GoedBericht.nl logo
English Blog

transcript: werd op het kruis onze schuld betaald?

Nederlands:

Ook van mijn kant een hele goedemorgen dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes, broeders en zusters. Nou en daarmee heb ik iedereen ongeveer wel aangesproken lijkt mij. We gaan vanmorgen eens onze hersentjes laten kraken. Door een vraag te stellen die je misschien niet zo gewend bent te stellen, omdat het misschien behoort een bepaalde vanzelfsprekendheid. En u weet het. Over vanzelfsprekendheden, daar stel je je geen vragen over. Daar is het vanzelfsprekend voor. En dat gaan wij juist vanmorgen wel eens doen. Want zo vanzelfsprekend als het meestal gebracht wordt, is het helemaal niet. We gaan het vooral ook eens hebben over de vraag: Werd op het kruis van Golgotha onze schuld betaald? Wat denkt u? Wie zegt ja? Ik geef toe, de vraagstelling is al wat suggestief. Maar wat denkt u?

Wie zegt ja? Ik geef toe, ik heb het niet zo slim in gepland allemaal. Ik denk dat als ik het anders had gebracht, dat er meer vingers omhoog zouden zijn gegaan. U durfde natuurlijk al niet meer. Volkomen onterecht trouwens hoor, want u geeft gewoon het antwoord wat u meent dat het is. Maar goed, dat gaan we juist eens tegen het licht houden. Want ja, als je een traditioneel kerkelijke christelijke achtergrond hebt, is dit echt een hele vanzelfsprekende gedachte. Nou ja, dat onze schuld, dat valt dan nog te bezien want vele mensen hebben daar moeite mee. Want dan komt de vervolg vraag. Heeft hij ook mijn schuld betaald? Maar daar gaat het nu eigenlijk niet om. Het gaat meer om de kwestie van, heeft hij op het kruis schuld betaald? Had het kruis de betekenis van een schuld betaling? Ik neem u eens mee naar de Heidelberger Catechismus, terwijl er toch heel wat kerkgenootschappen zijn, hier ook ter plaatse en in het land, die dat zondag in zondag uit ook ter sprake brengen.

Dat wat ik nu laat zien is een calvinistisch leerboek. Ik ben er zelf ook mee groot geworden en dat bestaat uit allemaal hoofdstukken dat zondagen heet, totaal 52 zondagen. Het hele jaar door kun je dus dat leerboek raadplegen met vragen en daarin worden ook antwoorden gegeven en die worden dan ook uitgelegd. We kijken naar vraag veertig uit de Heidelberger Catechismus, die luidt: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom? En dan luidt het antwoord zo: Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Dus, de dood van de Zoon van God. Dat was een betaling van onze zonden. En waarom was dat? Wel, dat was vanwege de gerechtigheid van God. Gods recht eiste schuldbetaling. Ik ga nog even verder naar een evangelische voorganger in Amerika, een bekende christelijke apologeet, iemand die de waarheid van het christelijk geloof verdedigt.

Jos McDowell die schreef in het boekje, “More then a Carpenter”,: toen hij, en dan heeft hij het over Jezus, naar het kruis ging. Bijna 2000 jaar geleden, stortte een heilige en rechtvaardige God Zijn toorn uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht, was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. Dan gaat hij even verder. Je zou kunnen zeggen dat God op dat moment verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen zonder een zondig mens te hoeven te verdelgen.

Deze gedachte, dit idee zit heel diep in ons traditioneel christelijk DNA, zeg maar verweven. En we kennen allemaal de uitdrukking van: hij stierf om onze zonden. Ja, maar hoezo dan? Nou en dan wordt het hier uitgelegd.

Ik las net uit de catechismus voor, nu uit een boekje van een een evangelisch theoloog. Het is zo algemeen, zo wordt daar over gedacht als de betekenis van het kruis wordt uitgelegd. Jezus moest sterven. Waarom? Wij hadden schuld. De mens was schuldig. En die schuld moest betaald worden, want God is rechtvaardig. Hij is niet alleen maar liefdevol, zo wordt dat ook altijd gezegd. God is niet alleen maar liefdevol. God kan niet zomaar vergeven. Nee, Hij zou barmhartig zijn. Dat zou onrechtvaardig zijn, denkt men. En zijn gerechtigheid eiste een vergoeding, een genoegdoening. Men spreekt dan ook in de theologie over verzoening door voldoening. Die term vindt u niet in de Schrift, maar aan Gods recht moest voldaan worden. En wat men dan zegt is aan het kruis. Werd de schuld betaald. De schuld die de mensheid, de wereld niet kon betalen, heeft hij plaatsvervangend, betaald. Ook het woord plaatsvervangend vind je niet in de schrift.

Je zou natuurlijk meteen al de vraag kunnen stellen. Waar is dan de vergeving? Want stel je voor. U bent mij € 100 schuldig. U kan dat niet betalen. Nu is uw buurman een hele aardige man en bovendien die heeft toch genoeg geld. Die komt naar mij toe en zegt, ik betaal wel die € 100 van mijn buurman, van jou dus. Dan is de schuld betaald. Moet ik dan nog de schuld vergeven? Nee toch? Als een schuld wordt betaald dan hoeft de schulteiser toch niet meer de persoon te vergeven? Dat zou toch raar zijn? Juist als een schuld niet betaald wordt kan de schuldeiser de schuld vergeven. Kortom, in het voorbeeld van zojuist is er feitelijk helemaal geen sprake meer van vergeving. De schuld is betaald en het hele begrip vergeving is leeg geworden. Ja, hoe lees je dat in de Bijbel? Het is bekende stof in het gebed Onze Vader dat luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren.

Doen wij dat zo? Stel je voor, je kind. Die heeft iets misdaan en daar zou het voor gestraft moeten worden. Je zegt Ja, ik ben rechtvaardig, ik moet je straffen. Ik kan niets ongestraft laten of negeren. Nu zegt het broertje, zeg van pap, weet u wat? Straf hem niet, maar straf mij maar. Oké, oké, dan straf ik jou! En zodra ik dan dat broertje heb gestraft dan pas ben ik tevreden gesteld en zeg ik, ik hoef jou, dat andere kind, niet meer nu te straffen. U zegt, dat vind ik bizar, en dat vind ik ook. Maar het is wel de voorstelling waarmee wij toch in het algemeen mee grootgebracht zijn en die eigenlijk de basis vormt van de uitleg van het kruis van Golgotha. En ik zal u vertellen, dit is echt een enorm karikatuur. En sterker nog, het weerhoudt ons om de ware betekenis van het kruis van Golgotha werkelijk te doorzien.

Ik wil graag een aantal misvattingen daarover op een rijtje zetten en dan komen we vanzelf wel uit bij dat schriftgedeelte wat we zojuist ook met elkaar hebben gelezen. Men zegt dan, Jezus droeg aan het kruis Gods straf en men ontleent dat aan Jesaja 53. Dat is die bekende profetie waarin Jesaja honderden jaren tevoren al voorzegt dat de Man van smarten, iemand uit het volk van Israël, zou lijden en als een lam ter slachting geleid zou worden, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Een hele exacte profetie, ook een voorzegging. Men leest daarin de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op Hem. Men denkt dan aan Gods straf, maar dat staat er helemaal niet.

En sterker nog, dat hele gedeelte gaat er juist over wat het volk Israël, hem aandeed. Dat wil zeggen Jezus droeg op het kruis inderdaad de straf, maar dat was de straf die mensen Hem aandeden. Het was Herodes, het was het Sanhedrin. Het was Pilatus die de doodstraf over Hem uitsprak, en die straf die droeg hij. Dat is een hele andere gedachte. Een andere misvatting is. Jezus droeg de straf op onze zonden. Maar men vult dan iets in dat er in de Schrift niet staat, maar de schrift is bepalend! Jezus droeg inderdaad onze zonde. Dat vinden we ook in de schrift. Ik verwijs hier naar één Petrus twee vers 24.

Hij droeg op het kruis onze zonden, dat wil zeggen, Hij droeg en verdroeg alles dat wat de wereld Hem aandeed. We sluiten ons daarbij in. Hij droeg alles wat wij Hem aandeden. Dus niet van Godswege de straf op onze zonden, maar Hij droeg onze zonden. Namelijk, wat wij hem aandeden. Dat was allemaal zonde. Op die ene dag, wat hij onderging toen hij naar het kruis geleid werd. Dat droeg Hij, dat waren waren stuk voor stuk een opeenstapeling van ongerechtigheid en van misdaden. Ondanks het feit dat het officieel allemaal zo uitgesproken was in de profetie.

Het waren misdaden. De Zoon van God werd gekruisigd. Het is de grootste zonde of de grootste opeenstapeling van zonden die eigenlijk ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Het beste dat God gaf, wat deed de mensheid? De mensheid nagelde het aan het kruis! Dat was de straf die mensen hem aandeden. Daarmee droeg Hij onze zonden.

Nog een andere misvatting: Jezus betaalde onze schuld aan God. Nou moeten we even heel goed opletten, want het hele idee van betaling en een prijs, dat is op zich heel Bijbels, maar dan moet je even goed opletten. We lezen dit in de Schrift op meer dan één plaats. Ik verwijs hier naar één Timoteüs twee, waar we lezen dat één God, één Middelaar van God en mensen die Zichzelf gegeven heeft, tot een losprijs voor allen. We hebben het nu even niet over de reikwijdte van die verzoening.

Het gaat nu even om de aard van die prijs. Welke prijs betaalde hij dan? Nou, zegt men, onze schuld aan God! Dat is alleen fout, hij betaalde de losprijs en dat is een heel groot verschil. U denkt misschien, zoek je het nu niet te ver? Nee is mijn antwoord, absoluut niet! Dit is echt een heel groot verschil. Want, als hij de schuld betaalde, betaalde hij de prijs aan God, toch? Als dat de gedachte was. Maar bij een losprijs is juist de gedachte dat hij stierf, namelijk om ons te verlossen. De een losprijs wordt betaald aan degene die gevangen houdt. Toch? Als u gevangen bent. Of laten we anders zeggen, als je gekidnapt wordt en de kapers, die vragen een losprijs. En als die losprijs dan betaald is aan de kidnappers. Die kidnappers  besluiten vervolgens je dan vrij te laten. Maar wij waren niet gevangen door God. Integendeel, God bevrijdde ons juist voor Hem.

Dus in het geval van die losprijs is de gedachte dat de prijs betaald werd, namelijk aan degene die ons gevangen hield. En nu zou je daarover nog door kunnen vragen. Dat doen we nu even niet, want dat zou echt een beetje te ver voeren. Maar de gedachte is dan vooral dat hij de prijs betaald aan de dood. Dat wordt dan gepersonifieerd voorgesteld. Eigenlijk spreken we over een metafoor als het gaat over de betaling, of dat nu een losprijs of een schuld betaling is. Het is een metafoor, het is een vergelijking, maar dan moet je het wel zuiver doen. Kijk, wij waren allemaal stervelingen. Gevangen in de dood en daarmee ook de zonde. En wat de Here Jezus deed, Hij stierf, Hij betaalde daarmee een prijs aan de dood. Hoezo? Nou, om daardoor de dood te kunnen overwinnen. Alleen door te sterven, dat was de prijs die hij betaalde. Door te sterven kon hij de dood overwinnen en daarmee dus leven aan het licht brengen en dat aan allen geven.

Daarmee betaalde Hij de losprijs. Zijn sterven was een losprijs om ons vrij te kopen. En ja, nou komen we bij nog een andere misvatting die daar ook direct aan verwant is en dat men zegt: God eist bloed storting! Waarom? Om te kunnen vergeven. Nu wil ik niet zover gaan dat men daarbij het idee heeft van een vampier die alleen maar pas tevreden is als die bloed zit. Zo wil ik het karikatuur niet maken, maar dit is echt niet zoals de Schrift het voorstelt. Men baseert dit trouwens wel op een Bijbelwoord. Daarom wil ik het ook gezegd hebben en vermelden in deze studie. Kijk, er staat in Hebreeën negen. Daar worden de de offers uitgelegd en dat de priester dienst enzovoorts. En dan staat er zo tussen de regels door, zonder of buiten bloed storting om geschiedt er geen vergeving. Hebreeën negen vers 22. En wat men dan zegt is van Zie je wel, God moet eerst bloed zien.

Er moest schuld betaald worden, anders kan er geen vergeving plaatsvinden. Dit vers speelt daarbij eigenlijk een grote sleutelrol. Maar ook hier moet ik zeggen. Dit is een omkering van hoe het werkelijk zit, want in werkelijkheid is het zo. God bewijst door bloed storting vergeving. Het is niet zo van dat Hij bloeduitstorting eist om te kunnen vergeven. Nee, door de bloed storting door het kruis of door het sterven van de Here Jezus bewijst God hoe ver Zijn vergeving reikt. Zelfs al slaan ze Zijn Zoon aan het kruis, dan nog is Hij één en al vergevende liefde. Die bloed storting bewijst Zijn liefde en daarmee ook Zijn vergeving. Wat er toen plaatsvond op die dag, op die veertiende Nisan, die dag dat het Lam geslacht werd. Toen Jezus aan het kruis genageld werd.  We weten allemaal dat er een gebed op Zijn lippen was. Woorden van Psalm 22. Maar je leest ook dat hij zegt Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen.

Terwijl zijn bloed gestort werd, de speer die in zijn zijde gestoken werd, toen zijn bloed gestort werd, dat was het grootste onrecht. Wat hij toen droeg, was het grootste onrecht wat hem aangedaan kon worden. En hij zei: Vergeef het hun Vader, want zij weten niet wat ze doen. Hoezo, dat God dat eiste en dat Hij daarmee de schuld betaald werd? Niets daarvan, de schuld van de mensheid werd juist verhoogd! Ongekend. Nooit is de mensheid zo schuldig geweest dan toen zij het grootste onrecht pleegden, namelijk door de Zoon van God aan het kruis te nagelen. En toen heeft God vervuld, dat wat Jezus bad. Hij vergaf het hen. Hoe ver gaat Gods vergeving? Dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. Hoe lief heeft God deze wereld? Het kruis bewijst het! Niet een een eisende God, maar een gevende en daarmee ook een vergevende God. Ziet u een totaal andere gedachte? En ja, dat brengt ons ook bij natuurlijk de de de betekenis van de offerdienst in het algemeen.

Ik bedoel de offerdienst zoals dat in de wet van Mozes al was voorgeschreven in allerlei details. Maar dat is allemaal profetisch. Ik bedoel, dat was een dier en dat moest een gaaf dier zijn, een onschuldig dier, uiteraard, een gaaf dier. En dat werd dan vervolgens geslacht. Maar feitelijk is dat een onrecht, toch? Als je een gaaf dier slacht. Ja, dat slachten was trouwens ook niet het offer hoor, dat wordt heel vaak gedacht. Nee, het slachten van dat dier was niet het offer. Dat ging vooraf aan het offer. Eerst werd het geslacht, dat is feitelijk zonde. Vervolgens na de slachting kwam het op het altaar en werd het verhoogd en steeg het op tot een lieflijke reuk. Kijk, en dat is de opstanding. Profetisch bedoel ik dat. Het offer van de Here Jezus Christus is Zijn opstanding uit de doden. Hij stierf. Dat was de zonde bij uitstek. Toen werd Hij tot zonde gemaakt. We hebben het zojuist ook gelezen in twee Korinthe vijf.

Hij werd tot zonde gemaakt, de zonde die de mensheid hem aandeed en God liet het gebeuren. Nu komen we bij nog een punt en dat brengt ons ook bij het Schriftgedeelte wat we zojuist hebben gelezen. En dat is de vijfde misvatting. Ik had er ook tien van kunnen maken hoor. Maar goed, want er is hier nogal wat om te doen. En u begrijpt, en dat voelen we allemaal wel aan als we het over deze dingen hebben en we hebben het over het sterven van de Here Jezus Christus. Dan hebben we het over het hart van ons geloof. De vijfde misvatting! Men zegt: Aan het kruis verzoende God zich met de wereld. Opnieuw onjuist, dit is niet wat de schrift zegt. Weet u wat de Schrift zegt? Dat door het kruis verzoent God de wereld met zich.

En ook nu is het weer eventjes oppassen geblazen om de betekenis goed te doorzien. Klopt het wat men denkt? God ontving voldoening? Dat is dan de uitleg? Aan zijn eis werd voldaan en toen werd werd God verzoend? Hij verzoenden zich toen met de wereld? Nee, nooit zegt de Schrift het op deze wijze maar altijd precies omgekeerd. Niet God verzoenden zich met de wereld, maar God verzoent de wereld met zich. Precies omgekeerd. Kijk, en dan moet je goed weten wat verzoenen ook betekent. Verzoenen betekent dat er twee partijen in conflict zijn, om welke reden dan ook. Er is conflict, er is vijandschap of vervreemding. Als er van verzoening sprake is, dan worden ze weer één. Dan worden vijanden juist vrienden of liefhebbers. Dat is verzoening. Maar de Bijbelse waarheid is niet dat God vijandig was en God eiste voldoening. Nee, de waarheid is, God was nooit vijandig. God houdt van Zijn schepping, Onvoorwaardelijk! Waarom? Het is zijn schepping! Zijn wereld!

Het is werk van Zijn handen. God wordt nooit als een vijand voorgesteld en we lezen ook nergens dat God zich verzoende. Nooit. God verzoent de wereld met zich. Waarom? Omdat de wereld vijandig is. Dat weten we allemaal. Ik bedoel, sinds mensenheugenis wantrouwt de mens God al, die zien we al in de hof van Eden. Het was ook de leugen die ooit ingesproken werd die klonk van die vrucht mag je niet eten omdat God jullie iets wil onthouden. Wantrouwen! God is niet goed, niet te vertrouwen is de gedachte bij de mens. Feitelijk is dat ook de grote aanklacht van de wereld toch? Dat er een God moet zijn, ja, dat lijkt me nogal logisch en duidelijk. Maar waarom heeft de mensheid zoveel problemen met God? We willen hem niet, omdat we niet geloven dat Hij goed is.

Want u kent allemaal deze vraag. Waarom gelooft de mens niet dat God goed is? Als God er is, als God goed is, waarom dan? Nou ja, vul hem maar in. Ik hoef hem niet eens in te vullen, want u weet het. U weet precies hoe het verwijt van de wereld klinkt. Waarom dan al dat leed? Waarom dat lijden? Waarom de dood en verdriet en ellende en noem maar op. Waarom? Als God goed is, waarom dan dat kwaad? Kijk, de mens is daardoor vervreemd van God. We geloven Hem niet. We vertrouwen Hem niet. Omdat hij dat allemaal laat gebeuren. Dan zeggen we, of hij is geen God. Maar ja, dan heb je er ook niet veel aan. Dan loopt het hem uit de hand. Of we zeggen, als een goede God dat laat gebeuren, dan kan Hij niet goed zijn. Ook een enorm groot misverstand, maar daar gaat het nu even niet om. Het punt is de mens is vijandig en vervreemd van God. Dat is gewoon een gegeven.

En wat het kruis nou doet en dat is geweldig. Niet aan het kruis werd God verzoend of verzoende God zich. Nee, het kruis is het middel waardoor God vijanden tot vrienden maakt. Hoezo? Omdat het kruis het ultieme bewijs is van Gods liefde. Het bewijs dat zijn liefde niet klein en niet kapot te krijgen is. Onvoorwaardelijk. Juist toen zijn zoon het grootste onrecht onderging. Juist toen bewees God zijn liefde. God liet zien, ik houd van de mensheid. En ik ga het bewijzen ook. En nu gaan wij nog even naar twee Korinthe vijf. Dat woord van verzoening wat betekent dat? Dat God zich verzoende met de wereld? Als je het zo zegt, sorry, dan heb je echt niet begrepen wat verzoening is! Nogmaals, dan hebben we het nog niet eens over de reikwijdte van de verzoening.

Als je eenmaal niet meer ziet wat verzoening echt is, dan lever je in op je godsbeeld. Misschien dat ik er zo nog iets over zeg, maar in ieder geval wil ik dit nog lezen. Daar staat dit vanaf vers 18. Echter zegt Paulus dan, het al is uit God. Die ons tot zichzelf verzoend door Christus. Niet God verzoent zich met de wereld. Nee, die ons tot zich verzoend. Niet Hij verzoend zich tot ons, maar Hij verzoent ons tot zichzelf. Hoe? door Christus. Ik lees verder: en aan ons geeft de bediening van de verzoening.

Dan vervolgt Paulus. Het is een wat letterlijke weergave van de tekst, dus dat komt mogelijk niet helemaal overeen met uw vertaling. De vraag is dus wat is die bediening van die verzoening? Nou, hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was, niet zich met de wereld verzoenden, maar hoe God in Christus de wereld met Zich verzoenende was. Dat is een activiteit die gaande is.

Ziet u? En nog steeds gaande is.

