GoedBericht.nl logo
English Blog

transcript: was de zonde Gods plan?

Nederlands:

Een hele goedemiddag ook van mijn kant vrienden, goed elkaar weer hier te treffen. Wij gaan ons dit keer bezighouden met de vraag die hier achter mij geprojecteerd is, Was de zonde God’s plan? En waarom ik dat woord, de zonde, tussen aanhalingstekens heb gezet, dat heeft er mee te maken dat onder dat begrip diverse dingen kunnen worden verstaan, dat zal vanzelf nog duidelijk worden. Laten we eerst eventjes wat puntjes op de i zetten, zeg maar ter inleiding. Kijk, als we het hebben over de oorsprong van het kwaad, en soms gebruik ik die woorden zonde en kwaad min of meer als synoniemen van elkaar. Maar alles wat er naar de mens gesproken allemaal misgaat, wat ligt daar achter? Waar komt dat vandaan?

Want dit is eigenlijk één van de meest elementaire vragen die men zich ooit heeft gesteld. In feite een boek als Job gaat daar helemaal over. Waar komt dat vandaan en hoe moeten we dat duiden? En het is een van de grote mysteries, want zo wordt het dan toch benaderd in niet alleen de filosofie, maar ook met name wellicht in de religie. Gewoon alles wat zich op het moment dat je je vragen stelt over het bestaan en waarom het is zoals het is. En dat is toch het terrein waar zowel de wijsbegeerte als ook godsdienst zich mee bezighoudt? Ja, dan stuit je op op deze kwestie. Ook in het christendom wordt de vraag zelfs gemystificeert.

Want het idee daarbij is het. Het wordt ook expres, met opzet, vaag gehouden en de vragen daarover worden ontmoedigd. En als ik dat zo zeg, dan spreek ik ook uit persoonlijke ervaring. Want ik weet wel dat ik als jonge jongen in de Christelijke Gereformeerde Kerk met zulke vragen kwam. En mijn herinnering gaat eigenlijk alleen daarnaar terug. Dat altijd, ook als de predikant daar dan op inging, dat eigenlijk de de boodschap was. Als je die vraag dan voorlegde van nou, daar moeten we heel erg mee uitkijken om zelfs de vraag te stellen, want dat zou eigenlijk zelfs iets blasfemisch zijn om om je met zulke grootse vragen bezig te houden. Eigenlijk mag je de vraag niet stellen en het moet ook een raadsel blijven.

De meest elementaire vraag, daar moet toch een antwoord op zijn. Of in ieder geval iets dat, dat hart en hoofd bevrijden en richting geeft waar we het moeten zoeken. Maar de reden waarom men het mystificeert, Ja, ik ben er eigenlijk wel achter gekomen. Dat komt omdat er gewoon geen antwoord op is of men daarop geen antwoord heeft. De vraag zoals in de titel dia ook al gezien werd, was de zonde Gods plan. Het wordt ook eigenlijk zo neergezet als een strikvraag. En u weet wat een strikvraag is. Een strikvraag? Dat is een vraag die je eigenlijk niet kunt beantwoorden omdat of je nou met ja of met nee beantwoord. Want in feite is het een gesloten vraag, was het Gods plan? Je antwoord ja of nee. Maar in beide gevallen is het antwoord ja of nee. Onverteerbaar. Dat mag eigenlijk niet. Dat kan ook niet. Ga maar na. Was de zonde niet Gods plan? Dus het loutere feit dat wat er allemaal mis is gegaan en wat er mis is in de wereld van dood en verderf en ellende die mensen elkaar aandoen.

Maar het loutere feit dat God dat ook allemaal toelaat, dat gebeurt immers. Als dat niet Gods plan is, dan  zijn er twee opties. Dan heeft hij het of niet voorzien, dan is het ongeluk. Of hij heeft het niet onder controle gehad, dus dan heeft hij het wel voorzien. Maar hij had daar geen controle over… Maar u begrijpt wel dat in beide gevallen het antwoord een aanslag is en een onteering is van God. Want ja, in het eerste geval is hij namelijk niet alwetend als hij het niet voorzien heeft en in het tweede geval is hij niet almachtig, want hij had het niet onder controle. U begrijpt, als je dus de vraag negatief beantwoord. Was de zonde Gods plan. Nee, dan is dat óf een aantasting van Zijn alwetendheid of een aantasting van Zijn almacht. En dus moet het antwoord ja zijn.

Want als het antwoord nee is, dan is God in feite geen God meer, niet alwetend of niet almachtig. En was de zonde wel in Gods plan, dan is dat, nou laat ik het anders zeggen.

Juist binnen de reformatorische wereld, waar heel sterk de nadruk gelegd wordt op de soevereiniteit van God. Dat wil zeggen, God is de Alwetende en de Almachtige en een sterke hand die nooit mist tast. Daar vindt deze vraag nog wel weerklank, meer dan in de kringen waarin heel erg hoog opgegeven wordt over de menselijke vrije wil. Maar kijk, als de zonde wel in Gods plan is, dan zegt men van Ja, dat, dat kan niet, want dan maak je God de auteur van de zonde. En wat men daarmee bedoelt is, dat God het in zijn script tevoren zo heeft beschreven. Het moest zo zijn.

En men zegt als dat zo is, dat beschouwt men als blasfemisch, want dan is hij dus in feite een zondaar. Dan staat hij zelf aan de wieg van de zonde en dus is hij een zondaar en dat kan dus ook niet. Dus vandaar dat men dan zegt van ja, het antwoord kan niet nee en ja zijn. En dus moet je de vraag maar niet stellen, want we hebben er geen antwoord op. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer. Maar ik zal je dit vertellen. De conclusie die getrokken wordt is ten enen male niet correct! We houden ons hier bezig met bijbelstudie. Dat wil zeggen, we doen de Schriften open, we stellen ons vragen. Geen enkele vraag is in principe is gek.

