永无止境的生命。是的,当然,它将是无尽的,就像你说我的假期。那简直是无尽的。是的,这是在比喻的意义上说的。因为我可以想象,你的假期并不是无尽的,不是指没有结束的意思。您看到语言有时可能会有些复杂。

但无论如何,那未来的时代,那是永生发生的时代。那是基督将要统治的时代。而你们中的大多数人可能听说过一千年或一千年的国。启示录20章谈到了这一点,那就是撒旦会被捆绑的一千年,以便他不能引诱各族。而那是即将来临的时代,基督将在其中统治。一个伟大的时代。这个时代也被称为邪恶的时代,在加拉太书1章4节中说的。你说我找到了美丽的天气,我过得很开心,但这个时代真的很邪恶,为什么?因为谎言占主导地位。这就是原因!

一切都被扭曲了。撒旦,就是魔鬼,把一切都搞得一团糟。这就是这个时代。但是我有一个对你们来说的好消息,而且不止一点,但最棒的是,这个时代快要结束了。我们几乎到了时代的尽头。那即将来临的世纪,那是永恒的或永生的时代将会发生。然后你会说,即将来临的时代,那就是无尽的吗?那我说,不是的。因为圣经实际上提到了即将来临的aionen。复数形式。即将来临的时代。那一千年不是最后的时代。那一千年的时代结束了,你猜对了,一千年后。

所以在那之后,事情仍将继续。基督的统治也将继续,将延续到一个新的时代。上帝有一个伟大的计划,他通过世界时代的进程来实施,这些世界时代曾经有一个开始,而我们现在已经经历了其中的两个。至少当前的这个时代即将结束,然后会有一个新的时代,之后还会有一个时代。我可以告诉你,圣经甚至谈到了aionen的终结。aionen曾经有一个开始,但也有一个结束,一个终结。在这些aionen之内,上帝的计划将得以完成。这就是时代的终结。看到了吧,整个无尽的时代这个术语是如何具有误导性的吗?圣经中不存在无尽的永恒。aionen正好有它们的结束,就像它们也有一个开始一样。我觉得弄清楚这一点非常重要。

有一些事情我真的希望你们记住。一件事,记住这一点,就是当你们看到圣经中使用“永恒”或类似概念的单词时,那其实就是“olam”或“aion”这个词。顺便说一下,希伯来圣经的希腊翻译是我为了品味而说的。它总是用aion来表示olam,所以你可以把它还原为aion。当你看到“永恒”这个词时,请记住,那里实际上是“aion”,而aion并不是无尽的。不,它们有一个开始,也有一个结束。如果你记住了这一点,那么你比在教堂里通常学到的要多得多。这是如此基础!我等一下还会更清楚地阐述它的影响。你也可以用图形表示,制作一个aion时代的可视化图。是的,“aion时代”这个术语甚至在罗马书16章25节中出现了两次。

您可以在这里看到PowerPoint幻灯片。还有提摩太后书1章9节。请花一点时间思考这个概念。伊奥尼亚时代。或者在其他翻译中,它被称为永恒的时光。永恒的时光也是一个奇怪的想法。我认为永恒恰恰是与时间相对立的。我们常说当一个人过世时,他已经用永恒来代替或交换了有限的时间,我们总是把时间和永恒用作对比。但圣经不这样做。你可以将时间划分为日子,月份是月度时间。你可以在多年中谈论季节,但你也可以将时间划分为永世。然后你有伊奥尼亚时代。

我刚才说过,你可以制作伊奥尼亚时代的图表。实际上,如果你仔细听并且你是一个形象思维者,那么你的脑海中可能已经有了一个画面。我将其列为要点:

 1. 对于永恒,哥林多前书2:7;
 2. 古时的世界,马太福音24:21;

这是已经存在的伊奥尼亚,见传道书1:10;

 1. 这个世界的永恒,以弗所书2:2,这是当前的永世,以弗所书1:21;
 2. 未来的永恒,见以弗所书1:21和路加福音18:30;
 3. 众众众,见以弗所书3:21。

这是即将到来的永世,见以弗所书2:7。

最后,要点6,永恒的结束,希伯来书9:26。

对此的说明,然后你有了一个永远的时间,然后你就有了第一个永恒,即创世界的永恒。实际上,这些世界与那些时光是同步的,即世界时光。然后你就有了世界的创世。这需要多长时间,这是一个独立的故事。但无论如何。然后你就有了亚当之后的那段时间,一直到挪亚,直到大洪水,圣经中称之为古时的世界,那时的世界。如果你把那些永远都聚在一起,那在传道书1:10中就会被称为已经存在的伊奥尼亚,从前存在的伊奥尼亚,以弗所书3中也是如此,即在过去。然后你还有这个世界的永恒。

所以,我们就在这里。我本想说在这个时代的中间,但事实并非如此。我们正好处在那个时代的末尾。但这还不是全部。你还有未来的永恒,我之前已经提到过的那一千年。然后你还有随之而来的时代。这是存在的最高形式,即众众的众,即伊奥尼亚的众。你知道翻译中的不便之处在哪里吗?在我们常用的圣经翻译中,你看不到这一点。人们把它全部翻译成了永恒。但圣经是如此精确。你确实可以将这一切都以图形方式表示,然后你就有了即将到来的永远。

所以,我们有时代在我们身后。有一个时代已经持续了几千年,然后还有即将来临的时代。总之,最终,这一切都会结束,时代的结束。神的计划也就完成了。这一点可以在哥林多前书15章中找到。那时上帝将成为一切。这是所有上帝之路的伟大结局,巅峰。一切都来自于祂,在所有时代之前,都是藉着祂而存在。祂支配、引导和管理一切。所有事物最终都会归于祂。就像一切都是从祂而来,也都会回到祂那里。通过所有的时代、世界时代、时期。让我们得出一些结论。从中可以得出一些非常重要的事实。五个重要的发现。第一个。我其实已经提到过,但我想逐点再次清楚地列出来。

时代有一个开始和一个结束。这实际上是关键,非常重要。如果你没有看到这一点,那么你就没有理解我现在所介绍的内容。时代有一个开始和一个结束。好的,第二点。 当主耶稣基督即将再临,就像圣经所说的那样,这个时代将结束,在主耶稣基督再次来临时,将进入一个新的时代,那不是无尽的永恒。这是传统上在基督教界一直被教导的观念。我自己也是这么长大的。人们告诉我们,我们现在过着我们的生活,然后在去世或主再来时,就会进入无尽的永恒。

对于有些人来说,这是可以理解的。我现在要说的是,那就是永远好或永远坏。我指的是永无止境的善或永无止境的恶。但如果我说不好,那真的是不好,因为那意味着地狱,那永远不会结束。人们并不知道地狱实际上是耶路撒冷以南一个名为吉希南的地理位置,那是便韩陀儿子谷,但这是另一门学问。

在主耶稣基督再临时,并不是进入无尽的永恒。圣经甚至都没有这个概念。圣经讲到时代,然后进入主耶稣基督将在其中统治的时代。是的,然后你也会得到永恒的生命,也就是即将到来的时代的生命,以及可能还会到来的时代。那是即将开始的美好未来。但那并不是无尽的永恒。那是上帝仍然打算履行的时代,因为祂在其中仍然有一个计划。

现在我还要说一点。如果我现在问,基督将统治多久?有些人说,这是教会神学。基督今天就在统治。说实话,如果我说这个,我会为此感到羞耻。当我看看周围时,基督的统治在哪里?他确实是君王。这是真的。但他还没有统治。他将在耶路撒冷接管统治。然后将一切井然有序。但这是未来!然后现在的问题是,基督将统治多久?是的,这个问题非常有趣,因为你会得到不同的答案。因为有些人说,基督将永远统治。直到永远基督都将统治。这也在圣经翻译中有所体现。例如路加福音1:33。

对玛利亚说,她将生一个孩子,然后写着说:他要坐在他父大卫的宝座上,他要永远为王。在启示录11章15节中更是如此。在我们的翻译中,我们读到他已经掌权,他要掌权直到永远。如果永恒是没有尽头的,那在时代中肯定也是如此吧?似乎结论是,他将永远掌权。但您也知道,至少我现在这么认为,在哥林多前书15章这个宏伟的章节中,保罗谈到我们主耶稣基督的复活时。他在那里说:基督,他必要掌管,直等神把一切仇敌都放在他的脚下。然后在那里写着,他要放在他的脚下或消灭的最后一个敌人就是死亡。

当他消灭了最后一个敌人,死亡。顺便说一句,你知道他是如何消灭死亡的吗?那真的是一个神奇的戏法,抱歉我这样说有点不敬。这是一个神奇的戏法。你知道他是如何消灭死亡的吗?通过使所有人都活过来,就像在亚当里所有人都死了一样,在基督里,所有人都会活过来,只是每个人都在自己的等级中。当所有人都活过来时,是的,那么就没有死亡了。然后写着。当所有事物都屈服于他,他也消灭了最后的敌人,那时他将一个完美而完整的国度,没有任何缺失的,交还给他的上帝和父亲,他将一切都交给了他。然后写着,然后他将放弃王位。

是的,真的,就是这样写的。你可以在哥林多前书15章看到。然后他放弃了王位,然后他将这个国度交给了他的上帝和父亲。然后写着:为要神在万人中成为一切。看,这就是上帝计划的完成。基督掌管直到时代结束。是的,但不是永无止境。看,你也突然看到了,看到了永恒或永恒是多么重要。事实上,那里写着是时代。它有一个结束,然后你就能理解。那么我就不用删掉一个经文来保留另一个了。我可以相信这个,也可以相信另一个。基督掌管直到时代。是的,阿们。但不是无尽的。他的统治有一个直到。怎么可能呢?嗯,一个时代不是无尽的。就是这样。这并不难,但你必须知道!

我希望您对此进行批判性思考,不要轻信我的话。我特意说,不要光听我的话就相信我。在圣经中亲自核实。亲自调查我说的是不是真的。因为我告诉您,我觉得您可能已经感觉到了。这关系到很多事情。甚至关系到对圣经的理解。要正确理解这一点是如此重要。自己检验!就像挨亚细亚人一样,他们天天查考圣经,看这一切都是不是这样。那么你就有了一个基础。但接下来还有一点,我想告诉你第五点。永恒的惩罚,永恒的审判和判决,那是即将来临的时代的惩罚。并不是无尽的。

我必须告诉您,小时候我总是相信上帝,但总有一个非常具体的问题,我父母从未能回答。我询问我的父母,但没有得到答案。我不怪他们,因为他们也没有答案。但我总是问同一个问题。非常具体。作为一个孩子,你会很具体,是的,我说:那个人不认识主耶稣。他不信上帝,他会下地狱吧。是吗,妈妈?我妈妈总是很谨慎。或者我问,地狱永远都不会结束,对吧?永恒到底有多长时间?它永远不会结束,我无法理解。几十年后,我仍然有这个问题,我不理解,这怎么可能呢?我的意思是上帝惩罚和审判,这当然是圣经的真理。这写在所有的页上。阅读所多玛和蛾摩拉的历史,阅读洪水的历史。上帝会审判,他会让事情变得公正,有时候这是很激烈的。但是在诗篇30:6中写着,他的怒气只是一瞬间,他的恩惠却一生之久。

看,这就是事物的比例。永恒的愤怒和惩罚。这与我对上帝的一切了解都是如此不符。也就是说,他将一切都圆满地完成。是的,当我理解了关于时代的看法时,一个永恒就是一个时代,因此有一个开始和一个结束。那时我有了认识。是的,我可能说得有点夸张。听起来可能有点夸张,但事实确实如此。对我来说就是这样。这是一个巨大的,敢于说是一个巨大的发现,即永恒实际上有一个开始和一个结束。为什么这么重要呢?如果永恒成为一个时代,那么福音就真的是一个好消息,一个喜讯。也许你们中的很多人都有基督教的背景,圣诞礼拜通常是以美丽的词语开始的,不是吗?

我认为那是宏伟的。我们的帮助在那造天地的耶和华的名里,他是忠信的,他永远不会丢弃他手所创造的工作。他手所创造的工作。那是谁?那是什么?只是一切,他所创造的一切都是他手所做的工作。他可能会放手,他会审判,他会惩罚。但这就像父亲和孩子一样,父母有时必须干预,有时必须采取严厉的手段。这都可以。但它仍然是你的孩子,因为它是从你而来的,你无条件地爱它,并且你总是会使它最终变得美好。这是无条件的。上帝爱他的创造物,每一个生物都包含在他的爱中。无论他如何干预,都是出于爱。上帝的惩罚并不与他的爱相对立。我经常听到这样的话,但上帝不仅是爱,他也惩罚。

多么荒谬!上帝是爱,因此他惩罚。为什么?为了把事情再次弄直。这也是“审判”这个词的含义。他会让事情再次变得公正,并使之再次得以实现。这并不与他的爱相对立。它源于他的爱。因为如果他没有爱,那么他可能会说:“自己解决吧,再见!”不,他干预,他行动,他操作。这就是外科医生所做的事情。有时他也必须动刀,做一些非常不愉快的事情。是的,但这总是有益的。上帝在惩罚和审判时总是关注着拯救。他总是有益的。因此,当你一旦看到时代有一个开始和一个结束,因此惩罚和审判也有一个开始和一个结束,那么他就在他的时间和方式下将一切都带回他想要的地方。而我必须告诉你,对我来说,那时福音确实是福音!

因为我可以说上帝爱你,爱你,爱你。不是因为你所做的事情。

当然,他爱全世界。而且他是你的创造主。他是你的法官。他也是你的救主。圣经上有写吗?是的,在提摩太前书4章10节,看一下吧。保罗说:我们为此努力劳苦,因为我们的盼望在乎永生的神,他是万人的救主,尤其是信徒。因为信徒们现在就可以知道他是一个救主。顺便说一下,这也不是一种功绩,而是因为上帝已经为你打开了眼睛。就是这样。我也要说,这是上帝的恩赐,这在以弗所书2章8节中有记载。保罗在提摩太前书4章10节还补充说:

他说:“吩咐并教导这个!提摩太前书4:11,你可以自己查看。太棒了!最后,我想用两段经文来结束。提摩太后书1:9-10。这里有一段非常好的经文,概括了我今天早上想要传达的内容。经文如下:“这位(指上帝)拯救我们,并按他自己的计划和恩典呼召我们,这个‘呼召’一词在希腊文中的语法时态是aorist,也就是说,它是一个无时限的事实。关键不在于那是否发生过等等。不,这个事实就在那里。上帝拯救我们并呼召我们,有一个圣洁的呼召。不是按照我们的行为,而是按照他自己的计划和恩典。看,上帝有一个计划。上帝是上帝。他把一切都安排好了。我所有的一切,我所有的,我所有的能力都来自于他。那么告诉我,你没有得到什么吗?或者你不是什么吗?嗯,那是我自己的。你知道是什么吗?那就是骄傲。如果你这么想,那是一种福音基督徒的偏差。我现在要说的有点微妙,但我还是要说。这些人说:“是的,是我!我得救了,因为我选择了耶稣!你有什么… 完成了一项工作。这又是自己的工作。你作了选择。别人太蠢了,没选择。人们,请忘记这一切。上帝开启眼睛。他给你信仰。他说服你,他是按照他的时间和方式来做的。有时人们说,我寻找上帝…以赛亚在这里已经写到,保罗在罗马书第9章30节引用了这一点。

我被那些本来不寻找我的人找到,所以这与工作无关。这是如此微妙。我们总是认为…然后有人说:主已经做了一切。我只需要做一件事,选择他。好的,人类的最后一击是什么?所以自己的荣耀!这很糟糕。因为实际上是你做了最重要的事情。一切都出于他,与我们无关。不是按照我们的行为,而是按照他自己的计划和恩典,这是在基督耶稣里赐给我们的。为永恒的时代。是的,在这里说的是那个希腊词“aionische”(aionian)时代。现在你知道我指的是什么吗?我承认,你可能需要一点时间适应这个词“aionisch”,但几次听到你就会明白的。

对于永恒的时代,漂亮的术语,对吧?永恒的时代有一个开始和一个结束。但一个永恒的时代也是如此,因为它将被另一个时代取代。你看到了吗?当你开始看到这一点时,整个世界突然变得光明,为了这个时代!然后说:“但现在已经启示出来。提摩太后书1:10,通过我们的救主基督耶稣的显现,他废除了死亡。他通过福音废除了死亡,并为生命和不朽亮起了光芒,这就是福音,好消息。福音亮起了什么?嗯,基督耶稣,我们的救主,废除了死亡,并为生命和不朽亮起了光芒。现在我要说的是,这实际上是… 这很尖锐,我喜欢这种方式。这至少是明确的。一条没有废除死亡的信息不是福音。

福音就是死亡被战胜了。基督耶稣,他被他的上帝和父亲复活了。墓石被卷开了。他是那位永远从死里复活的初熟果子。是的,就像所有人在亚当里都死了一样,照样在基督里所有人都会被活过来。每个人都按照自己的等级。这意味着整个人类都会跟随,最终所有人都会被活过来,死亡就不再存在了。一条消息,如果死亡不被废除,这就是我所说的尖锐,那就不是福音。您看到这是多么重要了吗?一切都不取决于人类。一切都掌握在他手中。他以那些aionische、永恒的时代开始了一切,并为此花费了千年时间。这是一个非常有趣的问题。这些aionen将持续多久呢?我刚在这周的圣经学习中讲解过,但它会持续很长时间,我就不多说了。

但上帝有时间。事实上,他创造了时间。

所以,问题在哪里呢?