Laat ik het zo zeggen. Zo lang er ook nog maar één vijand in de hele schepping is. Is de verzoening niet compleet. Ik zal u vertellen, God gaat zijn werk afmaken! Hij gaat de wereld met zich verzoenen. Hoe? Door het kruis of in Christus en door Christus. Hoe dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Zelfs het grootste onrecht kon God niet in Zijn liefde weerhouden. En juist dat kruis bewijst Zijn liefde en dat bewijs van Zijn liefde, dat maakt dat elk schepsel, de hele wereld, uiteindelijk tot liefhebbers van hem worden gemaakt. En dat doet God. Let op, God verzoent. Niet wij verzoenen. Er staat niet dat wij ons met God hebben verzoend. Nee, dat staat er niet. God verzoend. Dat is het mooie. Dat is geweldig van de bijbelse boodschap, het bericht. Het is een mededeling. God verzoent!

Niet, Hij verzoent zich met de wereld, nee! Hij verzoent de wereld met zich. En het bewijs? Dat is het kruis van Golgotha! Er staat hier ook bij hoe dat God in Christus de wereld met Zich verzoenende was, hen de misstappen, de krenkingen, niet toe rekent. Wat zegt men altijd over dat kruis? Ja, daar werd in feite de rekening van God aan Christus gepresenteerd. Hier staat precies het tegenovergestelde. De misstappen van de mensheid en van de wereld rekende hij juist aan hen niet toe. En ik zal u vertellen hij heeft het bewijs geleverd. Dat God, het grootste onrecht dat de wereld begaan heeft, de wereld niet toegerekend heeft. Dat bewijs werd geleverd toen, drie dagen later, toen de steen werd weg gewenteld en God zijn Zoon opwekte. Waarom is dat een bewijs? Omdat Hij, die Zoon opwekte om aan diezelfde wereld die zijn zoon drie dagen eerder vermoordde, het leven te geven. Want dat is wat de Schrift zegt. Door Zijn opstanding zal heel de mensheid het leven ontvangen.

En daarmee bewees God dat zelfs de grootste zonde Zijn liefde niet weerhoudt. Integendeel. Het is het ultieme bewijs van Zijn liefde. En zo verzoent God de hele wereld. Als je eenmaal weet wat God in Zijn hart heeft en voornemens is dat God deze wereld gaat redden, juist door Hem die de wereld vermoordde, dan weet je meteen als je dat werkelijk ziet. God houdt van Zijn schepping. Onvoorwaardelijk. Die liefde is niet door welke daad dan ook te verliezen. Geweldig toch dat we zo’n God hebben. Er staat nog bij in dit schriftgedeelte: en hij plaatste in ons het woord van de verzoening.

Er staat ten behoeve van Christus dan zijn wij ambassadeurs. Mooi he zoals Paulus dat zegt. Wij zijn ambassadeurs van God. Waarom? Nou, ons is een woord toevertrouwd. Hij heeft een woord in ons geplaatst. En wat vertellen wij tegen de wereld? Dat God gerechtigheid eiste? En dat zijn toorn gestild moest worden of dat eerst de schuld betaald moest worden omdat hij anders niet kon vergeven. Dan hebben we een karikatuur van het kruis gemaakt. Hij plaatste in ons het woord van de verzoening en nu zijn wij Gods ambassadeurs. Alsof God door ons oproept. Wij smeken ten behoeve van Christus, wordt verzoend met God. Wordt verzoend met God. Wij wijzen op het kruis van Golgotha. Wat de wereld daar deed met de Zoon van God, zoals voorzegd was overigens. Natuurlijk, het is belangrijk. Wat de wereld deed met Gods Zoon en hoe God dat niet aanrekende en toereikende. Maar juist drie dagen later zijn Zoon opwekte en zegt door Hem Ga ik deze wereld redden.

En zelfs de moord op de zoon kan mij daar niet van weerhouden. Ik moet dan meteen denken aan allerlei Bijbelse geschiedenissen, met name die van Jozef. U weet wel, zijn broers, die hadden hem in de put gegooid. Ze waren van hem af. En wat gebeurde er? Nou, u kent het verhaal uiteindelijk. Uiteindelijk komt Jozef op de troon. De broers wisten daar niks van en buigen zich later, jaren later voor hem neer. En wat doet Jozef dan aan zijn broers? Hij geeft ze graan. In de hongersnood, ze hadden anders doodgegaan van de honger. Hij geeft ze leven. Kijk, dat is verzoening. Zij hadden hun broer vermoord. In ieder geval, vader Jacob dacht dat zo. En hun broer, die zegt Ik ben Jozef. En hij gaf hen te eten en hij gaf een leven. Nou, dat is precies een plaatje van de ware Jozef. Zo verzoent God de wereld met zich.

Dus laat alle stemmen alstublieft verstommen die zeggen dat Gods toorn daar gestild werd. Het is een karikatuur. Zeg dat niet. Het is juist God verzoent de wereld met zich en dat is een compleet andere kant en een compleet andere benadering dan zoals de traditie ons dat voorhoud. Ik hoop dat ik dat in ieder geval in deze studie een klein beetje aan u hebt duidelijk mogen maken.

Engels:

Good morning, ladies and gentlemen, dear friends, boys and girls, brothers and sisters, from my side as well. Well, that should cover just about everyone, I believe. This morning, let’s challenge our minds a bit. By asking a question that you might not be accustomed to asking because it’s considered a matter of course. And you know how it is with matters of course, you don’t question them. It’s just taken for granted. However, this morning, we’ll do just that. Because, as often presented, it’s not as straightforward as it seems. Let’s especially talk about the question this morning: Was our guilt paid for on the cross of Golgotha? What do you think? Who says yes? I admit, the phrasing is a bit suggestive. But what do you think?

Who says yes? I admit, I didn’t plan it out so cleverly. I think if I had presented it differently, more hands would have gone up. Of course, you were already hesitant. Completely unjustly, by the way, because you’re just giving the answer you believe it to be. But let’s examine that. Because, if you have a traditional church Christian background, this is a very obvious thought. Well, our guilt, that remains to be seen, as many people struggle with that. Because then comes the follow-up question. Did he also pay for my guilt? But that’s not really the point now. It’s more about whether he paid for guilt on the cross. Did the cross have the significance of a guilt payment? Let me take you to the Heidelberg Catechism, even though there are many denominations, both local and nationwide, that discuss this week after week.

What I’m showing you now is a Calvinist textbook. I grew up with it myself, and it consists of chapters called Sundays, a total of 52 Sundays. Throughout the year, you can consult this textbook with questions, and answers are provided and explained. Let’s look at question forty from the Heidelberg Catechism, which goes: Why did Christ have to humble himself to the point of death? Why? And the answer goes like this: Because, due to the justice and truth of God, our sins could not be paid for in any other way than by the death of the Son of God. So, the death of the Son of God. That was a payment for our sins. And why was that? Well, it was because of the justice of God. God’s justice demanded payment for sins. I’ll continue with an evangelical preacher in America, a well-known Christian apologist, someone who defends the truth of the Christian faith.

Jos McDowell wrote in the booklet “More than a carpenter”: when he, referring to Jesus, went to the cross almost 2000 years ago, a holy and righteous God poured out His wrath on His Son. And when Jesus said, “It is finished,” God’s righteous nature was satisfied. Then he goes on. You could say that at that moment, God got permission to treat humanity with love without having to destroy a sinful person. This thought, this idea, is deeply embedded in our traditional Christian DNA, so to speak. And we all know the expression: he died for our sins. Yes, but why? Well, it’s explained here.

I just read from the catechism, and now from a booklet by an evangelical theologian. It’s so common, this is how the meaning of the cross is explained. Jesus had to die. Why? We had guilt. Humanity was guilty. And that guilt had to be paid because God is just. He’s not just loving, as it’s always said. God is not only loving. God can’t just forgive. No, He would be merciful. That would be unjust, people think. And His justice demanded compensation, satisfaction. In theology, they speak of reconciliation through satisfaction. You won’t find that term in the Scriptures, but God’s justice had to be satisfied. And what they say is that it happened on the cross. Was the guilt paid? The guilt that humanity, the world couldn’t pay, he paid on our behalf. The term ‘substitutionary’ is also not found in the Scriptures.

You could immediately ask the question, where is the forgiveness then? Because, imagine this. You owe me €100. You can’t pay. Now, your neighbor is a very nice person, and besides, he has enough money. He comes to me and says, I’ll pay that €100 for my neighbor, for you. Then the debt is paid. Do I still need to forgive the debt? No, right? If a debt is paid, the creditor doesn’t need to forgive the person anymore, right? That would be strange, wouldn’t it? Precisely when a debt is not paid, the creditor can forgive the debt. In short, in the example just given, there is actually no forgiveness at all. The debt is paid, and the whole concept of forgiveness becomes empty. Yes, how do you read that in the Bible? It’s familiar in the Lord’s Prayer, which says, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

Do we do that? Imagine your child. It has done something wrong and should be punished for it. You say, Yes, I am just, I have to punish you. I can’t leave anything unpunished or ignore it. Now, the younger sibling says, hey dad, you know what? Don’t punish him, but punish me instead. Okay, okay, then I’ll punish you! And as soon as I’ve punished that younger sibling, then I am satisfied and say, I don’t need to punish you, the other child, now. You might say, that’s bizarre, and I agree. But this is the representation with which we are generally raised and which actually forms the basis of the explanation of the Golgotha cross. And I’ll tell you, this is really a huge caricature. Moreover, it prevents us from truly understanding the real meaning of the Golgotha cross.

I would like to highlight a few misconceptions about it, and we will eventually get to that scripture passage we just read together. People say, Jesus bore God’s punishment on the cross, and they derive that from Isaiah 53. That’s the well-known prophecy where Isaiah predicts hundreds of years in advance that the Man of Sorrows, someone from the people of Israel, would suffer and be led like a lamb to the slaughter, like a sheep that is silent before its shearers. A very accurate prophecy, also a prediction. In that, people read about the punishment that brings us peace, which was on Him. They think of God’s punishment, but it’s not stated there at all.

And even more so, that whole passage is about what the people of Israel did to Him. In other words, Jesus did indeed bear the punishment on the cross, but it was the punishment inflicted on Him by people. It was Herod, it was the Sanhedrin. It was Pilate who pronounced the death sentence on Him, and that punishment, He bore. That is a completely different thought. Another misconception is that Jesus bore the punishment for our sins. But people then fill in something that is not in the Scriptures, but the Scripture is decisive! Jesus did indeed bear our sins. We find that in the Scriptures as well. I refer to 1 Peter 2:24.

He bore our sins on the cross, meaning, He bore and endured everything that the world did to Him. We are included in that. He bore everything we did to Him. So, not from God’s perspective, the punishment for our sins, but He bore our sins. Namely, what we did to Him. That was all sin. On that one day, what He underwent when He was led to the cross. He bore that, each one was a accumulation of unrighteousness and crimes. Despite the fact that it was all officially pronounced in the prophecy.

They were crimes. The Son of God was crucified. It is the greatest sin or the greatest accumulation of sins that has ever occurred in world history. The best that God gave, what did humanity do? Humanity nailed it to the cross! That was the punishment inflicted on Him. Thus, He bore our sins.

Yet another misconception: Jesus paid our debt to God. Now we must pay close attention because the whole idea of payment and a price, that is indeed very biblical, but you have to pay attention. We read this in the Scriptures in more than one place. I refer here to 1 Timothy 2, where we read that there is one God, one Mediator between God and men who gave Himself as a ransom for all. We’re not discussing the scope of that reconciliation right now.

Now, it’s about the nature of that price. What price did He pay then? Well, they say, our debt to God! That is simply wrong; He paid the ransom, and that is a very big difference. You might think, are you not taking this too far? No is my answer, absolutely not! This is really a very big difference. Because if He paid the debt, He paid the price to God, right? If that was the thought. But with a ransom, the idea is precisely that He died, namely to redeem us. A ransom is paid to the one holding captive. Right? If you’re captive. Or let’s put it differently, if you’re kidnapped, and the kidnappers ask for a ransom. And if that ransom is paid to the kidnappers. The kidnappers then decide to release you. But we were not captive by God. On the contrary, God freed us before Him.

So, in the case of that ransom, the idea is that the price was paid to the one who held us captive. And now you could inquire further about that. We won’t do that now because that would really be a bit too much. But the thought is especially that He paid the price to death. It is then personified. We are actually talking about a metaphor when it comes to payment, whether it’s a ransom or a debt payment. It’s a metaphor, it’s a comparison, but you have to do it accurately. Look, we were all mortals. Captive in death and thereby also in sin. And what the Lord Jesus did, He died, thereby paying a price to death. Why? Well, to overcome death through it. Only by dying, that was the price He paid. By dying, He could overcome death and thus bring life to light and give it to everyone.

With that, He paid the ransom. His death was a ransom to redeem us. And yes, now we come to another misconception that is directly related, and that is when people say: God demands bloodshed! Why? To be able to forgive. Now, I don’t want to go so far as to suggest the idea of a vampire who is only satisfied with blood. I don’t want to make that caricature, but this is really not how the Scripture presents it. By the way, people do base this on a Bible verse. That’s why I want to mention it in this study. Look, it says in Hebrews 9. The sacrifices are explained, and the priestly service, etc. And then, sort of between the lines, it says, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Hebrews 9:22. And what people say is, See, God must first see blood.

There had to be a payment for guilt; otherwise, there can be no forgiveness. This verse actually plays a significant role in that regard. But here too, I must say, this is an inversion of how it really is because, in reality, God proves forgiveness through the shedding of blood. It is not that He demands bloodshed to forgive. No, through the shedding of blood on the cross or through the death of the Lord Jesus, God proves how far His forgiveness reaches. Even when they crucify His Son, He remains all forgiving love. That shedding of blood proves His love and thus His forgiveness. What happened on that day, on that fourteenth of Nisan, the day the Lamb was slaughtered, when Jesus was nailed to the cross. We all know that there was a prayer on His lips. Words from Psalm 22. But you also read that He said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing.

While His blood was shed, the spear was thrust into His side, when His blood was shed, that was the greatest injustice. What He bore then was the greatest injustice that could be done to Him. And He said: Forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Why would God demand that, and how does that pay the debt? None of that, the guilt of humanity was actually increased! Unprecedented. Never has humanity been so guilty as when they committed the greatest injustice, namely nailing the Son of God to the cross. And then God fulfilled what Jesus prayed. He forgave them. How far does God’s forgiveness go? You have to look at the cross of Golgotha. How much does God love this world? The cross proves it! Not a demanding God, but a giving and thus a forgiving God. Do you see a completely different thought? And yes, that also brings us naturally to the meaning of the sacrificial service in general.

I mean the sacrificial service as prescribed in the law of Moses in various details. But all of that is prophetic. I mean, it was an animal, and it had to be a perfect animal, an innocent animal, of course, a perfect animal. And then it was slaughtered. But factually, that is an injustice, right? If you slaughter a perfect animal. Yes, the slaughtering, by the way, was not the sacrifice; that is often thought. No, the slaughtering of that animal was not the sacrifice. That preceded the sacrifice. First, it was slaughtered, which is actually sin. Then after the slaughter, it was placed on the altar and raised, and it ascended as a sweet aroma. Look, and that is the resurrection. I mean that prophetically. The sacrifice of the Lord Jesus Christ is His resurrection from the dead. He died. That was sin par excellence. Then He was made sin. We just read it in 2 Corinthians 5.

He was made sin, the sin that humanity did to Him, and God allowed it to happen. Now we come to another point, and that brings us to the Scripture passage we just read. And that is the fifth misconception. I could have made ten of them. But, well, there is quite a bit to talk about here. And you understand, and we all feel it when we talk about these things and talk about the death of the Lord Jesus Christ. Then we are talking about the heart of our faith. The fifth misconception! People say: God reconciled with the world on the cross. Again, incorrect, this is not what the Scripture says. Do you know what the Scripture says? That through the cross, God reconciles the world to Himself.

And now, it’s again essential to be careful to understand the meaning correctly. Is it true what people think? Did God receive satisfaction? Is that the explanation? His demand was met, and then God was reconciled? Did He reconcile with the world? No, the Scripture never says it in this way but always precisely the opposite. Not that God reconciled with the world, but God reconciles the world with Himself. Exactly the opposite. Look, and then you have to know well what reconciliation also means. Reconciliation means that two parties are in conflict, for whatever reason. There is a conflict, there is enmity or alienation. When there is reconciliation, they become one again. Enemies become friends or lovers. That is reconciliation. But the biblical truth is not that God was hostile and demanded satisfaction. No, the truth is, God was never hostile. God loves His creation, Unconditionally! Why? It is His creation! His world!

It is the work of His hands. God is never presented as an enemy, and we also read nowhere that God reconciled Himself. Never. God reconciles the world with Himself. Why? Because the world is hostile. We all know that. I mean, since time immemorial, humanity has distrusted God, as we see in the Garden of Eden. It was also the lie that was ever spoken, saying that you may not eat that fruit because God wants to withhold something from you. Distrust! God is not good, not trustworthy is the thought of humanity. In fact, that is also the great accusation of the world, right? That there must be a God, yes, that seems quite logical and clear. But why does humanity have so many problems with God? We don’t want Him because we don’t believe He is good.

Because you all know this question. Why doesn’t humanity believe that God is good? If God exists, if God is good, why then? Well, yes, fill in the blank yourself. I don’t even need to fill it in because you know it. You know exactly how the world’s accusation sounds. Why all that suffering? Why that pain? Why death and sorrow and misery, and so on. Why? If God is good, why then this evil? Look, because of that, humanity has become estranged from God. We don’t believe Him. We don’t trust Him. Because He allows all that to happen. Then we say, either He is not God. But well, then you won’t have much use for Him either. Then it gets out of hand. Or we say, if a good God allows that to happen, then He cannot be good. Also, a hugely significant misunderstanding, but that’s not the point now. The point is that humanity is hostile and estranged from God. That is just a given.

And what the cross does, and that is amazing. Not on the cross was God reconciled, or God reconciled Himself. No, the cross is the means by which God makes enemies into friends. Why? Because the cross is the ultimate proof of God’s love. The proof that His love is not small and indestructible. Unconditional. Precisely when His son underwent the greatest injustice. Precisely then, God proved His love. God showed, I love humanity. And I’m going to prove it. And now, let’s go to 2 Corinthians 5. What does the word reconciliation mean? That God reconciled Himself with the world? If you say it like that, sorry, then you really haven’t understood what reconciliation is! Again, we haven’t even talked about the scope of reconciliation.

Once you no longer see what reconciliation truly is, you compromise your concept of God. Perhaps I’ll say more about it later, but for now, I want to read this from verse 18. Paul says, “All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ. Not that God reconciles Himself with the world. No, He reconciles us to Himself. Not that He reconciles Himself to us, but He reconciles us to Himself. How? through Christ.” Let me continue; “and He has given us the ministry of reconciliation.”

Then Paul continues, in a somewhat literal rendering of the text, so it may not align entirely with your translation. The question is, what is this ministry of reconciliation? Well, it’s about how God, in Christ, was reconciling the world to Himself, not reconciling Himself with the world but how God, in Christ, was reconciling the world to Himself. It’s an ongoing activity.

See? And it’s still ongoing.

Let me put it this way: as long as there is even one enemy in the entire creation, reconciliation is not complete. I’ll tell you, God is going to finish His work! He will reconcile the world to Himself. How? Through the cross or in Christ and by Christ. How God, in Christ, was reconciling the world to Himself. Even the greatest injustice couldn’t stop God’s love. And precisely that cross proves His love, and that proof of His love makes every creature, the whole world, ultimately become lovers of Him. And God does that. Pay attention, God reconciles. Not we reconcile. It doesn’t say we reconciled with God. No, it doesn’t say that. God reconciles. That’s the beauty. That’s the greatness of the biblical message, the proclamation. It’s an announcement. God reconciles!

Not that He reconciles Himself with the world, no! He reconciles the world to Himself. And the proof? That’s the cross of Golgotha! It also says here how God, in Christ, was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses and grievances against them. What do people always say about that cross? Yes, essentially, God presented the bill to Christ on the cross. Here, it states the exact opposite. He precisely didn’t impute the wrongs of humanity and the world against them. And I’ll tell you, He provided the proof. God, despite the greatest injustice committed by the world, didn’t charge it to the world. That proof was given when, three days later, the stone was rolled away, and God raised His Son. Why is that proof? Because He raised that Son to give life to the same world that had murdered His Son three days earlier. Because that’s what the Scripture says. Through His resurrection, the entire humanity will receive life.

And thereby, God proved that even the greatest sin doesn’t deter His love. On the contrary, it’s the ultimate evidence of His love. And so, God reconciles the whole world. When you understand what God has in His heart and His intention to save this world, precisely through Him whom the world killed, you know immediately when you truly see it. God loves His creation. Unconditionally. That love cannot be lost through any deed. Isn’t it amazing that we have such a God? It also says in this passage: and He placed in us the word of reconciliation.