Dit zijn zulke goede vragen. Ze zijn zo ter zake! Het zijn namelijk vragen waar een mens tegenaan loopt. Hoe kan dit nu? En vooral ook in verband met God? Hoe? Hoe verhoudt zich dit tot de de wijze waarop we God in de Bijbel leren kennen? Hoe verhoudt zich dit tot de God die werkelijk toch God is? Voor antwoorden hierover moeten we zijn bij Gods woord, de bibliotheek die ons is gegeven, die wij de Bijbel noemen. Maar goed, dan komen er allerlei vragen voorbij, zoals: wist God alles van tevoren? Maar is dat Überhaupt een echte vraag? Wist God alles van te voren? Eerlijk gezegd vind ik deze vraagstelling, als je dit werkelijk als een serieuze vraag beschouwt juist blasfemisch.

Wist God van tevoren… Pardon? NAM God een risico toen Hij de schepping schiep? Die vraag ben ik trouwens vaak tegengekomen. Toen God de schepping schiep, nam Hij een risico waarmee je dus eigenlijk ook zegt dat hij niet wist hoe het zou gaan in de toekomst. Iets is namelijk een risico als je niet weet hoe het zal uitpakken, dat betekent dus dat je ontwetend bent.

Als ik de beurs op zou gaan en ik zou weten hoe de koersen zouden verlopen voor ieder aandeel, dan loop ik geen risico als ik zou investeren of verkopen. Want ik weet immers hoe het zal gaan.

Heeft de zonde dan God verrast? U voelt wel aan, deze vragen hebben allemaal enigszins raakvlakken met elkaar. Moest God toen de zonde kwam overschakelen naar plan B? Zo niet, kan de zonde bedoeld zijn? En daaraan is dan direct een vraag gekoppeld, hoe kan een goede God het kwade inzetten? Als God goed is, hoe kan dat kwaad er dan zijn? Dat is eigenlijk een variant op die vraag waar we mee begonnen en waar het boek Job over gaat. Hoe kan dat? Dat is de vraag die in de wereld ook altijd gesteld wordt, zeker als als kwaad, ellende, moeite, ziekte, rampen op je pad komen.

Maar als God goed is, hoe kan Hij dit dan laten plaatsvinden? En zelfs als je zegt van ja maar hij laat het alleen maar toe… Wat ik ook altijd erg vreemd vind als je het zo zegt, hij laat het toe. Maar als hij in staat is om het te voorkomen, en hij doet het niet, dan is hij daar toch menselijkerwijs gesproken medeschuldig aan? God mede schuldig? Heeft God, want daar komt het in feite dan op neer, heeft God een plan met alles?

Heeft alles een bedoeling? Enzovoort. Nou, ik zal u dit vertellen. Ik heb een negental Schriftplaatsen vanmiddag voor u, en waarom negen? Het hadden er namelijk ook 25 kunnen zijn. Maar goed, ik wil een overtuigend bewijs geven voor het feit dat God inderdaad een plan heeft, een bedoeling heeft met alle dingen, inclusief het kwaad en de zonde. Laten we zo die Schriftplaatsen eens de revue passeren. Nummer één, Jesaja 46. En ik zeg er nog eens bij, de lijst had veel langer kunnen zijn. Maar deze zijn, als u het mij vraagt, heel duidelijk en het is aan u als luisteraar om het te checken of deze dingen waar zijn.

Ik vertel dat wat ik heb ontdekt in de Schriften en dat deel ik met u. En het is aan u, net zoals het mij ooit verging, om te checken. Klopt dat? Is dat waar? Is het in overeenstemming met de Schriften? Dat is uw taak dus! Oké!

Jesaja 46. Een geweldig hoofdstuk! Juist omdat in het boek Jesaja zo geweldig de glorie klinkt van Hem, die inderdaad de de hemel en de aarde gemaakt heeft en die de wateren mat in zijn holle hand, dat is trouwens een ander hoofdstuk in Jesaja, en die alle sterren bij name roept, etcetera. Nou, die God! En daar staat er: IK. Het is God zelf die hier aan het woord is bij monde van Jesaja. IK die van den beginne de afloop vertel en van ouds, wat nog niet is geschied, die zegt Mijn raad zal bestaan en ik doe al wat ik verlang. De tekst gaat verder, maar ik laat het hier even bij.

Omdat dit ene vers denk ik het punt al heel erg duidelijk maakt. Dit confronteert ons met een God die inderdaad nooit voor verrassingen staat, die namelijk vanaf de aanvang vanaf den beginne. Je zou ook kunnen zeggen vanaf het boek Genesis, dat in het Hebreeuws trouwens heet “Bereshit”. En dat betekent in den beginne, dus vanaf Genesis één vers één, gewoon vanaf de allereerste aanvang, vanaf toen reeds de afloop vertelde. Dus Hij wist bij aanvang hoe de afloop zou zijn. Kijk dan praten we niet alleen over een God die alwetend is, maar die kennelijk ook alles onder controle heeft. Die namelijk iets aanvangt, maar ook weet waarmee hij aanvangt. En sterker nog, hij weet ook hoe, dat waar hij mee begint, hoe dat uiteindelijk zal aflopen. IK, die van den beginne de afloop vertel en van ouds wat nog niet is geschied. God is degene die voorzegt. Trouwens, Genesis één is ook in feite al een hele blauwdruk, al die dagen van de heilsgeschiedenis. Dat is een onderwerp apart.