他花费时间,一切都在他的时间内达到圆满。这就是福音。福音是一个信息。我们的上帝确实是上帝。他把一切都安排好了。他把一切都安排好了,这是通过基督耶稣,确实是我们的主。这就是我们所讲述的。信不信由你。如果你相信,那是因为他已经为你打开了眼睛、耳朵和心灵。但这仍然是真的。他是你的创造者,你可以说你不相信。但是,那并不会改变他仍然是你的创造者的事实。同样,我也可以告诉你,他是你的救主。如果你不相信,那么你就是不信者。

他是你的救主,就在开始之前。我可能会相信,你也可以相信。

大多数人不相信。但是好吧,这仍然是真的。你看,这就是我对于这个宣言的美妙之处。它不是一项命令,不是一项工作,不是如果你做了这个和那个,一切就会如你所愿。不,这只是一个声明。因此,这是一则消息。你信或不信,但这是真实的,它始终如此,因此,所有的荣耀都被排除在外。我在我上帝里得到了不应得的救恩。我只在他里夸耀!阿门。

Hindi:

सुप्रभात, मेरे प्रिय दोस्तों, भी से। आप सभी से यहाँ पुनः मिलकर अच्छा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि यह कुछ महीने पहले ही था जब मैं यहाँ था, और तब मैंने आपको उस पत्र की ओर ले जाया जिसे पौलस ने कभी गलातियों को लिखा था। और इस बार मैं आपको एक ऐसे विषय पर ले जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे तमाम संभावना है कि यह आप सभी के लिए पूरी तरह से नया है। यह तो तब ही ठीक है जब शीर्षक में उपयोग किया जाने वाला शब्द आइयन है। ऐसे कौन से वस्तुएं हैं? और कार में हमने इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बातचीत की थी। क्या यह शायद खाने लायक है या ऐसा कुछ है? लेकिन यह आयोली है। ऐसा दिख सकता है, और इसका कोई लेना-देन नहीं है। नहीं, यह शब्द है “ऐओन” या “आइयन” और इस अध्ययन के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं कुछ प्रारंभिक बातें कहना चाहूंगा। मैंने इसे थोड़ी खोज की है। मैंने इसे सभी को नहीं गिना है, लेकिन आपको उन बाइबल प्रोग्रामों की सुविधा के साथ है।

आप संख्याबंधी में खोजते हैं, इस मामले में मैंने “युग” शब्द लिखा जिसमें एक वाइल्डकार्ड सहित है और तब दिखता है कि यह शब्द लगभग हमारे बाइबल अनुवाद में 600 बार आता है। “युग” शब्द के साथ सभी शब्दों का मतलब है, उदाहरण के लिए अनंत, लेकिन यहाँ तक की “युगों” का भी एक विचित्र रूप है। क्योंकि यदि एक अनंत अंतहीन है, तो “युगों” कितने समय तक रहेंगे? ऐसे प्रश्नों का समर्थन होता है जब आप कुछ नहीं जानते हैं और आप उसमें ताजगी से प्रवेश करते हैं, जिसमें आपने शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें स्वतंत्र हो जाती हैं और आप उसे और भी बेहतर नहीं जानते हैं। जब तक आप एक बार किसी से मिलते हैं जिसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। और जो बहुत सारे सीधे प्रश्न पूछता है।

यह एक ऐसा सीधा प्रश्न है! अनंतता, युगों, लेकिन युग या युगों की अंग्रेजी अनुवाद के रूप में, मैं एक पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, जो कि नींव का एक समय है। ठीक है, यह सभी तत्व जानने के लिए। और अब, यह क्या समस्या है? और मैं समझ सकता हूँ कि वे जो पहले से ही ध्यान से सुन रहे हैं, उनमें से कुछ का कुछ प्रश्न उठा होगा कि हे, लेकिन यह विचित्र है और इसे मैं सटीकता से रूपांतरित करना चाहूंगा। देखो, ओलम और ऐओन अनंतता के साथ अनुवाद होता है।

शुभ प्रभात, मेरे प्रिय दोस्तों, भी से। आप सभी से यहाँ पुनः मिलकर अच्छा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि यह कुछ महीने पहले ही था जब मैं यहाँ था, और तब मैंने आपको उस पत्र की ओर ले जाया जिसे पौलस ने कभी गलातियों को लिखा था। और इस बार मैं आपको एक ऐसे विषय पर ले जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे तमाम संभावना है कि यह आप सभी के लिए पूरी तरह से नया है। यह तो तब ही ठीक है जब शीर्षक में उपयोग किया जाने वाला शब्द आइयन है। ऐसे कौन से वस्तुएं हैं? और कार में हमने इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बातचीत की थी। क्या यह शायद खाने लायक है या ऐसा कुछ है? लेकिन यह आयोली है। ऐसा दिख सकता है, और इसका कोई लेना-देन नहीं है। नहीं, यह शब्द है “ऐओन” या “आइयन” और इस अध्ययन के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं कुछ प्रारंभिक बातें कहना चाहूंगा। मैंने इसे थोड़ी खोज की है। मैंने इसे सभी को नहीं गिना है, लेकिन आपको उन बाइबल प्रोग्रामों की सुविधा के साथ है।

आप संख्याबंधी में खोजते हैं, इस मामले में मैंने “युग” शब्द लिखा जिसमें एक वाइल्डकार्ड सहित है और तब दिखता है कि यह शब्द लगभग हमारे बाइबल अनुवाद में 600 बार आता है। “युग” शब्द के साथ सभी शब्दों का मतलब है, उदाहरण के लिए अनंत, लेकिन यहाँ तक की “युगों” का भी एक विचित्र रूप है। क्योंकि यदि एक अनंत अंतहीन है, तो “युगों” कितने समय तक रहेंगे? ऐसे प्रश्नों का समर्थन होता है जब आप कुछ नहीं जानते हैं और आप उसमें ताजगी से प्रवेश करते हैं, जिसमें आपने शिक्षा प्राप्त की है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें स्वतंत्र हो जाती हैं और आप उसे और भी बेहतर नहीं जानते हैं। जब तक आप एक बार किसी से मिलते हैं जिसने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। और जो बहुत सारे सीधे प्रश्न पूछता है।

यह एक ऐसा सीधा प्रश्न है! अनंतता, युगों, लेकिन युग या युगों की अंग्रेजी अनुवाद के रूप में, मैं एक पृष्ठभूमि बना रहा हूँ, जो कि नींव का एक समय है। ठीक है, यह सभी तत्व जानने के लिए। और अब, यह क्या समस्या है? और मैं समझ सकता हूँ कि वे जो पहले से ही ध्यान से सुन रहे हैं, उनमें से कुछ का कुछ प्रश्न उठा होगा कि हे, लेकिन यह विचित्र है और इसे मैं सटीकता से रूपांतरित करना चाहूंगा। देखो, ओलम और ऐओन अनंतता के साथ अनुवाद होता है।

और हाँ, अनन्त क्या है? मैंने पहले ही सीखा है। अनन्त, यह है वह समय जो शुरुआत और समाप्ति के बिना होता है। कम से कम एक समय बिना समाप्ति का समय।

अगर यह एक अनन्त का समय है, तो उसका कभी अंत नहीं होता। यहां तक कि यह अनंत है। लेकिन ऐयन भी शब्द युग का प्रतिष्ठान है और फिर यह स्पष्ट रूप से समाप्त होता है। तो, फिर आप यह सवाल करते हैं कि ओलम या एओन के साथ यह कैसे है? मुझे वास्तव में यह सवाल करना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसे किसी सामान्य संदर्भ में खोजते हैं, तो आप बहुत जल्दी इस पर पहुँचते हैं और फिर यह सूर्यस्पष्ट होता है। मैं दो उदाहरण देता हूँ। मैंने इसे विश्वकोश में देखा है। हाँ, आपके पास अब तो इसे नहीं है, क्योंकि हाँ, आप सब कुछ विकिपीडिया में खोजते हैं। लेकिन ठीक है, मेरे पास एक पुराने तरीके का विंक्लर प्रिंस है, पृष्ठ 797, संग्रह सात।

ठीक है, वहां यह लिखा है। ऐयन अनन्त अवधि का अर्थ नहीं करता है, बल्कि एक युग का। और मैंने विशेष रूप से एक बाइबिल एंसाइक्लोपीडिया में ओलम शब्द की जांच की है जो मेरी अलमारी में है। क्या आप जानते हैं, वह शब्द जिस पर हम बात कर रहे थे? जिसका पुराने नियमानुसार समय सीमा अक्सर अनन्त है, यह बहुत लंबा समय और विशेष रूप से एक छिपे हुए समाप्ति के साथ समय का अर्थ है, जिसका आप समाप्ति नहीं देखते हैं। इसलिए, यह नहीं, एक समय बिना समाप्ति, बल्कि एक समय है जिसके अंत को आप नहीं देखते हैं। तो बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये दो संदर्भ पुस्तकें हैं। मैंने बेशक दस और उदाहरण दे सकता था, लेकिन आइए समय का थोड़ा सही तरीके से उपयोग करें।

ठीक है, वास्तव में शास्त्र इस शब्द के बारे में क्या कहता है? यही असली सवाल है, लेकिन मैं तुम्हें फिर यह बताऊंगा। यह बिलकुल उन संदर्भ पुस्तकों के साथ मेल खाता है जिन्होंने मैंने अभी हाल ही में दिखाए थे। और मैं उसके महत्व को भी दिखाना चाहता हूं। हम शब्द “अनन्तता” को एक तरफ धर लेंगे और एक बार आदिक शब्द “ऐयन” पर लौट जाएंगे। और तब तुम बाइबल में कई अभिव्यक्तियों का सामना करोगे। मैंने पहले ही कहा था कि हजारों बार हम इससे मिलते हैं। तो ठीक है, चलो इसी से कुछ शब्द और वाक्यों की ओर बढ़ते हैं ताकि हमें एक आयन का क्या मतलब है, एक धारणा मिले।

1 कुरिन्थियों दो, श्लोक सात। वहां कुछ ऐसा है “सभी अनन्तकाल से”। लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं, वहां ऐसा कुछ नहीं है!

वहां शाब्दिक रूप से “ऐयन” के लिए लिखा है। हे, यह दिलचस्प है, क्योंकि इसका अर्थ है कि एक ऐयन और ऐयनेन एक से अधिक का समय का आरंभ हुआ है। और यहां और भी मजेदार बात है, क्योंकि एक ऐयन और ऐयनेन में एक समय था जो पहले हुआ था। यही शब्द का अर्थ है। और यह दिलचस्प है, क्योंकि यह दिखाता है कि एक ऐयन एक ऐयन शुरू होता है, वह एक प्रारंभिक समय था। और यह दिलचस्प है, क्योंकि एक ऐयन एक प्रारंभिक समय नहीं है। नहीं, ऐयनों का समूह एक प्रारंभ है, क्योंकि उससे पहले एक समय था। और यह बहुत अच्छा है जब आप इसे 1 कुरिन्थियों दो में पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि वह क्या है जो भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है, कि उसका एक योजना है। भगवान की एक योजना है! यह उसे अफ़ेसी तीन में भी इस तरह से कहा जाता है, एक ऐयन की योजना, और एक योजना तुम बनाते हो और फिर उसे काम में लाते हो और उसमें भगवान भी शामिल है। लेकिन उसका एक योजना है और उसके पहले ही कुछ भी नहीं था, ऐयनों की प्रारंभिक समयों से पहले, वह वहां था। और उसकी एक योजना थी, एक संकल्प। और उसकी योजना में हम शामिल हैं। बहुत अच्छा! लेकिन ऐयन के लिए। ठीक है! मैं थोड़ी देर के लिए कई शास्त्र स्थलों की यात्रा करूंगा ताकि एक ऐयन का अब असलीता क्या है। एफिसियों तीन श्लोक नौ में एक ऐयन का रूप लिया गया है। हम जानते हैं कि ऐयनों का एक प्रारंभ हुआ था। क्योंकि उससे पहले एक समय था जो इसके पहले था। इसलिए बिना शुरुआत के एक अनंत ऐयन की धारणा मौजूद नहीं है। लेकिन बाइबल भी विचार करती है कि अनुपस्थित ऐयन या किसी अनुपस्थित समय की बात है। इसका अर्थ है कि पहले से ही कुछ ऐयनों का समय बीत गया है, ऐयनों का समय बीत गया है। तो ऐयनों का एक प्रारंभ हुआ था और उनके बाद भी वे आते रहे हैं।

तो एक ऐयन दूसरे के पीछे आता है। एफेसियों तीन में, पौलस भी ऐयनों की योजना के बारे में बोलता है। उनका कहना है कि भगवान ने उस योजना को ऐयनों हर के पहले ही अपनी सोच में रखा था। एक और उदाहरण है मत्ती 28 श्लोक बीस। आप शायद इसे जानते हैं। वहां यह है, यह लगभग मत्ती इंजील का अंत है। और वहां यह कहता है, यहां पहले जब वह आसमान चढ़ा, ओलिफ बर्ग से। तब तुम पढ़ते हो कि उसने उन्हें अपने शिष्यों में सभी जातियों को अपना शिष्य बनाने का बड़ा कार्य देने के बाद कहते हैं, जो बाद में यिश्राइल के लोगों द्वारा पूरा किया जाएगा। लेकिन यह विचार से हटा है। लेकिन, तब उसने कहा: मैं हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सारे दिनों के लिए, जब तक कि ऐ… हाँ, नौ, यह उस पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-कौन सी अनुवादें हैं। क्योंकि कुछ अनुवाद दुनिया के अंत तक कह रहे हैं, कभी-कभी ऐसा दिखाया जाता है, और कभी-कभी यह दुनिया के अंत के साथ दिखाया जाता है। लेकिन यहां सीधे रूप से ऐयन के अंत तक है।

इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसका मतलब है कि एक ऐयन, हमने पहले ही पिछली शब्दों से निष्कर्ष रूप से निष्कर्ष किया था, लेकिन अब तुम इसे स्वयं भी देख रहे हो, एक ऐयन या इस ऐयन का एक अंत है। सोचो यदि उन्होंने इसे इसके लिए स्थिरता से अनुवादित किया होता और यहां इसे अनन्तता लिखा होता। मैं देखता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ अंत तक या अनंतता के अंत तक। माफ़ कीजिए, अनंतता का अंत? मेरा ख्याल था कि अनंतता में तो समाप्ति नहीं होती है। अजीब नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक ऐयन का अंत है। और फिर मेरे पास एक उदाहरण और है, क्योंकि यह ऐयन समाप्त होता है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताऊंगा, यह ऐयनों का समाप्त होना नहीं है। हाँ, क्योंकि एक नया ऐयन आता है। यह एक शब्द है जो हम बाइबल में बहुत बार देखते हैं। वह है, आने वाला ऐयन या इसके समान शब्दों के लुका 18 श्लोक तीस में।

मैं घर पर या यहां इसे थोड़ी देर के लिए खोज सकता हूं, इसलिए मैं हर जगह शास्त्रार्थ स्थल देता हूं। इसलिए लिखा गया है कि आने वाले ऐयन के बारे में लिखा गया है। तो कुछ ऐयन पूरे हो गए हैं और एक ऐयन चल रहा है, लेकिन वह भी समाप्त हो जाएगा। और भगवान ने कहा था, देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐयन के अंत तक। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि एक नया ऐयन भी आएगा। यह एक शब्द है जो हम बाइबल में बहुत बार देखते हैं: आने वाले ऐयन या इसके समान शब्द लुका 18 श्लोक तीस में। इसमें लिखा गया है कि आने वाले ऐयन में ऐयनिक जीवन या शाश्वत जीवन है। तो यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह दिखाता है कि शाश्वत जीवन ना केवल अंतर्निहित है, बिना अंत के, बल्कि यह किसी विशेष ऐयन या कालक्रम से भी जुड़ा हुआ है। यह दिखाता है कि कैसे भाषा कभी-कभी कितनी जटिल हो सकती है।

लेकिन हर हाल में, वह आने वाला ऐयन, वह है जिसमें वह शाश्वत जीवन होगा। यह है वह ऐयन जिसमें ईसा राज करेगा। और शायद आपमें से अधिकांश ने कभी न कभी हजार वर्ष या हजार वर्षीय साम्राज्य के बारे में सुना होगा। वहां प्रकटिकरण बीस के बारे में बात करता है, वह साल हैं, या कहें तो हजार वर्ष, जिसमें शैतान बंधा होगा, ताकि वह जनता को भटका नहीं सकेगा। और वह है वह आने वाला ऐयन, जिसमें ईसा राज करेगा। एक अद्भुत ऐयन। इस ऐयन को कहा जाता है दुष्ट ऐयन भी, जो गलातियों 1 श्लोक चार में है। यह ऐयन दुष्ट है। तुम कहते हो, मैंने सुंदर मौसम पाया और मैं मस्त था, लेकिन यह ऐयन वास्तव में दुष्ट है, क्यों? झूठ शासित है। इसलिए!