For the sake of Christ, we are ambassadors. Beautiful, isn’t it, the way Paul puts it. We are ambassadors of God. Why? Well, a word has been entrusted to us. He has placed a word in us. And what do we tell the world? That God demanded justice? That His wrath had to be appeased, or that the debt had to be paid first because otherwise, He couldn’t forgive. Then we’ve made a caricature of the cross. He placed in us the word of reconciliation, and now we are God’s ambassadors. As if God calls through us. We implore on behalf of Christ, be reconciled to God. Be reconciled to God. We point to the cross of Golgotha. What the world did there with the Son of God, as prophesied, of course. Sure, it’s important. What the world did to God’s Son and how God did not charge and provided for that. But just three days later raised His Son and says through Him, I will save this world.

And even the murder of the Son cannot stop me. I immediately think of various biblical stories, especially that of Joseph. You know, his brothers threw him into the pit. They were done with him. And what happened? Well, you know the story eventually. Joseph comes to the throne. The brothers knew nothing about it and bow down before him later, years later. And what does Joseph do to his brothers? He gives them grain. In the famine, they would have died otherwise. He gives them life. Look, that is reconciliation. They had murdered their brother. At least, that’s what Father Jacob thought. And their brother says, I am Joseph. And he gave them food and gave them life. Well, that is precisely a picture of the true Joseph. This is how God reconciles the world to Himself.

So let all voices please be silent that say God’s wrath was appeased there. It’s a caricature. Don’t say that. It is precisely God reconciling the world to Himself, and that is a completely different perspective than what tradition holds before us. I hope that, at least in this study, I have been able to clarify this a little for you.

Russisch:

Также с моей стороны доброе утро, дамы и господа, дорогие друзья, мальчики и девочки, братья и сестры. И вот таким образом я, видимо, обратился к каждому. Давайте сегодня утром поразмышляем над нашими мозгами. Задав вопрос, который, возможно, вы не привыкли задавать, потому что это, вероятно, считается самоочевидным. И вы знаете. О самоочевидностях не задают вопросы. Все и так ясно. Именно об этом мы сегодня утром и поговорим. Потому что то, что обычно представляется само собой разумным, на самом деле таковым не является. Мы также рассмотрим вопрос: был ли на кресте Голгофы оплачен наш грех? Что вы думаете? Кто говорит “да”? Признаюсь, формулировка вопроса уже немного наводит на мысль. Но что вы думаете?

Кто говорит “да”? Признаюсь, я не так умно все это спланировал. Думаю, если бы я сделал по-другому, больше рук бы поднялось. Вы, конечно же, уже не решаетесь. Совершенно несправедливо, кстати, потому что вы просто отвечаете так, как считаете нужным. Но давайте рассмотрим это более детально. Да, если у вас традиционное христианское церковное прошлое, это действительно очень естественная мысль. Ну, а наш грех, это еще вопрос, потому что многие люди с этим трудятся. Потому что тогда возникает следующий вопрос. Он оплатил также мой грех? Но на самом деле речь не об этом. Речь идет скорее о том, оплатил ли он на кресте грех? Имел ли крест значение оплаты за грех? Позвольте мне привести вас к Катехизису Гейдельбергскому, хотя здесь, в этом месте и в стране, есть много церковных общин, которые обсуждают это каждое воскресенье.

То, что я покажу сейчас, – это кальвинистский учебник. Я сам с ним вырос, и он состоит из разделов, называемых воскресеньями, всего 52 воскресенья. Таким образом, в течение всего года вы можете консультироваться по этому учебнику с вопросами и ответами, которые затем разъясняются. Мы посмотрим на вопрос сорок из Гейдельбергского Катехизиса, который звучит так: Почему Христос должен был унизиться до смерти? Почему? И тогда ответ таков: Потому что из-за праведности и истины Бога нельзя было иначе оплатить наши грехи, кроме как смертью Сына Божьего. Итак, смерть Сына Божьего. Это была оплата за наши грехи. И почему? Ну, из-за праведности Бога. Праведность Бога требовала оплаты долга. Я продолжу цитату от евангелического проповедника в Америке, известного христианского апологета, защищающего истину христианской веры.

Джос МакДауэлл написал в брошюре “Современный и Плотник”: когда он, и он говорит о Иисусе, шел на крест. Почти 2000 лет назад святой и праведный Бог излил свой гнев на Своего Сына. И когда Иисус сказал: “совершено”, праведная природа Бога была удовлетворена. Затем он продолжает. Можно сказать, что в тот момент Бог получил разрешение обращаться с человечеством с любовью, не уничтожая грешного человека. Эта мысль, этот идеал, глубоко внедрены в наш традиционный христианский ДНК, можно сказать, переплетены. И мы все знаем выражение: он умер за наши грехи. Да, но почему? Ну, и тогда это здесь объясняется.

Я только что читал из катехизиса, а теперь процитирую из книги евангельского богослова. Это так обще, так мысли об этом, когда объясняется значение креста. Иисус должен был умереть. Почему? У нас была вина. Человек был виновен. И эта вина должна была быть оплачена, потому что Бог праведен. Он не только любящий, как всегда говорят. Бог не только любящий. Бог не может просто так простить. Нет, Он будет милосерден. Это было бы несправедливо, думают. И Его праведность требовала компенсации, удовлетворения. В теологии говорят о примирении через искупление. Этого термина нет в Писании, но правосудию Бога должно было быть удовлетворено. И то, что они говорят, касается креста. Была ли оплачена вина? Вина, которую человечество, мир не могли оплатить, Он заплатил заместо. Термин “заместо” также не встречается в Писании.

Вы, конечно, можете сразу же задать вопрос. Где тогда прощение? Представьте. Вы мне должны 100 евро. Вы не можете заплатить. Теперь ваш сосед – очень приятный человек, и, к тому же, у него достаточно денег. Он подходит ко мне и говорит: “Я заплачу те 100 евро за своего соседа, за тебя”. Тогда долг оплачен. Должен ли я ему еще прощать долг? Нет, правда? Если долг оплачен, то же самое, должник уже не должен быть прощен? Это было бы странно? Именно если долг не оплачен, кредитор может прощать долг. Короче говоря, в предыдущем примере фактически не осталось ничего, что можно было бы назвать прощением. Долг оплачен, и весь смысл прощения исчез. Да, как это читается в Библии? Это знакомый материал в молитве Отче наш, которая гласит: “Прости нам наши долги, как и мы прощаем своим должникам”.

Мы делаем это так? Представьте себе, ваш ребенок. Он что-то сделал не так, и за это ему должно быть наказание. Вы говорите: “Да, я праведен, я должен тебя наказать. Я не могу ничего оставить безнаказанным или проигнорировать”. Теперь младший брат говорит: “Пап, знаете что? Не наказывай его, а накажи меня”. Ладно, ладно, тогда я накажу тебя! И как только я накажу того брата, я буду удовлетворен и скажу: “Мне не нужно больше наказывать тебя, другого ребенка”. Вы говорите, что это странно, и я с вами согласен. Но это представление, с которым нас в общем-то воспитали, и которое на самом деле лежит в основе толкования креста Голгофы. И я скажу вам, это действительно огромная карикатура. И, более того, она мешает нам по-настоящему понять истинное значение креста Голгофы.

Я хочу выделить несколько ошибок в этом и затем мы придем к тому участку Писания, который мы только что читали вместе. Говорят, что Иисус нес на кресте наказание Бога, и это извлечено из Исайи 53. Это известное пророчество, в котором Исайя сотни лет назад предсказывал, что Человек Боли, кто-то из народа Израиля, будет страдать и будет веден как агнец на заклание, как овца, молчащая перед стригущими ее. Очень точное предсказание, также предсказание. В этом видят наказание, приносящее нам мир, это было на Нем. Они думают о наказании от Бога, но там вообще ничего этого не сказано.

И, что еще сильнее, весь этот участок на самом деле о том, что народ Израиля сделал Ему. То есть, Иисус действительно нес наказание на кресте, но это было наказание, которое люди навлекли на Него. Это был Ирод, это был Синедрион. Это был Пилат, который объявил ему смертный приговор, и это наказание он нес. Это совсем другая мысль. Другое заблуждение: Иисус нес наказание за наши грехи. Но тогда люди добавляют что-то, чего нет в Писании, хотя Писание является руководящим! Иисус, действительно, нес наши грехи. Мы находим это также в Писании. Я ссылаюсь на 1 Петра 2:24.

На кресте Он нес наши грехи, то есть Он нес и вынес всё, что мир сделал Ему. Мы включаемся в это. Он нес всё, что мы сделали Ему. Так что не со стороны Бога было наказание за наши грехи, но Он нес наши грехи. А именно, то, что мы сделали Ему. Всё это были грехи. В тот один день, когда он переносил это, когда его вели на крест, Он нес это, это были все по отдельности груды несправедливости и преступлений. Несмотря на то, что всё это было официально изречено в пророчестве.

Это были преступления. Сын Божий был распят. Это самый большой грех или самая большая куча грехов, которая когда-либо произошла в мировой истории. Лучшее, что Бог дал, что сделала человечность? Человечество пригвоздило это к кресту! Это было наказание, которое люди навлекли на Него. Таким образом, Он нес наши грехи.

Еще одно заблуждение: Иисус заплатил за наш долг перед Богом. Теперь мы должны очень внимательно следить, потому что вся идея оплаты и цены, это в самом деле в Библии, но вы должны очень внимательно следить. Мы читаем это в Писании несколько раз. Я ссылаюсь на 1 Тимофея 2, где мы читаем, что есть один Бог, один посредник между Богом и людьми, Сам Себя предложивший в выкуп за всех. Мы сейчас не говорим о масштабе этого искупления.

Сейчас важна природа этой цены. Какую цену он заплатил? Ну, говорят, наш долг перед Богом! Это просто неверно, он заплатил выкуп, и это очень большая разница. Вы можете подумать, что я иду слишком далеко? Нет, мой ответ, абсолютно нет! Это действительно очень большая разница. Потому что, если он заплатил за долг, он заплатил бы цену Богу, верно? Если бы это была мысль. Но в случае с выкупом идея заключается в том, что он умер, а именно, чтобы нас выкупить. Выкуп платится тому, кто держит в плену. Правда? Если вы в плену. Или давайте по-другому, если вас похищают, и похитители требуют выкуп. И если этот выкуп заплачен похитителям. Тогда похитители решают вас отпустить. Но мы не были в плену у Бога. Наоборот, Бог освободил нас перед Ним.

Так что в случае с выкупом идея заключается в том, что цена была заплачена, а именно тому, кто держит нас в плену. И теперь по этому поводу можно было бы продолжить задавать вопросы. Мы сейчас этого не делаем, потому что это действительно было бы слишком далеко. Но идея заключается в том, что он заплатил цену смертью. Это была цена, которую он заплатил. Умирая, он мог победить смерть. Такова была цена, которую он заплатил. Умирая, он мог победить смерть, и таким образом принести жизнь в свет и даровать ее всем.

Таким образом, Он заплатил выкуп. Его смерть была выкупом, чтобы освободить нас. И да, теперь мы подходим к еще одному заблуждению, которое с ним тесно связано, и которое звучит: Бог требует пролития крови! Зачем? Чтобы прощать. Теперь я не хочу идти так далеко, чтобы у людей была идея вампира, который удовлетворен только тогда, когда есть кровь. Я не хочу создавать этот карикатур, но это действительно не так, как описано в Писании. Кстати, это основано на словах из Библии. Поэтому я хочу сказать и упомянуть это в этом исследовании. Вот в Евреям 9. Там разъясняются жертвы и служение священника и так далее. И там между строк, без пролития крови нет прощения. Евреям 9:22. И то, что люди говорят, это смотри, Бог должен первым видеть кровь.

Должна быть заплачена долг, иначе прощение не произойдет. Этот стих фактически играет большую роль. Но и здесь я должен сказать. Это обращение ситуации, потому что на самом деле все наоборот, ведь на самом деле Бог доказывает прощение через пролитие крови. Это не так, что Он требует пролития крови для прощения. Нет, через пролитие крови на кресте или через смерть Господа Иисуса Бог доказывает, насколько далеко тянется Его прощение. Даже если они пригвоздили Его Сына к кресту, Он все равно полон прощающей любви. Это пролитие крови подтверждает Его любовь и тем самым Его прощение. То, что тогда произошло в тот день, в тот четырнадцатый Нисан, в тот день, когда было заклано Агнец. Когда Иисус был пригвозден к кресту. Мы все знаем, что была молитва на Его устах. Слова из Псалма 22. Но также читаем, что Он говорит: Отче, прости им, ибо не знают, что делают.

В то время как Его кровь лилась, когда в Его сторону вонзали копье, когда Его кровь лилась, это была самая большая несправедливость. То, что Он нес тогда, было самой большой несправедливостью, которую могли бы сделать Ему. И Он сказал: Прости им, Отче, ибо не знают, что делают. Почему Бог требовал этого и тем самым была заплачена долг? Ни в коем случае, долг человечества тогда только возрос! Безмерно. Никогда человечество не было таким виновным, как тогда, когда они совершили самую большую несправедливость, а именно пригвоздили Сына Божьего к кресту. И тогда Бог исполнил то, о чем молился Иисус. Он простил им. Насколько далеко идет прощение Бога? Тогда нужно посмотреть на крест Голгофы. Насколько Бог любит этот мир? Крест это подтверждает! Не Бог, требующий, а дарующий и тем самым прощающий Бог. Видите совершенно другую мысль? И да, это также приводит нас, конечно же, к значению служения жертв в общем.

Я имею в виду служение жертв, как это было предписано в законе Моисея, во всех его деталях. Но это все пророческое. Я имею в виду, это было животное, и это должно было быть непорочное, конечно, невинное животное. И затем оно было убито. Но на самом деле это была несправедливость, не так ли? Если вы убиваете непорочное животное. Да, это убийство, кстати, не было жертвой, это очень часто думается. Нет, убийство этого животного не было жертвой. Это предшествовало жертве. Сначала оно было убито, что фактически является грехом. Затем, после убийства, оно попадало на алтарь и возвышалось и восходило как приятный запах. Смотрите, и это воскрешение. Я имею в виду пророческое значение этого. Жертва Господа Иисуса Христа – это Его воскрешение из мертвых. Он умер. Это была греховная жертва. Тогда Он был объявлен грехом. Мы только что прочитали это во 2 Коринфянам 5.

Он был объявлен грехом, грехом, который люди причинили Ему, и Бог позволил этому случиться. Теперь мы подходим к еще одному моменту, и это также приводит нас к тому участку Писания, который мы только что прочитали. И это пятая ошибка. Я мог бы сделать их десять, конечно. Но дело здесь довольно сложное. И вы понимаете, и мы все это чувствуем, когда говорим об этих вещах, и когда говорим о смерти Господа Иисуса Христа. Тогда мы говорим о сердце нашей веры. Пятая ошибка! Люди говорят: На кресте Бог примирился с миром. Снова неверно, это не то, что говорит Писание. Знаете, что говорит Писание? Что через крест Бог примирил мир с Собой.

И снова нужно быть осторожным, чтобы правильно понять значение. Правда ли то, что думают люди? Бог получил удовлетворение? Это объяснение? Его требования были удовлетворены, и тогда Бог был умолен? Он умирился со миром? Нет, Писание никогда не говорит так, а всегда наоборот. Не Бог умирился со миром, а Бог помирит мир с Собой. Именно наоборот. Итак, нужно хорошо знать, что такое мирение. Мирение означает, что две стороны находятся в конфликте по какой-то причине. Есть конфликт, вражда или отчуждение. Когда речь идет о мирении, они снова становятся одним целым. Тогда враги становятся друзьями или любовниками. Это мирение. Но Библейская истина заключается не в том, что Бог был враждебен и требовал удовлетворения. Нет, правда в том, что Бог никогда не был враждебен. Бог любит Свое творение, Безусловно! Почему? Это Его творение! Его мир!

Это дело Его рук. Бог никогда не представляется в виде врага, и мы также нигде не читаем, что Бог помирился. Никогда. Бог помиряет мир с Собой. Почему? Потому что мир враждебен. Мы все об этом знаем. Я имею в виду, с момента начала человеческой памяти человек не доверяет Богу, мы видим это уже в раю. Это была также ложь, которая когда-то произнесена, звучала так: вы не можете есть плоды потому, что Бог хочет что-то у вас скрыть. Недоверие! Бог не хорош, Ему нельзя доверять, – такова мысль человека. Фактически это и есть главное обвинение мира, не так ли? Что должен существовать Бог, да, это кажется мне логичным и ясным. Но почему у человечества такие проблемы с Богом? Мы не хотим Его, потому что не верим, что Он добр.

Ведь вы все знаете этот вопрос. Почему человек не верит, что Бог добр? Если Бог существует, если Бог добр, почему тогда? Ну да, придумайте сами. Мне даже не нужно его заполнять, потому что вы знаете. Вы точно знаете, как звучит упрек мира. Почему тогда вся эта скорбь? Почему страдание? Почему смерть, горе и несчастье и так далее. Почему? Если Бог добр, почему тогда это зло? Вот, из-за этого человек отдалился от Бога. Мы Ему не верим. Мы Ему не доверяем. Потому что Он позволяет всему этому случиться. Тогда мы говорим, или Он не Бог. Но, да, тогда от Него и нет большого толка. Тогда это выходит из-под контроля. Или мы говорим, если добрый Бог позволяет этому случиться, то Он не может быть добрым. Тоже огромное недоразумение, но сейчас не об этом. Суть в том, что человек враждебен и отчужден от Бога. Это просто данность.

И что делает крест, и это замечательно. На кресте Бог не помирился и не помирился с Богом. Нет, крест – это средство, с помощью которого Бог превращает врагов в друзей. Почему? Потому что крест – это окончательное доказательство любви Бога. Доказательство того, что Его любовь не мала и не подвластна разрушению. Безусловная. Именно тогда, когда Его сын подвергался самому большому несправедливости. Именно тогда Бог доказал свою любовь. Бог показал, что Он любит человечество. И Он собирается это доказать. И теперь давайте перейдем ко 2-му Коринфянам 5. Это слово “мирение”, что оно означает? Что Бог помирился со всем миром? Если вы так говорите, извините, но тогда вы действительно не понимаете, что такое мирение! И снова, даже не затрагивая масштаб мирения

Когда вы уже не видите, что такое истинное мирение, тогда вы уступаете в своем представлении о Боге. Возможно, я к этому еще что-то скажу, но в любом случае я хочу это прочитать. Вот что сказано начиная с версета 18. Однако Павел говорит, что все это происходит от Бога. Он примиряет нас с Собой через Христа. Не Бог примиряется со всем миром. Нет, Он примиряет нас с Собой. Не Он примиряется с нами, но Он примиряет нас с Собой. Как? через Христа. Продолжим: и дал нам служение примирения.

Затем Павел продолжает. Это довольно буквальное изложение текста, так что это может не полностью соответствовать вашему переводу. Вопрос заключается в том, что такое служение примирения? Ну, в том, как Бог во Христе примирил мир с Собой, не примирившись с миром, но как Бог во Христе примирил мир с Собой. Это активность, которая продолжается.

Понимаете? И продолжается до сих пор.

Давайте скажем так. Пока есть хотя бы один враг во всем творении, примирение не завершено. Я вам скажу, Бог завершит Свою работу! Он примирит мир с Собой. Как? Через крест или во Христе и через Христа. Как Бог во Христе примирил мир с Собой. Даже самое большое неправедное обращение сына не могло остановить Бога в Его любви. И именно этот крест подтверждает Его любовь, и это доказательство Его любви делает каждое создание, весь мир, в конечном итоге Его любовниками. И Бог это делает. Обратите внимание, Бог примиряет. Не мы примиряем. Нигде не сказано, что мы помирились с Богом. Нет, здесь сказано: Бог примиряет. Это прекрасно. Это потрясающе в библейском послании. Это объявление. Бог примиряет!

Не Он примиряется с миром, нет! Он примиряет мир с Собой. И доказательство? Это крест Голгофы! Здесь также сказано, как Бог во Христе примирил мир с Собой, не вменяя людям и миру их грехи. Что всегда говорят о том кресте? Да, там по сути предъявлялся счет Бога Христу. Здесь сказано в точности обратное. Проступки человечества и мира Он именно к ним не вменял. И я вам скажу, Он предоставил доказательства. Бог не вменял миру самое большое неправедное обращение. Это доказательство было предоставлено, когда через три дня камень был отвален, и Бог воскресил Своего Сына. Почему это доказательство? Потому что Он воскресил Того Сына, чтобы даровать жизнь тому же миру, который три дня назад убил Его Сына. Потому что именно так гласит Писание. Воскресением Своим вся человечность получит жизнь.