Maar ik bedoel daar ook dit mee te zeggen, dat in feite Genesis één al een voorzegging is in type, oké, maar niettemin een uitbeelding is van de weg die God zou gaan naar de nieuwe schepping. Deze schepping, die ook uiteindelijk eindigt in een geweldige Sjabbat, de zevende dag is dan zeker. En Hij zegt, Mijn raad zal bestaan en ik doe wat ik en ik doe al wat ik verlang. Dat woord raad heeft te maken met zijn bedoeling, de intentie, die zegt mijn raad zal bestaan en ik doe al wat ik verlang. Er is namelijk niets wat hem daarvoor weerhoudt. Hij staat aan het begin van alles. Hij heeft alles bedacht, Hij heeft alles gemaakt. Dus wat zou hem ooit kunnen weerhouden om te vervullen dat wat hem voor ogen staat? Voilà, ik vind het zo geweldig!

Dit is God, dit is wat Hij zelf verklaart te zijn. Dit is niet een een klein godje, nee, dit is de God, de Ene, de Plaatser van alles, de Almachtige, de Alwetende! Hij staat nooit voor verrassingen. Een verrassing is typisch iets voor een creatuur, voor een schepsel die inderdaad niet weet wat er gaat komen. En dan kun je verrast worden. Maar God staat nooit voor verrassingen. Hij is inderdaad almachtige. In Jesaja 46 vers 10 zegt dat glorieus. Als we één hoofdstuk terug openslaan, Jesaja 45, daar staat ook een geweldig woord. En ook daar is God weer zelf aan het woord bij monde van Jesaja. Want God spreekt daar in de eerste persoon enkelvoud.  En er staat in vers zes, midden in de zin: opdat men het weten vanwaar de zon opgaat (in het oosten) en waar zij ondergaat (in het westen).

Dat er buiten Mij niemand is. Ik ben Jahweh en niemand meer. En dan verduidelijkt Hij wat dat betekent, dat Hij Jahweh, de Ik ben is. Hij is de formeerde van het licht en de schepper van de duisternis. Die woorden zijn niet helemaal hetzelfde. Ik bedoel formeerder en Schepper. Hij creëert vanuit het niets en formeren doe je met bestaand materiaal, maar die nuance laat ik nu even rusten.

Waar komt het licht vandaan? Nou, Hij formeert dat. Waar komt de duisternis vandaan? Dat is het ontbreken van licht. De duisternis op zich is niks. Licht is iets, daar waar het licht afwezig is is het duister. Dus duisternis is het ontbreken van licht. Dat zou je ook van het kwaad kunnen zeggen trouwens. Kwaad is ook niks. Het is daar waar het goede ontbreekt. Er zijn meer van die begrippen…

Kou is ook niks. Warmte wel. Warmte is energie. Kou is juist het ontbreken van energie. Ok, we gaan verder.

De tekst van Jesaja 45: Formeerder van het licht en schepper van de duisternis, die vrede maakt, en het kwaad schept. Hij formeert het licht. Hij is de Schepper van de duisternis. Hij maakt vrede en Hij schept kwaad. Dat woord kwaad is in het Hebreeuws “Ra” of sommigen zeggen “Ro”, en dat is afgeleid van een werkwoord en dat betekent vermorzelen of verpletteren, kapot maken. Vandaar die relatie met het kwaad.

Wat ook interressant is is het woord zonde. Zonde betekent letterlijk doel missen. Zowel in het Hebreeuws als in het Grieks is dat het geval.

Ik refereer aan het boek Richteren. Je werpt een steen met een bepaald doel. En als je raakt, dan heb je dat doel bereikt. En als je het niet raakt, dan dan mis je het doel. In Bijbelse termen zou je dan zeggen dat je zondigt. In feite is dat niet eens een moreel begrip. Het wil gewoon zeggen, je mist het doel. Dat is wat zonde is. Kwaad is trouwens ook niet per se een moreel begrip. Je maakt iets kapot.

Soms is er een tijd van maken, soms is er een tijd van kapot maken. Dat doen wij mensen ook, en dan breng je het bij de vuilstortplaats ofzo. Of je sloopt iets. Sommige mensen zijn er erg goed in. Maar je sloopt dan iets, bijvoorbeeld een ruimte in je huis om het daarna opnieuw te maken.

Kwaad heeft te maken met vermorzelen. De verwoesting van Sodom en Gomorra door vuur en zwavel, ja, dat is kwaad.

Zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet? Staat in het bijbelboek Amos 3. Je leest heel vaak dat God kwaad doet als hij bijvoorbeeld zijn gerichten stuurt of zijn oordelen zend en in een crisis brengt. Crisis betekent trouwens gewoon oordeel. Maar oké, dat is dat woord “Ra”  afgeleid van vermorzelen en waarmee dus gezegd is ook kwaad is een creatie van God. In feite zou je ook hier weer moeten zeggen, natuurlijk! Is er iets dat zichzelf kan creëren? Natuurlijk is het een creatie van God en dat is ook een heel boeiend gegeven. Kwaad is ook altijd het contrast met goed. En het is zelfs zo de eerste keer dat het woord kwaad gebezigd wordt in de Bijbel. Dat is in Genesis twee. Dan lees je dat God een boom in de hof plaatste. De boom van kennis van goed en kwaad. Het is heel interessant, want het is niet alleen de boom van kennis van kwaad, maar ook de boom van kennis van goed. Kennis van goed, is niet los verkrijgbaar zonder kennis van kwaad.

Als je kennis van het goede krijgt, krijg je de automatisch kennis ook van het kwade. Je leert het één slechts kennen in het contrast, zoals we allemaal weten in alle daagse voorbeelden. Je leert goede dingen pas waarderen, kennen, echt verstaan. Juist door het contrast. Als wij niet zouden weten wat ziekte was, zou u het niet in uw hoofd opkomen. U zou er niet aan denken om te danken voor een gezond lichaam. Je weet namelijk dan niet beter. Er kunnen allerlei goede dingen zijn die je hebt, maar je leert het pas kennen als goed door het contrast. En dat geldt eigenlijk voor zoveel dingen. God schept altijd contrast. Heel Genesis één is gevuld met contrast van hemel en aarde, van licht en duisternis, van dag en nacht, etcetera, etcetera, en goed en kwaad dus ook.