सब कुछ तेड़ा है। शैतान, दियाबोलॉस, सब कुछ उलटा कर रहा है। यह है यह ऐयन। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक से ज़्यादा तरीकों में, लेकिन बहुत बड़ा यह है, यह ऐयन जो अपने अंत पर है। हम लगभग ऐयन के अंत के पास हैं। वह आने वाला सदी जो जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं साल कहने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यह सच में और इतनी देर तक नहीं चलेगा। आने वाले ऐयन में, वह ऐयन है जिसमें ऐयनिक या शाश्वत जीवन होगा। और तुम कहोगे, आने वाला ऐयन, वह है फिर अनंत? तब मैं कहता हूँ, नहीं यह भी नहीं है। बाइबिल वास्तव में आने वाले ऐयनों के बारे में बोलती है। बहुवचन तो। आने वाले ऐयन। वह हजार वर्षों का ऐयन नहीं है। वह एक हजार वर्ष का ऐयन समाप्त होता है, तुम बता सकते हो, हजार वर्षों के बाद।

तो भी उसके बाद यह जारी रहेगा। ईसा की शासन चलता रहेगा, एक नए समय की ओर बढ़ता रहेगा। भगवान के पास एक शानदार योजना है और उसे वह दुनिया के युगों के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है, वह युग जिनमें कभी एक आरंभ हुआ था और जिनमें हमारे पीछे आज के लिए कम से कम दो हैं। कम से कम वर्तमान ऐयन जो बंद होने वाला है और हम लगभग इसके अंत पर हैं और एक नए ऐयन आ रहा है और उसके बाद फिर एक ऐयन आता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बाइबल आयनों के समापन के बारे में भी बात करती है। आयनों का कभी एक आरंभ था, लेकिन उनका भी एक अंत है, एक समापन। इस आयनों के भीतर, भगवान की योजना पूरी होती जा रही है। यह है सदियों के समापन। देखते हैं कैसे एक अनंत समय का शब्द बहुत भ्रांतिकारक है? बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसा कि एक अनंत समय। आयनों का सही रूप से उनका समापन है, जैसा कि उनका आरंभ है। मैं यह ठीक तरीके से स्पष्ट करना महत्वपूर्ण मानता हूँ।

कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप याद रखें। पहली बात, यह याद रखें कि जब भी बाइबल में शब्द ‘शाश्वत’ या संबंधित अर्थों का सैकड़ों बार इस्तेमाल होता है, तो वहां बस ‘ओलम’ या ‘ऐयन’ होता है। बहुत बार कहा जाता है कि पुरानी आदि का यूनानी अनुवाद, मैं अनूठा भी कह सकता हूँ। वह ओलम को हमेशा ऐयन के साथ प्रस्तुत करता है, तो आप इसे सीधे एक ऐयन में वापस ले सकते हैं। जब भी आप शब्द ‘शाश्वत’ देखते हैं, तो ध्यान दें, वहां ‘ऐयन’ है और एक ऐयन अनंत नहीं है। नहीं, उनका एक आरंभ है और एक समापन है। यदि आप यह याद रखते हैं, तो आपने वामन से बहुत कुछ सिखा है, जो आप सामान्यत: एक चर्च में सीखते हैं। यह बहुत मौलिक है! मैं बाद में इसके प्रभाव को थोड़ा सा और स्पष्ट करूँगा। आप इसे ग्राफिक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐयनिक समयों का एक दृष्टांतिक नक्शा। हाँ, ऐयनिक समय शब्द बाइबल में दो बार आता है, रोमियों 16 श्लोक 25 में।

आप यहाँ पावरपॉइंट स्लाइड में देख सकते हैं। और दो तिमुथियुस एक श्लोक नौ। इस शब्द को ध्यान से देखें। ऐयनिक समय। या अन्य अनुवादों में, यही रहता है, शाश्वत समय। जो कि एक अजीब विचार है कि शाश्वत समय इस विचार से है कि शाश्वत समय तो समय के खिलाफ खड़ा है। हम कहते हैं कि अगर कोई किसी का निधन हो जाए, तो उसने या तो समय को अपने लिए बदल लिया है या उसने इसे अविनाशी के लिए बदला है, हम समय और अविनाशी को हमेशा बहुतात्मकता के खिलाफ उपयोग करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं करती है। आप समयों को दिनों में विभाजित कर सकते हैं, महीनों में आपके मासिक समय होते हैं। आप वर्षों के बारे में कह सकते हैं कि वर्ष के समय हैं, लेकिन आप समयों को एओन्स में विभाजित कर सकते हैं। तब आपके पास ऐयनिक समय होते हैं।

मैंने अभी कहा था, तुम उन ऐयानिक समयों से एक चार्ट बना सकते हो। क्योंकि वास्तव में, अगर तुमने अच्छी तरह से सुना है और तुम एक छवि-सोचने वाले हो, तो तुमने अपने दिमाग में पहले ही एक चित्र बना लिया होगा। मैं इसे अंशदाता बना रहा हूँ:

 1. ऐयानों के लिए, 1 कोरिन्थीयों 2 अध्याय 7 श्लोक;
 2. प्राचीन दुनिया, मत्ती 24 अध्याय 21 श्लोक;

ये ऐयान हैं जो हो चुके हैं, देखो प्रदीपक 1 अध्याय 10 श्लोक;

 1. फिर इस दुनिया का ऐयान, एफिसियों 2 अध्याय 2 श्लोक, यह है वर्तमान ऐयान एफिसियों 1 अध्याय 21 श्लोक;
 2. आने वाले ऐयान, देखो एफिसियों 1 अध्याय 21 और लूका 18 अध्याय 30 श्लोक;
 3. ऐयान दे ऐयान, देखो एफिसियों 3 अध्याय 21 श्लोक।

ये आने वाले ऐयान हैं, देखो एफिसियों 2 अध्याय 7 श्लोक।

अंत में, बिंदु 6, ऐयानों का समापन, इब्रानियों 9 अध्याय 26 श्लोक।

इस पर एक विवरण, तो तुम्हारे पास एओन्स के लिए समय है और फिर तुम पहले ऐयान, विश्व की रचना का ऐयान, पा सकते हो। वास्तव में, वह दुनियाएँ उन समयों के साथ सिंक्रन हैं, विश्व समयों के साथ। तो तुम्हें विश्व की रचना मिलती है। यह कितने समय तक चला होगा, यह एक अलग कहानी है। लेकिन हर रूप में। और फिर आदम से नौह के लिए उस समय तक, जिसे बाइबिल में प्राचीन दुनिया, उस समय कहा जाता है। और अगर तुम उन एओन्स को एकत्र करो, तो इसे प्रदीपक 1 अध्याय 10 में कहा गया है, लेकिन एफिसियों तीन, जो गुजर गए हैं, भूतकाल में। और फिर तुम्हारे पास इस दुनिया का भी एक ऐयान है।

तो हम इसमें हैं। मैंने कहना चाहा मध्य में, लेकिन यह सही नहीं है। हम इस एओन के अंत में हैं। लेकिन यह एओन पहले से चल रहा है, इसलिए वास्तव में नोह से लेकर अब तक। थोड़े और साल दो, फिर यह होगा, फिर यह एओन समाप्त हो जाएगा। यह वर्तमान एओन या इस दुनिया का एओन है, जैसा कि आपके पास पहले विश्व भी था, और ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है। आपके पास पहले ही कहा गया है कि आने वाले एओन हैं, हजार वर्ष। और फिर आपके पास उसके बाद एक और एओन है। और वह है सबसे अधिक है, वह है एओन की एओन। क्या बात है कि अनुवादों में मुश्किल है? हमारे सामान्य बाइबल अनुवाद में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहां सब ईश्वरीय के साथ दिखाया गया है। लेकिन श्रुति इतनी सटीक है। आप इसे यथार्थ रूप से ग्राफिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं और तो आपके पास आने वाले एओन हैं।

तो हमारे पीछे कई एओन हैं। आपके पास एक ऐसा एओन है जो पहले से ही कुछ हजार वर्षों से चल रहा है, और फिर आपके पास आने वाले एओन हैं। और यह बात भी अंत हो जाएगी, एओनों का समापन। और फिर भगवान की योजना पूरी हो जाएगी। आप इसे 1 कोरिंथीयों 15 में पढ़ सकते हैं। तब भगवान सब में सब कुछ हो जाएगा। यह भगवान के सभी मार्गों का महत्वपूर्ण परिणाम है, महत्वपूर्ण समापन है। और सभी वस्तुएं उससे हैं, एओन के लिए, उससे द्वारा हैं। उसने इसे व्यवस्थित किया और इसे मार्गदर्शन किया। उसने इसे वहाँ पहुंचाया है जहां उसकी आवश्यकता है। और सभी वस्तुएं फिर से उसमें हैं। जैसे कि वहाँ से बाहर आता है, वैसे ही वहाँ वापस उसमें पहुंचता है। सभी इन सभी समयों, विश्व समयों, एओनों के माध्यम से। हम कुछ निष्कर्षण निकालते हैं। इससे प्रमुख सिद्धांतों के रूप में। पाँच महत्वपूर्ण सिद्धांतों के रूप में। पहला। मैंने पहले ही इसे इशारा किया है, लेकिन मैं इसे सुस्त रखना चाहता हूँ, इसे ठीक-ठीक से पंक्तिबद्ध रूप में रखना चाहता हूँ।

एओन्स का एक शुरुआत और एक समापन है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे नहीं देखते हैं, तो आपने जो मैंने अभी तक प्रस्तुत किया है, उसको कुछ भी समझा नहीं है। एओन्स का एक शुरुआत और एक समापन। ठीक है, नंबर टू। जब शीघ्र ही यीशु मसीह वापस लौटेंगे, जैसा कि बाइबिल में कहा जाता है, और यह एओन समाप्त होता है और एक नई एओन शुरू होता है जब यीशु मसीह वापस लौटते हैं, तो यह एक अनंत शाश्वतता नहीं लाता है। यह वह विचार है जो पारंपरिक रूप से हमेशा क्रिश्चियन विश्व में सिखाया गया है। मैं भी इसके साथ बड़ा हुआ हूँ। तब कहा जाता था, हम अब अपने जीवन को जी रहे हैं और फिर जब हम मरते हैं या प्रभु के वापसी के समय, तो बड़ी अनंत शाश्वतता आती है।

किसी के लिए यह पहचानी जा सकती है। जो मैं अब कहूँगा, वह या तो अनंत अच्छा है या अनंत बुरा है। और फिर उससे अच्छा, तो वास्तव में अच्छा है, क्योंकि फिर लोग अंत में नर्क का तात्पर्य कर रहे हैं, जिसमें कभी भी अंत नहीं होता है। लोग नहीं जानते कि नर्क वास्तव में एक भूगोलिक स्थान है, जेरूसलेम के दक्षिण में नाम के साथ, गेहेना कहा जाता है, बेन-हिन्नोम का घाटी, लेकिन यह एक अन्य अध्ययन है।

यीशु मसीह के पुनरागमन के समय अंत में नहीं एक अनंत शाश्वतता तोड़ता है। इस धारणा को बाइबिल को तक पता नहीं है। बाइबिल एओनों की बात करती है और फिर उन एओनों का आरंभ होता है जिनमें वह शासन करेगा। हाँ, और तब आपको अनंत जीवन मिलता है, जिसका अर्थ है उस आने वाले युग का जीवन और यदि संभावना हो, तो आने वाले युगों का जीवन। यह वह शानदार भविष्य है जो फिर शुरू होने वाला है। लेकिन यह अनंत शाश्वतता नहीं है। यह वे युग हैं जिनमें भगवान को अभी भी पूरा करने की योजना है, क्योंकि उसने इसमें भी एक योजना बनाई है।

अब मैं एक और चीज पर आता हूं। अगर मैं अब सवाल पूछता हूँ, कि कृपया बताएं, क्राइस्ट का शासन कितने समय तक होगा? कुछ लोग कहते हैं, यह गिरजाघरीय थ्योलॉजी है। आज भगवान शासन कर रहे हैं। सच कहूं तो मैं यह कहने के लिए शर्मिंदा होऊँगा कि यह उनका शासन है? वह कोई राजा तो है। वह सच है। लेकिन उनका शासन अभी तक नहीं है। उन्होंने जल्द ही उस शासन को संभाला है, वहाँ जेरूसलेम में। और फिर वह क्रमशः क्रियावली को संभालेगा। लेकिन यह भविष्य है! और फिर अब सवाल, कि क्राइस्ट कितने समय तक शासन करेंगे? हाँ, वह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि फिर आपको विभिन्न जवाब मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, उनका शासन हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। अनंतकाल तक ईसा शासन करेगा। इसका उल्लेख बाइबिल अनुवादों में भी है। उदाहरण के लिए लूका 1 अध्याय 33 में।

वहां मरिया से कहा जाता है कि उसका एक बच्चा होगा और तब लिखा गया है: और वह अपने पिता दाऊद की सिंहासन पर बैठेगा, और वह हमेशा के लिए शासन करेगा। और प्रकटीकरण गाथा ग्यारह शिखा पंध्रास में वहां और भी मजबूत है। वहां हमारे अनुवादों में लिखा है: उसने शासन को अपने ऊपर लिया है, वह शासन करेगा आनंत्य के आनंत में। यदि किसी एक अनंत्य का अंत नहीं होता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि उसे आनंतयों में बिल्कुल नहीं होगा? तो स्थिति, वह हमेशा शासन करेगा, लगता है। लेकिन आप भी जानते हैं, कम से कम, वहां मैं जाता हूं, पॉल ने उस महान अध्याय को, वहां से बात करते हैं, जो पहले कुरिंथीयों का पाँचवा अध्याय है, जिसमें उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की बात की है। वहां वह कहते हैं: मसीह, वह शासन करना चाहिए, जब तक कि उसने अपने पैरों के नीचे सभी अपने शत्रुओं को कर लिया होगा। और फिर यह लिखा गया है, आखिरी शत्रु जिसे उसने अपने पैरों के नीचे कर लिया है या खत्म कर दिया है, वह है मौत।

और जब उसने आखिरी शत्रु को खत्म कर दिया होगा, मौत। आप जानते हैं क्या, उसने मौत को कैसे खत्म किया है? यह वास्तव में एक दिव्य चाल है। मुझे खेद है कि मैं इसे इतना अवज्ञापूर्ण कह रहा हूँ। यह एक दिव्य चाल है। क्या आप जानते हैं कि वह मौत को कैसे खत्म करता है? सभी को जीवित बना कर, जैसा कि आदम में सभी मरते हैं, वैसे ही क्रिस्ट में सभी को जीवित बनाए जाएंगे, केवल प्रत्येक अपने अपने श्रेणी में। अगर सभी लोग जीवित हो जाएंगे, हाँ, तो फिर मौत नहीं होगी। और फिर यह लिखा गया है। और जब सभी वस्तुएँ उसके अधीन होंगी और उसने आखिरी शत्रु को भी खत्म कर दिया होगा, तब वह एक पूर्ण और पूरा राज्य, जिसमें कुछ और कोई भी नहीं छूटेगा, उसे अपने ईश्वर और पिताजी को लौटा देगा, जिसने उस पर सब कुछ सौंपा था। और फिर वहां लिखा गया है, तब वह सिंहासन से दूर हो जाएगा।

हाँ, यह सच है। इसे 1 कोरिंथीयों 15 में देखें। फिर वह राजा की सिंहासन से अलग हो जाएगा और फिर वह अपने परमेश्वर और पिताजी को अपने राज्य को सौंपेगा। और फिर वहाँ लिखा है: ताकि भगवान सबकुछ सबमें हो। देखो, यह परमेश्वर के योजना का समापन है। ईसा महान और सभी में है, जो कुछ नहीं और कोई नहीं छूटेगा। यीशु मसीह आयुवर्गों तक शासन करता है, हाँ, लेकिन अनंत नहीं। देखो, तुम एक ऐसे बिना अंत नहीं होने वाले आयुवर्ग का मतलब जानो, वहाँ एक अंत है और फिर तुम इसे समझ सकते हो। तब मुझे एक टेक्स्ट को दूसरे के लिए साफ करने की जरूरत नहीं होती है। फिर मैं एक पर विश्वास कर सकता हूँ और दूसरे पर भी। यीशु मसीह आयुवर्गों तक शासन करता है। हाँ, बिल्कुल। आमीन। लेकिन अनंत नहीं। उसका शासन एक तक है। यह कैसे हो सकता है? बस, एक आयुवर्ग अनंत नहीं है। बस, यही है। यह कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें यह जानना चाहिए!