И тем самым Бог доказал, что даже самый большой грех не останавливает Его любовь. Напротив, это – окончательное доказательство Его любви. И таким образом Бог примиряет весь мир. Когда вы уже знаете, что Бог думает в своем сердце и намерен спасти этот мир, именно через Того, кто убил мир, тогда сразу же вы понимаете. Бог любит Свое творение. Безусловно. Эта любовь не подвластна никаким деяниям. Замечательно, что у нас есть такой Бог. Здесь также говорится в этом участке Писания: и вложил в нас слово примирения

Сказано: “Итак, мы посланники от имени Христа, как прекрасно сказал Павел. Мы посланники от Бога. Почему? Потому что нам вверено слово. Он поместил слово в нас. И что мы говорим миру? Что Бог требовал правосудия? И что Его гнев должен был быть утолен или сначала должен был быть оплачен долг, потому что иначе Он не мог бы простить? Тогда мы создаем карикатуру на кресте. Он поместил в нас слово примирения, и теперь мы посланники Бога. Как будто бы Бог через нас призывает. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом. Мы указываем на крест Голгофы. На то, что мир сделал там с Сыном Божьим, как было предсказано, кстати. Конечно, это важно. На то, что мир сделал с Сыном Божьим, и как Бог не приписал и не вменял это к ним. Но именно через три дня Его Сын был воскрешен, и через Него я собираюсь спасти этот мир.

И даже убийство Сына не может меня отговорить. Я тут же думаю о разных Библейских историях, в особенности об истории Иосифа. Вы знаете, его братья бросили его в колодец. Они от него избавились. И что произошло? Ну, вы знаете историю в конце концов. Иосиф в итоге взошел на трон. Братья об этом не знали и поклонились ему много лет спустя. И что Иосиф делает своим братьям? Он дает им зерно. Во время голода они иначе умерли бы от голода. Он дает им жизнь. Вот это и есть мирение. Они убили своего брата. По крайней мере, так думал отец Иаков. И их брат, говорит: “Я – Иосиф”. И он дает им поесть и дает им жизнь. Ну, вот именно картинка настоящего Иосифа. И так Бог примиряет мир с Собой.

Итак, пусть прекратят все голоса, которые говорят, что гнев Бога был утолен там. Это карикатура. Не говорите этого. Это именно Бог примиряет мир с Собой, и это совершенно другой подход, совершенно другая перспектива, чем та, что нам предлагает традиция. Надеюсь, что хоть немного я смог вам это прояснить в этом исследовании.

Chinees:

早上好,女士們先生們,親愛的朋友們,男孩們和女孩們,兄弟們和姐妹們。好了,這樣我差不多已經對每個人都發言過了。今天早上我們來思考一下。通過提出一個問題,你可能不太習慣提出,因為它可能被視為理所當然。而你知道的。對於理所當然的事情,你不會提出問題。因為那是理所當然的。而我們今天早上正是要做這件事。因為通常被呈現得如此理所當然的事實,實際上並非如此。我們今天早上將主要探討的是:在各各他的十字架上是否支付了我們的罪債?你覺得呢?誰說是?我承認,問題本身就有點引導性。但你覺得呢?

誰說是?我承認,我沒有安排得很聰明。我想,如果我有所不同的安排,可能會有更多的手指被舉起。你當然不敢再舉手了。其實完全是不對的,因為你只是給出了你認為的答案。但好吧,我們要好好檢視這一點。因為是的,如果你有傳統的教會基督教背景,這確實是一種非常理所當然的想法。嗯,我們的罪債,那還有待商榷,因為很多人對此感到困擾。因為接著就是一個更深的問題。他是否也為我的罪債付出了代價?但事實上,這並不是重點。更重要的是,他在十字架上是否支付了罪債?十字架是否有一種償還罪債的意義?我現在帶你們看一下《海德堡教理問答》(Heidelberger Catechismus),盡管這裡也有很多教派,包括這裡和國內,他們每周都會談到這個問題。

我現在展示的是一本加爾文主義的教材。我自己也是這樣長大的,它由一系列被稱為星期天的章節組成,總共有52個星期天。所以整年你都可以查閱這本教材,其中包含問題和答案,並且還有解釋。我們來看看《海德堡教理問答》中的第四十個問題,它問:基督為什麼要降卑自己直至死亡?為什麼呢?然後答案是這樣的:因為出於上帝的公義和真理,我們的罪只能通過上帝的兒子之死來償還。因此,上帝的兒子的死就是對我們罪的償還。而這是為什麼呢?嗯,那是因為上帝的公義要求償還罪債。我再引用美國的一位福音派牧師,一位著名的基督教辯護者,他在書中《現代與木匠》中寫道:當他(指耶穌)走上十字架時,差不多2000年前,一位聖潔而公義的上帝向他的兒子發洩了他的憤怒。當耶穌說:「成了」時,上帝公義的本性得到滿足。然後他繼續說。你可以說,上帝在那一刻得到了寬恕,可以滿懷愛心地對待人類,而不必毀滅一個犯罪的人。 這種思想,這個觀點深深植根於我們的傳統基督教DNA中。而我們都熟悉這樣的表達:他為我們的罪而死。是的,但為什麼呢?好吧,這裡就解釋了。

我剛才從教理問答中朗讀,現在我引用了一位福音神學家的小冊子。這是如此普遍,當解釋十字架的含義時,人們就是這樣想的。耶穌必須死。為什麼?我們有罪。人類有罪。而這個罪必須被償還,因為上帝是公義的。他不僅僅是慈愛的,這也總是這樣說的。上帝不僅僅是慈愛的。上帝不能隨便寬恕。不,他應該是慈悲的。人們認為這樣做是不公平的。他的公義要求一種補償,一種賠償。在神學上,人們通常稱之為贖罪和贖罪。這個詞在聖經中找不到,但必須滿足上帝的公義。然後人們說的是在十字架上。罪債是否已經支付。人類無法支付的罪債,他替代性地支付了。替代性這個詞在聖經中也找不到。

當然,你可以立即問一個問題。那麼寬恕在哪裡呢?因為想象一下。你欠我100歐元。你支付不了。現在你的鄰居是一個非常友好的人,而且他也有足夠的錢。他走向我說,我來支付你鄰居的100歐元,也就是你欠我的。然後債務就支付了。我還需要原諒債務嗎?當一個債務被支付時,債權人難道不再需要原諒那個人嗎?那不是很奇怪嗎?事實上,如果債務未被支付,債權人才能原諒債務。總之,根據剛才的例子,實際上根本沒有原諒的問題。債務已經支付,整個原諒的概念已經變得空洞。是的,在聖經中我們如何理解這一點呢?這是我們剛才一起讀的禱告“我們的父”中的熟知的部分,即“饒恕我們的債,如同我們饒恕人的債”。

我們是否這樣做呢?想像一下,你的孩子。他做了一些錯事,應該受到懲罰。你說,是的,我是公正的,我必須懲罰你。我不能讓什麼事情都毫不懲罰或忽視。現在弟弟說,告訴爸爸,你知道嗎?不要懲罰他,懲罰我吧。好的,好的,那麼我就懲罰你!然後一旦我懲罰了弟弟,我就滿足了,然後我說,我不再需要懲罰你,那個其他的孩子。你會說,我覺得這太奇怪了,我也這麼認為。但這確實是我們一般接受的觀點,實際上是哥爾哥達十字架的解釋的基礎。我告訴你,這真的是一幅極大的諷刺畫。更強烈的是,它阻礙我們真正理解哥爾哥達十字架的真正含義。

我想列舉一些對此的誤解,然後我們自然會找到我們剛才一起讀的經文。有人說,耶穌在十字架上承擔了上帝的懲罰,並從以賽亞書53章中引用來支持這一點。那是那個著名的先知在幾百年前預言的,他預言了悔改的人,即以色列的一個人,將受苦,像羔羊被宰割,如同無聲的羊在剪毛的人面前。一個非常精確的預言,也是一個預言。人們在那裡讀到了帶給我們和平的懲罰,那是在他身上。人們認為這是上帝的懲罰,但那根本不是寫在那裡的。

更強烈的是,整個章節都是在講述以色列民眾對他做了什麼。也就是說,耶穌在十字架上確實承擔了懲罰,但那是人們加於他的懲罰。是希律,是公會議。是彼拉多宣告了他的死刑,而他承擔了那懲罰。這是一種完全不同的思想。另一個誤解是,耶穌為我們的罪承擔了懲罰。但人們在聖經中填補了一些聖經中不存在的東西,但聖經是確定的!耶穌確實承擔了我們的罪。這也在聖經中找到。我引用彼得前書2章24節。

他在十字架上背负了我们的罪,也就是说,他承受并忍受了世界对他的一切。我们也参与其中。他承受了我们对他所做的一切。因此,并非上帝对我们罪的惩罚,而是他承受了我们的罪。也就是说,我们加在他身上的一切。那都是罪。在他被带上十字架的那一天,他所忍受的一切。这一切他都承受了,那是一堆不义和罪行。尽管这在预言中已经正式表达过。

那都是罪行。神的儿子被钉死在十字架上。这是发生在世界历史上的最大罪或最大罪行堆积。上帝所赐予的最好的,人类做了什么?人类将其钉在十字架上!那是人们对他施加的惩罚。他因此承担了我们的罪。

另一个误解是:耶稣为我们的罪向上帝支付了债务。现在我们必须非常注意,因为支付和代价的整个概念,在本质上是非常圣经的,但你必须仔细观察。我们在经文中不止一处读到这一点。我引用提摩太前书2章,我们在那里读到,有一位上帝和人之间的中保,就是自己作了万人的赎价。现在我们暂时不谈及救赎的范围。

现在重要的是这个代价的性质。他支付了什么代价呢?好吧,有人说,我们向上帝支付的债务!那完全是错误的,他支付了赎价,而这是一个很大的不同。你可能会想,你现在是否不是过于深入了?不,我的回答是否定的,绝对不是!这真的是一个很大的不同。因为,如果他支付了债务,他就是向上帝支付了代价,对吗?如果那是想法的话。但在赎价中,想法正好是他死亡,也就是为了拯救我们而死。赎价是付给拘留者的。对吧?如果你被拘留。或者换句话说,如果你被绑架了,绑匪们会要求赎金。如果那赎金付给了绑匪。绑匪随后决定释放你。但我们并不是被上帝拘留的。相反,上帝正是为我们而解救我们。

所以在赎价的情况下,想法是代价被支付,也就是给囚禁我们的那个人。现在你可能还想深入了解这个问题。我们现在不谈这个,因为那确实有点太远了。但这个想法主要是他向死支付了代价。为什么呢?嗯,为了能够战胜死亡。只有通过死亡,那就是他支付的代价。通过死亡,他才能战胜死亡,从而带来生命,并将生命赐给所有人。

 

因此,他支付了赎价。他的死是一种赎价,是为了将我们赎回。是的,现在我们还有另一种直接相关的误解,人们说:上帝要求流血!为什么?为了能够宽恕。现在我不想走得太远,使人们产生吸血鬼只有在有血液的时候才会满足的想法。我不想画出这样的夸张,但这真的不是圣经所描绘的样子。不过,他们确实是基于圣经上的一句话。因此,我也想在这个研究中说出并提及。你看,在希伯来书九章。那里解释了祭品以及祭司的服务等等。然后在行间,没有流血就没有宽恕。希伯来书九章22节。人们就会说,看,上帝必须先看到血。

必须支付赎罪的代价,否则就无法宽恕。实际上,这节经文在其中起到了重要作用。但我还要说,这是对事实的颠倒,因为事实上是这样的。上帝通过流血来证明宽恕。并非是他要求流血才能宽恕。不,通过十字架上的流血或耶稣的死亡,上帝证明了他的宽恕有多深。即使他们将他的儿子钉在十字架上,他仍然是一片满溢宽恕的爱。那流血证明了他的爱,也证明了他的宽恕。那一天在十四日尼散发生的事情,就是羔羊被宰杀的那一天。当耶稣被钉在十字架上。我们都知道他嘴里有一句祈祷。这是诗篇22的话。但你也读到他说:“父啊,赦免他们,因为他们不知道他们做什么。”

当他的血被流出时,当矛刺入他的肋旁时,当他的血被流出时,那是最大的不义。他所承受的,是对他最大的不义待遇。他说:“父啊,赦免他们,因为他们不知道他们做什么。”为什么,上帝要求那样做,以及他是如何通过这样做支付了人的债务?一点都不是,人类的债务反而被提高了!空前的。在他们犯下最大的不义,即将上帝的儿子钉在十字架上时,人类从未如此有罪。那时上帝实现了耶稣所祈祷的。他赦免了他们。上帝的宽恕有多深?你必须看十字架。上帝是多么地爱这个世界!十字架证明了这一点!不是一个要求的上帝,而是一个给予的上帝,也是一个宽恕的上帝。您看到了完全不同的想法吗?是的,这也自然带我们到整个祭祀制度的含义。

我的意思是摩西律法中规定的各种详细的祭祀制度。但那都是先知性的。我的意思是,那是一个动物,必须是完整的,当然是无辜的动物,一个完整的动物。然后它就被宰杀了。但实际上那是不义的,对吧?如果你宰杀一只完整的动物。是的,屠杀实际上也不是祭祀,这经常被误解。不,宰杀那只动物不是祭祀。这是在祭祀之前。首先它被宰杀了,实际上是一种罪。然后在屠杀之后,它被带到祭坛上,升到高处,成为馨香的气味。看,这就是复活。我是说,先知性的意思是。主耶稣基督的祭物是他从死里复活。他死了。那是无可比拟的罪孽。然后他被视为罪。我们刚刚在哥林多后书5中读到。

他被当作罪人,是因为人类加给他的罪,而上帝允许了这一切。现在我们来谈谈另一个观点,这也让我们回到刚才读过的经文。这就是第五个误解。其实我也可以列出十个的。但好吧,因为这里有很多需要讨论的地方。而且您了解,当我们谈论这些事情时,当我们谈论耶稣基督的死亡时,我们谈论的是我们信仰的核心。第五个误解!有人说:在十字架上,上帝与世界和解了。再次错误,这不是经文所说的。你知道经文说什么吗?通过十字架,上帝与世界和解了。

现在,我们需要小心翼翼地理解其含义。人们的想法是否正确呢?上帝得到了满足?这是解释吗?满足了他的要求,然后上帝和解了吗?那时他们与世界和解了吗?不,经文从未以这种方式说过,而是总是完全相反。不是上帝与世界和解,而是上帝与世界和解。完全相反。看,你必须知道和解的含义。和解意味着有两方因某种原因而发生冲突。有冲突,有敌意或疏远。如果存在和解,那么它们就会再次变成一体。那么敌人就变成了朋友或爱人。这就是和解。但圣经的真理不是上帝是敌对的,上帝要求满足。不,事实是,上帝从未是敌对的。上帝爱他的创造,无条件地!为什么?这是他的创造!他的世界!

他亲手创造的。上帝从未被描绘成敌人,我们也从未在任何地方读到上帝与世界和解了。从未。上帝使世界与他和解。为什么?因为世界是敌对的。我们都知道这一点。我的意思是,自人类记忆以来,人类就对上帝心存猜疑,我们在伊甸园中就看到了这一点。曾经有过的谎言说,你们不可以吃那个果子,因为上帝想要扣留你们些什么。怀疑!上帝不好,不可信任是人类的想法。实际上,这也是世界的一大控告,对吧?世界肯定存在一个上帝,是的,这似乎是很明显的。但为什么人类对上帝有那么多问题呢?我们不想要他,因为我们不相信他是好的。

因为他让这一切发生。然后我们说,或者他不是神。但是,那样的话,他也没有多大用处。然后事情就失控了。或者我们说,如果一个好神允许这些发生,那么他就不能是好的。这也是一个非常大的误解,但现在并不是讨论的重点。问题是人类对上帝是敌对的并与他疏远。这只是一个事实。而十字架所做的,真是太了不起了。上帝与世界和解了吗?不,十字架是上帝使敌人成为朋友的工具。为什么?因为十字架是上帝爱的终极证明。这证明了他的爱是不渺小且不可摧毁的。无条件的。就在他的儿子遭受最大不义的时候。就在那时,上帝证明了他的爱。上帝显示出,我爱人类。而且我会证明这一点。现在我们再去看哥林多后书5。和解的那个词是什么意思?是上帝与世界和解了吗?如果你这样说,抱歉,那你真的没有理解和解是什么!再次强调,我们还没有讨论和解的范围。

一旦你不再看到和解的真正含义,你就会牺牲你对神的形象的理解。也许我会稍后再谈一些关于这个问题的事情,但无论如何,我现在想读一下这部分经文。从第18节开始写到这里。然而,保罗接着说,这一切都是出于上帝。是他通过基督将我们与自己和解。不是上帝与世界和解。不,是他通过基督将我们与自己和解。不是他与我们和解,而是他将我们与自己和解。怎么做?通过基督。我继续阅读:他还赐给我们和解的职分。

然后保罗继续说。这是对文本的比较直译,所以可能与您的翻译不完全一致。因此问题是什么是这个和解的职分呢?嗯,上帝是如何在基督里与世界和解的呢,不是他与世界和解,而是上帝是如何在基督里与世界和解的。这是一项正在进行中的活动。

你看到了吗?而且仍然在进行中。

我这样说吧。只要整个宇宙中还有一个敌人。和解就不算完成。我告诉你,上帝会完成他的工作!他会与世界和解。怎么做?通过十字架或在基督和通过基督。上帝是如何在基督里与世界和解的。即使是最大的不义,上帝也无法阻止他的爱。正是这十字架证明了他的爱,而这种爱的证明使每个生物,整个世界最终都变成了他的爱人。而这正是上帝所做的。注意,上帝使和解。不是我们使和解。没有说我们与上帝和解了。不,那里没有这样说。上帝使和解。这真是圣经信息的美妙之处。这是一条消息。上帝使和解!

不是,他与世界和解,不是吗!他将世界与自己和解。证据是什么?那就是歌罗西的十字架!在这里还说,上帝是如何在基督里与世界和解的,他没有追究他们的过错、冒犯之事。人们总是怎么说十字架?是的,在那里实际上是将上帝的账单呈交给了基督。这里却恰恰相反。人类和世界的过错恰恰没有被归咎于他们。我告诉你,他提供了证据。上帝对那个世界实施了最大的不义,却没有追究他们的过错。那个证据是在那一天提供的,三天后,当石头被滚开时,上帝复活了他的儿子。为什么这是一个证据?因为他复活了儿子,为了给那个三天前谋杀了他儿子的世界生命。因为这就是圣经所说的。通过他的复活,全人类都将得到生命。

通过这种方式,上帝证明了即使是最大的罪孽也不能阻止他的爱。相反,这是他的爱的终极证据。这就是上帝如何与整个世界和解的。一旦你知道上帝心中的计划是什么,知道上帝打算通过那些谋杀了世界的人来拯救这个世界,那么你立刻就会知道。上帝热爱他的创造。无条件的。这种爱无论发生了什么都不会失去。这样一个上帝真是太棒了。在这里还说:他在我们心里放上了和解的道。

为基督,我们是大使。保罗这样说真是太美了。我们是上帝的大使。为什么呢?嗯,我们被托付了一句话。他在我们心里放了一句话。那么我们告诉世界什么呢?上帝要求公义吗?他的愤怒必须得到平息,或者必须先支付债务,否则他不能宽恕。然后我们就把十字架画成了一个漫画。他在我们心里放上了和解的道,并且现在我们是上帝的大使。仿佛上帝通过我们呼唤。我们为基督的缘故恳求,与上帝和解。与上帝和解。我们指向歌罗西的十字架。世界在那里对上帝的儿子做了什么,顺便说一句,这是预言的。当然,这很重要。世界对上帝的儿子做了什么,以及上帝是如何不追究和不归咎的。但正是三天后,他的儿子复活了,说通过他我要拯救这个世界。

甚至对儿子的谋杀也无法阻止我。我马上想到了各种圣经历史,特别是约瑟的历史。你知道的,他的兄弟们把他扔进坑里。他们对他失望了。结果发生了什么?嗯,你最终知道这个故事。最终,约瑟登上了宝座。兄弟们对此一无所知,几年后他们俯伏在他面前。约瑟对他的兄弟们做了什么?他给了他们谷物。在饥荒中,否则他们会因为饥饿而死。他给了他们生命。看,这就是和解。他们曾经杀害了自己的兄弟。至少,雅各认为是这样。而他们的兄弟,他说我是约瑟。他给了他们吃的,他给了生命。嗯,这正是真约瑟的图画。这就是上帝如何与世界和解的。

所以,请让所有声音都停下来,不要说上帝的愤怒在那里被平息了。这是个漫画。不要这样说。正是上帝与世界和解,这是一种完全不同的方式和一种完全不同的方法,与传统教导我们的方式相反。我希望在这个研究中我至少已经为您稍微澄清了一点。

Hindi:

मेरी तरफ से सभी महिलाओं और पुरुषों, प्रिय दोस्तों, लड़कों और लड़कियों, भाइयों और बहनों को एक बड़ा सा सुप्रभात। और इसके साथ ही मैंने लगभग सभी को बोला है लगता है। हम आज सुबह अपने ब्रेन्स को थोड़ा सोचने का मौका देंगे। एक सवाल पूछकर जो आप शायद इस प्रकार से पूछने के आदिक आदत नहीं है, क्योंकि यह शायद किसी निश्चित स्वाभाविकता का हिस्सा है। और आप जानते हैं। स्वाभाविकताओं के बारे में, वहां आप सवाल नहीं करते हैं। वहां उसके लिए स्वाभाविक है। और इस पर हम आज सुबह बातचीत करेंगे। क्योंकि जैसा कि यह आमतौर पर प्रस्तुत किया जाता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हम विशेषकर एक सवाल पर बात करेंगे: क्या गोलगोथा के क्रूस पर हमारी दोष की भुगतान हुई थी? आपका क्या ख्याल है? कौन कहता है हाँ? मैं मानता हूँ, सवाल पूछना थोड़ा सुझावपूर्ण है। लेकिन आपका क्या ख्याल है?