God creëert, daar gaat het hier maar even om. De vraag dus: waar komt het kwaad vandaan? Dan kun je zeggen van, dan gaan we duiken in de filosofie of in boeken, theologische boeken. En nee! Dan zou ik zeggen, leg je oor te luisteren bij de grote God zelf en die zegt: Ik ben het, die het licht formeert en de duisternis schept en die de vrede maakt en het kwade schept. Ik, Jahweh, doe al deze dingen. Vergis je niet, Ik ben het! Ik ben de oorsprong van dit alles. Ja, dit is zo majestueus. Dit is zo’n geweldig antwoord op de vraag: Waar komt het kwaad vandaan? Nou, ik zou zeggen, onthoud het! Jesaja 45 vers zeven. Het is geen ongeluk, het kwaad is niet onvoorzien. God is de Creator. En dus, en dat vind ik het geweldige. Het kwaad is in goede handen. Dat vind ik geweldig. Het mooiste! En reken maar God een goede God is!

En als hij het kwaad inzet, dan doet hij dat niet van harte, niet van harte verdrukt hij de mensenkinderen staat in het bijbelboek Klaagliederen. Hij doet dat wel, maar dat is omdat het noodzakelijk kwaad is. Er zijn zoveel dingen die je in zichzelf niet eens wil, maar die noodzakelijk zijn voor het doeleinde dat je hebt.  Er zijn dingen die God in zichzelf niet wil, maar die noodzakelijk zijn. Laat ik het anders zeggen, elk kwaad is noodzakelijk kwaad voor God. Als het namelijk niet noodzakelijk was, zou een goede God het geen plek geven. Daar is hij namelijk God voor. We gaan verder. Spreuken zestien vers 4.

Daar staat dit. Ja, ook met zo’n zo’n vanzelfsprekendheid, maar ook zo’n zo’n krachtige, haast dwingende logica waarin dat naar voren gebracht wordt. Jahweh, de Heere maakt alles voor Zijn doel. Alles voor zijn doel. En nu zou je zeggen ja alles maar er zijn ook goddeloze dingen en dat is niet van God! Er is een dag van kwaad. Dan kan hij nooit zo bedoelen. Nou. De Spreuken dichter, volgens mij Salomo, heeft dit opgetekend en de pas willen afsnijden voor allerlei menselijke redeneringen en dat heeft hij gedaan door het in het extreme te stellen. Hij zegt: Jahweh maakt alles voor zijn doel. Ja, zelfs de goddelozen voor de dag van het kwaad. Heeft de dag van het kwaad een bedoeling? Heeft de goddelozen voor de dag van het kwaad?

Jazeker, alles namelijk! Maar zet hij dan de goddeloze in? Jazeker, alles! God heeft alles onder controle en Hij geeft alles een plaats. Als Hij het namelijk geen plaats zou geven, zou het namelijk niet plaatsvinden. Hij is de plaatser. Dat is wat het woord God betekent. Dat is wat het woord God vanuit het Grieks in ieder geval. Het woord Theos is afgeleid van het werkwoord plaatsen, stellen, neerzetten. Hij plaatst de dingen in de tijd, in de ruimte. Hij laat het plaatsvinden. Omdat hij het een plaats geeft, vindt het een plaats. Mooi he!. Het vindt een plaats, omdat de plaatser het een plek geeft. En hij, God verantwoordt zich niet. We zullen dat straks ook wel zien. Waarom zou hij zich moeten verantwoorden? Hij geeft alle dingen een plek. Maar dit betekent dus ook, dat hij niet zondigt wanneer hij de goddeloze inzet. Want zondigen betekent doel missen. Maar als God de goddeloze inzet voor de dag van het kwaad en Hij heeft met alles een bedoeling, dan mist hij dus daarmee niet zijn doel!

Dus Hij gebruikt de zonde. Het loutere feit dat hier gesproken wordt over een goddeloze en de dag van het kwaad. Het moet toch duidelijk zijn dat hier sprake is van extreme zonde. Wel, hier lees je, ook dat het loutere feit dat God zonde een plaats laat vinden, hij heeft er een bedoeling mee. Natuurlijk zonde blijft, daar doe ik niets van af. En kwaad blijft kwaad. Kwaad is pijnlijk maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat God er een bedoeling mee heeft. Ik zeg niet eens dat die goddeloze bedoeling is. Hij heeft er een bedoeling mee. Dat is een verschil! Het feit dat de dingen een bedoeling hebben, wil niet zeggen dat het een doel in zichzelf is. Nee, hij heeft er een bedoeling mee, namelijk met alles dat er in de schepping gebeurt. En dus, als hij het kwaad inzet, heeft hij daarmee een bedoeling. En dus, als dat het geval is, zondigt hij niet en want hij tast nimmer nooit mis. Tot zover de uitleg over zonde. Dus als je de de de bijbelse begrippen ook bijbels invult en weet dat zonde betekent dat het doel missen is, dan kun je ook begrijpen waarom God het kwaad kan inzetten en van alles kan inzetten zonder daarmee zelf te zondigen. Het zet het kwaad in als hij daarmee een bedoeling heeft.

We gaan nu naar het Nieuwe Testament. Handelingen twee. Daar lees je de reden die Petrus ooit hield, op de Pinksterdag. En dan zegt hij, refererend aan Jezus, die kort tevoren slechts een week of zeven, acht daarvoor was overgeleverd, daar in datzelfde Jeruzalem was gekruisigd. En dan zegt hij: deze, en dan heeft Hij het over Jezus, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd door de handen van wetteloze vast nagelen ruimde jullie Hem uit de weg. Maar u begrijpt wel waarom ik dit nu aanhaal. Dat Jezus werd uitgeleverd in de hand van wettelozen. In dit geval ook door mensen die zowel de wet en de Thora niet hadden. Overgeleverd door het Joodse volk, nota bene door de priesters en de schriftgeleerden, overgeleverd aan Pilatus en wetteloze mensen die de Thora niet hadden.