मैं चाहता हूँ कि आप इसे सावधानीपूर्वक देखें और मेरे शब्दों पर बिना कुछ माने। मैं बिल्कुल यह कह रहा हूँ, मुझ पर विश्वास न करें। खुद बाइबिल में जाँचें। खुद देखें कि वहाँ जो मैं कह रहा हूँ, वह सच है या नहीं। क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको भी अनुभव होगा कि यह सच है। यहाँ बहुत कुछ है। यह आपके शास्त्र के समझ को भी पूर्ण कर सकता है। इसे सही से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। खुद जाँचें! बेरियाई जैसे, जो रोज़ी-रोज़ी शास्त्र में जाँचते थे कि यह बातें क्या हैं या नहीं। तब तुम्हें एक ठोस आधार होगा। लेकिन फिर भी कुछ आता है और वह है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ और यह है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनंत दंड, अनंत न्याय और फैसला, यह है आने वाले युग का दंड। अनंत नहीं।

Aur mujhe aapko kehna padega, baccha hone ke bawajood main hamesha Bhagwan mein vishwas karta tha, lekin hamesha ek bahut sa concrete sawaal tha jo mere mata-pita kabhi nahi jawab de sakte the. Aur main unse uske baare mein poochta tha aur jawab nahi milta tha. Main unhe iska ilzaam nahi deta, kyunki unke paas bhi jawab nahi tha. Lekin fir main hamesha uss sawaal ke saath aata. Bahut concrete taur par. Baccha hone par aap bahut concrete taur par sochte hain, haan, to main kehta tha: usko toh Prabhu Yeshu ka pata hi nahi. Usko Bhagwan mein vishwas nahi hai aur wo phir nark mein jaayega. Haan na mummy? Meri maa, woh hamesha bahut savdhan thi. Ya main poochta tha, nark mein, uska koi ant nahi hai na? Eternity kitni der tak hoti hai? Ant nahi aata, aur mujhe yeh samajh nahi aata tha. Aur dasron saal baad bhi mujhe woh sawaal tha, mujhe samajh nahi aata, yeh kaise ho sakta hai? Mera matlab hai ki Bhagwan saza dete hain aur nayay karte hain, yeh toh ek Vedic sachai hai. Yeh har page par likha hai. Sodom aur Gomorra ki kahani padho, zondvloed ki kahani padho. Bhagwan nyay karta hai, woh theek karta hai, aur woh kabhi-kabhi kafi bhayanak hota hai. Lekin phir Psalms 30 verse 6 mein likha hai. Uski krodh ek pal tak hota hai, lekin uski kripa saari jindagi tak rehti hai.

Dekho, yeh saanjh hain. Ek anant krodh aur saza. Yeh mere Ishwar ke baare mein jo main jaanta hoon, uske saath bilkul vipreet hai. Vah sab kuch achhe taur par samapt karega, yeh jaan lete hue jab maine aionon ka drishtikon prapt kiya, ki ek anant ek aion hai aur usme ek shuruaat aur ek ant hota hai. Tab mujhe ehsaas hua. Haan, main yeh thoda zyada keh raha hoon shayad. Shayad yeh thoda zyada lag raha ho, lekin yeh sach hai. Mere liye aisa hai. Yeh ek bada hai, main bharosa karte hain keh sakte hain. Mere jeevan mein sabse badi khoj yeh rahi hai ki ek aion mein sach mein ek shuruaat aur ek ant hota hai. Yeh kyun itna mahatvapurn hai? Agar ek anant ek aion ban jaata hai, toh phir Injeel sach mein ek achha khabar, ek khushi ki khabar ban jaati hai. Shayad aap mein se bahut se logon ka ek Krusparvah hai, aur kaise shuru hota hai, uske khoobsurat shabdon ke saath?

Aur mujhe lagta hai ki yeh mahatvakankshi hai. Hamari sahayata Prabhu ke Naam mein hai, jo aasman aur dharti ko banata hai, jo vafadar hai aur jo apne hath ki karyaon ko kabhi bhi chhodta nahi hai. Uske hath ki karya. Yeh kaun hai? Yeh kya hai? Bas sab, sab kuch, jo bhi usne banaya hai, uske hath ki karya hai. Kabhi bhi chhodta nahi hai, kabhi nahi. Shayad woh use chhod deta hai. Woh nyay karta hai, saza deta hai. Lekin woh ek pitaa aur ek bachche ke saath hai, mata-pita, kabhi-kabhi aapko hastakshep karna padta hai, aapko kabhi-kabhi sakht hastakshep karna padta hai. Yeh sab ho sakta hai. Lekin woh aapka bachcha bana rahta hai, kyun ki woh aapke andar se aaya hai, aur aap usse prem karte hain, nirarthak roop se, aur aap use hamesha achhe parinam tak pahunchate hain. Yeh nirarthak hai. Bhagwan uske srishti se pyaar karta hai, aur uski har rachna uske prem mein shaamil hai. Aur chahe woh kaise hastakshep kare, woh prem se karta hai. Bhagwan ka dand uske prem ke viruddh nahi hota. Mainne aisa bahut baar suna hai, lekin Bhagwan sirf prem nahi hai, balki woh dand bhi karta hai.

Kya BAKWAAS hai yeh!!! Bhagwan prem hai, isliye woh dand deta hai. Kyun? Cheezein dobara theek karne ke liye. Yahi hai jo shabd nyay ka arth hota hai. Woh use dobara theek karta hai aur phir se use theek karta hai. Yeh uske prem ke viruddh nahi hai. Uski prem se utpann hota hai. Kyunki agar uske paas prem nahi hota, toh woh keh deta: Khud hi dekho, Alvida! Nahi, woh hastakshep karta hai, woh karya karta hai, woh operation karta hai. Yahi ek surgeon bhi karta hai. Kabhi-kabhi usko bhi kuch karna padta hai aur woh bhi bahut khatarnak aur bure cheezein karna padti hain. Haan, lekin yeh hamesha faydemand hota hai. Bhagwan hamesha uddeshya rakhta hai jab woh dand deta hai aur nyay karta hai, hamesha. Aur isliye woh cheezein dobara theek karta hai. Aur jab aap ek baar samajh jaate hain ki aionon ka ek shuruaat aur ant hota hai, toh dand aur nyay ka bhi ek shuruaat aur ant hota hai, toh woh sab cheezein apne samay aur apne tareeke se wahan laata hai jahan woh chahta hai. Aur mujhe aapko kehna padega, tab mere liye Injeel sach mein Injeel hai!

Kyun ki phir main yeh keh sakta hoon ki Bhagwan tumse prem karta hai aur tumse prem karta hai aur tumse bhi. Tumne jo kiya hai uske adhar par nahi.

हाँ, बिल्कुल, वह पूरी दुनिया से प्रेम करता है। और वह तुम्हारा निर्माता है। वह तुम्हारा न्यायी है। वह तुम्हारा उद्धारकर्ता भी है। क्या यह बाइबल में है? हाँ, यह तुम इसे देख सकते हो एक तीमुथियुस के चौथे अध्याय के दसवें श्लोक में। पौलस कहते हैं: “हम इसके लिए कठिनाईयों का सामना करते हैं और हमें अपमानित भी किया जाता है, क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर टिकी है, जो सभी मनुष्यों का उद्धारकर्ता है, विशेष रूप से विश्वासीयों का।” विश्वासीयों को यह आज पहले ही पता होता है कि वह एक उद्धारकर्ता है। यह स्वाभाविक रूप से नहीं है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी आँखें उसके लिए खोल दी हैं। बस, इसी से है। इसके अलावा, पौलस ने 1 तीमुथियुस 4 श्लोक 11 में यह भी कहा है:

“यह कहो और यह सिखाओ!” 1 तीमुथियुस 4:11, यह खुद जांचें। अच्छा, अब मैं दो श्लोकों के साथ समाप्त करना चाहता हूं। 2 तीमुथियुस 1 श्लोक 9 और 10। यहाँ एक बहुत अच्छा और अच्छा संक्षेप है वह कुछ है जो मैं आज सुबह के लिए लाना चाहता था। यहाँ यह कहा गया है: जो, और फिर यह परमेश्वर के बारे में है। परमेश्वर जो हमें उद्धार करता है और पुकारता है, उस शब्द “पुकारता” का ग्रीक भाषा में व्याकरण समयरूप में है, अर्थात्, सिर्फ एक समयरूप घटना के रूप में। इसका यह मतलब नहीं है कि यह हुआ है या कुछ। नहीं, यह एक समयरूप तथ्य है। परमेश्वर जो हमें उद्धार करता है और पुकारता है एक पवित्र बुलाई गई के साथ। हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके स्वयं के इरादे और कृपा के अनुसार। देखो, परमेश्वर का एक इरादा है। परमेश्वर परमेश्वर है। उसने सब कुछ अपनी जगह पर रखा है। वह कुछ भी नहीं है।

मैंने अपने पिताजी से प्राप्त किया है। आप मुझसे कोई चीज बताइए जिसे आपने प्राप्त नहीं किया हो? या जिसमें आपने योगदान नहीं दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उससे नहीं हूं। आप जो सोचते हैं, वह है अभिमानी हो जाना है। यह एक इंजीली क्रिश्चियन की अविश्वसनीयता है, लेकिन मैं इसे कहने जा रहा हूं। ये लोग कहते हैं, “हाँ, मैंने!”, “मैं बचा हूं, क्योंकि मैंने यीशु को चुना!” क्या आपके पास कुछ है? फिर भी वह अपना काम है। तुमने चुना है। जो दूसरा वहां नहीं करता था, वह अबोध था। लोग, इसे भूल जाओ। परमेश्वर आँखें खोलता है। वह तुम्हें विश्वास देता है। वह तुम्हें प्रमाणित करता है और वह अपने समय और अपने तरीके से करता है। कभी-कभी लोग कहते हैं, “मैंने परमेश्वर की खोज की है…” यशायाह यहाँ पहले ही लिख रहे हैं और पौलुस इसे रोमियों पत्र के 9 अध्याय 30 श्लोक में उद्धृत करते हैं।

“उन्होंने मुझसे पाया है जिन्होंने मुझे नहीं खोजा था”, इसलिए इसमें काम का कोई संबंध नहीं है। यह इतना सूक्ष्म है। हमेशा हम यही सोचते हैं। फिर कहते हैं: “प्रभु ने सब कुछ किया है। मुझे बस एक बात करनी थी, उसका चयन करना था। ठीक है, अंतिम स्पर्श मानव का था? तो अपनी जयगाथा! यह वास्तव में यही बात है कि आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज की है। सब कुछ उससे है और हमसे कुछ नहीं है। हमारे कर्मों के आधार पर नहीं, बल्कि उसके स्वयं के इरादे और कृपा के अनुसार जो हमें क्रिस्ट में दी जाती है। शाश्वत समय के लिए। हाँ, यहां यह ग्रीक शब्द है, शाश्वत समयों के लिए। और अब तुम जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हें इस शब्द के साथ थोड़ी सी आदत होनी चाहिए, लेकिन यह कुछ बार सुनने के बाद तुम जान जाओगे।

ऐनोनिक समय के लिए, यह एक खूबसूरत शब्द है, ना? ऐनोनिक समय का एक शुरुआत और एक समाप्ति होती है। लेकिन ऐनोनिक समय भी, क्योंकि यह एक अन्य आइयानिक समय द्वारा फिर से अनुसरण किया जाता है। क्या आप देख रहे हैं कैसे एक प्रकाश का समुद्र अचानक आता है, जब आप इसे आइयानिक समय के लिए देखने लगते हैं! और फिर वहां लिखा है: लेकिन वह अब प्रकट होता है। दो तिमोथियुस एक का श्लोक 10, जो अब हमारे उद्धारकर्ता, यीशु मसीह, के प्रकट होने द्वारा प्रकट हो रहा है, जो मृत्यु को नष्ट करता है। जो जीवन और अविनाशिता को प्रकाश में लाता है द्वारा सुसमाचार, अच्छी खबर। सुसमाचार क्या प्रकाश में लाता है? हाँ, यह की यीशु मसीह, जो हमारा उद्धारकर्ता है, मृत्यु को नष्ट करता है और जीवन और अविनाशिता को प्रकाश में लाता है। और अब मैं यह कहूंगा कि यह उत्तरदाता है, यह तेज है, और मैं इससे प्यार करता हूं। यह तो कम से कम स्पष्ट है। एक संदेश जहाँ मृत्यु को नष्ट नहीं किया जाता है, वह सुसमाचार नहीं है।

सुसमाचार यह है कि मृत्यु को परास्त कर दिया गया है। यीशु मसीह, उनके परमेश्वर और पिताजी द्वारा जीवित किया गया था। समाप्त हो गई है। उसने वह पहलुआ है जो मृत्यु से सदैव के लिए उठा दिया गया है। हाँ, लेकिन जैसा कि आदम में सभी मरते हैं, वैसे ही यीशु में सभी को जीवित किया जाएगा। प्रत्येक अपनी विशेष श्रेणी में। इसका अर्थ है कि पूरे मानव जाति का अनुयायी है और अंत में सभी को जीवित किया जाएगा और फिर मृत्यु नहीं होगी। एक संदेश जिसमें मृत्यु को नष्ट नहीं किया गया है, और इसे मैं तेज कह रहा हूँ, वह सुसमाचार नहीं है। क्या आप देख रहे हैं कितना अत्यंत महत्वपूर्ण है यह? इसमें मानव के कुछ भी नहीं है। उसके पास सब कुछ है। उसने ऐनोनिक, शाश्वत समयों की शुरुआत की है और वह सभी कुछ काम में लेता है और उसके लिए उसने हजारों वर्ष लिए हैं। यह एक बहुत रोचक प्रश्न है। ऐनोन्य कितनी देर तक चलेगा? मैंने इस पर हफ्ते में एक बाइबिल स्टडी दी थी, लेकिन छोड़ता हूँ।

लेकिन भगवान के पास समय है। और यह भी, उन्होंने समय बनाया है।

तो, तो फिर समस्या क्या है?

और उन्होंने समय लिया है और सब कुछ अपने समय पर अच्छी तरह से पूरा करता है। और यह सुसमाचार है। सुसमाचार एक संदेश है। हमारा भगवान सच्ची में भगवान है। उन्होंने सब कुछ अपनी जगह पर रखा है। वह सब कुछ अच्छी तरह से पूरा करता है और यह कृष्ण मसीह द्वारा, बिल्कुल हमारे स्वामी में है। और यही हम कहते हैं। और आप यह विश्वास करें या न करें। और यदि आप इसे विश्वास करते हैं, तो यह उसके कारण है कि उन्होंने आपकी आंखें, कान और हृदय को उसके लिए खोल दिया है। लेकिन यह सच है। वह आपके सर्जक हैं और तब भी आप कह सकते हैं कि आप इसे विश्वास नहीं करते। लेकिन हाँ, यह उस तथ्य को बदलता नहीं है कि वह फिर भी आपका सर्जक है। उसी तरह से मैं आपको कह सकता हूँ कि वह आपका उद्धारकर्ता है। आप यह नहीं मानते हैं, तो आप एक अविश्वासी हैं।

वह आपका उद्धारकर्ता है, सिर्फ पहले से ही। और मुझे तो विश्वास करने की अनुमति है, आपको भी, सभी को यह विश्वास करने की अनुमति है।

अधिकांश लोग इसे नहीं मानते। लेकिन ठीक है, यह सच है। देखो, और यह मैं संदेश की बड़ी बात पाता हूं। यह कोई आदेश नहीं है, यह किसी काम की बात नहीं है जैसे कि अगर तुम यह और वह करते हो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, यह बस एक सूचना है। इसलिए, यह एक संदेश है। तुम या तुम नहीं मानते हो, लेकिन यह सच है और यह सच है, और इसलिए, सारी शोभा बाहर है। मुझे अनवार्षिक उद्धारण मिला है अपने भगवान से। मैं उसमें ही गौरवित हूँ! आमीन।

Arabisch:

صباح جيد للجميع، أيضًا من جهتي أيها الأصدقاء الأعزاء. سعيد بلقائكم هنا مرة أخرى. أقول “مرة أخرى” لأنه كان منذ بضعة أشهر منذ آخر مرة كنت هنا، حينما قدمتكم إلى رسالة بولس إلى أهل غلاطية. وهذه المرة سأأخذكم إلى موضوع أعتقد بأن العديد منكم لا يعرفونه تمامًا. هذا ينطبق حتى على المصطلح المستخدم في العنوان “aionen”. ما هي تلك الأمور بالضبط؟ وكنا نتحدث عنها في السيارة للتو. هل يمكنك تناولها ربما؟ ولكن هذا هو الآيولي. قد يبدو مشابهًا، ولكنه ليس له علاقة بهذا الموضوع. لا، إنها الأبدية أو “aionen”، وما أريد أن أوضحه خلال هذه الدراسة هو مدى أهمية هذا الموضوع بشكل هائل. دعوني أقول بعض الأمور التمهيدية حول ذلك. لقد قمت بالتحقق من ذلك قليلاً. لم أعد أكمل العد، ولكن يسهل البحث في برامج الكتاب المقدس.

تبحث في الفهرس، في هذه الحالة قمت بكتابة كلمة “عهد” مع علامة الاستفهام، ويتبين أن تلك الكلمة تظهر حوالي 600 مرة في ترجمتنا للكتاب المقدس. كلها كلمات تبدأ بـ “عهد”، على سبيل المثال “الأبدية”، ولكن أيضًا الجمع “عهود”، وهو ظاهرة غريبة إلى حد ما. لأنه إذا كانت الأبدية لا تنتهي، فكم يجب أن تستمر العهود؟ كم هي كثيرة؟ تلك هي الأسئلة التي تطرح عندما لا تعرف شيئًا وتبدأ في استكشافها دون حمل الأفكار المسبقة التي تمثل تربية معينة. فعندما تكون معتادًا على شيء، يصبح الأمر طبيعيًا ولا تسأل حتى عنه، لأنك لا تعرف أفضل. حتى تقابل شخصًا لم يسمع بهذا من قبل، ويطرح أسئلة بسيطة. ويظهر أن تلك الأسئلة بالفعل لا تمكن من الإجابة. هذا هو أحد تلك الأسئلة البسيطة! الأبدية، العهود، ولكن أيضًا العهد أو العهود. وأود أن ألاحظ هنا أنه عندما أستخدم هذه المصطلحات أو تجدها في الكتاب المقدس، لا تعتقد أنني أقصد فترات زمنية تدوم مئة عام، ولكن أعتبرها فتراتٍ زمنية. لذا ليس بالضرورة مئة عام. أو بالواقع لا يمكن أن تكون مئة عام، لأن ذلك ليس له علاقة. عندما نفكر في الأبدية، نفكر فورًا في اللانهاية.