कौन कहता है हाँ? मैं मानता हूँ, मैंने सब कुछ इतना स्मार्ट नहीं प्लान किया है। मुझे लगता है कि अगर मैंने इसे अलग तरीके से पेश किया होता, तो वहां और उंगलियां ऊपर जा रही होतीं। शायद आपने दरअसल दर दूर रखा। पूरी तरह अनयायपूर्ण है, क्योंकि आप बस उत्तर देते हैं जो आप महसूस करते हैं कि यह है। लेकिन ठीक है, हम इसे बिल्कुल आलोचना करेंगे। क्योंकि हाँ, यदि आपके पास पारंपरिक कलीसाई ईसाई पृष्ठभूमि है, तो यह सचमुच एक सबसे स्वाभाविक विचार है। ठीक है, हमारी दोष है, यह तो देखा जा सकता है, क्योंकि कई लोगों को इसमें समस्या है। क्योंकि तब एक और सवाल उठता है। क्या उसने मेरा भी दोष चुकता किया? लेकिन यह अब वास्तविक रूप से मायने रखता है नहीं। यह अधिक उस के रूप में है, क्या क्रूस पर उसने दोष चुकता किया? क्या क्रूस ने एक दोष भुगतान का अर्थ रखा था? मैं आपको हीडलबर्गर कैटेकिज्मस में ले जाता हूँ, जबकि यहां भी इस स्थान पर बहुत से चर्चा करने वाले हैं, जो इसे हर सप्ताह संबोधित करते हैं।

वह जो मैं अब दिखा रहा हूँ, वह एक कैल्विनिस्टिक शिक्षा पुस्तक है। मैं भी इसके साथ बड़ा हो गया हूँ और इसमें सभी मुख्य अध्याय होते हैं जो ‘संडे’ कहलाते हैं, कुल 52 संडे। पूरे वर्ष भर आप इस शिक्षा पुस्तक को पूछ सकते हैं और उसमें सवालों का समर्थन किया जाता है और फिर उनका विवरण भी दिया जाता है। हम ‘हीडलबर्गर कैटेकिज्मस’ की सवाल 40 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें यह पूछा जाता है: क्रिस्ट ने मौत में अपने को क्यों नीचे गिराना था? क्यों? और फिर जवाब ऐसा है: क्योंकि ईश्वर के धर्म और सत्य के कारण हमारे पापों के लिए केवल ईश्वर के पुत्र की मौत से ही भुगतान किया जा सकता था। इसलिए, ईश्वर के पुत्र की मौत। यह हमारे पापों का भुगतान था। और यह क्यों था? वैसे, यह ईश्वर के धर्म के कारण था। ईश्वर का धर्म आपत्ति भुगतान की मांग करता था। मैं थोड़ा और एक अमेरिका के एक ईसाई पूर्वचर्च प्रधिकृत प्रचारक, एक प्रमुख क्रिस्चियन अपोलोजेट, उसने लिखा था अपनी पुस्तक ‘मॉडर्न एंड कारपेंटर’ में: जब उसने, और तब वह यीशु के बारे में बात कर रहा है, क्रूस पर जा रहा था। लगभग 2000 वर्ष पहले, एक पवित्र और धार्मिक ईश्वर ने अपने पुत्र पर अपनी क्रोध को बहुता। और जब यीशु ने कहा, ‘यह पूरा हुआ है’, तो ईश्वर का धार्मिक स्वभाव संतुष्ट हो गया। फिर वह थोड़ा और बढ़ता है। आप कह सकते हैं कि उस समय ईश्वर को अनुमति मिली कि वह प्रेम के साथ मानवता को बिना किसी पापी मनुष्य को नष्ट किए बिना बराबर करे। यह सोच, यह विचार हमारे पारंपरिक क्रिस्चियन डीएनए में बहुत गहरा बसा हुआ है, कहें कि एक साथ मिला हुआ है। और हम सभी ‘उसने हमारे पापों के लिए मरा’ की अभिव्यक्ति को जानते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? नौ, तो यहां यह बताया जाता है।

मैंने अभी कैटेकिज्मस से पढ़ा, अब एक एकांत दर्शनशास्त्री की पुस्तक से पढ़ूंगा। यह इतना सामान्य है, इस प्रकार से सोचा जाता है जब क्रूस के अर्थ की व्याख्या की जाती है। यीशु को मरना था। क्यों? हमारे पास दोष था। मनुष्य दोषी था। और वह दोष चुकता किया जाना चाहिए था, क्योंकि भगवान न्यायशील है। उसकी मेहरबानी के अलावा, ऐसा हमेशा कहा जाता है। भगवान सिर्फ प्रेम से नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम से नहीं है। भगवान सिर्फ प्रेम से नहीं है। नहीं, उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। हाँ, उसकी दया होगी। यह अन्यायपूर्ण होगा, लोगों का विचार है। और उसकी न्यायशीलता ने एक मुआवजा, एक संतुष्टि की मांग की। उन धर्मशास्त्र में इसे प्रायश्चित्त से शानदार बात कहा गया है। और जो लोग फिर कहते हैं कि क्रूस पर। क्या दोष चुकता किया गया था। मनुष्यता, दुनिया नहीं कर सकती थी, उसने स्थानांतर रूप से, चुकता किया। स्थानांतरित शब्द भी शास्त्र में नहीं मिलता है।

आप तो तुरंत सवाल पूछ सकते हैं। फिर क्षमा कहां है? क्योंकि सोचो। आप मुझसे 100 यूरो का कर्ज़ लेखा हैं। आप वह नहीं चुका सकते हैं। अब आपका पड़ोसी एक बहुत अच्छा आदमी है और उसके पास तो पर्याप्त पैसा है। वह मेरे पास आता है और कहता है, मैं अपने पड़ोसी, तुम्हारे यानी मेरे लिए, उस 100 यूरो को चुकता करूंगा। तो क्या कर्ज़ चुकता हो जाता है। क्या मुझे फिर उस कर्ज़ को क्षमा करना है? नहीं तो? यदि कर्ज़ चुकता हो तो क्या कोई भी कर्ज़ मांगने वाला फिर व्यक्ति क्षमा करने का अधिकार नहीं है? यह तो अजीब होगा? बिल्कुल यदि एक कर्ज़ चुकता नहीं किया जाता है तो कर्ज़ मांगने वाला कर्ज़ को क्षमा कर सकता है। कुल मिलाकर, पिछले उदाहरण में वास्तव में क्षमा का कोई संदर्भ है ही नहीं। दोष चुकता हो गया है और पूरे अवधारणा का अर्थ क्षमा काली हो गई है। हाँ, आप इसे बाइबल में कैसे पढ़ते हैं? यह ‘हमारे पिता’ की प्रार्थना में परिचित है, जिसमें यह कहा गया है, ‘हमें हमारे कर्जों को क्षमा करो, जैसा कि हम अपने कर्ज़दारों को क्षमा करते हैं।’

क्या हम ऐसा करते हैं? मान लो, आपका बच्चा। उसने कुछ ग़लत किया है और उसके लिए उसे सजा होनी चाहिए। तुम कहते हो, हाँ, मैं न्यायशील हूँ, मुझे तुझे सजा देनी चाहिए। मैं कुछ भी सजा नहीं छोड़ सकता या अनदेखा कर सकता हूँ। अब छोटे भाई कहता है, पापा, बताओ, तुम्हें क्या? उसे मत सजाओ, बल्कि मुझे सजाओ। ठीक है, ठीक है, तो मैं तुझे ही सजाता हूँ! और जब मैंने फिर उस छोटे भाई को सजाया है तो मैं फिर संतुष्ट हो जाता हूँ और कहता हूँ, मुझे अब तुम्हें, वह दूसरा बच्चा, सजाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं, यह मुझे अजीब लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन यह हमें वास्तव में सामान्यत: बड़ा किया गया है और जो वास्तव में गोलगोथा के क्रूस के सच्चे अर्थों को पूरी तरह से समझने से रोकता है।

मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में कुछ ग़लतफहमियों को एक सूची में लाऊं और फिर हम खुद को उस शास्त्रीय भाग की ओर ले जाएंगे जिसे हमने हाल ही में एक साथ पढ़ा। कहा जाता है, यीशु ने क्रूस पर भगवान की सजा उठाई और लोग इसे यशायाह 53 से लेते हैं। यह एक प्रसिद्ध भविष्यवाणी है जिसमें यशायाह हजारों वर्षों पहले ही कहते हैं कि दु:खी आदमी, इस्राइल के जन से आए किसी को दुःख होगा और वह एक बछड़ा की तरह काटा जाएगा, उसके छाका देने वालों के लिए एक भेड़ जैसा होगा जो अपने छाकों के सामने खामोश बैठा होता है। एक पूरी तय की भविष्यवाणी, एक साक्षात्कार। लोग उसमें हमारे शान्ति की दशा के लिए उस पर सजा पड़ी, जो उसकी ऊपर थी। लोग तब भी भगवान की सजा को याद करते हैं, लेकिन यह कहीं नहीं है।

और और भी, वह पूरा खंड उस वक्त जाता है जो इस्राइल की जनता ने उससे किया। यानी यीशु ने क्रूस पर सचमुच में वह सजा उठाई, लेकिन वह उस सजा को उठाई जो लोगों ने उस पर लगाई थी। यह हेरोडेस था, यह संहेद्रिन था। यह पिलेतस था जिसने उस पर मौत की सजा घोषित की थी, और वह सजा उठाई। यह एक बिलकुल अलग विचार है। एक और गलतफहमी है, यह है – यीशु ने हमारे पापों की सजा उठाई। लेकिन लोग फिर ऐसी कुछ भरते हैं जो शास्त्र में नहीं है, लेकिन शास्त्र महत्वपूर्ण है! यीशु ने सचमुच हमारे पापों को उठाया। इसे हम शास्त्र में भी पा सकते हैं। मैं यहां इकवी पत्रुस दो श्लोक 24 की ओर इशारा कर रहा हूं।

उसने क्रूस पर हमारे पापों को उठाया, यानी, उसने और हमने जो कुछ उसे किया, वह सभी कुछ उठाया और सहा। हम उसके साथ इसमें शामिल होते हैं। वहने सभी कुछ उठाया जो हमने उस पर ढारा। इसलिए न केवल भगवान के द्वारा हमारे पापों की सजा, बल्कि वह हमारे पापों को उठाया। अर्थात, जो कुछ हमने उसे किया। वह सभी पाप थे। उसे क्रूस के दिन, जब उसे क्रूस की ओर ले जाया गया था, वह सब कुछ उठाया था, वह सभी अनृति और अपराधों का एक ढेर था। इसके बावजूद कि यह सब विशेषज्ञता में पूर्णता से घोषित किया गया था।

यह अपराध थे। भगवान का पुत्र क्रूस पर छड़ा गया। यह विश्व इतिहास में वास्तव में हुई सबसे बड़ी पाप या अपराधों का सबसे बड़ा ढेर है जो कभी हुआ था। जो कुछ भगवान ने सबसे अच्छा दिया, मानवता ने क्या किया? मानवता ने उसे क्रूस पर मीटा! यह थी वह सजा जो लोगों ने उसे दी। इसके साथ वह हमारे पापों को उठाया।

एक और गलतफहमी: यीशु ने हमारा कर्ज भगवान को चुकता किया। अब हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चुकाई और मूल्य की पूरी विचारधारा, यह सब बहुत बाइबलिक है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हम इसे शास्त्र में कई जगह पढ़ते हैं। मैं यहां एक तीमोथियस दो की ओर संकेत कर रहा हूं, जहां हम पढ़ते हैं कि एक भगवान, एक भगवान और मनुष्यों का एक मध्यस्थ जो ने अपने आप को दिया है, सभी के लिए एक मुक्तिदाता। हम अब उस प्रायोज्य की चर्चा कर नहीं रहे हैं।

यह अब उस मूल्य की प्रकृति के बारे में है। वही मूल्य कौनसा था जिसे उसने चुकता किया? नुस्खे बोलते हैं, हमारा कर्ज भगवान को चुकता किया! यह सिर्फ गलत है, उसने मुक्तिदाता को चुकता किया और यह एक बहुत बड़ा अंतर है। शायद आप सोच रहे हैं, क्या तुम अब यह सही नहीं कर रहे हैं? मेरा उत्तर है, नहीं, बिल्कुल नहीं! यह वाकई एक बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर उसने कर्ज चुकता किया, तो वह भगवान को मूल्य चुकता कर रहा था, ना कि हमें मुक्ति कर रहा था। एक मुक्तिदाता की चुकता उससे की जाती है जो आपको बंदी रखता है। क्या नहीं? आप जब बंदी रहते हैं। या और कहें, यदि आपको अगवा किया जाता है और अगवा करने वाले वह एक चुकता मांगते हैं। और जब वह चुकता चुकते हैं तो वह आपको मुक्त कर देते हैं। लेकिन हम भगवान द्वारा बंधन में नहीं थे। उल्टे, भगवान ने हमें उसके सामने मुक्ति दी थी।

तो इस मामले में यह विचार है कि भावना यह है कि मूल्य चुकता हुआ था, अर्थात जिसने हमें बंदी रखा हुआ था। और अब आप इसके बारे में और प्रश्न कर सकते हैं। हम अब ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह सचमुच थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए होगा। लेकिन यह विचार विशेष रूप से है कि उसने मौत को एक मूल्य चुकता है। कैसे? नौ, इसलिए कि मौत को परास्त कर सकने के लिए। मौत को परास्त करने के लिए उसके द्वारा मौत देना, यह वह मूल्य था जिसने चुकता किया। मरकर ही, यह वह मूल्य था जिसने मौत को परास्त कर सका था, और इसलिए उसने सभी को जीवन का प्रकाश प्रदान करने और उसे सभी को देने की क्षमता प्रदान करने के लिए।

इसके द्वारा उसने लोसप्राइस चुकता किया। उसका मरना हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक लोसप्राइस था। और हाँ, अब हम एक और गलतफहमी के पास आते हैं जो उससे सीधे जुड़ी है और जो कहते हैं: भगवान रक्त स्राव की मांग करते हैं! क्यों? क्षमा करने के लिए। अब मैं इतना दूर जाने के लिए नहीं जाना चाहता कि वे एक रक्तसारी की तरह भाग्यशाली हैं जब तक उसमें रक्त हो। मैं चित्रकूट नहीं बनाना चाहता, लेकिन यह वास्तविक रूप से शास्त्र द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। लोग इसे यथार्थ बनाते हैं वास्तविक नहीं है। वह इसे बाइबिल के एक शब्द पर आधारित करते हैं। इसलिए मैं इसे इस अध्ययन में कहना और उल्लेख करना चाहता हूं। देखो, हेब्रू नौ में यहां है। वहां पूजा और इत्यादि के बारे में विवरण होता है। और फिर लाइनों के बीच यह लिखा गया है कि रक्त स्राव के बिना क्षमा नहीं होती। हेब्रू नौ श्लोक 22। और फिर जो लोग कहते हैं, देख रहे हो, भगवान को पहले रक्त देखना पड़ता है।

वहां ऋण चुकता होना चाहिए था, अन्यथा क्षमा नहीं हो सकती। इस विचार के साथ, यह वाक्य सचमुच में बड़ी कुंजी की भूमिका निभाता है। लेकिन यहां भी मैं कहना होगा। यह है कि यह वास्तविक रूप से कैसा है की क्योंकि वास्तव में यह है कि भगवान रक्त स्राव के माध्यम से क्षमा प्रदान करता है। यह यह नहीं है कि वह क्षमा करने के लिए रक्त स्राव की मांग करता है। नहीं, यह है कि यहूदा यहूदी स्राव के माध्यम से क्षमा करने का सबूत देता है। भले ही वे उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हों, फिर भी उसने कहा: पिताजी, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं।

जब उसका रक्त बहा जा रहा था, उसकी ओर से जिससे उसका सबसे बड़ा अन्याय हुआ था। जिसे वह उठा था, वह वह था जिसे मनुष्य ने कभी किया जा सकता था। और उसने कहा: पिताजी, उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता क्या कर रहे हैं। वह उसके सीने में छेद करने वाले सपेर के बारे में बात नहीं कर रहा था, उस समय उसका रक्त बह रहा था। उस दिन जो हुआ, वह क्षमा कर दिया। उसकी क्षमा कितनी दूर जाती है? आपको गोलगोथा के क्रूस की ओर देखना चाहिए। भगवान इस दुनिया से कितना प्रेम करते हैं? क्रूस इसका सबूत करता है! एक आदेशकारी भगवान नहीं, बल्कि एक दाता और इसके साथ ही एक क्षमाशील भगवान। क्या आप एक पूरी तरह से विभिन्न विचार देख रहे हैं? हाँ, और यह हमें सामान्यत: परिचितीयों के साथ भी ले आता है।

मैं वह कौर्वाचिती विधि की बात कर रहा हूँ जैसा कि मूसा के विधान में विस्तार से बताया गया था। लेकिन यह सब पूर्वानुमान है। मेरा मतलब है, वह एक पशु था और वह एक संगत जानवर होना चाहिए था, एक निर्दोष जानवर, स्वाभाविक रूप से, एक संगत जानवर। और फिर उसे रंगा गया। लेकिन यह वास्तव में एक अन्याय था, ना? अगर आप एक संगत जानवर को रंगते हैं। हाँ, वह रंगता करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह वास्तविक रूप से एक अन्याय है। हाँ, रंगना कोई यज्ञ नहीं था, यह बहुत बार सोचा जाता है। नहीं, उस जानवर को रंगना यज्ञ नहीं था। यह यज्ञ के पहले था। पहले वह रंगता गया, यह वास्तव में पाप है। फिर कटाई के बाद उसे यज्ञशाला में लाया गया और उच्च किया गया और यह सुंदर बूँदों की भांति उठा और ऊपर चढ़ा। देखो, और यह है पुनरुत्थान। मैं इसे दृष्टांतात्मक रूप से कह रहा हूँ। यहाँ जीसु की कुर्बानी का अर्थ है उसके मृत्यु से उठना। वह मर गया। यह वास्तव में पाप था। तब उसे पापी बना दिया गया। हमने इसे हाल ही में 2 कोरिन्थीयों 5 में पढ़ा भी था।

उसे पापी बना दिया गया, वह पाप जो मानवता ने उसे किया था और भगवान ने यह होने दिया। अब हम एक और बिंदु पर पहुंचते हैं और वह हमें वह शास्त्रीय भाग पर पहुंचाता है जिसे हमने हाल ही में पढ़ा था। और वह पाँचवीं गलतफहमी है। मैंने यहाँ दस बना सकता था। लेकिन ठीक है, क्योंकि इसमें काफी कुछ है। और आप समझते हैं, और हम सभी जब इन बातों पर बात करते हैं और हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और हम हाल ही में यीशु मसीह के मरने की बात कर रहे हैं। तो हम अपने धर्म के हृदय की ओर बढ़ रहे हैं। पाँचवीं गलतफहमी! लोग कहते हैं: क्रूस पर भगवान ने विश्व से समर्थन किया। फिर से गलत, यह वह नहीं है जो शास्त्र कहती है। क्या आप जानते हैं शास्त्र क्या कहती है? कि क्रूस के माध्यम से भगवान विश्व को अपने साथ समर्थित करता है।

और यह अब फिर से ठीक से समझने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या वह वही है जिसे लोग सोच रहे हैं? क्या भगवान को समर्थन प्राप्त हुआ? यही व्याख्या है? उसकी मांग पर पूरा हो गया और फिर भगवान समर्थन प्राप्त हुए? वह फिर विश्व के साथ समर्थित हो गए? नहीं, कभी भी शास्त्र इसे इस प्रकार नहीं कहता है, बल्कि हमेशा बिलकुल उल्टा कहता है। भगवान ने खुद को विश्व से समर्थित किया, नहीं भगवान ने विश्व को अपने साथ समर्थित किया। बिलकुल उल्टा। देखो, और फिर तुम्हें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि समर्थन का क्या मतलब है। समर्थन का अर्थ है कि दो पक्ष टकरा रहे हैं, कोई भी कारण हो, वहां संघर्ष है, वहां दुश्मनी या परायापन है। यदि समर्थन है, तो वे फिर से एक हो जाते हैं। तब दुश्मन दोस्त या प्रेमी बन जाते हैं। यह समर्थन है। लेकिन वेदांती सत्य यह है कि भगवान कभी भी दुश्मन नहीं थे। भगवान अपने निर्माण से प्यार करते हैं, अनवश्यक! क्यों? यह उसका निर्माण है! उसकी दुनिया!