En vervolgens is hij vast genageld. Maar jullie hebben hem eigenlijk, op instigatie van jullie eigen leidslieden, Hem vastgenageld aan een kruis. Dit is het menselijk aandeel… Jullie hebben Hem uitgeleverd, jullie Hem hebben uit de weg geruimd. Jullie, of door de hand van de wetteloze, hebben Hem vastgenageld. Dat is de menselijke kant. Maar er staat hier, dit was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Het is gepland, het moest zo zijn. En het is niet alleen maar naar de voorkennis van God. Hij wist niet alleen maar dat dit gebeurde.

Het is trouwens ook voorzegd dat dit zou gebeuren. En Petrus gaat later in ditzelfde hoofdstuk er ook nog op in. En later trouwens in het boek Handelingen lezen we vaak de zin, het staat of stond geschreven. Denk alleen al aan Psalm 22. God wist het, en Hij heeft het ook al medegedeeld door de profeet, dat het zo zou gaan gebeuren met alle mogelijke details, hoe het zou gebeuren, wanneer het zou gebeuren, wat er zou gebeuren, waar het zou gebeuren, etcetera. God had voorkennis. Dit is wel een geweldig voorbeeld, want we zien hier als je het toch hebt over de grootste zonde die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden, het grootste kwaad dat ooit is geschied, dan hebben we het inderdaad over de de kruisiging van de Zoon van God. God geeft het beste van Hemzelf. En wat doet de mens? De meest religieus bevoorrechte mens. Daarin nota bene Jeruzalem. Ze slaan Hem aan het kruis, het grootste kwaad, de grootste zonde. En hier staat dat het zo moest gebeuren!

God wist dit niet alleen. Hij had het niet alleen voorzegd, het moest ook gebeuren. Het was naar de bepaalde raad. Het was bepaald, was vastgelegd. Dit fenomeen… Ja, daar hebben we natuurlijk vele voorbeelden van. Maar ik moet dan met name ook denken aan de geschiedenis van Jozef, die ook verkocht werd door zijn broers naar Egypte. Maar we weten allemaal hoe het gegaan is, hoe hij, als hij zich aan zijn broeders bekendmaakt in Egypte. Wat doen zijn broeders dan, die schrikken! Dan zegt Jozef, denk nu niet dat jullie mij hier heen hebben gestuurd, dat jullie mij hierheen verkocht hebben. Dat was wel zo, maar dat er: God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in leven te houden. Dus dat hele menselijke aandeel, mag dan waar zijn. Maar God overruled het als het ware. De echte reden waarom dit plaats heeft gevonden en plaats moest vinden. Dat is omdat God dit zo gedaan heeft. Hij is, en ik zeg het graag, de grote regisseur!

Hij heeft het script in handen. Hij is de auteur, Hij is de creator. Dat is toch wat een auteur ook doet? Een auteur creëert een wereld en hij laat niets aan het toeval over. Een script bestaat altijd uit een setup en dan krijg je het grote drama. Ja, maar ook de finale. Bij een goede film of goed boek, een gelukkig einde. Dat is de grote auteur, de grote regisseur. We zitten nu nog midden in het drama. Het staat allemaal in het script. Heel de schepping valt op de knieën als de uitkomst van dat grote script duidelijk zal zijn, voor iedereen onmiskenbaar. Kijk, dat kun je alleen maar zeggen als je een God hebt die werkelijk alles in de hand heeft en plaatst en aan de touwtjes trekt.

Nog een schrift verwijzing,  Handelingen zeventien. Daar lees je dat Paulus op de Areopagus is en zich in Athene bevindt. En dan wordt hij door een aantal filosofische scholen Epicurus en Stoïcijnen naar voren geroepen en dan mag hij zijn verhaal doen. Dat hoefde je maar één keer te vragen aan Paulus want dat deed hij graag. En dan zegt hij het volgende. Ik zag een beeld en ik zag een lege sokkel en er stond dan op de inscriptie: aan de onbekende God. Hij zegt, die God, die jullie niet kennen, die predik ik jullie! En dan verteld hij over God als de Schepper van hemel en aarde en geweldige dingen. Hij zegt ook dat Hij de tijden en de grenzen van de mensen en de volkeren heeft bepaald. God als de Ene, de grote Plaatser, zo beschrijft Hij God voor dat Griekse publiek en dan zegt hij in vers 25 van Handelingen 17. Hij zegt over God dat hij ook niet door mensenhanden behandeld wordt, zoals al die beelden die daar stonden. God hoeft niet behandeld te worden.

Hij is de creator, hij heeft niemand nodig. Hijzelf geeft aan allen leven, adem. En mocht ik nog iets niet genoemd hebben, alles geeft hij! Er is één Schepper, één Creator. Het werk is nog niet af, Godzijdank. En zou je het ook nog niet beoordelen.

Elk oordeel dat we nu al geven over over waar God mee bezig is. Dat is een vooroordeel, letterlijk, want het werk is nog niet af. Je kunt een boek, een film of een kunstwerk pas beoordelen als het voltooid is. En zo is het met Gods werk. Gods werk is nog niet af. Hij is Zijn werk aan het volbrengen. Maar dat duurt nog enige eonen. Hij geeft aan allen leven, Adem, alles. Niets is van onszelf. Hij is de Creator.

We gaan nu naar de Romeinenbrief hoofdstuk 5. Het boek Jesaja is een kroongetuige als het gaat om de de soevereiniteit van God als de plaatser en regisseur. Maar de Romeinenbrief, lieve mensen, dat doet daar niet van onder.