ثم شيء آخر يجب أن تعرفه في العهد القديم. والعهد القديم، الذي كتب أصلاً باللغة العبرية. هناك هذه الكلمة، إذا وجدت كلمة “عهد” أو “أبدية” أو “أبدا” أو “أزمنة” في العهد القديم، فإنها تكون في معظم الأحيان ترجمة لكلمة “עוֹלָם” (olam). تلك الكلمة olam تُظهر بشكل تقريبي كلمات مثل “أزلية” أو “أبدية” أو “إلى الأبد”، وهكذا. في الواقع، الעוֹלָם (olam) هو الزمن الذي له نهاية مخفية. حسنًا، هذا في العهد القديم الذي لم يكتب بالعبرية، ولكن باليونانية، هناك “عهد” و “أبدية” و “أبدًا”، تُرجمت عادةً من كلمة “αἰών” (aion).

في العهد الجديد، تأتي كلمة “αἰών” (aion) كثيرًا. لذا نقول ببساطة “أبدية”. حسنًا، تلك هي المقدمة. ولكن الآن، ما هو المشكلة؟ ويمكنني أن أتخيل أن الذين استمعوا بانتباه ربما لديهم بالفعل سؤال، “لكن هذا أمر غريب وأريد توضيح ذلك بالضبط.” انظر، olam و aion يتم ترجمتها بكلمة “أبدية”. ونعم، ما هو الأبد؟ لقد تعلمت ذلك منذ زمن بعيد. الأبدية، هي الزمن بدون بداية وبدون نهاية. على الأقل الزمن بدون نهاية.

إذا استمرت الأبدية، فلن يكون هناك نهاية. إنها لا تنتهي. ولكن “aion” هو أيضًا ترجمة لكلمة “عهد” وفي هذه الحالة تكون مدة زمنية عالمية ولديها نهاية. لذا، ستطرح السؤال: كيف يتعامل الأولم أو الأيون مع الزمن؟ سأقتصر أساسًا على كلمة “αἰών” (aion) لعدم تعقيد الأمور. ولكن كيف يتعامل مع ذلك؟ هذا هو النكتة، أن السؤال الذي أطرحه الآن ليس حتى سؤالًا حقيقيًا. لأنه إذا بحثت عن ذلك في مرجع عادي، ستجد سريعًا ما يكفي، وسيكون الأمر واضحًا كما يمكن أن يكون. أعطيك مثالين على ذلك. لقد بحثت في موسوعة برينس. نعم، لا توجد هذه الأيام بسبب وجود ويكيبيديا. ولكن، بحثت في وينكلر برينس، الصفحة 797، الجزء السابع.

أوكي، هنا يُقال: “العصر” لا يعني مدة لا نهائية، ولكن يعني عصرًا زمنيًا. وقد بحثت في كلمة “עוֹלָם” (olam) في موسوعة الكتاب المقدس التي لدي في الخزانة، تعرفون، تلك الكلمة التي تحدثنا عنها؟ التي تترجم عادة في العهد القديم إلى “أبدية”، إنها تعني بالفعل وقتًا طويلاً جدًا وخاصة الوقت الذي له نهاية مخفية، والتي لا يمكنك رؤية نهايته. ليس إذًا وقتًا لا نهائيًا، ولكنه وقت لا ترى نهايته. لذا هنا فارق كبير جدًا. حسنًا، هذه هي اثنين من المراجع. كنت بالطبع يمكنني ذكر عشرة آخرين، ولكن دعونا نستخدم الوقت بشكل فعّال.

حسنًا، ماذا تقول الكتاب المقدس حقًا عن تلك الكلمة؟ هذا هو السؤال الحقيقي، ولكن سأخبركم بهذا. إن ذلك يتماشى تمامًا مع ما أظهرته لكم للتو من خلال المراجع. وأريد أيضًا أن أظهر أهمية ذلك. لنتخطى لحظة كلمة “أبدية” ولنتنقل إلى الكلمة الأصلية “αἰών” (aion). وهنا ستجد الكثير من التعابير في الكتاب المقدس. قلت بالفعل إننا نجدها مئات المرات. حسنًا، دعونا نستعرض بعض تلك المصطلحات أو العبارات للحصول على فهم لما هو العصر. في 1 كورنثوس 2:7، يوجد شيء مثل “منذ الأزل”. ولكن يمكنني أن أقول لكم، لا يوجد هناك شيء كهذا!

إنها تقول حرفياً “للأعوان”. هذا مثير للاهتمام، لأنه يعني أن لدى الأعوان والأعوان ككل بداية. بل وأكثر من ذلك، كان هناك وقت قبل الأعوان. هذا هو ما يعنيه هذا المصطلح. وهذا أمر مثير للاهتمام، لأنه يعني أن “الأعوان” ليس لها بداية. لا، الأعوان ككل لديها بداية، لأن هناك وقتًا كان قبل الأعوان. ومن المثير أيضًا عند قراءة هذا في 1 كورنثوس 2، ستجد أيضًا أن ما قد أعده الله لنا، أن لديه خطة. الله لديه خطة! وهكذا يُسمى أيضًا في أفسس 3، خطة للأعوان، والإنسان يقوم بإعداد خطة ومن ثم ينفذها، وهكذا كان الله يعمل. ولكن لديه خطة، وقبل أن يكون هناك أي شيء، قبل أن تبدأ الأعوان، كان لديه خطة وكان لديه قصد رائع. ويمكنني أن أخبركم، في ذلك نحن مدرجون ومشاركون.

وأجد أن ذلك رائعًا عندما أفكر فيه، أنه كان هناك قبل أن يكون هناك أي شيء، قبل بداية الأزمنة، كان هناك. وكان لديه خطة، وقصد. وكان يفكر فينا. رائع! ولكن هذا بالنسبة للأعوان. حسنًا! سأتفحص قليلاً عدة مواضع في الكتاب المقدس للحصول على فهم حقيقي حول معنى الأعوان. في أفسس 3:9 يتحدث عن الأعوان هنا. نعلم الآن أن للأعوان بداية، لأن هناك وقتًا سبق ذلك. لذا، فكرة وجود عهد لا نهائي للأعوان غير صحيحة. ولكن الكتاب المقدس أيضًا يتحدث عن العهد السابق أو العهود السابقة. وهذا يعني أن هناك فعلًا أعوانًا سابقة، من الأعوان السابقة. لذلك، للأعوان كانت بداية وتابعت بعضها بعضًا.

لذلك، يتبع العهد الواحد العهد الآخر. وفي أفسس 3، يتحدث بولس أيضًا عن خطة الأعوان. ثم يقول: نعم، كان لدى الله هذه الخطة في قصده منذ الأعوان السابقة. مثال آخر، متى 28:20. ربما تعرف هذا النص. يأتي في نهاية إنجيل متى تقريبًا. وهنا يقول السيد المسيح، قبل صعوده إلى السماء من جبل الزيتون. بعد أن قدم تلك المهمة الكبيرة لجعل جميع الأمم تلاميذه، وهو ما سيتم تحقيقه لاحقًا من قبل شعب إسرائيل، ولكن ذلك ليس هو الموضوع الآن. لكنه يقول: أنا هنا، ها أنا معكم كل الأيام حتى اكتمال. نعم، حسنًا، هذا يعتمد على الترجمات التي تمتلكها. لأن بعض الترجمات تقول حتى نهاية العالم، وتحدث بعضها الآخر عن اكتمال الدهر. ولكن النص يقول ببساطة حتى اكتمال الأعوان.

هذا مهم للتفكير العميق، لأن هذا يعني أن العهد، الذي قد استنتجناه في الواقع من المصطلحات السابقة، ولكن هنا يظهر بشكل صريح، إن هذا العصر أو هذا العهد له نهاية. تخيل لو كانوا قد ترجموا هذا بانتظام وكتبوا هنا “أبدية”. أنا أرى، إني معكم حتى انقضاء الأبد أو حتى نهاية الأبد. عذرًا، نهاية الأبد؟ كنت أظن أن الأبد لا ينتهي. غريب، أليس كذلك؟ نعم، ولكن ليس كذلك. إنها نهاية العهد. ولدي مثال آخر، لأن هذا العصر ينتهي، ولكن سأخبركم، هذا ليس نهاية الأعوان. لا، لأنه سيأتي عهد جديد. وهذا مصطلح نجده كثيرًا في الكتاب المقدس، وهو العهد المستقبلي أو مصطلحات مشابهة في لوقا 18:30.

أقدم إليكم كل الإشارات إلى الكتاب المقدس حتى تتمكنوا من البحث في المنزل أو هنا. إذا، يُكتب عن العهد المستقبلي. لذا، هناك أعوانٌ قد مرّت، وهناك عهدٌ يجري الآن، ولكن هذا العهد أيضًا سينتهي. والرب قال: ها أنا معكم حتى نهاية العهد. ولكن هذه ليست النهاية، لأن هناك أيضًا عهدًا جديدًا، عصرًا جديدًا في المستقبل. وهذا مثير للاهتمام جدًا عند البحث في لوقا 18:30، حيث يقال: وفي العهد المستقبلي حياة الأعوان أو الحياة الأبدية. لذا هذا أمر مثير للاهتمام، لأنه يعني أن الحياة الأبدية، التي نفكر فيها عادةً كحياة لا نهائية. نعم، بالطبع، ستكون لا نهائية، كما تقول عندما تقول إن عطلتك كانت لا نهاية لها. نعم، في المعنى المجازي. لأنني أفترض أن عطلتك لم تكن لا نهاية لها بمعنى عدم حدوث نهاية. ألا ترون كيف يمكن للغة أحيانًا أن تكون معقدة؟

على أية حال، تلك العصور المستقبلية، هي تلك الفترة التي يتم فيها حدوث الحياة الأبدية. تلك هي العهد التي سيتسلط فيها المسيح. وربما سمع الكثيرون منكم عن الألف سنة أو الملكوت الألفي. يتحدث سفر الرؤيا في الفصل العشرين عن تلك السنوات، أو بعبارة أخرى، الألف سنة التي سيكون فيها الشيطان مقيدًا، حتى لا يستطيع أن يغوي الأمم. وهذه هي تلك العصور المستقبلية التي سيتسلط فيها المسيح. عهد رائع. تسمى هذه العصور أيضًا بالعهد الشرير، كما هو مذكور في غلاطية 1:4. هذه العصور شريرة. قد تقول أنا استمتعت بالطقس الجميل وكنت سعيدًا، ولكن هذه العصور حقًا شريرة، لماذا؟ لأن الكذب يسود. لذلك!

كل شيء يعكس. الشيطان، الشيطان، يخلط كل شيء. هذه هي تلك العصور. ولكن لدي أخبار جيدة لكم في أكثر من جانب ولكن الرائع هو أن هذه العصور تقترب من نهايتها. نحن نقترب تقريبًا من نهاية العهد. تلك العصور المستقبلية ستبدأ قريبًا. لن أقول تواريخًا، ولكن يمكنني أن أقول لكم أن هذا لن يستغرق وقتًا طويلاً. في العهد المستقبلي، تلك هي العصور التي ستحدث فيها الحياة الأبدية أو الحياة الأيونية. وتقولون بعد ذلك، العهد المستقبلي، هل هو لا نهاية له؟ أقول لكم، لا، هذا ليس الحال. الكتاب المقدس يتحدث فعلاً عن العهود المقبلة. الجمع، بمعنى آخر، العهود المقبلة. العهد المستقبلي ليس العهد الأخير. تلك العهد المستمرة لألف سنة تنتهي، تخمن، بعد ألف سنة.

لذلك يستمر الأمر أيضًا بعد ذلك. سيطرة المسيح تستمر ببساطة، تتجدد في عصر جديد. الله لديه خطة عظيمة، وهو ينفذها عبر العصور العالمية، تلك العصور العالمية التي كانت لها بداية وحالياً لدينا على الأقل عصرنا الحالي الذي سينتهي قريبًا، وسيأتي عهد جديد، وبعد ذلك سيأتي عصر آخر. يمكنني أن أخبركم بأن الكتاب المقدس حتى يتحدث عن انقضاء الأعوان. الأعوان كانت لها بداية، ولها أيضًا نهاية، إنها الانقضاء. سيتم تحقيق خطة الله داخل هذه الأعوان. هذا هو انقضاء الدهور. هل ترون كيف يمكن أن يكون مصطلح الأبدية اللامتناهية مضلًا؟ الكتاب المقدس لا يعرف مثل هذا الشيء كالأبدية اللامتناهية. الأعوان لديها نهاية تمامًا كما لديها بداية. أجد أنه من المهم توضيح ذلك بشكل جيد.

هناك بعض الأمور التي أرغب حقًا في أن تتذكروها. شيء واحد، تذكروا هذا، عندما ترى مئات المرات التي يتم فيها استخدام كلمة “أبدية” أو مفاهيم ذات صلة في الكتاب المقدس، فإن الكلمة الفعلية هي “עוֹלָם” أو “aion”. بالمناسبة، الترجمة اليونانية للعهد القديم، أقول هذا لعشاق الدقة، تعيد “עוֹלָם” دائمًا بـ “aion”، لذلك يمكنكم تقليصها إلى “aion”. عندما ترى كلمة “أبدية”، تذكر، هناك “aion”، والعصور ليست لا نهاية لها. لا، لديها بداية ونهاية. إذا كنتم تتذكرون ذلك، فقد تعلمتم الكثير أكثر بكثير مما تتعلمونه عادة في الكنيسة. هذا أمر أساسي جدًا! سأقدم لاحقًا توضيحًا أكثر وضوحًا حول تأثير ذلك. يمكنك أيضًا تمثيل ذلك بشكل رسومي، خريطة بصرية للأزمنة الأيونية. نعم، مصطلح “الأزمنة الأيونية” يظهر حتى مرتين في الكتاب المقدس في رومية 16:25.

ترون ذلك هنا في شريحة العرض. وتيموثاوس الثانية 1:9 أيضًا. توقف لحظة عند هذا المفهوم. الأعوان الزمنية. أو في ترجمات أخرى، يظهر “الأزمنة الأبدية”. وهو فكرة غريبة أيضًا هذا المفهوم “الأزمنة الأبدية”. كنت أعتقد أن الأبدية كانت تقف في مقابل الزمن. نحن نقول عندما يموت شخص ما، فإنه قد استبدل أو تبدل من الزمني إلى الأبدي، نحن نستخدم الزمن والأبد دائمًا كتناقض. الكتاب المقدس لا يفعل ذلك. يمكنك تقسيم الأزمنة إلى أيام، في أشهر هناك الأزمنة الشهرية. يمكنك التحدث عن السنوات وفصول السنة، ولكن يمكنك أيضًا تقسيم الأزمنة إلى الأعوان. ثم لديك الأزمنة الأيونية.

قلت للتو، يمكنك صنع خريطة لهذه الأزمنة الأيونية. لأنه في الواقع، إذا كنت قد استمعت بعناية وكنت تفكر بصورة، فإنك يمكن أن تكون قد صنعت صورة في رأسك بالفعل. دعني أقوم بتفصيلها:

 1. ما قبل الأعوان، 1 كورنثوس 2:7.
 2. عالم الأزمنة السابقة، متى 24:21؛
 • هذه هي الأعوان التي كانت موجودة، انظر سفر الجامعة 1:10.
 1. ثم العصر الحالي، أفسس 2:2؛
 • هذا هو العصر الحالي، أفسس 1:21.
 1. العصر القادم، انظر أفسس 1:21 ولوقا 18:30؛
 2. عصر الأعوان، انظر أفسس 3:21؛
 • هذه هي الأعوان القادمة، انظر أفسس 2:7. أخيرًا، الانتهاء من الأعوان، عبرانيين 9:26.

شرح على ذلك، إذاً لديك فترة قبل الأزل وبعد ذلك تحصل على العصر الأول، عصر خلق العالم. في الواقع، تسير هذه العوالم بشكل متزامن مع هذه الأوقات، الأوقات العالمية بذلك. ثم تحصل على خلق العالم. مدى الوقت الذي استغرقه ذلك، هذه قصة منفصلة. ولكن على كل حال. ومن ثم بعد آدم تحصل أيضًا على الوقت حتى نوح، حتى الطوفان، الذي يُشار إليه في الكتاب المقدس باسم عالم الزمان السابق، العالم في ذلك الوقت. وعندما تأخذ هذه الأعوام معًا للحظة، يتم الإشارة إليها في سفر الجامعة العاشرة، ولكن أيضًا في أفسس ثلاثة الأعوام التي مضت، في الماضي بذلك. وبعد ذلك لديك أيضًا العصر الحالي لهذا العالم.

نحن هنا. كنت أود أن أقول في منتصف، ولكن هذا ليس صحيحًا. نحن في الواقع في نهاية تلك العصر. ولكن هذا هو هذا العصر، الذي يعمل بالفعل، إذاً منذ زمن نوح حتى الآن. إعطها بضع سنوات إضافية وستحدث، ثم ستنتهي تلك العصر. هذا هو الزمن الحالي أو عصر هذا العالم، كما كان العالم في ذلك الوقت، وما إلى ذلك. ولكن لا يتوقف الأمر هنا. لديك أيضًا العصر القادم، الذي تحدثت عنه سابقًا، الألف سنة. وبعد ذلك لديك أيضًا العصر الذي يليه. وهذا هو الشكل الأكثر تفوقًا الذي يمكن أن يكون، وهو العصر الذي يتجاوز جميع العصور. هل تعلم ما هو الضرر في الترجمات؟ ما عادي الترجمة الكتابية لدينا، لا تجدها هناك. لقد قدموا الأمور كلها بكلمة “أبدية”. ولكن الكتاب المقدس دقيق جداً. يمكنك تصوّر كل ذلك بصورة رسومية، وبذلك تحصل على الأعوام القادمة.