यह उसके हाथों का काम है। कभी नहीं कहा जाता है कि भगवान दुश्मन थे और भगवान ने समर्थन प्राप्त किया। कभी नहीं। भगवान विश्व को अपने साथ समर्थित करते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व दुश्मनी है। यह हम सभी जानते हैं। मेरा मतलब है, से हजारों सालों से मानव ने पहले से ही भगवान के प्रति अत्याचार किया है, जो हम एडन के उद्यान में देखते हैं। यह भी वह झूठ था जिसे किसी ने कहा था जो बोलता था कि आप उस फल को नहीं खा सकते क्योंकि भगवान तुम्हें कुछ छिपा रहा है। अविश्वास! भगवान अच्छा नहीं है, मानव की सोच है। यद्यपि विश्व का बड़ा आरोप है, क्या एक भगवान होना चाहिए, हाँ, यह मेरे लिए स्पष्ट और स्पष्ट है। लेकिन मानवता ने ईश्वर के साथ इतनी समस्याएँ क्यों बना रखी हैं? हम उसे नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि वह अच्छा है।
चाहे आप सभी यह प्रश्न जानते हैं। मानव क्यों नहीं मानता कि भगवान अच्छा है? यदि भगवान हैं, यदि भगवान अच्छा है, तो क्यों? ठीक है, इसे भरो। मुझे इसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं। आप बिलकुल जानते हैं कि दुनिया का आरोप कैसा सुनता है। तब तो कहो क्यों उस सारे कष्ट के बावजूद मानव उस चीज़ का विश्वास नहीं करता है जिसका उपासन करता है। हम उसे विश्वास नहीं करते। क्योंकि वह यह सब होने देता है। फिर हम कहते हैं, या तो वह भगवान नहीं है। लेकिन हाँ, फिर उसके पास बहुत कुछ नहीं है। फिर उसका बस भी नहीं है। या हम कहते हैं, यदि एक अच्छा भगवान यह सब होने देता है, तो वह अच्छा नहीं हो सकता। यह भी एक बहुत बड़ी भ्रमांड है, लेकिन यहाँ इस पर ध्यान नहीं देना है। बिंदु यह है कि मानव भगवान से द्वेषपूर्ण और परायापन में है। यह सिर्फ एक तथ्य है।

और अब क्रूस क्या करता है और वह बहुत शानदार है। भगवान को क्रूस पर समर्थन प्राप्त था या भगवान ने समर्थन प्राप्त किया था? नहीं, क्रूस यह उपाय है जिसके माध्यम से भगवान दुश्मनों को दोस्तों में बदलता है। कैसे? क्योंकि क्रूस भगवान के प्रेम का पूर्ण साक्षात्कार है। इस प्रेम का साक्षात्कार है कि उसका प्रेम छोटा और टूटा नहीं जा सकता। अनवश्यक। उसके पुत्र ने सबसे बड़ा अन्याय सहन किया जब उसे परायापन में डाला गया। उसी समय भगवान ने अपना प्रेम साबित किया। भगवान ने दिखाया, मैं मानवता से प्रेम करता हूँ। और मैं इसे साबित करूंगा भी। और अब हम अब फिर से दो कोरिन्थियों पाँच की ओर जा रहे हैं। वहाँ वह शब्द है जो समर्थन का मतलब क्या है? कि भगवान ने विश्व से समर्थन प्राप्त किया? यदि आप ऐसा कहते हैं, क्षमा करें, तो आप सचमुच समर्थन क्या है, यह नहीं समझे हैं! फिर हमने समर्थन की रेंज की बात करी है, यह आपके भगवान की छवि पर कमी है। शायद मैं इसके बारे में थोड़ा कहूं, लेकिन शायद मैं यह पढ़ूं। वहां वह शब्द 18 से है। हालांकि पौलस यह कहता है, सब ईश्वर से है। जिन्होंने हमें खुद को यीशु के माध्यम से समर्थन प्राप्त किया। नहीं भगवान ने विश्व से समर्थन प्राप्त नहीं किया। नहीं, जिन्होंने हमें खुद को प्राप्त किया। नहीं, वह अपने लिए हमें समर्थित किया है। कैसे? यहाँ पढ़ता हूँ: और हमें समर्थन की सेवा देता है।

फिर पौलस आगे बढ़ता है। यह पाठ का एक कुछ शाब्दिक प्रस्तुतिकरण है, इसलिए यह संभावना है कि यह आपके अनुवाद से पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। सवाल यह है कि विश्वास की सेवा क्या है? तो, वह है कि भगवान ने यीशु में अपने को सत्य किया, विश्व को अपने साथ समर्थन प्राप्त करने का तरीका, खुद को विश्व से समर्थित करने का तरीका, भगवान के माध्यम से यह चल रहा है।

क्या आप देखते हैं? और अब भी जारी है।

मैं इसे इस तरह कहता हूँ। जब तक पूरे ब्रह्मांड में केवल एक दुश्मन भी है, तब तक समर्थन पूरा नहीं होता है। मैं आपको बता दूंगा, भगवान अपना काम पूरा करेगा! वह विश्व को अपने साथ समर्थित करेगा। कैसे? क्रूस या ईशु में और ईशु के माध्यम से। यह कैसे है कि भगवान ने यीशु में अपने को समर्थन प्राप्त किया, उन्हें त्रुटियों, उत्पीड़नों को नहीं गिनते। वह यह बोलता है कि क्रूस के बारे में क्या कहा जाता है? हाँ, वहां वास्तव में भगवान का लेख यह था कि क्रूस पर भगवान का बिल यीशु को प्रस्तुत किया गया था। यहां बिलकुल उलटा है। मानवता और दुनिया की ग़लतियों को उन्होंने उन्हें उनपर लगाई नहीं। और मैं आपको बता दूंगा कि उसने साबित किया कि भगवान ने विश्व के सबसे बड़े अन्याय को उसके ऊपर लगाया नहीं था। यह साबित हुआ जब, तीन दिन बाद, जब पत्थर हटा दिया गया और भगवान ने अपने पुत्र को जीवंत कर दिया। यह क्यों साबित है? क्योंकि उसने उसी विश्व को जिसने तीन दिन पहले उसके पुत्र को हत्या किया, को जीवन देने के लिए उठाया। क्योंकि यही वह स्क्रिप्चर कहता है। उसके उत्तान से पूरी मानवता जीवन प्राप्त करेगी।

और इससे भगवान ने साबित किया कि उसका प्रेम का अंत है जो भी सबसे बड़ी पापा नहीं कर सकता। उलटा। यह उसके प्रेम का पूर्ण साबित है। और इस प्रकार भगवान पूरे विश्व को समर्थित करता है। जब आप एक बार जान जाते हैं कि भगवान ने अपने दिल में क्या है और उसका क्या इरादा है कि भगवान इस विश्व को बचाने जा रहा है, विश्वास नहीं रखता है, तो जब तक आप यह वाकई नहीं देखते हैं। भगवान ने अपने निर्माण को प्रेम करता है। अनशनाय। उस प्रेम को किसी भी क्रिया के द्वारा खो देना असंभव है। यह एक ऐसे भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है। इस स्क्रिप्चर में और भी कहा गया है: और उसने हमें समर्थन के शब्द रख दिए हैं।

ईसा के लिए हम दूत हैं, ऐसा पौलस जैसे कहते हैं। यह सुंदर है, हम भगवान के दूत हैं। क्यों? वह हमें एक शब्द सौंपा गया है। उसने हमारे अंदर एक शब्द रखा है। और हम दुनिया को क्या कह रहे हैं? कि भगवान न्याय की मांग की? और कि उसकी क्रोध को शांत किया जाना चाहिए या कि पहले उस दोष का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि वह अन्यथा क्षमा नहीं कर सकता था। फिर हमने क्रूस का एक हंसरूप बना दिया है। उसने हमारे अंदर सुलह का शब्द रखा है और अब हम भगवान के दूत हैं। जैसा कि भगवान हमारे माध्यम से पुकार कर रहा है। हम मसीह के लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान के साथ सुलह हो जाओ। भगवान के साथ सुलह हो जाओ। हम गोलगोथा का क्रूस दिखा रहे हैं। जैसा कि भगवान के पुत्र के साथ दुनिया ने किया था, जैसा कि अगर पूर्वानुमान था। बेशक, यह महत्वपूर्ण है। जो दुनिया ने भगवान के पुत्र के साथ किया और भगवान ने उसे आरोपित नहीं किया और पूर्ण किया। लेकिन ठीक तीन दिन बाद ही उसने अपने पुत्र को जगाया और कहा, मेरे माध्यम से मैं इस दुनिया को उद्धार करूंगा।

और यहां तक कि पुत्र के कत्ल मुझे वहां से नहीं रोक सकता। मुझे तुरंत विभिन्न धार्मिक कथाओं को याद करना पड़ता है, विशेषकर जोजफ की कथा। आप जानते हैं, उसके भाइयों ने उसे कुआँ में डाल दिया था। वे उससे छुटकारा पा गए थे। और क्या हुआ? नौ, आप कहानी जानते हैं आखिरकार। आखिरकार जोजफ राजगद्दी पर बैठता है। भाइयों को इसका पता नहीं था और वे बाद में, सालों बाद, उसके सामने झुकते हैं। और जोजफ अपने भाइयों के साथ क्या करता है? उन्हें अनाज देता है। भूखमरी में, वे अन्यथा भूख से मर जाते। उन्हें जीवन देता है। देखिए, वह सुलह है। उन्होंने अपने भाई को मार दिया था। कम से कम, पिता याकूब ऐसा सोचते थे। और उनके भाई, जो कहते हैं कि मैं जोजफ हूँ, वह कहता है, मैं जोजफ हूँ। और उसने उन्हें खाना खिलाया और उन्हें जीवन दिया। नौ, यह बिल्कुल सच्ची जोजफ की तस्वीर है। इस प्रकार भगवान दुनिया को अपने साथ सुलह करता है।

तो कृपया वह सभी आवाजें बंद करें जो कह रही हैं कि भगवान का क्रोध वहां शांत हुआ था। यह एक हंसरूप है। ऐसा मत कहो। यह बिल्कुल यह है कि भगवान दुनिया को अपने साथ सुलह करता है और यह एक पूरी तरह से विभिन्न दृष्टिकोण और एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है जैसा कि परंपरा हमें दिखाती है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के माध्यम से मैंने आपको इसे थोड़ा-सा स्पष्ट करने में सहायक हो सका हूँ।

Arabisch:

صباح الخير لكل السيدات والسادة، أعزائي الأصدقاء، الأولاد والبنات، الإخوة والأخوات. حسنًا، بهذا قد تكون قد تحدثت معظم الأشخاص. سنقوم هذا الصباح بتفكيك أفكارنا قليلاً. من خلال طرح سؤال قد لا تكون عادة في طرحه، لأنه قد يعتبر أمرًا مفروغًا منه. وتعلمون، حول المسلمات، لا يُطرح الأسئلة. لأنه يعتبر مفروغًا منه. وسنقوم بذلك هذا الصباح بشكل خاص. لأن الأمور ليست بهذه السهولة التي يتم تقديمها عادةً. سنتحدث أساسًا حول السؤال: هل تم دفع ذنوبنا على صليب جلجثا؟ ماذا تعتقد؟ من يقول نعم؟ أعترف، الطريقة التي طُرح فيها السؤال قليلاً ملهمة. ولكن ماذا تعتقد؟

من يقول نعم؟ أعترف، لم أخطط للأمور بشكل ذكي على الإطلاق. أعتقد أنه إذا كنت قد قدمت الأمور بشكل مختلف، لكان هناك مزيد من الأصابع المرتفعة. لكنكم لم تتجرأوا بالفعل. غير مبرر تمامًا بالمناسبة، لأنكم تُعطون ببساطة الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة. ولكن، سنقوم بالتحقق من ذلك هذا الصباح بشكل خاص. لأنه نعم، إذا كنتم تمتلكون خلفية مسيحية تقليدية، فإن هذا فكرة محبوكة حقًا. حسنًا، قد تكون ذنوبنا قابلة للنقاش، لأن الكثيرون يواجهون مشكلة في ذلك. لأنه يأتي بعده السؤال اللاحق. هل دفع أيضًا ذنبي؟ ولكن هذا ليس محل النقاش الآن. المسألة تتعلق بشكل أكبر، هل دفع على صليب الخلاص؟ هل كان للصليب معنى دفع ذنب؟ دعوني أأخذكم إلى الكتيب الهايدلبرغي، على الرغم من وجود العديد من الطوائف الكنسية هنا في المكان وفي البلاد، التي تطرح هذا السؤال أسبوعًا بعد أسبوع.

ما أعرضه الآن هو كتاب تعليمي كالفيني، نشأت ونشأت معه ويتكون من فصول تسمى أيام الأسبوع، مجموعها 52 أسبوعًا. لذلك يمكنكم الرجوع إلى هذا الكتاب طوال العام مع الأسئلة وتقديم الإجابات وشرحها أيضًا. لنلقي نظرة على السؤال الأربعين من كتيب هايدلبرغ، الذي يقول: لماذا كان على المسيح أن يتذلل حتى الموت؟ لماذا؟ ويأتي الجواب كما يلي: لأنه لا يمكن أن يتم دفع خطايانا إلا من خلال موت ابن الله، بناءً على البر والحقيقة اللذين لا يمكن دفع الدين إلا من خلال موت ابن الله. إذاً، موت ابن الله. كان ذلك دفعًا لخطايانا. ولماذا كان ذلك؟ حسنًا، كان ذلك بسبب بر الله. فإن حق الله كان يطلب دفع الدين. سأستمر قليلاً في الحديث عن قائد إنجيلي في أمريكا، هو مدافع مسيحي معروف، شخص يدافع عن حقيقة الإيمان المسيحي.

جوس مكداول الذي كتب في كتيبه “الحديث والنجار”: عندما ذهب إلى الصليب، قبل حوالي 2000 عام، صب الله القدوس والعادل غضبه على ابنه. وعندما قال يسوع “انتهى”، كانت طبيعة الله العادلة قد أرضت. ثم يذهب قليلاً. يمكنكم القول إن الله حصل في تلك اللحظة على إذن لمعاملة البشرية بالمحبة دون الحاجة إلى تدمير إنسان خاطئ. هذا الفكر، هذه الفكرة متجذرة في تقاليدنا المسيحية التقليدية، دعونا نقول متداخلة. ونحن جميعا نعرف عبارة: مات من أجل خطايانا. نعم، ولكن لماذا؟ حسنًا، يُشرح هنا.

قرأت للتو من التعليم المسيحي، والآن من كتاب لأحد اللاهوتيين الإنجيليين. هذه هي الطريقة التي يُعتقد بها عمومًا حين يتم شرح معنى الصليب. كان على يسوع أن يموت. لماذا؟ لأن لدينا دين. كان الإنسان مذنبًا. وكان عليه دفع تلك الدين، لأن الله عادل. إنه ليس محبوبًا فقط، هكذا يُقال دائمًا. الله ليس محبوبًا فقط. الله لا يمكنه أن يغفر ببساطة. لا، إنه سيكون رحيمًا. ذلك سيكون ظالمًا، يظن البعض. وكانت عدالته تطلب تعويضًا، تسوية. يُتحدث في اللاهوت عن الوفاء من خلال الفداء. هذا المصطلح لا يظهر في الكتاب المقدس، ولكن على الواجب الإلهي أن يتحقق. وما يُقال عند الصليب هو: هل دُفِعَت الديون؟ الدين الذي لم يكن يمكن للبشرية أو العالم دفعه، دُفِعَ بشكل بديل. حتى كلمة “بديل” لا توجد في الكتاب المقدس.

بالطبع، يمكنكم أن تطرحوا السؤال مباشرة. أين هو الغفران؟ فتخيلوا. أنتم مدينون لي بمبلغ 100 يورو. لا يمكنكم دفعها. الآن، جاركم رجل لطيف وبالإضافة إلى ذلك لديه ما يكفي من المال. يأتي إلي ويقول: أنا سأدفع تلك 100 يورو عن جاري، يعني عنكم. إذاً، تم دفع الدين. هل يجب علي أن أغفر بعد الآن؟ لا أليس كذلك؟ إذا تم دفع الدين، فلا حاجة لصاحب الدين أن يغفر للشخص؟ هذا ليس غريبًا؟ بالضبط عندما لا يتم دفع الدين، يمكن لصاحب الدين أن يغفر الدين. باختصار، في المثال الذي ذُكِرَ للتو، لا يوجد فعليًا غفران بعد الآن. تم دفع الدين ومفهوم الغفران كله فارغ. نعم، كيف يمكن قراءة ذلك في الكتاب المقدس؟ إنها معروفة في صلاة الأبانا التي تقول: “اغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر أيضًا للمدينين لنا”.

هل نفعل ذلك؟ فتخيلوا، طفلكم قام بشيء غير صحيح ويجب أن يعاقب عليه. تقولون نعم، أنا عادل، يجب أن أعاقبك. لا يمكنني تجاهل الظلم أو تجاهله. الآن يقول الأخ الأصغر، قل يا أبي، هل تعلم؟ لا تعاقبه، بل عاقبني أنا. حسنًا، حسنًا، سأعاقبك! وبمجرد أن أعاقب هذا الأخ الأصغر، أكون قد رضيت وأقول، لا حاجة لي الآن لعاقبتك، ذلك الطفل الآخر. تقولون، إن ذلك غريب، وأنا أوافق. ولكن هذا هو الصورة التي نشأنا بها عمومًا والتي تشكل في الواقع أساس تفسير صليب جلجثا. وسأقول لكم، إن هذا هو تشويه حقيقي. والأكثر من ذلك، يمنعنا من فهم المعنى الحقيقي لصليب جلجثا.

أود أن أقدم عدة سوء فهم حول هذا الموضوع وسنصل تلقائيًا إلى النص الذي قرأناه للتو معًا. يُقال أحيانًا إن يسوع حمل على الصليب عقوبة الله ويستمدون ذلك من إشعياء 53. إنها تلك النبوءة المعروفة التي تنبأ عن يسوع مئات السنين مضت، حيث يُشير إشعياء إلى أن رجل الآلام، أحد أفراد شعب إسرائيل، سيعاني ويُقدم كحمل إلى الذبح، كحمل صامت أمام الحلاقين. نبوءة دقيقة جدًا، وكذلك توقع. يفسر البعض منهم أن في ذلك عقوبة الله، ولكن هذا غير صحيح.

 

وأقوى من ذلك، يتناول ذلك الجزء كله بالضبط ما فعله شعب إسرائيل به. وهذا يعني أن يسوع حمل على الصليب فعلاً العقوبة، ولكن كانت تلك العقوبة التي ألحقها به البشر. كان هيرودس، وكان المجلس الهيكلي، وكان بيلاطس الذي أصدر عليه حكم الإعدام، وتلك العقوبة كان يحملها. هذه فكرة مختلفة تمامًا. وهناك سوء فهم آخر. يقولون إن يسوع حمل العقوبة عن خطايانا. ولكن الناس يضيفون شيئًا غير مكتوب في الكتاب المقدس، ولكن الكتاب هو الذي يحدد الأمور! إن يسوع حمل حقًا ذنوبنا. ونجدها أيضًا في الكتاب المقدس. أشير هنا إلى 1 بطرس 2:24.

حمل على الصليب ذنوبنا، وهذا يعني أنه حمل وتحمل كل ما فعلته العالم له. نحن نشارك في ذلك. حمل كل ما فعلناه له. ليس من جانب الله عقوبة لخطايانا، بل حمل ذنوبنا. أي أنه حمل ما فعلناه له. كان ذلك كله إثمًا. في ذلك اليوم الواحد، عندما كان يتجه إلى الصليب، حمل ذلك. كانت تلك كلها تراكمًا من الظلم والجرائم. على الرغم من أنه كان قد تم التنبؤ بها رسميًا في النبوءة.

كانت جرائم. تم صلب ابن الله. إنها أكبر خطيئة أو أكبر تراكم للخطايا الذي حدث في تاريخ العالم. أفضل ما قدمه الله، ماذا فعلت البشرية؟ المجتمع أوغل في صليبه! هذه كانت العقوبة التي ألحقها البشر به. وبذلك حمل ذنوبنا.