Romeinen vijf vers negentien. Want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens. En mocht u het nog niet duidelijk zijn, dat gaat over Adam, wat trouwens in de voorgaande verzen al beschreven stond. Hij wordt ook bij name genoemd. Ik lees opnieuw, want net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens die de velen tot zondaren werden gesteld. We gaan terug naar Genesis drie waarin geschreven wordt over de verboden vrucht. De velen, dat zijn de velen, dat zijn de alle mensen in vers achttien, namelijk alle mensen. Dat wil zeggen dat er geen uitzondering is en velen wil zeggen dat het er veel zijn.

Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaren werden gesteld. Ze werden daar gewoon geplaatst, gesteld en het is ook een passieve werkwoordsvorm. Hoe komt het dat u en ik, wij allemaal en al die miljarden mensen allemaal doel missers zijn? Want dat is wat het woord zondaar dus betekent. En we zijn ook allemaal sterfelijk. Is dat een eigen keuze? Nee, dat was namelijk al zo toen u nog in de wieg lag. Ja, dat is een feit. Dat is niet aan ons gevraagd. Het is ook niet aan ons gevraagd of we geboren wilden worden, wat trouwens een vrij absurd idee is.

Wat hebben we wel in de hand? Het antwoord is, eigenlijk zo goed als niks en waarvan we denken dat we het wel in handen hebben. Zelfs van dat deel hebben wij ook niets in handen. Maar, we werden tot zondaren gesteld. Dus als ik je nu vraag: Hoe komt het nou dat u en ik zondaar zijn? Antwoord: we zijn zo neergezet! Je zegt ja, maar dat vind ik niet eerlijk. Dan is het antwoord, nou en? Wordt naar uw mening gevraagd? We zijn zo neergezet, het is een gegeven. Voordat je hierover verdrietig wordt, lees dan even de zin door. Prijs God dat dit Zijn werk is. Het is Zijn regie. De vergelijking die ik las is namelijk nog niet afgemaakt. Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, dat was Adam, de velen tot zondaren werden gesteld, Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, de velen tot rechtvaardigen worden gesteld. De eerste mens was Adam, de tweede mens was Jezus Christus, de laatste Adam. De erfgenaam van Adam. Dit staat in Romeinen 5 vers 19.

God heeft dit alles zo bewerkt, alle nakomelingen van Adam zijn zondaren en stervelingen. Of je nu een grote of kleine zondaar bent, dat maakt voor God niet uit. Je bent een zondaar en je komt tekort.

We derven de heerlijkheid Gods. We komen tekort, we hebben allemaal gefaald. De velen zijn tot zondaren gesteld. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene, de velen, namelijk alle mensen tot rechtvaardigen worden gesteld. Zo worden we neergezet. Ook hier wordt niet gevraagd wat we daarvan vinden. Dit is Gods plan.

God heeft een plan met het feit dat Hij de hele mensheid tot zondaar stelt. Hij doet dit op dezelfde wijze als dat hij ook heel de mensheid tot rechtvaardig gaat stellen. Dat is een gegeven. En zo zie je, het evangelie, het is gewoon een mededeling, het is een bericht. Het is ook geen aanbod. Dit is dit feit. Dit is de mededeling, en laat het klinken!

Sommigen geloven het. De meesten kennen deze mededeling niet.

Dacht u nu werkelijk dat het effect van wat Adam heeft gedaan, dat dat groter is, de impact wel onvoorwaardelijk is en dat de impact van de gehoorzaamheid  die geringer zou zijn? Kortom, de impact van Adam zou groter zijn dan Jezus Christus, de laatste Adam? Dat is toch bizar? Natuurlijk niet!

Oké, dan gaan we naar Romeinen acht vers 20. U begrijpt, we zijn nog steeds bezig met de vraag: de was de zonde in Gods plan. Ik ga lezen. Want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt. Dat klopt, dit is gewoon een vaststelling. De hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. We zijn onderworpen aan de slavernij van de vergankelijkheid. We zijn allemaal vergankelijk, sterfelijk, de dingen vergaan en dat is een wetmatigheid. We zijn daaraan onderworpen.

Dus de slavernij, we zitten daaraan vast. Je kunt je proberen daaraan te onttrekken door van alles te proberen maar het is zinloos. Het is namelijk een gegeven, het is de slavernij van de vergankelijkheid. De schepping werd aan de ijdelheid onderschikt. En nou zou je denken van nou ja, maar dat is misschien de keuze geweest van het schepsel zelf. Nee, zegt Paulus, niet vrijwillig. Het is niet een keuze geweest van het schepsel of van de schepping om onderworpen te worden. De schepping is onderworpen door de Schepper, door wie anders? Als het schepsel daaraan onderworpen is, dan kan er maar één zijn die dit zo geregisseerd heeft en dit zo heeft besloten.

Want de schepping werd aan de ijdelheid onderschikt, niet vrijwillig. Maar om Hem! Uiteraard met een hoofdletter H, die haar daaraan onderschikt. De schepping is in verwachting, de schepping is in barensnood, waaronder ook de schepping zelf bevrijd zal worden. Ik zou graag doorlezen, maar het gaat mij om dit punt, niet vrijwillig. Oftewel het is de Schepper die haar daaraan heeft ondergeschikt of onderworpen. Dus weer kijken we naar God. God is daarvoor niet schuldig. God krijgt daarvoor de eer! Hij is de auteur van de zonde. Daar geven we Hem niet de schuld van. Je geeft Hem de eer voor het geweldige boek dat Hij aan het schrijven is. Het boek waarin Hij zelfs de zonde en het kwaad allemaal inzet voor zijn doel. De geschiedenis en de toekomst is Zijn verhaal!