لذا هناك عصور قد مرت خلفنا. لديك عصر قد تم فيه بضعة آلاف من السنين ولديك أيضًا العصور القادمة. ولإتمام الأمور، في النهاية، ينتهي ذلك أيضًا، إكمال الأعوام. وبعد ذلك يكتمل خطة الله. هذا ما تقرأه في 1 كورنثوس 15. بعد ذلك يصبح الله كل شيء في الجميع. هذا هو النتيجة الكبيرة، الذروة الكبيرة لكل طرق الله. وكل الأشياء هي منه، للأعوام، وهي بواسطة يده. إنه يتخذ القرار ويوجه ويقود. إنه يجلبه إلى حيث يريد أن يكون. وكل الأمور تعود مرة أخرى إليه. كما ينشأ منه، يعود إليه مرة أخرى. خلال جميع الأوقات، والأزمنة العالمية، والعوالم. دعونا نستخلص بعض الاستنتاجات. أمور مهمة جداً يجب أن تثبتها من هذا يظهر. خمس تحديدات مهمة. الأولى. لقد قدمتها بالفعل، ولكن أرغب في وضعها بشكل نقطي للتوضيح.

الأعوان لديها بداية ونهاية. هذا هو الأمر الأساسي بالفعل. إذا لم تروا ذلك، فلم تفهموا شيئًا مما قدمته الآن. الأعوان لديها بداية ونهاية. حسنًا، الرقم الثاني. عندما يعود السيد يسوع المسيح قريبًا، في حدث يُسمى “parousia” في الكتاب المقدس، ويتم إغلاق هذا العصر الحالي ويبدأ عصر جديد عند عودة السيد يسوع المسيح، لا تأتي فترة زمنية أبدية. هذه هي الفكرة التي يُعلم بها تقليديًا في العالم المسيحي. نشأت مع هذا الفكر بنفسي. ثم قيل لنا، نحن نعيش حياتنا الآن، وثم في المستقبل بعد الوفاة أو عند عودة السيد، ستبدأ الأبدية اللانهائية.

بالنسبة للبعض، قد يكون هذا مألوفًا. ما سأقوله الآن هو إما أبدي جيد أو أبدي سيء. والمقصود هنا بأبدي هو أنه سيكون جيدًا للأبد أو سيئًا للأبد. ولكن عندما أقول ليس جيدًا، فإنه ليس حقًا جيدًا لأنه يشير إلى الجحيم والذي لن ينتهي أبدًا. الناس لا يعرفون أن الجحيم في الواقع مكان جغرافي إلى الجنوب من القدس يُسمى جهنم، وهو وادي بن هنوم، ولكن هذا دراسة أخرى.

عند عودة السيد يسوع المسيح، لا تأتي فترة زمنية أبدية. هذا المفهوم حتى غير موجود في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس يتحدث عن الأعوان وبعد ذلك تأتي الأعوان التي سيتسلط فيها. نعم، وبعد ذلك تحصل أيضًا على الحياة الأبدية، وهي حياة العصر القادم وربما العصور القادمة التي ستأتي. هذا هو المستقبل الرائع الذي سيبدأ بعد ذلك. ولكن هذا ليس الأبد اللانهائي. إنها تلك العصور التي ينوي الله أن ينفذ فيها خطته.

الآن سأتناول شيئًا آخر. ماذا لو سألت الآن، متى سيحكم المسيح؟ يقول بعض الناس إن هذا هو اللاهوت الكنسي. المسيح يحكم اليوم. بصراحة، سأخجل لو قلت ذلك. إذا نظرت من حولي، هل هذا هو حكم المسيح؟ إنه الملك بالفعل. هذا صحيح. ولكنه لا يحكم بعد. سيتولى الحكم في القريب العاجل، هنا في القدس. ثم سيضع الأمور في نصابها. ولكن هذا في المستقبل! والآن سؤالي، كم سيحكم المسيح؟ نعم، هذا أمر مثير للاهتمام لأنه ستظهر إجابات مختلفة. بعض الناس يقولون إنه يحكم إلى الأبد وإلى الأبد. المسيح سيحكم إلى نهاية الأزل. يقال ذلك أيضًا في ترجمات الكتاب المقدس. على سبيل المثال، في لوقا 1:33.

يقال لمريم هناك إنها ستلد طفلًا ومكتوب: وسيجلس على عرش أبيه داود، وسيحكم إلى الأبد. وفي رؤيا 11:15 يكون التعبير أقوى. هناك نقرأ في ترجماتنا. إنه استلم الحكم، يحكم إلى أبد الآبدين. إذا لم يكن هناك نهاية للأبد، فبالتأكيد لن تكون هناك نهاية في الأزل؟ يبدو أن الاستنتاج هو أنه يحكم دائماً. ولكنكم تعلمون أيضًا، على الأقل، يفترض ذلك، أن بولس في تلك الفصل الرائع في 1 كورنثوس 15، حيث يتحدث عن قيامة ربنا يسوع المسيح. أنه هناك يقول: المسيح، يجب أن يحكم حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه. وثم يذكر، العدو الأخير الذي سيضعه تحت قدميه أو سيبطله، هو الموت.

وعندما يبطل آخر عدو، الموت. هل تعلمون كيف يبطل المسيح الموت؟ هذا حقًا خدعة إلهية. آسف للتعبير الغير محترم. إنها خدعة إلهية. هل تعلمون كيف يبطل الموت؟ من خلال إحياء الجميع، كما أن الجميع يموتون في آدم، هكذا سيحيي الجميع في المسيح، فقط كل واحد في رتبته الخاصة. إذا تم إحياء جميع البشر، نعم، حينها لن يكون هناك موت بعد. ثم يقال. وعندما تكون جميع الأشياء قد خضعت له وقد بطل العدو الأخير أيضًا، سيعيد المسيح مملكة كاملة وشاملة، حيث لا ينقص شيء ولا أحد، إلى إلهه وأبيه الذي أفوض إليه كل شيء. ويقال بعد ذلك، سيتنازل عن العرش.

نعم، هكذا هو الحال حقًا. انظروا إلى 1 كورنثوس 15. ثم يتنازل عن العرش وسيسلم المملكة إلى إلهه وأبيه. ويقال بعد ذلك: حتى يكون الله، كل شيء في الجميع. ها هو إكمال خطة الله. المسيح يحكم حتى في الأزل. بالطبع، ولكن ليس إلى الأبد. انظر، فجأة ترى مدى أساسيتها، أن ترى أن اللفظة الأبدية لا تتناسب. هناك كلمة “aion” في النص. لا تنتهي. لديها نهاية ويمكن أن تفهمها. إذا عرفت هذا، فلن أقوم بإلغاء النصوص بعضها بعضًا. يمكنني أن أؤمن بالواحد وأيضًا بالآخر. المسيح يحكم حتى في الأزل. بالتأكيد. آمين. ولكن ليس إلى الأبد. سيادته لديها حتى يأتي ذلك الحين. كيف يمكن ذلك؟ حسنًا، لأن “aion” ليست لا نهاية لها. هذا هو الأمر. ليس من الصعب، ولكن عليك أن تعلم ذلك!

أود أن أطلب منك أن تنظر بانتباه إلى هذا وأن لا تصدقني ببساطة. أنا أقول بالضبط، لا تصدقني بكلمتي. قم بفحص ذلك بنفسك في الكتاب المقدس. ابحث بنفسك ما إذا كان صحيحًا ما أقوله. لأنني سأخبرك بشيء، وأعتقد أنك تشعر بأن هذا هو الحال فعلاً. هنا يتوقف أو يسقط الكثير. حتى فهمك للكتاب المقدس ككل. هذا أمر ذو أهمية بالغة لفهمه بشكل صحيح. فحص بنفسك! تمامًا كما فعل أهل بيريا، الذين فحصوا الكتاب يوميًا ما إذا كانت هذه الأمور كذلك. ثم تحصل على أساس. ولكن هناك شيء آخر، وهو الخامس الذي أريد أن أخبرك به. العقوبة الأبدية، والحكم الأبدي والمحكمة، هي عقوبة العصور القادمة. ليست لا نهائية.

ويجب أن أقول لك، إنني كنت أؤمن بالله دائماً ولكن كان هناك سؤال ملموس للغاية لم يستطع والدي الإجابة عنه أبدًا. وسألت والدي عن هذا الأمر ولم أحصل على إجابة. لا ألومهم على ذلك، لأنهم لم يكونوا لديهم الجواب أيضًا. ولكني كنت دائمًا أطرح السؤال. بشكل ملموس للغاية. كطفل، تفكر بشكل ملموس، نعم، كنت أقول: هؤلاء الذين لا يعرفون السيد المسيح، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله، سيأتون إلى الجحيم. أليس كذلك يا أمي؟ والدتي كانت دائمًا حذرة جدًا. أو كنت أطرح السؤال، هل في الجحيم لا نهاية له؟ ما هي مدى الأبد بالضبط؟ لا يوجد نهاية، ولم أستطع أن أفهم ذلك. وبعد عقود، كنت لا أزال أطرح هذا السؤال. لا أفهم، كيف يمكن هذا؟ أعني أن الله يعاقب ويحكم، هذه حقيقة في الكتاب المقدس بالطبع. إنها مكتوبة على كل صفحة. اقرأ تاريخ سدوم وعمورة، اقرأ تاريخ الطوفان. الله يدين، إنه يقوم بإصلاح الأمور، وهذا في بعض الأحيان يكون مفجعًا. ولكن هناك في المزمور 30 آية 6. لحظة تدوم غضبه، ولكن مدى الأبد لطفه.

انظر، هذه هي النسب. غضب وعقوبة لا نهائية. هذا يتعارض مع كل ما أعرفه عن إلهي. وهو أنه سيحقق كل هذا نهاية سعيدة. نعم، وعندما حصلت على هذه الرؤية حول الأعوان، أن الأبدية هي عصر وبالتالي لها بداية ونهاية. حينها كان لدي الإدراك. نعم، ربما أقول ذلك بشكل مبالغ فيه. قد يبدو ذلك مبالغًا، ولكن هذا هو الواقع بالنسبة لي. إنها إيجابية كبيرة، يمكنك أن تقول بثقة. أكبر اكتشاف في حياتي كان أن العصر له بالفعل بداية ونهاية. لماذا هذا مهم جدًا؟ إذا كانت الأبدية هي عصر، فإن الإنجيل يصبح حقًا بشرى جيدة، خبرًا سارًا. ربما العديد منكم لديهم خلفية مسيحية، وكيف يبدأ الخدمة الميلادية في كثير من الأحيان بكلمات رائعة؟

وأجد ذلك رائعًا. معونتنا هي باسم الرب، الذي خلق السماء والأرض، الذي يحافظ على الأمانة والذي لا يتخلى أبدًا عن أعمال يديه. عمل يديه. من هو ذلك؟ ما هو ذلك؟ ببساطة، كل شيء، كل ما خلقه هو عمل يديه. لن يتخلى عنه أبدًا، أبدًا. قد يتركه ربما. يدين، يعاقب. ولكن هذا مثل الأب والطفل، الآباء يجب أن يتدخلوا أحيانًا، يجب عليهم أن يتدخلوا بشدة أحيانًا. يمكن أن يكون كل ذلك. ولكنها تظل طفلك لأنها خرجت منك وأنت تحبها، بلا قيود، ودائمًا تحقق لها نهاية سعيدة. هذا بدون قيود. يحب الله خلقه وكل مخلوق مدرج في حبه. وكيفما تتدخل، يفعل ذلك من خلال حب. عقوبة الله لا تتعارض مع محبته. لقد سمعت ذلك كثيرًا، لكن الله ليس فقط محبة، إنه أيضًا يعاقب.

ما هذا من السفه!!! الله هو الحب، ولهذا يعاقب. لماذا؟ لتصحيح الأمور. هذا هو معنى كلمة “حكم”. إنه يعيد الأمور إلى مجراها ويصلحها مرة أخرى. هذا لا يتعارض مع محبته. إنه ينبع من حبه. لأنه إذا لم يكن لديه محبة، لكان قد قال: “بحث بنفسك، وداعا!” لا، إنه يتدخل، إنه يتصرف، إنه يعمل. هذا هو ما يفعله الجراح أيضًا. في بعض الأحيان يجب عليه أن يقطع ويقوم بأشياء سيئة للغاية. نعم، لكنه دائمًا مفيد. الله دائمًا ينظر إلى الخير عندما يعاقب ويحكم، دائمًا. ولهذا يعيد الأمور إلى مجراها. وستفهم ذلك عندما ترى أن الدهور لها بداية ونهاية، وبالتالي فإن العقوبة والحكم لهما بداية ونهاية، إذاً يعيد الله كل الأمور في وقته وبطريقته إلى حيث يريد. ويجب أن أقول لكم، حينها يصبح الإنجيل بالفعل إنجيلًا!

لأنني يمكنني قول: الله يحبك ويحبك ويحبك. ليس استنادًا إلى ما قد قمت به.

نعم، إنه يحب العالم كله. وهو خالقك. إنه قاضيك. إنه أيضًا مخلصك. هل هذا مكتوب في الكتاب المقدس؟ نعم، تحقق من ذلك في تيموثاوس الأول 4:10. يقول بولس: “إننا نتعب ونُحتقر أيضًا، لأننا قد وضعنا رجائنا في الإله الحي، الذي هو مخلص جميع الناس، خاصة المؤمنين.” إن هؤلاء المؤمنين يمكنهم معرفة أنه هو مخلص الآن. وهذا أيضًا ليس تحقيقًا، ولكن هذا يأتي لأن الله قد فتح أعينك لذلك. هذا هو الأمر. يقول بولس أيضًا في 1 تيموثاوس 4:10:

يقول: أمر وعلم بهذا! انظر إلى 1 تيموثاوس 4:11، رائع! في الختام، أريد أن أنهي بنصين. 2 تيموثاوس 1:9-10. هنا يأتي تلخيص جيد ورائع لما أردت أن أقدمه اليوم. يقول: “الذي” – وهذا يشير إلى الله – “يخلصنا ويدعونا بدعوة مقدسة. ليس حسب أعمالنا، ولكن حسب قصده الخاص ونعمته.” الله لديه قصد. الله هو الله. إنه يضع كل شيء في مكانه. كل ما أنا عليه، كل ما أملكه، كل ما أستطيع فعله، هو من والدي. قل لي شيئًا لم تحصل عليه؟ أو شيئًا لم تكن عليه؟ حسنًا، هذا مني. هل تعرف ما هو؟ إذا كنت تفكر هكذا، فأنت مغرور. إذا فكرت ذلك، فهذا انحراف في المسيحية الإنجيلية. إنها قليلاً صعبة ما سأقوله الآن، لكنني سأقوله. يقول بعض الناس: “نعم، أنا، أنا سأخلص، لأنني اخترت يسوع!” هل فعلت شيئًا؟ إنها مرة أخرى عمل خاص بك. لقد اخترت. ذلك الآخر كان حمقا ولم يفعل. يا ناس، نسوا هذا. الله يفتح الأعين. إنه يعطيك الإيمان. إنه يقنعك، ويفعل ذلك في وقته وبطريقته. في بعض الأحيان يقول الناس: “لقد طلبت الله…” يكتب إشعياء عن هذا، ويستشهد بولس به في رسالة الى أهل روما 9:30.

وجدت من قبل أولئك الذين لم يبحثوا عني، لذلك لا يتعلق الأمر بالأعمال. هذا دقيق للغاية. نعتقد دائمًا أننا نفعل شيئًا. ثم يقولون: قام الرب بكل شيء. كان علي أن أفعل شيئًا واحدًا فقط، أختاره. حسنًا، إذًا، اللمسة النهائية كانت من الإنسان؟ إذا كانت مجدًا للنفس! إنها تبغي اللمسة النهائية بالأساس التي قمت بها. كل شيء منه ولا شيء منا. ليس حسب أعمالنا، بل حسب قصده الخاص والنعمة التي يتم منحها لنا في المسيح يسوع. لأزمان أبدية. نعم، هنا يأتي هذا الكلمة اليونانية، للأزمنة الأبدية. والآن تعرف ما أعنيه؟ أعترف، يجب أن تعتاد على الكلمة “أزمنة أبدية”، ولكن هذا يتطلب سماعها عدة مرات وستفهم.

للأزمنة الأبدية، مصطلح جميل، أليس كذلك؟ الأزمنة الأبدية لها بداية ونهاية. ولكن الوقت الأزمني أيضًا، لأنه يتبعه وقت أزمني آخر. هل ترى كيف يأتي فجأة بحر من النور إليك، عندما تبدأ في رؤية ذلك، للأزمنة الأبدية! ومن ثم يقول: ولكن يُظهر الآن. الآية 10 من تيموثاوس الثانية، الذي يُظهر الآن من خلال ظهور مخلصنا، يسوع المسيح، الذي يُبطل الموت. الذي يُبطل الموت ويُظهر الحياة وعدم زائل عن طريق الإنجيل، البشرى السارة. ماذا يظهر الإنجيل؟ حسنًا، أن يسوع المسيح، الذي هو مخلصنا، يُبطل الموت ويُظهر الحياة وعدم زائل. والآن سأقول هذا. يأتي الأمر إلى ذلك، إنه حاد، وهذا ما أحبه. على الأقل هو واضح. الرسالة التي لا يتم فيها إبطال الموت ليست إنجيلًا.