سوء فهم آخر: دفع يسوع ديننا لله. الآن يجب أن ننتبه جيدًا، لأن فكرة الدفع والثمن ذاتها هي فكرة مأخوذة من الكتاب المقدس بشكل عام، ولكن يجب أن تنتبهوا جيدًا. نقرأ ذلك في الكتاب المقدس في أكثر من مكان. أشير هنا إلى 1 تيموثاوس 2، حيث نقرأ أن هناك إلهًا وسيطًا واحدًا بين الله والناس قد قدم نفسه كفدية عن الجميع.

الآن، لا نتحدث الآن عن نطاق تلك التكفير. يتعلق الأمر الآن بطبيعة تلك الثمن. أي ثمن دفعه؟ حسنًا، يقول البعض، ديننا لله! هذا خاطئ تمامًا، دفع الفدية، وهذا فرق كبير جدًا. قد تظن أنك تبالغ الآن، أليس كذلك؟ لا، إجابتي لا، بالتأكيد لا! إن هذا فرق كبير جدًا. لأنه إذا كان قد دفع الدين، فإنه كان قد دفع الثمن لله، أليس كذلك؟ إذا كانت تلك هي الفكرة. ولكن في حالة الفدية، يكون التفكير هو أنه مات من أجل أن يخلصنا. تدفع الفدية إلى الشخص الذي يحتجزك. أليس كذلك؟ إذا كنت محتجزًا. أو دعنا نقول على سبيل المثال، إذا كنت مخطوفًا والقراصنة، يطلبون فدية. وعندما يتم دفع الفدية للخاطفين. يقررون بعد ذلك الإفراج عنك. ولكننا لم نكن محتجزين من قبل الله. بل، الله أطلق سراحنا لديه.

إذا كان الحديث عن الفدية، فالفكرة هي أن الثمن دفع لتلك الجهة التي أمسكت بنا. والآن يمكنك أن تسأل حول ذلك أكثر. لكننا لن نفعل ذلك الآن، لأن ذلك سيكون ذهابًا بعيدًا. ولكن الفكرة هنا هي خاصة أنه دفع الثمن للموت. يُجسد ذلك بشكل مجازي. في الواقع، نتحدث عن استعارة عند الحديث عن الدفع، سواء كان ذلك فدية أو دفعاً للدين. إنها استعارة، مقارنة، ولكن يجب عليك أن تفعل ذلك بنقاء. نحن جميعا كنا موجودين. محتجزون في الموت وبالتالي أيضًا في الخطيئة. وما قام به السيد يسوع، إنه مات، دفع بذلك الثمن للموت. لماذا؟ حسنًا، لكي يتمكن من التغلب على الموت. الثمن الذي دفعه هو الموت. من خلال الموت فقط كان يمكنه التغلب على الموت وبالتالي جلب الحياة ومنحها للجميع.

بذلك دفع الثمن. موته كان فدية لتحريرنا. ونعم، الآن نأتي إلى سوء الفهم الآخر المتصل مباشرة به، وهو أن يقول البعض: الله يطالب بسفك الدم! لماذا؟ ليكون قادرًا على الغفران. الآن لا أريد الذهاب إلى حد أن يكون لديهم فكرة عن مصاص دماء يكون راضيًا فقط عندما يكون هناك دم. لا أريد أن أجعلها كاريكاتير، ولكن هذا حقًا ليس كما يصوّره الكتاب المقدس. يستند البعض إلى كلمة في الكتاب المقدس. لهذا أردت أن أذكرها في هذه الدراسة. انظر، هناك في العبرانيين تسعة. يُفسر فيها الذبائح وخدمة الكهنة وما إلى ذلك. ثم يقال هنا بين السطور، بدون سفك دم لا يكون هناك مغفرة. عبرانيين 9:22. وما يقال هنا هو: أنظر، الله يجب أن يرى الدم أولاً.

كان يجب أن يتم دفع الدين، وإلا لا يمكن أن يحدث مغفرة. يلعب هذا الآية دورًا كبيرًا في ذلك. ولكن هنا أيضًا يجب أن أقول، إن هذا عكس ما هو حقيقي، لأن في الواقع، الله يثبت المغفرة من خلال سفك الدم. ليس هناك فكرة بأنه يطالب بسفك الدم ليتمكن من الغفران. لا، من خلال سفك الدم على الصليب أو من خلال موت السيد يسوع، يثبت الله مدى امتداد مغفرته. حتى وإن صلبوا ابنه على الصليب، لا يزال هو كله محبة مغفرة. يثبت سفك الدم هذا محبته وبالتالي أيضًا مغفرته. ما حدث في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الرابع عشر من نيسان، يوم ذبح الحمل. عندما تم صلب يسوع على الصليب. نعلم جميعًا أنه كان هناك صلاة على شفتيه. كلمات من المزمور 22. ولكننا نقرأ أيضًا أنه قال: “أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون”.

بينما كان دمه يُسكب، والرمح الذي أُدخل في جنبه عندما كان دمه يُسكب، كان ذلك أكبر ظلم. ما حمله آنذاك كان أكبر ظلم يمكن أن يُفعل له. وقال: اغفر لهم يا أبتاه، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. كيف يمكن أن يكون هذا مطلوبًا من الله وأنه بهذه الطريقة تُسدد الدين؟ لا شيء من ذلك، بل زادت خطية الإنسانية! لم يكن للإنسانية مثيل، فقط عندما قاموا بأكبر ظلم، أي بتثبيت ابن الله على الصليب. وحينئذ قد أكمل الله ما كان يصلى يسوع من أجله. أغفى عنهم. إلى أي مدى تمتد مغفرة الله؟ يجب أن تنظر إلى صليب جلجثا. كم يحب الله هذا العالم؟ الصليب يثبت ذلك! ليس إلهًا مطالبًا، بل إلهًا ممنحًا وبالتالي إلهًا غافرًا. هل ترى فكرة مختلفة تمامًا؟ ونعم، هذا يقودنا أيضًا إلى طبيعة معنى خدمة الذبيحة بشكل عام.

أعني خدمة الذبيحة كما كان مفروضًا في شريعة موسى بكل تفاصيلها. لكن كل ذلك يحمل فيه بُعد نبوي. أعني، كان ذلك حيوانًا ويجب أن يكون حيوانًا سليمًا، حيوانًا بريءًا، بالطبع، حيوانًا سليمًا. وبعد ذلك تم ذبحه. ولكن في الواقع، هذا ظلم، أليس كذلك؟ إذا كنت تذبح حيوانًا سليمًا. نعم، الذبح كان ذاك الوقت ليس القربانة هنا، وغالبًا ما يُعتقد. لا، ذبح تلك الحيوانات ليس هو القربانة. كان هذا يسبق القربانة. أولاً كانت الذبحة، وهذا في الواقع إثم. بعد الذبح يأتي على المذبح ويُرفع ويصعد ليكون رائحة طيبة. انظر، وهذه هي القيامة. أقصد نبويًا ذلك. قربان الرب يسوع المسيح هو قيامته من بين الأموات. مات. كانت هذه هي الخطيّة في الأساس. حين تُعتبر هو كخطيئة. ثم تم رفعه على الصليب. لقد قرأنا ذلك للتو في 2 كورنثوس 5.

أصبح خطيئة، الخطيئة التي عاملها الإنسان والله سمح لذلك أن يحدث. الآن نأتي إلى نقطة أخرى وهذا يُحدثنا أيضًا بشكل طبيعي عن المقطع الكتابي الذي قرأناه للتو. وهذا هو السوء التفسير الخامس. كنت قد أستطعت أن أصنع عشرة منها. ولكن حسنًا، لأن هناك الكثير للقيام به هنا. وكما تفهمون، ونشعر جميعًا بذلك عندما نتحدث عن هذه الأمور ونتحدث عن موت السيد يسوع المسيح. ثم نتحدث عن قلب إيماننا. السوء التفسير الخامس! يقول البعض: “على الصليب تكفّل الله مع العالم”. مرة أخرى، هذا غير صحيح، هذا ليس ما تقوله الكتاب المقدس. هل تعلم ماذا يقول الكتاب المقدس؟ أنه من خلال الصليب يكفّل الله العالم لنفسه.

وهنا يجب أن تكون حذرًا قليلاً لفهم المعنى بشكل صحيح. هل تتطابق الفكرة مع ما يعتقده الناس؟ هل الله كان يطلب رضا؟ هل هذا هو التفسير؟ تم تحقيق طلبه وبالتالي تم تكفل الله؟ كان يكفّلون أنفسهم مع العالم؟ لا، أبدًا لا تقول الكتاب المقدس بطريقة معاكسة دائمًا. لم يتكفل الله بنفسه مع العالم، بل الله يتكفّل بالعالم لنفسه. بالضبط على العكس. انظر، وهنا يجب أن تعرف جيدًا ما يعني الكفالة أيضًا. هل هو صحيح ما يعتقده الناس؟ ألهانا الله؟ هل تم استيفاء طلبه، وأُقيم الله؟ لا، في الواقع لم يكن الله أبدًا عدوانيًا. الله يحب خلقه، بلا قيود! لماذا؟ إنه خلقه! عالمه!

إنه عمل بيديه. لا يُقدم الله أبدًا كعدو ولم نقرأ في أي مكان أن الله قام بالتصالح. أبدًا. يتصالح الله مع العالم بنفسه. لماذا؟ لأن العالم عدواني. نعلم ذلك جميعًا. أعني، منذ القدم يشك الإنسان في الله، وهذا ما نراه في حديقة عدن. كانت أيضًا الكذبة التي تم نطقها التي قيلت: لا يجوز لكم أن تأكلوا من هذا الثمر لأن الله يريد أن يحجب عنكم شيئًا. الشك! الله ليس جيدًا، لا يمكن الوثوق به هو الفكر لدى الإنسان. وفي الواقع، هذه هي الاتهامات الكبيرة ضد العالم، أليس كذلك؟ أن هناك إلهًا يجب أن يكون موجودًا، نعم، يبدو ذلك منطقيًا وواضحًا. ولكن لماذا لديه البشر مشاكل كثيرة مع الله؟ لا نريد أن نؤمن به، لأننا لا نعتقد أنه جيد.

لأنكم جميعًا تعرفون هذا السؤال. لماذا لا يؤمن الإنسان بأن الله جيد؟ إذا كان الله هو الواقع، إذا كان الله جيدًا، لماذا؟ حسنًا، ملئها بما تريدون. لا أحتاج حتى إلى ملئها، لأنكم تعرفون. أنتم تعرفون بالضبط كيف يبدو اتهام العالم. لماذا ثم كل هذا الألم؟ لماذا هذا المعاناة؟ لماذا الموت والحزن والبؤس وما إلى ذلك؟ لماذا؟ إذا كان الله جيدًا، لماذا هذا الشر؟ إن الإنسان بسبب ذلك قد تبعد عن الله. لا نؤمن به. لا نثق به. لأنه يسمح بكل هذا الأمر. ثم نقول، إما أنه ليس إلهًا. لكن نعم، إذا كان الأمر كذلك، فليس لديك الكثير من الفائدة. ثم يفلت الأمور من يديه. أو نقول، إذا كان إلهًا جيدًا يسمح بكل هذا، فلا يمكن أن يكون جيدًا. أيضًا إشتباه ضخم، لكن هذا ليس هو الموضوع الآن. النقطة هي أن الإنسان هو عدو ومبعد عن الله. هذا مجرد حقيقة.

وما يفعله الصليب هو رائع. لم يتم التصالح بالله على الصليب أو أن الله تصالح نفسه. لا، الصليب هو الوسيلة التي يجعل بها الله الأعداء أصدقاء. لماذا؟ لأن الصليب هو الدليل النهائي على حب الله. الدليل على أن حبه ليس صغيرًا ولا يمكن تدميره. بلا قيود. بالضبط عندما تعرض ابنه لأكبر ظلم. بالضبط عندما أثبت الله حبه. أظهر الله أنني أحب البشرية. وسأثبت ذلك أيضًا. والآن سننتقل إلى 2 كورنثوس الخامسة. ما معنى كلمة “التصالح”؟ هل تعني أن الله تصالح مع العالم؟ إذا قلت ذلك، آسف، فلم تفهم حقًا ما هو التصالح! مرة أخرى، حتى لم نتحدث عن نطاق التصالح بعد.

إذا كنت لا ترى بعد ما هو التصالح حقًا، فإنك تقوم بالتنازل عن صورتك لله. ربما سأقول شيئًا عن ذلك لاحقًا، ولكن على أي حال أريد قراءة هذا النص. هناك يأتي من الآية 18. ومع ذلك، يقول بولس، إن كل شيء من الله. الذي صالحنا إلى نفسه بواسطة المسيح. لم يتصالح الله مع العالم. لا، إنه صالحنا إليه. لم يتصالح هو معنا، ولكنه صالحنا إليه. كيف؟ بواسطة المسيح. أقرأ المزيد: ويعطينا خدمة التصالح.

 

هو: ما هي هذه خدمة التكفير؟ حسنًا، كيف قام الله في المسيح بتصفية العالم إلى نفسه، ليس أن يتصالح مع العالم، ولكن كيف قام الله في المسيح بتصفية العالم إلى نفسه. إنها نشاط مستمر.

هل ترون؟ وما زال مستمرًا.

فلنقل ذلك. طالما هناك حتى عدو واحد في الخلق بأسره. لا تكتمل التكفير. سأخبرك، إن الله سيكمل عمله! إنه سيصفي العالم إلى نفسه. كيف؟ عن طريق الصليب أو في المسيح وعن طريق المسيح. كيف قام الله في المسيح بتصفية العالم إلى نفسه. حتى أكبر ظلم لا يمكن لله أن يمنعه في محبته. وبالضبط هذا الصليب يثبت حبه وهذا دليل على حبه، هذا يجعل كل مخلوق، العالم بأسره، في النهاية يصبح أحباء له. وهذا هو ما يفعله الله. تنويه، الله يصفح. لا نحن نصفح. لا يقال إننا تصالحنا مع الله. لا، لا يوجد ذلك. الله يصفح. هذا هو الجميل. هذا رائع في الرسالة الكتابية، البشارة. إنها إعلان. الله يصفح!

ليس، إنه يصالح نفسه مع العالم، لا! إنه يصالح العالم مع نفسه. والدليل؟ إنه صليب جلجثة! يقال هنا أيضًا كيف قام الله في المسيح بتصفية العالم إلى نفسه، لا يحسب لهم الزلات، الإساءات. ماذا يقال دائمًا عن هذا الصليب؟ نعم، تم تقديم حساب الله للمسيح على وجه الحقيقة. هنا يقال بالضبط العكس. إنه لا يحسب للإنسان والعالم الزلات. وسأخبرك أنه قد قدم الدليل. أن الله لم يحسب للعالم أكبر ظلم قام به. تم تقديم هذا الدليل عندما تم دحرجة الحجر بعيدًا بعد ثلاثة أيام، عندما أيقظ الله ابنه. لماذا هذا دليل؟ لأنه قام بإيقاظ تلك العالم التي قتلت ابنه قبل ثلاثة أيام، لإعطاء الحياة. لأنهذا ما تقوله الكتابة. بفعل قيامته ستحصل جميع البشر على الحياة.

وبهذا قد أثبت الله أن حبه لا يمنعه حتى أكبر خطيئة. بل على العكس. إنه الدليل النهائي على حبه. وهكذا يصفح الله العالم بأسره. عندما تعرف مرة واحدة ماذا في قلب الله والنية هي أن يخلص الله هذا العالم، بالضبط عن طريق الذي قتل العالم، فإنك تعلم فورا عندما ترى ذلك حقًا. الله يحب خليقته. بلا شروط. هذا الحب لا يمكن فقدانه بأي عمل. رائع أليس كذلك أن نمتلك إلهًا كهذا. ويقال هنا في هذا المقطع الكتابي: وجعل فينا كلمة التكفير.

 

وقال تبارك اسمه، هل نحن سفراء للمسيح. جميل كما يقول بولس. نحن سفراء لله. لماذا؟ حسنًا، لأن كلمة قد وُثِقت لنا. لقد وضع فينا كلمة التكفير. وماذا نقول للعالم؟ أن الله طالب بالعدالة؟ وأن غضبه كان يجب أن يهدأ أو أنه يجب أن يتم دفع الدين أولاً لأنه لا يمكن أن يغفر خلاف ذلك. إذًا، قمنا بعمل كاريكاتير للصليب. لقد وضع فينا كلمة التكفير والآن نحن سفراء الله. كما لو كان الله يستنجد بنا. نحن نتوسل نيابة عن المسيح، تصالحوا مع الله. تصالحوا مع الله. نشير إلى صليب جلجثة. ماذا فعل العالم هناك بابن الله، كما كان متوقعًا بالمناسبة. بالطبع، هذا أمر مهم. ما فعله العالم بابن الله وكيف لم يحتسبه الله ولم يقم بتصفيته وتوفيره. ولكن بالضبط ثلاثة أيام لاحقًا أيقظ ابنه ويقول من خلاله سأنقذ هذا العالم.

ولا حتى قتل الابن يمكن أن يمنعني من ذلك. يجب علي أن أفكر على الفور في جميع قصص الكتاب المقدس، خاصة قصة يوسف. أنتم تعرفون، إخوته، ألقوه في البئر. انتهى الأمر. وماذا حدث؟ حسنًا، تعرفون القصة في النهاية. في النهاية يأتي يوسف على العرش. لم يكن للإخوة علم بذلك وينحنون له بعد سنوات. وماذا فعل يوسف لإخوته؟ أعطاهم حبوبًا. في الجوع، لكانوا قد ماتوا جوعًا بدونه. أعطاهم الحياة. ها هو التكفير. لقد قتلوا أخاهم. على الأقل، هكذا اعتقد يعقوب الأب. وأخاهم، الذي يقول: أنا يوسف. وأعطاهم طعامًا وأعطاهم الحياة. حسنًا، هذا هو بالضبط صورة ليوسف الحقيقي. هكذا يصالح الله العالم مع نفسه.

لذا دعوا جميع الأصوات تسكت، رجاءً، التي تقول إن غضب الله تم هدوؤه هناك. إنها كاريكاتير. لا تقولوا ذلك. بل الله يصالح العالم مع نفسه وهذا جانب وطريقة تمامًا مختلفة عما يعرضه لنا التقليد. آمل أنني على الأقل قد أوضحت ذلك قليلا في هذه الدراسة.

Spaans:

También desde mi parte, buenos días a todos, damas y caballeros, mejores amigos, niños y niñas, hermanos y hermanas. Bueno, con eso creo que he abarcado a casi todos. Esta mañana vamos a poner a trabajar nuestros cerebros. Haciendo una pregunta que quizás no estás acostumbrado a hacer, porque tal vez se considera algo obvio. Ya saben cómo es. Las cosas obvias no se cuestionan. Se dan por sentado. Pero hoy vamos a hacer precisamente eso. Porque tan obvio como suele presentarse, en realidad no lo es. Vamos a hablar especialmente sobre la pregunta: ¿Se pagó nuestra deuda en la cruz del Gólgota? ¿Qué piensas? ¿Quién dice que sí? Admito que la formulación de la pregunta ya es un poco sugestiva. Pero, ¿qué piensas?

¿Quién dice que sí? Admito que no lo planifiqué tan bien. Creo que si lo hubiera hecho de otra manera, más dedos se habrían levantado. Por supuesto, ya no se atrevieron. Totalmente injusto, por cierto, porque simplemente están dando la respuesta que creen que es correcta. Pero bueno, vamos a examinarlo detenidamente. Porque sí, si tienes antecedentes cristianos de iglesia tradicional, esta es una idea muy obvia. Bueno, lo de nuestra deuda aún está por verse porque mucha gente tiene problemas con eso. Porque luego viene la pregunta siguiente. ¿Él también pagó por mi deuda? Pero en realidad, eso no es lo importante ahora. Se trata más de si en la cruz pagó una deuda. ¿Tenía la cruz el significado de un pago de deuda? Permítanme llevarlos a la Catecismo de Heidelberg, aunque hay muchas denominaciones aquí y en el país que también lo mencionan domingo tras domingo.

Lo que estoy mostrando ahora es un libro de enseñanza calvinista. Yo mismo crecí con él y consta de capítulos llamados domingos, en total 52 domingos. A lo largo del año, puedes consultar este libro con preguntas y respuestas, y estas también se explican. Veamos la pregunta cuarenta del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿Por qué Cristo tuvo que humillarse hasta la muerte? ¿Por qué? Y la respuesta es así: Porque debido a la justicia y verdad de Dios, no podía pagarse de otra manera por nuestros pecados que mediante la muerte del Hijo de Dios. Entonces, la muerte del Hijo de Dios. Eso fue un pago por nuestros pecados. ¿Y por qué fue eso? Bueno, fue debido a la justicia de Dios. El derecho de Dios exigía el pago de la deuda. Continuaré con un predicador evangélico en Estados Unidos, un conocido apologista cristiano, alguien que defiende la verdad de la fe cristiana.