Romeinen negen. Daar schrijft Paulus over Farao die door God verhard werd. En dan staat er: dat is Paulus eigen conclusie. Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En waarbij het verzet van Farao tegen Gods wil, want Gods wil was Laat mijn volk gaan. Maar God had al tegen tegen Mozes gezegd, zelfs voordat hij naar Farao toe ging, Farao zal niet luisteren! En als hij wel gaat luisteren, dan ga ik zijn hart verharden. Mozes heeft gewoon gedaan wat God heeft gezegd. En Farao kreeg ook te horen wat hij moest doen werd. Keer op keer, Laat mijn volk gaan! Op een gegeven ogenblik dan dreigt Farao te bezwijken onder alle plagen.

En dan wat? Wat lees je dan als de farao, die grote en machtigste man in die dagen dreigt te bezwijken onder al die rampen die dan plaatsvinden? Dan lees je: en God versterkte zijn hart en maakte ze naar het hart. Dat is een Griekse formulering. Hij, dus GOD, maakte zijn hart zodanig dat hij weer verder kon gaan met nee zeggen tegen God. Kortom, het moest zo gebeuren. Want Paulus legt dan uit. God had een tegenstander nodig om zijn kracht te kunnen laten zien. Hij wilde zijn kracht betonen. Ja, daar heb je een tegenstander voor nodig, toch? Dus juist als jij goed bent in schaken en je wil dat bewijzen, dan heb je een tegenstander nodig die ook sterk is. Tegen een zwakke tegenstander kan je niet je kracht laten zien. God werkt altijd door contrast en dat is ook met de demonstratie van kracht.

We lezen verder, maar je hoort hem al aankomen. Dan komt er een gedachte omhoog… Maar u zult nu tot mij zeggen wat verwijt hij dan nog? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Die vraag begrijp ik. Als Farao nou uiteindelijk gewoon stiekem toch deed zoals God het bedoeld had. Wat kon God dan Farao nog verwijten? Farao deed niet wat God wilde. Nee, maar het was wel de bedoeling van God dat Farao nee zou zeggen. Daarom verharden die zijn hart ook. Dus de vraag is zo logisch. Wat verwijt hij dan nog? Nou ja, en dan nog wie heeft zijn intentie weerstaan? Het antwoord is, niemand.  Farao luisterde niet naar Gods wil maar deed wel Gods intentie, zijn raad. Niemand kan Gods intentie weerstaan. Kijk eens naar Efeziers 1:11, daar worden beide begrippen in één zin genoemd. Daar staat, God die werkt in het al naar de raad van zijn wil.

Er is nog nooit één creatuur geweest die Gods raad weerstaan heeft. Nooit. Wie heeft Gods wil weerstaan? Ja, velen, zo niet allen. Ja, maar Gods raad heeft nooit iemand weerstaan. Ja, dan staat er: Maar wie bent u dat u God tegenspreekt? God, die vormde juist Farao, ook door die tegenspraak. Hij brengt hem in een crisis, etcetera.

Het geboetseerde zal toch niet tegen de boetseerde zeggen Waarom hebt u mij zo gemaakt? De boetseerde maakt vaten van eer en hij maakt vaten van oneer. En uiteindelijk maakt hij al die vaten tot zijn eer. Maar in het proces zet hij ook vaten in die geen eer hebben. Wat nou niet bepaald een eervolle taak is. Maar dat doen wij toch ook? Bepaalde voorwerpen, die hang je aan de muur en andere voorwerpen zet je onder het bed. Alles heeft een bepaalde bedoeling en daar gaat het maar om. En dat is met God ook.

Romeinen elf vers 32, dit is de laatste Schriftplaats, maar eigenlijk wel de meest uitvoerige. Ik hoop dat u  inmiddels wel overtuigd bent van het feit dat God inderdaad de regisseur is, Degene die alles naar Zijn plan gebruikt en inzet. Dat hij nooit voor verrassingen staat en dat de hele wereldgeschiedenis in zijn handen heeft.

Oké, Romeinen 11 vers 32: Paulus heeft net een paar hoofdstukken gesproken over de Joodse afwijzigin van de Messias en over de val van Israël, het feit dat ze vijanden zijn van het evangelie. Jawel, zegt Paulus, maar dat heeft God zo bewerkt. Hij heeft hun een geest gegeven om niet te zien en oren om niet te horen. Hij heeft een geest van diepe slaap over hen gelegd. Dat doet God. En er staat bij, want door hun val is het heil naar de natien gegaan. De afwijzing van de Messias op zichzelf dan kwaad zijn, maar het is juist God die daar een bedoeling mee heeft. Paulus zegt: Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, maar dat heeft een tot dat een einde. Want God zal namelijk alles op zijn tijd en wijze rechtzetten. Daar is Hij God voor.

God maakt geen fouten. Aan het einde van Romeinen elf zegt Paulus, Want God sluit allen op in onverzettelijkheid. Had hij trouwens in Romeinen drie ook al gezegd. Want alle zondigden en derven de heerlijkheid Gods. Allen zijn opgesloten in ongerechtigheid. Hier wordt een woord gebruikt dat in Lukas vijf in verband met vissen in de netten gebruikt wordt. Die vissen zijn opgesloten, ze kunnen geen kant uit. God heeft allen in ongerechtigheid opgelosten. Wie heeft dat gedaan? God. Waarom heeft hij dat gedaan? Om zich over allen te kunnen ontfermen!

En dat betekent dus dat al die onverzettelijke creaties van Hem, die worden opgesloten. Allemaal, niemand uitgezonderd. Hij ontfermt zich over allen! Dat ene doel, dat eindresultaat staat als een huis, dat is een rots. Dan valt Paulus als het ware op zijn knieën als dit zo aan je hart gebracht wordt, dan kan je nog maar één ding doen Wauw, wat een geweldige God!

O de diepte van rijkdom, van wijsheid en kennis van God. Zo groot, zo wijds, zo alomvattend, zo universeel. Wat een intelligentie! Hoe hij alles inzet en dat er niets gebeurt zonder dat hij het weet. Dat is de grote diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God.