الإنجيل هو أن الموت قد تغلب عليه. المسيح يسوع، تم قيامته من قبل إلهه وأبيه. لقد انقلبت الحجرة عن القبر. إنه الباكورة التي قامت مرة واحدة وإلى الأبد من بين الأموات. نعم، لكن كما هو الحال في آدم، يموت الجميع، هكذا سيحيا الجميع في المسيح. كل واحد في رتبته الخاصة. هذا يعني أن البشرية بأكملها تتبع، وفي النهاية سيتم إحياء الجميع ولن يكون هناك موت بعد. رسالة لا يتم فيها إلغاء الموت. وهذا هو ما أعنيه بالحدة، هذه ليست إنجيل. هل ترون مدى أساسية هذه الرسالة؟ لا يتعلق الأمر بشيء من جهة الإنسان. لديه كل شيء في يده. بدأ بتلك الأزمنة الأبدية، الآنية، ويعمل في كل شيء ويأخذ لذلك ملايين السنين. هذا سؤال مثير للاهتمام. كم من الوقت ستستمر هذه الآيونات معًا؟ لقد ألقيت في الواقع دراسة الكتاب المقدس هذا الأسبوع، ولكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً، دعني أتركها عند ذلك. ولكن الله لديه الوقت. بل وأكثر من ذلك، صنع الوقت. إذا كان الأمر كذلك، فما هي المشكلة؟ وهو يأخذ الوقت ويحقق كل شيء في وقته ويجعل كل شيء ينتهي بشكل جيد. وهذا هو الإنجيل. الإنجيل هو الرسالة. إلهنا هو إله حقًا. إنه يضع كل شيء في مكانه. إنه يجعل كل شيء ينتهي بشكل جيد وذلك بفضل المسيح يسوع، حقًا هو ربنا. وهذا ما نرويه. وصدقها أو لا تصدقها. وإذا كنت تصدقها، فهو بسبب أنه فتح أعينك وآذانك وقلبك لذلك. ولكنها تظل حقيقية. إنه خالقك، ويمكنك قول أنك لا تصدق ذلك. ولكن نعم، هذا لا يغير من حقيقة أنه لا يزال خالقك. وبنفس الطريقة، يمكنني أن أقول لك أيضًا إنه مخلصك. إذا لم تصدق ذلك، فأنت كافر.

هو مخلصك، مجرد وقت مبكر. ويمكنني أن أؤمن، وأنت أيضًا، الجميع يمكنه أن يؤمن.

معظم الناس لا يؤمنون. لكن حسنًا، فإنها تظل حقيقية. انظر، وهذا ما أجده رائعًا في البشارة. إنها ليست أمرًا، إنها ليست عملاً إذا قمت بهذا وذاك ، ثم سيتحقق كل شيء. لا، إنها مجرد بشارة. لذلك، إنها رسالة. تؤمن بها أو لا تؤمن بها، ولكنها حقيقية وستظل كذلك، ولهذا السبب، يُحرَم كل مجد. لقد استمتعت بالخلاص الذي لا يستحقه من إلهي. أفتخر به وحده! آمين.

Spaans:

Buenos días a todos, también de mi parte, queridos amigos. Es bueno volver a encontrarnos aquí. Digo “volver” porque hace unos meses estuve aquí y los llevé a la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Esta vez los llevaré a un tema del cual estoy bastante seguro de que es completamente nuevo para muchos de ustedes. Esto es especialmente cierto para el término que se utiliza en el título: “aionen”. ¿Qué son esas cosas? Ya lo discutimos un poco en el auto. ¿Se puede comer o algo así? Pero eso es aioli. Puede parecerse, y no tiene nada que ver. No. Eternidad o aionen, y lo que quiero destacar a lo largo de este estudio es la enorme importancia de este tema. Permítanme decir algunas cosas introductorias al respecto primero. Lo busqué rápidamente. No lo he contado todo, pero eso es lo que sucede con la facilidad de esos programas bíblicos.

Buscas en la concordancia, en este caso escribí la palabra “siglo” con un comodín y resulta que esa palabra aparece unas 600 veces en nuestra traducción de la Biblia. Todas son palabras que comienzan con “siglo”, por ejemplo, eternidad, pero también el plural “siglos”, lo cual es un fenómeno bastante extraño. Porque si una eternidad es interminable, ¿cuánto tiempo deben durar entonces los siglos? ¿Cuántos hay de esos? Esas son preguntas que haces cuando realmente no sabes nada y te lanzas fresco, sin toda la carga que te han inculcado desde la crianza. Porque sabes cómo es cuando creces con algo, las cosas se vuelven obvias y ni siquiera las cuestionas, porque no sabes nada mejor. Hasta que encuentras a alguien que nunca ha oído hablar de eso. Y esa persona hace las preguntas más simples. Y resulta que esas preguntas son completamente imposibles de responder desde el principio.

Esta es una de esas preguntas simples: eternidad, siglos, pero también siglo o siglos. Además, debo hacer la observación de que cuando uso esos términos o cuando los encuentras en la Biblia, no pienses en periodos de cien años, sino en eras. No necesariamente de cien años. O más bien, definitivamente no de cien años, ya que no tiene nada que ver. Cuando pensamos en la eternidad, inmediatamente pensamos en algo sin fin.

Ahora algo que debes saber en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo. Cuando encuentras las palabras “siglo” o “eternidad” o “siglos” o “siglo” en el Antiguo Testamento, casi siempre es la traducción de la palabra “olam”. Esa palabra “olam” se traduce como siglo, eterno, eternidad, y así sucesivamente. En realidad, “olam” es un tiempo con un fin oculto. Bueno, esto en el Nuevo Testamento, que no está escrito en hebreo, sino en griego, ahí “siglo”, “eternidad”, “eterno” es la traducción de la palabra “aion”.

En el Nuevo Testamento, la palabra “aion” aparece con mucha frecuencia. Entonces decimos eterno. Bueno, eso es la introducción. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Y puedo imaginar que aquellos que ya han estado prestando atención tienen alguna pregunta, algo así como, “Esto es extraño y quiero formularlo”. Mira, “olam” y “aion” se traducen como eternidad. Y sí, ¿qué es la eternidad? Alguna vez aprendí que la eternidad es el tiempo sin principio y sin fin. Al menos, es el tiempo sin fin.

Si algo dura una eternidad, entonces nunca tiene fin. Eso es infinito. Pero “aion” también es la representación de la palabra “eeuw” (siglo), y entonces es una era mundial, y eso tiene explícitamente un fin. Entonces, surge la pregunta: ¿Cómo es eso con “olam” o “aion”? Me limitaré principalmente a la palabra “aion” para no complicarlo demasiado. Pero, ¿cómo es eso? ¿Tiene un “aion” un fin o no? La ironía es que la pregunta que estoy haciendo ni siquiera es una pregunta real. Porque si buscas esto en una referencia común, te das cuenta de ello de inmediato. Doy dos ejemplos. Lo busqué en la Enciclopedia Prins. Sí, en estos días ya no la tienes realmente, porque buscas todo en Wikipedia. Pero bueno, todavía tengo una antigua Winkler Prins, página 797, volumen siete.

Bien, ahí dice esto. “Aion” no significa una duración infinita, sino una era. También busqué la palabra “olam” en una enciclopedia bíblica que tengo en mi estante. ¿Recuerdan esa palabra de la que estábamos hablando? Que en el Antiguo Testamento generalmente se traduce como “eternidad”. Bueno, esto tiene el significado de un tiempo muy largo y especialmente el tiempo con un final oculto, que no se ve. No es, por lo tanto, un tiempo sin fin, sino un tiempo en el que no ves el final. Entonces, hay una gran diferencia. Bien, esos son dos referencias. Podría haber mencionado diez más, pero usemos el tiempo de manera efectiva.

Bien, ¿qué dice la Escritura sobre esa palabra? Esa es la verdadera pregunta, pero le diré esto. Está totalmente en línea con lo que acabo de mostrar desde las referencias. Y también quiero mostrar la importancia de eso. Vamos a omitir por un momento la palabra “eternidad” y volver al término original “aioon”. En la Biblia, encontrarás muchas expresiones de esto. Ya dije que lo encontramos cientos de veces. Así que bien, echemos un vistazo a algunas de esas expresiones para tener una idea de lo que es un “aion”. 1 Corintios 2:7, por ejemplo, dice algo como “desde toda la eternidad”. Pero puedo revelarles que eso no es lo que dice.

Literalmente dice “para los aiones”. Eso es interesante, porque significa que un “aion” y los “aiones” en plural tuvieron un comienzo. De hecho, hubo un tiempo que precedió a los “aiones”. Eso es lo que significa el término. Y es interesante, porque eso significa que un “aion” no es un tiempo sin un comienzo. No, los “aiones” en su totalidad tienen un comienzo, porque hubo un tiempo que precedió a ellos. Es muy bonito cuando lees 1 Corintios 2, también dice que Dios ya había dispuesto algo para nosotros, que tenía un plan. Dios tiene un plan. También se menciona así en Efesios 3, un plan de los aiones, y haces un plan y luego lo desarrollas, y eso es lo que Dios está haciendo. Pero Él tiene un plan y antes de que hubiera cualquier cosa, antes de que comenzaran los “aiones”, ya tenía un plan y ya tenía un propósito grandioso. Y les puedo decir que ustedes y yo estamos incluidos y comprometidos en eso.

Y encuentro maravilloso pensar en eso, que antes de que hubiera cualquier cosa, antes de que los tiempos comenzaran, Él ya estaba allí. Y tenía un plan, un propósito. Y nos tenía en mente. ¡Increíble! Pero es para la aion. ¡Bien! Ahora, voy a repasar algunas Escrituras para tener una idea de lo que realmente son los aiones. En Efesios 3:9 se habla de aionen allí. Ahora sabemos que los aiones tuvieron un comienzo. Porque hubo un tiempo que precedió a ellos. Así que la idea de un “aion” sin principio no existe. Pero la Biblia también habla sobre el aion pasado o de eones antiguos. Esto significa que ya han pasado aiones, de aionen antiguos. Por lo tanto, los aiones tuvieron un comienzo y también se sucedieron entre sí.

Entonces, un aion sigue al otro. Y en Efesios 3, Pablo también habla sobre el plan de los aiones. Y luego dice, sí, Dios ya tenía ese plan en Su propósito desde los aionen antiguos. Otro ejemplo, Mateo 28:20. Esa frase tal vez les suene. Es más o menos el final del evangelio de Mateo. Y allí, Jesús dice esto, justo antes de ascender al cielo, desde el Monte de los Olivos. Entonces leemos que Él dice después de dar esa gran misión de hacer discípulos de todas las naciones, que pronto se cumplirá también con el pueblo de Israel. Pero eso es aparte. Pero luego dice: Yo estoy. He aquí, yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días, hasta el fin de. Sí, bueno, eso depende de las traducciones que tengas. Porque algunas traducciones dicen hasta los confines del mundo, a veces se traduce así y a veces se traduce como hasta el fin de la eternidad. Pero simplemente dice hasta el fin de la aion.

Esto es importante tener en cuenta. Porque significa que un aion, ya lo habíamos concluido de los términos anteriores, pero ahora lo ves incluso explícitamente, un aion o esta aion tiene un fin. Imaginen si hubieran traducido esto de manera coherente y hubieran escrito aquí “eternidad”. Yo estoy, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin o hasta el final de la eternidad. Perdón, ¿el final de la eternidad? Pensé que la eternidad no tenía fin. ¿Absurdo, verdad? Sí, pero tampoco es así. Es el fin de la aion. Y tengo otro ejemplo, porque este aion termina. Pero les diré esto, no es el fin de los aiones. No, porque viene un nuevo aion. Este es un término que encontramos muy a menudo en la Biblia. Es el aion venidero o términos de naturaleza similar en Lucas 18:30.

Doy referencias bíblicas para que puedan buscar en casa o aquí. Se habla del aion venidero. Así que han pasado aiones y ahora hay un aion, pero ese también llega a su fin. Y el Señor dijo: He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del aion. Pero eso no es el fin, porque también viene un nuevo eón, una nueva era mundial. Y es muy interesante si buscan eso en Lucas 18:30, porque dice: y en el aion venidero, la vida aionica o la vida eterna. Así que eso es muy interesante, porque eso significa que la vida eterna. Pensamos en la vida eterna como la vida sin fin. Sí, claro, será sin fin, como también dices cuando hablas de mis vacaciones. Fueron interminables. Sí, en sentido figurado. Porque asumo que sus vacaciones no fueron eternas en el sentido de que no tuvieron fin. ¿Ven cómo a veces el lenguaje puede ser algo complejo?

Pero en cualquier caso, ese aion venidero es la época en la que se desarrolla esa vida eterna. Ese es el aion en el cual Cristo reinará. Y la mayoría de ustedes tal vez hayan escuchado sobre los mil años o el reino milenario. Habla de eso Apocalipsis 20, esos son los años, o dicho de otra manera, el milenio en el cual Satanás estará atado, para que no pueda engañar a las naciones. Y eso es ese aion venidero, en el cual Cristo reinará. Un aion maravilloso. También se le llama el aion malo, eso está en Gálatas 1:4. Este aion es malo. Ustedes dicen que tuvieron un tiempo maravilloso y se divirtieron mucho, pero este aion es realmente malo, ¿por qué? La mentira prevalece. Por eso.

Todo se retuerce. Satanás, el diabolos, lo mezcla todo. Esa es esta aion. Pero tengo buenas noticias para ustedes en más de un sentido, y lo asombroso es que esta aion está llegando a su fin. Estamos casi al final de la aion. Esa venidera era está a punto de comenzar. No voy a mencionar fechas, pero les puedo decir que esto realmente no durará mucho más. En la venidera aion, es decir, esa era en la que se llevará a cabo la vida aionica o esa vida eterna. Y ustedes dicen, la venidera aion, ¿esa es la interminable? Entonces digo, no, tampoco lo es. La Biblia habla de las aionen venideras. En plural. La venidera aion. Esa duración de mil años no es la última aion. Esa aion de mil años termina, ya se imaginan, después de mil años.

Así que incluso después de eso, continúa. El dominio de Cristo sigue su curso, se prolonga hacia una nueva era. Dios tiene un plan maravilloso y lo lleva a cabo a lo largo de las eras mundiales, las eras mundiales que alguna vez tuvieron un comienzo y de las cuales ya tenemos un par detrás de nosotros. Al menos la aion actual se cerrará y estamos casi al final, y vendrá una nueva aion y luego vendrá otra aion. Les puedo decir que la Biblia incluso habla de la consumación de las aionen. Las aionen tuvieron un comienzo en algún momento, pero también tienen un fin, una consumación. Dentro de estas aionen, el plan de Dios se llevará a cabo y alcanzará su culminación. Esa es la consumación de las edades. ¿Ven cómo todo el concepto de una eternidad sin fin es engañoso? La Biblia no conoce algo como una eternidad sin fin. Las aionen tienen precisamente su fin, al igual que tienen un comienzo. Es importante dejar eso claro.

Hay algunas cosas de las que me gustaría que recuerden. Una cosa, recuerden esto, que cuando vean las cientos de veces que en la Biblia se usan la palabra “eternidad” o conceptos relacionados, simplemente está la palabra “olam” o “aion”. Por cierto, la traducción griega del Antiguo Testamento, lo digo para los entendidos. Siempre traduce “olam” como “aion”, así que puedes reducirlo simplemente a “aion”. Cuando vean la palabra “eternidad”, piensen en ello, significa “aion”, y un “aion” no es interminable. No, tienen un comienzo y un final. Si recuerdan eso, ya han aprendido mucho más de lo que normalmente se aprende en una iglesia. ¡Esto es tan fundamental! Más adelante destacaré aún más el impacto de esto. También se puede representar esto gráficamente, un mapa visual de los tiempos aionicos. Sí, incluso el término “tiempos aionicos” aparece dos veces en la Biblia en Romanos 16:25.

Lo ven aquí en la diapositiva de PowerPoint. Y en 2 Timoteo 1:9. Reflexionen un momento sobre ese concepto. Los tiempos aionicos. O en otras traducciones, se dice, los tiempos eternos. Lo cual también es una idea extraña, el concepto de tiempos eternos. Pensé que la eternidad estaba en contraposición al tiempo. Decimos que cuando alguien fallece, ha cambiado lo temporal por lo eterno, usamos el tiempo y la eternidad siempre como un contraste. La Biblia no lo hace. Pueden dividir los tiempos en días, en meses tienen los tiempos mensuales. Pueden hablar de los años como las estaciones del año, pero también pueden dividir los tiempos en los aeones. Entonces tienen los tiempos aionicos.