Jos McDowell escribió en el librito “Modern and Carpenter”: cuando él, y se refiere a Jesús, fue a la cruz. Hace casi 2000 años, un Dios santo y justo desató Su ira sobre Su Hijo. Y cuando Jesús dijo: “Consumado es”, la naturaleza justa de Dios quedó satisfecha. Luego continúa un poco más. Podrías decir que en ese momento, Dios obtuvo permiso para tratar a la humanidad con amor sin tener que destruir a un ser humano pecador. Este pensamiento, esta idea está profundamente arraigada en nuestro ADN cristiano tradicional, podría decirse que está entrelazada. Y todos conocemos la expresión: él murió por nuestros pecados. Sí, pero ¿por qué? Bueno, aquí se explica.

Acabo de leer de la catequesis y ahora de un libro de un teólogo evangélico. Es tan general, así es como se piensa cuando se explica el significado de la cruz. Jesús tenía que morir. ¿Por qué? Teníamos deuda. El hombre era culpable. Y esa deuda debía pagarse, porque Dios es justo. No es solo amoroso, como siempre se dice. Dios no es solo amoroso. Dios no puede perdonar fácilmente. No, sería misericordioso. Eso sería injusto, piensan. Y Su justicia exigía una compensación, una satisfacción. En teología se habla de reconciliación mediante satisfacción. Ese término no se encuentra en las Escrituras, pero la justicia de Dios debía ser satisfecha. Y lo que se dice es que en la cruz, ¿se pagó la deuda? La deuda que la humanidad, el mundo no podía pagar, la pagó en lugar de nosotros. Tampoco encontrarás la palabra “en lugar de” en la Escritura.

Por supuesto, podrías hacer la pregunta de inmediato. ¿Dónde está el perdón entonces? Imagínate. Me debes €100. No puedes pagarlo. Ahora, tu vecino es una persona muy amable y, además, tiene suficiente dinero. Viene hacia mí y dice: “Pagaré esos €100 de mi vecino, de ti”. Entonces, la deuda está pagada. ¿Tengo que perdonar aún la deuda? ¿Verdad que no? Si una deuda se paga, el acreedor ya no tiene que perdonar a la persona, ¿verdad? ¡Eso sería extraño! Precisamente cuando una deuda no se paga, el acreedor puede perdonar la deuda. En resumen, en el ejemplo anterior, de hecho, no hay perdón. La deuda está pagada y todo el concepto de perdón se ha vuelto vacío. Sí, ¿cómo se lee eso en la Biblia? Es conocido en la oración del Padre Nuestro que dice: “Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores”.

¿Lo hacemos así? Imagina, tu hijo. Ha hecho algo mal y debería ser castigado por eso. Dices: Sí, soy justo, debo castigarte. No puedo dejar nada impune o ignorar. Ahora el hermanito dice: Oye papá, ¿sabes qué? No lo castigues a él, castígame a mí. Está bien, está bien, ¡te castigo a ti! Y una vez que he castigado al hermanito, entonces estoy satisfecho y digo: ya no necesito castigar a ese otro niño. Tú dices, eso me parece absurdo, y también lo creo. Pero es la representación con la que en general hemos crecido y que realmente forma la base de la explicación de la cruz del Gólgota. Y les diré, esto es realmente una caricatura enorme. Y lo que es más, nos impide comprender verdaderamente el verdadero significado de la cruz del Gólgota.

Me gustaría señalar algunas ideas equivocadas al respecto y luego llegaremos a ese pasaje de la Escritura que acabamos de leer juntos. Se dice que Jesús llevó en la cruz el castigo de Dios y se extrae de Isaías 53. Esa es esa profecía conocida en la que Isaías predice cientos de años antes que el Hombre de dolores, alguien del pueblo de Israel, sufriría y sería llevado como un cordero al matadero, como una oveja muda ante sus trasquiladores. Una profecía muy exacta, también una predicción. Se lee en ella el castigo que nos trae paz, estaba sobre Él. La gente piensa en el castigo de Dios, pero eso no está en absoluto en el texto.

Y aún más, toda esa sección trata sobre lo que el pueblo de Israel le hizo. Es decir, Jesús llevó en la cruz, de hecho, el castigo, pero fue el castigo que las personas le infligieron. Fue Herodes, fue el Sanedrín. Fue Pilato quien pronunció la pena de muerte sobre Él, y esa pena fue la que Él llevó. Esa es una idea completamente diferente. Otra equivocación es que Jesús llevó el castigo por nuestros pecados. Pero la gente llena algo que no está en las Escrituras, ¡pero las Escrituras son determinantes! Jesús llevó, de hecho, nuestro pecado. Lo encontramos también en las Escrituras. Me refiero a 1 Pedro 2:24.

Él llevó en la cruz nuestros pecados, es decir, llevó y soportó todo lo que el mundo le hizo. Nos incluimos en eso. Llevó todo lo que le hicimos. Entonces, no fue el castigo de Dios por nuestros pecados, sino que llevó nuestros pecados. Es decir, lo que le hicimos. Todo eso era pecado. En ese único día, lo que sufrió cuando lo llevaron a la cruz. Eso es lo que llevó, eran acumulaciones de injusticia y crímenes. A pesar de que todo esto fue pronunciado oficialmente en la profecía.

Fueron crímenes. El Hijo de Dios fue crucificado. Es el mayor pecado o la mayor acumulación de pecados que realmente haya ocurrido en la historia del mundo. Lo mejor que Dios dio, ¿qué hizo la humanidad? ¡La humanidad lo clavó en la cruz! Ese fue el castigo que las personas le infligieron. Con eso, llevó nuestros pecados.

Otra equivocación: Jesús pagó nuestra deuda a Dios. Ahora debemos prestar mucha atención, porque la idea de pago y un precio, en sí misma, es muy bíblica, pero debes prestar mucha atención. Leemos esto en las Escrituras en más de un lugar. Me refiero a 1 Timoteo 2, donde leemos que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, quien se dio a sí mismo como rescate por todos. Ahora no estamos hablando de la extensión de esa reconciliación.

Ahora se trata de la naturaleza de ese precio. ¿Qué precio pagó entonces? Bueno, dicen, ¡nuestra deuda con Dios! Eso es simplemente incorrecto, él pagó el rescate y eso es una gran diferencia. Puede que pienses, ¿no estás yendo demasiado lejos? No, es mi respuesta, ¡absolutamente no! Esta es realmente una gran diferencia. Porque, si él pagó la deuda, ¿no pagó el precio a Dios, verdad? Si esa era la idea. Pero en un rescate, la idea es precisamente que murió, es decir, para liberarnos. Un rescate se paga a quien te tiene prisionero. ¿Verdad? Si estás prisionero. O, digámoslo de otra manera, si te secuestran y los secuestradores piden un rescate. Y una vez que se paga el rescate a los secuestradores, estos deciden liberarte. Pero no estábamos prisioneros por Dios. Al contrario, Dios nos liberó precisamente hacia Él.

Así que en el caso de ese rescate es la idea de que se pagó un precio, a saber, a aquel que nos tenía prisioneros. Y ahora podrías seguir preguntando al respecto. No lo haremos por ahora, ya que eso sería realmente ir demasiado lejos. Pero la idea es principalmente que él pagó el precio a la muerte. Esto se personifica. De hecho, estamos hablando de una metáfora cuando se trata del pago, ya sea un rescate o un pago de deudas. Es una metáfora, es una comparación, pero hay que hacerla correctamente. Mira, todos éramos mortales. Atrapados en la muerte y, por lo tanto, también en el pecado. Y lo que hizo el Señor Jesús, él murió, pagó así un precio a la muerte. ¿Por qué? Bueno, para poder vencer a la muerte. Solo al morir, ese fue el precio que pagó. Al morir, pudo vencer a la muerte y, por lo tanto, traer la vida a la luz y dársela a todos.

Con eso pagó el rescate. Su muerte fue un rescate para liberarnos. Y sí, ahora llegamos a otra malinterpretación que también está directamente relacionada, y es que se dice: ¡Dios exige el derramamiento de sangre! ¿Por qué? Para poder perdonar. Ahora, no quiero llegar al punto de que la gente tenga la idea de un vampiro que solo está satisfecho cuando hay sangre. No quiero hacer esa caricatura, pero esto realmente no es como lo presenta la Escritura. Por cierto, esto se basa en una palabra de la Biblia. Por eso quiero mencionarlo y destacarlo en este estudio. Mira, está escrito en Hebreos nueve. Allí se explican los sacrificios y el servicio del sacerdote, etc. Y luego, entre líneas, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos nueve, versículo 22. Y lo que la gente dice entonces es: ¿Ves?, Dios necesita ver sangre primero.

Tenía que haber un pago por la culpa, de lo contrario no puede haber perdón. Este versículo juega un papel clave en esto. Pero también aquí debo decir que esto es una inversión de cómo realmente es, porque en realidad es así: Dios demuestra perdón mediante el derramamiento de sangre. No es que exija el derramamiento de sangre para poder perdonar. No, a través del derramamiento de sangre en la cruz o mediante la muerte del Señor Jesús, Dios demuestra hasta qué punto llega su perdón. Incluso cuando crucifican a su Hijo en la cruz, sigue siendo todo amor perdonador. Ese derramamiento de sangre demuestra su amor y, por lo tanto, también su perdón. Lo que sucedió ese día, en ese decimocuarto día de Nisán, el día en que el Cordero fue sacrificado. Cuando Jesús fue clavado en la cruz. Todos sabemos que había una oración en sus labios. Palabras del Salmo 22. Pero también leemos que dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.

Mientras su sangre era derramada, la lanza que le clavaron en el costado cuando su sangre era derramada, eso fue la mayor injusticia. Lo que llevó en ese momento fue la mayor injusticia que le podía ser hecha. Y él dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. ¿Cómo es posible que Dios lo exigiera y que con eso se pagara la deuda? Nada de eso, ¡la deuda de la humanidad fue aumentada! Increíble. La humanidad nunca fue tan culpable como cuando cometieron la mayor injusticia, clavando al Hijo de Dios en la cruz. Y entonces, Dios cumplió lo que Jesús oró. Les perdonó. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Tienes que mirar hacia la cruz del Gólgota. ¿Cuánto ama Dios a este mundo? ¡La cruz lo demuestra! No es un Dios exigente, sino un Dios dador y, por lo tanto, también un Dios perdonador. ¿Ves una idea completamente diferente? Y sí, eso también nos lleva, naturalmente, al significado del sacrificio en general.

Me refiero al sacrificio como estaba prescrito en la ley de Moisés en todos sus detalles. Pero todo eso es profético. Quiero decir, era un animal, y tenía que ser un animal sin defectos, inocente, por supuesto, un animal sin defectos. Y luego se sacrificaba. Pero en realidad, eso es una injusticia, ¿verdad? Cuando sacrificas a un animal sin defectos. Sí, el sacrificio, por cierto, no era el acto de sacrificar, se piensa con frecuencia. No, el sacrificio del animal no era el acto de sacrificio. Eso ocurría antes del sacrificio. Primero se sacrificaba, eso es básicamente pecado. Luego, después del sacrificio, se colocaba en el altar y se levantaba, ascendiendo como un olor fragante. Mira, eso es la resurrección. Quiero decir proféticamente. El sacrificio del Señor Jesucristo es su resurrección de entre los muertos. Él murió. Eso fue el pecado por excelencia. Entonces fue hecho pecado. Acabamos de leerlo en 2 Corintios 5.

Fue hecho pecado, el pecado que la humanidad le hizo, y Dios lo permitió. Ahora llegamos a otro punto y eso también nos lleva al pasaje que acabamos de leer. Y esa es la quinta malinterpretación. Podría haber hecho diez, claro, porque hay mucho en juego aquí. Y lo entienden, y todos lo sentimos cuando hablamos de estas cosas y hablamos de la muerte del Señor Jesucristo. Estamos hablando del corazón de nuestra fe. ¡La quinta malinterpretación! Se dice: “En la cruz, Dios se reconcilió con el mundo”. Nuevamente, incorrecto, esto no es lo que dice la Escritura. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que mediante la cruz, Dios reconcilia al mundo consigo mismo.

Y también ahora es necesario tener cuidado para comprender bien el significado. ¿Es cierto lo que la gente piensa? ¿Dios recibió satisfacción? ¿Esa es la explicación? ¿Se cumplió su exigencia y luego Dios fue reconciliado? ¿Se reconcilió con el mundo en ese momento? No, nunca dice la Escritura de esta manera, sino siempre exactamente al revés. No fue que Dios se reconcilió con el mundo, sino que Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Exactamente al revés. Mira, y entonces debes entender bien lo que significa reconciliarse. Reconciliarse significa que hay dos partes en conflicto, por cualquier razón. Hay conflicto, hay enemistad o alienación. Cuando hay reconciliación, vuelven a ser uno. Los enemigos se convierten en amigos o amantes. Eso es reconciliación. Pero la verdad bíblica no es que Dios era hostil y que Dios exigía satisfacción. No, la verdad es que Dios nunca fue hostil. ¡Dios ama a su creación, incondicionalmente! ¿Por qué? ¡Es su creación! ¡Su mundo!

Es obra de Sus manos. Dios nunca se presenta como un enemigo y nunca leemos que Dios se reconcilió. NUNCA. Dios reconcilia al mundo consigo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil. Todos lo sabemos. Quiero decir, desde tiempos inmemoriales, la humanidad desconfía de Dios, ya lo vemos en el jardín del Edén. También fue la mentira que se pronunció que sonaba como “no puedes comer de ese fruto porque Dios te está ocultando algo”. ¡Desconfianza! Dios no es bueno, no se puede confiar en Él, es el pensamiento de la humanidad. De hecho, esa es la gran acusación del mundo, ¿verdad? Que tiene que haber un Dios, sí, eso parece bastante lógico y claro. Pero, ¿por qué la humanidad tiene tantos problemas con Dios? No lo queremos, porque no creemos que Él sea bueno.

Porque todos conocemos esta pregunta. ¿Por qué la humanidad no cree que Dios es bueno? Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué? Bueno, sí, llénala como quieras. Ni siquiera tengo que llenarla, porque tú lo sabes. Sabes exactamente cómo suena la queja del mundo. ¿Entonces por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué el maltrato y la aflicción y la tristeza y la miseria y así sucesivamente? ¿Por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces ese mal? Mira, la humanidad se ha alienado por eso de Dios. No le creemos. No confiamos en Él. Porque permite que todo esto suceda. Luego decimos, o no es un Dios. Pero sí, entonces no sirve de mucho. Entonces se le va de las manos. O decimos, si un buen Dios permite que eso suceda, entonces no puede ser bueno. También un malentendido enorme, pero ahora no se trata de eso. El punto es que la humanidad es hostil y está alienada de Dios. Es un hecho.

Y lo que hace la cruz es increíble. No fue en la cruz donde Dios fue reconciliado o se reconcilió Dios. No, la cruz es el medio por el cual Dios convierte a enemigos en amigos. ¿Cómo es eso? Porque la cruz es la prueba máxima del amor de Dios. La prueba de que su amor no es pequeño y no se puede destruir. Incondicional. Justo cuando su hijo sufrió la mayor injusticia. Justo entonces Dios demostró su amor. Dios mostró que ama a la humanidad. Y voy a ir ahora a 2 Corintios 5. ¿Qué significa esa palabra de reconciliación? ¿Que Dios se reconcilió con el mundo? Si lo dices así, lo siento, ¡realmente no has entendido qué es la reconciliación! Nuevamente, ni siquiera estamos hablando de la extensión de la reconciliación.

Una vez que ya no ves lo que realmente es la reconciliación, estás comprometiendo tu concepto de Dios. Tal vez diga algo más al respecto, pero por ahora quiero leer esto. Aquí está desde el versículo 18. Sin embargo, Pablo dice que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. No es que Dios se reconcilie con el mundo. No, Él nos reconcilia consigo mismo. No es que Él se reconcilie con nosotros, sino que nos reconcilia consigo mismo. ¿Cómo? a través de Cristo. Sigo leyendo: y nos dio el ministerio de la reconciliación.

Luego continúa Pablo. Esta es una representación bastante literal del texto, por lo que puede que no coincida completamente con su traducción. Entonces, ¿cuál es ese ministerio de reconciliación? Bueno, cómo Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no reconciliándose Él mismo con el mundo, sino cómo Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Es una actividad en curso.

¿Lo ve? Y aún está en curso.

Permítame decirlo así. Mientras haya al menos un enemigo en toda la creación, la reconciliación no está completa. Les diré, ¡Dios va a terminar su obra! Va a reconciliar al mundo consigo mismo. ¿Cómo? A través de la cruz o en Cristo y por Cristo. Cómo Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Incluso la mayor injusticia no pudo detener a Dios en Su amor. Y justamente esa cruz prueba Su amor, y esa prueba de Su amor hace que cada criatura, todo el mundo, eventualmente se convierta en amante de Él. Y eso es lo que hace Dios. Preste atención, Dios reconcilia. No nosotros reconciliamos. No dice que nos hayamos reconciliado con Dios. No, eso no dice. Dios reconcilia. Eso es lo hermoso. Eso es asombroso del mensaje bíblico, la noticia. Es una declaración. ¡Dios reconcilia!

No, Él no se reconcilia con el mundo, ¡no! Él reconcilia al mundo consigo mismo. ¿Y la prueba? ¡Esa es la cruz de Gólgota! También dice aquí cómo Dios, en Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, sus ofensas. ¿Qué se dice siempre sobre esa cruz? Sí, de hecho, allí es donde la factura de Dios se presentó a Cristo. Aquí dice exactamente lo contrario. Las transgresiones de la humanidad y del mundo no se les imputaron. Y les diré que ha dado pruebas. Que Dios no imputó al mundo la mayor injusticia que cometió. La prueba se dio cuando, tres días después, la piedra fue retirada y Dios resucitó a Su Hijo. ¿Por qué es una prueba? Porque resucitó a ese Hijo para darle vida a ese mismo mundo que tres días antes había matado a Su Hijo. Porque eso es lo que dice la Escritura. A través de Su resurrección, toda la humanidad recibirá vida.

Y así Dios demostró que ni siquiera el pecado más grande detiene Su amor. Al contrario, es la prueba última de Su amor. Y así Dios reconcilia al mundo entero. Cuando entiendes lo que Dios tiene en Su corazón y Su intención de salvar a este mundo, precisamente a través de Aquel que el mundo mató, sabes de inmediato cuando realmente ves eso. Dios ama a Su creación. Incondicionalmente. Ese amor no se puede perder por ninguna acción. Es maravilloso tener un Dios así. También dice en este pasaje: “y nos dio el ministerio de la reconciliación”.

Dice a favor de Cristo, entonces somos embajadores. Hermoso cómo lo dice Pablo. Somos embajadores de Dios. ¿Por qué? Bueno, se nos ha confiado una palabra. Él ha puesto una palabra en nosotros. Y ¿qué le decimos al mundo? ¿Que Dios exigía justicia? ¿Y que Su ira debía ser apaciguada o que primero se debía pagar la deuda porque de lo contrario no podría perdonar? Entonces hemos creado una caricatura de la cruz. Él colocó en nosotros la palabra de la reconciliación y ahora somos embajadores de Dios. Como si Dios nos llamara a través de nosotros. Rogamos a favor de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Señalamos a la cruz de Gólgota. Lo que el mundo hizo allí con el Hijo de Dios, como estaba profetizado, por cierto. Por supuesto, es importante. Lo que el mundo hizo con el Hijo de Dios y cómo Dios no lo atribuyó ni lo imputó. Pero justo tres días después resucitó a Su Hijo y dijo a través de Él voy a salvar este mundo.

Y ni siquiera el asesinato del Hijo puede detenerme. Inmediatamente pienso en varias historias bíblicas, especialmente la de José. Ya sabes, sus hermanos lo arrojaron al pozo. Se libraron de él. ¿Y qué pasó? Bueno, conoces la historia al final. Al final, José se convierte en el líder. Los hermanos no sabían nada de esto y años después se inclinan ante él. Y ¿qué hace José con sus hermanos? Les da grano. En la hambruna, de lo contrario habrían muerto de hambre. Les da vida. Mira, eso es reconciliación. Ellos habían asesinado a su hermano. Al menos eso pensaba el padre Jacob. Y su hermano les dice: “Soy José”. Y les dio de comer y les dio vida. Bueno, eso es exactamente una imagen del verdadero José. Así es como Dios reconcilia al mundo consigo mismo.

Así que por favor, que todas las voces que dicen que la ira de Dios fue apaciguada se callen. Es una caricatura. No lo digas. Es precisamente Dios quien reconcilia al mundo consigo mismo, y eso es completamente diferente y un enfoque completamente diferente al que la tradición nos presenta. Espero haber podido aclararlo un poco en este estudio.