Acabo de decir que puedes hacer un mapa de esos tiempos eónicos. De hecho, si has escuchado atentamente y eres un pensador visual, ya deberías haber creado una imagen en tu mente. Lo expresaré de manera puntual:

 1. Para los eones, 1 Corintios 2:7;
 2. El mundo de antaño, Mateo 24:21;

Estos son los eones que han pasado, como se ve en Eclesiastés 1:10;

 1. Luego el eón de este mundo, Efesios 2:2, que es el eón presente según Efesios 1:21;
 2. El eón venidero, según Efesios 1:21 y Lucas 18:30;
 3. El eón de los eones, según Efesios 3:21.

Estos son los eones venideros, como se ve en Efesios 2:7.

Finalmente, punto 6, la conclusión de los eones, Hebreos 9:26.

Una explicación adicional: tendrías un tiempo antes de los eones, y luego obtendrías el primer eón, el eón de la creación del mundo. En realidad, esos mundos van a la par con esos tiempos, los tiempos mundiales. Entonces obtienes la creación del mundo. Cuánto tiempo llevó eso es otra historia. Pero en cualquier caso. Luego, después de Adán, obtienes ese tiempo hasta Noé, hasta el diluvio, que se menciona en la Biblia como el mundo de antaño, el mundo de ese entonces. Y si tomas esos eones juntos, se menciona en Eclesiastés 1:10, pero también en Efesios 3 los eones que han pasado, en el pasado. Y luego también tienes el eón de este mundo.

Ahí es donde estamos. Quería decir en medio, pero no es así. Estamos justo al final de esa aion. Pero esa es esta aion, ya está en marcha, desde Noé hasta ahora. Déjalo pasar unos años más y ya está, esa aion llegará a su fin. Esa es la aion actual o la aion de este mundo, como también tenías el mundo de entonces, y así sucesivamente. Pero eso no es todo. También tienes la aion que viene, de la que hablé antes, los mil años. Y luego también tienes la aion que sigue a eso. Y esa es la forma superlativa más alta que existe, la aion der aionen. ¿Sabes cuál es el problema con las traducciones? En nuestras traducciones comunes de la Biblia no encontrarás eso. Lo han representado todo como ‘eeuwigheid’ (eternidad en español). Pero la Escritura es tan precisa. Realmente puedes representar todo esto gráficamente, y luego obtienes los eones futuros.

Así que hay eones detrás de nosotros. Tienes un eón que lleva funcionando durante varios miles de años y luego también tienes los próximos eones. Y para rematar, eventualmente eso también llega a su fin, la consumación de los eones. Y entonces se completa el plan de Dios. Lo puedes leer en 1 Corintios 15. Entonces Dios será todo en todos. Esa es la gran conclusión, el gran clímax de todos los caminos de Dios. Y todas las cosas son de Él, para los eones, son por Él. Él dispone eso y lo dirige. Lo lleva a donde Él quiere que esté. Y todas las cosas vuelven a Él. Como proviene de Él, también regresa a Él. A través de todos esos tiempos, épocas mundiales, eones. Vamos a sacar algunas conclusiones. Algo muy importante que simplemente debes establecer a partir de esto. Cinco conclusiones importantes. La primera. De hecho, ya lo he señalado, pero quiero ponerlo en puntos para que quede claro.

Los eones tienen un principio y un fin. Esa es realmente la clave, es sumamente importante. Si no ves esto, entonces no has entendido nada de lo que he presentado hasta ahora. Los eones tienen un principio y un fin. Vale, número dos. Cuando regrese el Señor Jesucristo, su parousia como se llama en la Biblia, y se cierre este eón y comience un nuevo eón con el regreso del Señor Jesucristo, no entra en juego una eternidad interminable. Esa es la idea que tradicionalmente siempre se ha enseñado en el mundo cristiano. Yo también crecí con eso. Nos decían que ahora vivimos nuestra vida y luego, ya sea en la muerte o en el regreso del Señor, comenzará la eternidad interminable.

Para algunos esto les resulta familiar. Lo que voy a decir ahora es que será eternamente bueno o eternamente malo. Y cuando digo malo, realmente es malo, porque se refiere al infierno y eso nunca tendrá fin. La gente no sabe que el infierno es en realidad un lugar geográfico al sur de Jerusalén llamado Gehena, el valle de Ben-Hinom, pero eso es otra investigación.

Cuando regrese el Señor Jesucristo, no comienza una eternidad interminable. Ese concepto ni siquiera existe en la Biblia. La Biblia habla de eones, y luego llegan los eones en los cuales Él gobernará. Sí, y entonces también obtienes la vida eterna, es decir, la vida de ese próximo eón y posiblemente los eones venideros que seguirán. Ese es el increíble futuro que está por venir. Pero no es la eternidad interminable. Son esos eones que Dios aún tiene la intención de cumplir, porque incluso en eso sigue desarrollando un plan.

Ahora llego a algo más. ¿Qué pasa si ahora pregunto cuánto tiempo reinará Cristo? Algunas personas dicen que eso es teología eclesiástica. Cristo reina hoy. Honestamente, me avergonzaría de decir eso. Si miro a mi alrededor, ¿esa es la dominación de Cristo? Él es el Rey, eso es cierto. Pero aún no reina. Él asumirá el dominio más adelante, allí en Jerusalén. Y luego pondrá orden en las cosas. Pero ¡eso es futuro! Y ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo reinará Cristo? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque obtienes respuestas diferentes. Porque algunas personas dicen que Él reinará por siempre y siempre. Cristo reinará por toda la eternidad. Esto también se encuentra en las traducciones de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 1:33.

A María se le dice que dará a luz a un hijo y está escrito: “Él se sentará en el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre”. Y en Apocalipsis 11:15, se dice aún más fuerte. En nuestras traducciones leemos: “Él ha tomado el poder, reina por los siglos de los siglos”. Si una eternidad no tiene fin, ¿seguramente eso también será cierto en los siglos? Entonces, la conclusión parece ser que Él reina siempre. Pero también saben, al menos eso asumo, que en ese magnífico capítulo 1 Corintios 15, donde Pablo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y está escrito que el último enemigo que Él someterá o destruirá es la muerte.

 Y cuando haya aniquilado al último enemigo, la muerte. ¿Sabe usted cómo anula la muerte? En realidad, es un truco divino. Perdón por expresarlo de manera tan irreverente. Es un truco divino. ¿Sabe usted cómo anula la muerte? Haciendo que todos vivan, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. Cuando todos hayan sido vivificados, sí, entonces no habrá más muerte. Y luego dice: “Y cuando todas las cosas le estén sujetas y haya aniquilado también al último enemigo, entonces entregará un reino perfecto y completo, donde nada ni nadie falte, a su Dios y Padre, quien le ha confiado todo”. Y luego dice que Él renunciará al trono.

Sí, en serio, así es. Míralo en 1 Corintios 15. Luego Él renunciará al trono y entregará el reino a su Dios y Padre. Y luego dice: “para que Dios sea todo en todos”. Mira, eso es la culminación del plan de Dios. Cristo reina hasta los eones. Sí, pero no eternamente. Mira, entonces ves de repente lo esencial que es que veas que eterno o eternidad no encaja. De hecho, dice eón. Eso tiene un fin y entonces puedes entenderlo. Entonces no tengo que tachar un texto por otro. Puedo creer uno y también el otro. Cristo reina hasta los eones. Claro que sí. Amén. Pero no eternamente. Su dominio tiene un hasta cuándo. ¿Cómo es eso? Bueno, un eón no es interminable. Eso es todo. No es difícil, pero ¡tienes que saberlo!

Quisiera que lo analice críticamente y no me crea simplemente por mi palabra. De hecho, digo, no me crea por mi palabra. Verifíquelo usted mismo en la Biblia. Investigue por sí mismo si lo que digo es verdad. Porque le diré esto y creo que puede sentir que es cierto. Mucho depende de esto. Incluso su comprensión de la Escritura en sí. Es tan esencial entender esto correctamente. ¡Verifíquelo usted mismo! Al igual que los bereanos, que examinaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces tienes un fundamento. Pero luego viene algo más, y eso es el quinto punto que quiero decirle. El castigo eterno, el juicio eterno, eso es el castigo del próximo eón. No es interminable.

 Y debo decirle, de niño siempre creí en Dios, pero siempre hubo una pregunta muy concreta que mis padres nunca pudieron responder. Y preguntaba a mis padres y no recibía respuesta. No se lo reprocho, porque tampoco tenían la respuesta. Pero siempre venía con la pregunta. Muy concreta. Como niño piensas de manera muy concreta, sí, entonces decía: esa persona no conoce al Señor Jesús. No cree en Dios y va a ir al infierno. ¿Verdad, mamá? Mi madre siempre era muy cautelosa al respecto. O hacía la pregunta, ¿en el infierno, eso nunca tiene fin, verdad? ¿Cuánto dura realmente la eternidad? No tiene fin, y no podía entenderlo. Y décadas después todavía tenía la pregunta, no lo entiendo, ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, que Dios castigue y juzgue, eso es una verdad bíblica, por supuesto. Está en todas las páginas. Lee la historia de Sodoma y Gomorra, lee la historia del diluvio. Dios juzga, endereza las cosas, y a veces es muy fuerte. Pero luego está escrito en el Salmo 30:6: “Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría”.

Mira, esas son las proporciones. Un enojo y castigo sin fin. Eso va en contra de todo lo que sé de mi Dios. Es decir, que Él llevará todo esto a un buen fin. Sí, y cuando obtuve esta comprensión de los eones, que una eternidad es un eón y, por lo tanto, tiene un principio y un fin. Entonces tuve la percepción. Sí, tal vez lo diga de manera exagerada. Puede sonar exagerado, pero es así para mí. Es una gran, sí, me atrevo a decir, el mayor descubrimiento en mi vida fue que un eón realmente tiene un principio y un fin. ¿Por qué es tan importante? Si una eternidad se convierte en un eón, entonces el evangelio realmente se convierte en una buena noticia, un mensaje alegre. Tal vez muchos de ustedes tengan antecedentes cristianos, y ¿cómo comienza a menudo el servicio de Navidad con las hermosas palabras?

Y encuentro eso magistral. “Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, que es fiel y nunca abandona las obras de Sus manos”. El trabajo de Sus manos. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Simplemente todo, todo lo que Él ha hecho es obra de Sus manos. Nunca lo dejará, nunca. Puede que lo suelte un poco. Él juzga, castiga. Pero es como con un padre y un hijo, a veces debes intervenir, a veces debes intervenir fuertemente. Todo eso puede ser cierto. Pero sigue siendo tu hijo porque proviene de ti, y lo amas incondicionalmente, y siempre lo llevas a un buen fin. Eso es incondicional. Dios ama a Su creación y cada criatura está incluida en Su amor. Y aunque intervenga, lo hace desde el amor. El castigo de Dios no está en contra de Su amor. Lo he escuchado tantas veces, pero Dios no es solo amor, también castiga.

¡Qué SIN SENTIDO! Dios es amor, y por eso castiga. ¿Por qué? Para enderezar las cosas. Eso es lo que significa la palabra “juicio”. Él corrige y también restaura. Esto no va en contra de su amor. Surge de Su amor. Porque si no tuviera amor, habría dicho: “¡Búscate la vida, adiós!” No, Él interviene, actúa, opera. Es lo que hace un cirujano. A veces también tiene que cortar y hacer cosas desagradables. Sí, pero siempre es beneficioso. Dios siempre tiene el bien en mente cuando castiga y juzga, siempre. Y por eso también restaura las cosas. Y lo entenderás cuando veas que los eones tienen un principio y un fin, y por lo tanto, el castigo y el juicio también tienen un principio y un fin. Entonces, Él trae todas las cosas a Su tiempo y de la manera que Él quiere. Y debo decirte, en ese momento, el evangelio es realmente un evangelio.

Porque entonces puedo decir: Dios te ama a ti, a ti y a ti. No en base a lo que has hecho. Sí, Él ama al mundo entero. Y Él es tu Creador. Él es tu Juez. También es tu Salvador. ¿Está eso en la Biblia? Sí, búscalo en 1 Timoteo 4:10. Pablo dice: “Para esto trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes”. Los creyentes pueden saber ahora mismo que Él es un Salvador. Por cierto, eso tampoco es mérito, sino porque Dios te ha abierto los ojos. Eso es todo. También digo que eso es un don de Dios, está en Efesios 2:8. Pablo agrega en 1 Timoteo 4:10:

Él dice: ¡Instruye y enseña esto! 1 Timoteo 4:11, búscalo tú mismo. ¡Maravilloso! Para terminar, quiero cerrar con dos textos. 2 Timoteo 1:9-10. Aquí hay un resumen bastante bueno de lo que quería expresar esta mañana. Dice así: Aquel, refiriéndose a Dios, que nos salvó y llamó con una santa vocación, esa palabra “llamó” está en griego en la forma gramatical del tiempo aoristo, lo que significa, simplemente como un hecho atemporal. No se trata de que haya sucedido o algo así. No, el hecho está ahí. Aquel que nos salvó y nos llamó con un llamado santo. No por nuestras obras, sino por su propio propósito y gracia. Mira, Dios tiene un propósito. Dios es Dios. Pone todo en su lugar. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, es por Su mano.

Lo he heredado de mi padre. ¿Puede mencionar algo que no haya recibido? ¿O algo que no era? Bueno, eso lo tengo de mí mismo. ¿Sabes qué es? Entonces eres orgulloso. Si piensas eso, es una desviación evangélica cristiana. Es un poco delicado lo que voy a decir ahora, pero de todos modos lo diré. Estas personas dicen: ¡sí YO!, ¡YO soy salvo, porque YO he elegido a Jesús! ¿Tienes algo? Es otra vez una obra propia. Tú elegiste. El otro fue tan tonto que no lo hizo. Gente, olvídenlo. Dios abre los ojos. Él te da fe. Él te convence y lo hace a su tiempo y a su manera. A veces la gente dice, he buscado a Dios… Isaías ya habla de esto y Pablo lo cita en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30.

Fui hallado por aquellos que no me buscaban mucho, así que no tiene nada que ver con las obras. Es tan sutil. Siempre pensamos de alguna manera. Luego dicen: El Señor lo ha hecho todo. Solo tuve que hacer una cosa, elegirlo a Él. Vale, ¿entonces la pincelada final fue de la humanidad? ¡Así que gloria propia! Eso apesta. Porque en realidad significa que has hecho lo más importante. Todo es de Él y nada es nuestro. No por nuestras obras, sino según Su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Para tiempos eternos. Sí, aquí está esa palabra griega, para tiempos eónicos. ¿Y ahora sabes a qué me refiero? Lo admito, puede que te cueste acostumbrarte a la palabra “eónico”, pero es solo cuestión de escucharla unas cuantas veces y lo entenderás.

Para los tiempos aiónicos, un término hermoso, ¿verdad? Los tiempos aiónicos tienen un principio y un fin. Pero también un tiempo aiónico, ya que este es seguido por otro tiempo iónico. ¿Ves cómo de repente una luz te ilumina cuando empiezas a ver esto, para los tiempos iónicos? Y luego dice: “pero que ahora ha sido revelado”. Versículo 10 de 2 Timoteo 1, que ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, quien anula la muerte. Él anula la muerte y trae a la luz la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué trae a la luz el evangelio? Bueno, que Jesucristo, nuestro Salvador, anula la muerte y trae a la luz la vida y la incorruptibilidad. Y ahora voy a decir esto. En resumen, eso es agudo, y eso me gusta. Al menos es claro. Un mensaje donde la muerte no es anulada no es evangelio.

El evangelio es que la muerte ha sido vencida. Jesucristo, él fue resucitado por su Dios y Padre. La piedra sepulcral ha sido apartada. Él es el Primogénito que resucitó de entre los muertos para siempre. Sí, pero así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno en su propio orden. Eso significa que toda la humanidad sigue y finalmente todos serán vivificados y no habrá más muerte. Un mensaje donde la muerte no es anulada. Y eso es lo que quiero decir con agudo, eso no es evangelio. ¿Ves lo enormemente esencial que es esto? No depende de la humanidad en absoluto. Él tiene todo en sus manos. Él ha iniciado esos tiempos aiónicos y trabaja en todo y toma milenios para hacerlo. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo durarían esos aiones en total? Justo esta semana di una charla bíblica al respecto, pero lleva mucho tiempo, dejémoslo ahí.

Pero Dios tiene el tiempo. De hecho, Él creó el tiempo.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Y Él toma su tiempo, y todo a su debido tiempo lo lleva a un buen fin. Y ese es el evangelio. El evangelio es el mensaje. Nuestro Dios es verdaderamente Dios. Pone todo en su lugar. Lleva todo a un buen fin y eso es a través de Cristo Jesús, ciertamente nuestro Señor. Y eso es lo que contamos. Y créelo o no. Y si lo crees, es porque Él te ha abierto los ojos, los oídos y el corazón para ello. Pero sigue siendo verdad. Él es tu Creador y puedes decir que no lo crees. Pero sí, eso no cambia el hecho de que sigue siendo tu creador. De la misma manera, también puedo decirte que Él es tu Salvador. Si no lo crees, entonces eres incrédulo.

Él es tu Salvador, simplemente de antemano. Y puedo creer, tú también, todos pueden creerlo.

La mayoría no lo cree. Pero está bien, sigue siendo verdad. Mira, y eso es lo maravilloso de un anuncio. No es una orden, no es un trabajo que debas hacer y luego todo saldrá bien. No, es simplemente un anuncio. Por eso, es un mensaje. Lo crees o no lo crees, pero es verdad y sigue siendo verdad, y por eso, se excluye toda gloria. La salvación no merecida la he disfrutado de mi Dios. ¡Me glorío solo en Él! Amén.