Hoe onnavolgbaar zijn zijn oordelen! Hij brengt de dingen in een crisis. Het is onnavolgbaar, zijn wegen zijn onnaspeurlijk. Dat gaat ver boven ons verstand uit, maar het zijn Zijn wegen en zijn, Zijn oordelen. Wie kende het denken van de Heer en wie werd zijn adviseur eigenlijk? Het is bijna komisch. Wie zou God moeten adviseren? Zouden wij mensen dat moeten doen? Kleine creaties van zijn schepping? We stellen helemaal niks voor. Hij blaast en we zijn er niet meer.

God zegt, IK ben het, ik en geen ander! Ik maak geen fouten! Wie kende het denken van de Heer? Wie werd zijn adviseur of wie heeft aan Hem eerst gegeven en waarvoor hij zal worden terugbetaald?  Alsof God verantwoording schuldig is aan wie dan ook. U begrijpt, dit zijn retorische vragen. God is geen verantwoording schuldig aan ons. Nee, Hij is soeverein en Hij hoeft niks terug te betalen want Hij bij Hem komt alles vandaan. Dit staat in het laatse vers van dit Romeinen 11: Want vanuit Hem en door Hem en tot in Hem zijn alle dingen! Alles is uit Hem, het verleden door Hem, het heden tot in Hem, de toekomst.

De hele schepping komt allemaal uit hem voort en het wordt ook door hem geregisseerd. En het zijn zijn onnavolgbare wegen door diepten en hoogten heen. Het is uit Hem, Het is ook door Hem. En het leidt ook weer tot in Hem. Er gaat nooit bij God iets mis!

Amen.

Engels:

Good afternoon from my side as well, friends. It’s good to see each other again here. This time, we will focus on the question projected behind me: Was sin God’s plan? And why I put the word ‘sin’ in quotation marks has to do with the fact that various things can be understood under that concept, which will become clear. Let’s first dot the i’s, so to speak, as an introduction. When we talk about the origin of evil, and sometimes I use the words sin and evil more or less interchangeably. But what lies behind everything that goes wrong in human terms? Where does it come from?

Because, in essence, this is one of the most fundamental questions ever asked. In fact, a book like Job is entirely about that. Where does it come from, and how should we interpret it? It is one of the great mysteries, approached not only in philosophy but also, perhaps particularly, in religion. Anything related to questioning existence and why things are the way they are falls within the realm of both philosophy and religion, right? Yes, then you encounter this issue. Even in Christianity, the question is mystified.

The idea is that it deliberately remains vague, and questions about it are discouraged. And when I say that, I speak from personal experience. I remember as a young boy in the Christian Reformed Church, bringing up such questions. My memory goes back to that time, and whenever the minister addressed it, the message was essentially to be very careful even asking such questions because it could be blasphemous to engage with such profound questions. Asking the question itself is not allowed, and it must remain a mystery.

The most fundamental question must have an answer. Or at least something that liberates and directs the heart and mind to where we should seek. But the reason why it is mystified, well, I’ve actually figured it out. It’s because there simply is no answer, or they don’t have an answer to it. The question, as seen in the title, was whether sin was God’s plan. It’s presented as a trap, a trick question. And you know what a trick question is. A trick question is one that you can’t really answer because whether you answer yes or no, it’s a closed question. Was it God’s plan? You answer yes or no. But in both cases, the answer is unacceptable. It’s not allowed. It can’t be. Consider this: Was sin not God’s plan? So, the sheer fact of everything that has gone wrong in the world, the death, destruction, and misery that people inflict upon each other.

But the mere fact that God allows all of that to happen, it happens. If it’s not God’s plan, then there are two options. Either He didn’t foresee it, it’s an accident. Or He didn’t have control over it, so He did foresee it but couldn’t control it… But you understand that in both cases, the answer is an assault and a dishonor to God. Because, in the first case, He is not omniscient if He didn’t foresee it, and in the second case, He is not omnipotent because He didn’t have control over it. You understand, if you answer the question negatively, “Was sin God’s plan?” No, then it’s either an attack on His omniscience or an attack on His omnipotence. So, the answer must be yes.

Because if the answer is no, then God is, in essence, no longer God, not omniscient or not omnipotent. And if sin was in God’s plan, let me put it differently.

Especially within the Reformed world, where a strong emphasis is placed on the sovereignty of God. That is, God is the All-Knowing and the All-Powerful, a strong hand that never misses. This question resonates more there than in circles where a great deal is made of human free will. But, if sin is in God’s plan, they say, “Well, that can’t be, because then you make God the author of sin.” And what they mean is that God pre-wrote it in His script. It had to be this way.

And if that’s the case, they consider it blasphemous because then He is, in fact, a sinner. He stands at the origin of sin, and therefore, He is a sinner, and that’s unacceptable. So, that’s why they say, “Well, the answer can’t be both no and yes. So, you better not ask the question because we don’t have an answer to it.” That’s basically what it boils down to. But let me tell you this. The conclusion drawn is entirely incorrect! We are engaged in Bible study here. That means we open the Scriptures, we ask questions. No question is fundamentally absurd.

These are such good questions. They are so relevant! These are questions that people grapple with. How can this be? Especially in connection with God? How? How does this relate to the way we come to know God in the Bible? How does this relate to the God who is truly God? For answers to these questions, we need to turn to God’s word, the library given to us, which we call the Bible. But then various questions come up, like: Did God know everything in advance? But is that even a real question? Did God know everything in advance? Frankly, if you consider this a serious question, I find this question blasphemous.

Did God know in advance… Pardon? Did God take a risk when He created the universe? I’ve come across that question often. When God created the universe, did He take a risk, implying that He didn’t know how it would turn out in the future? Taking a risk means not knowing how things will unfold, indicating ignorance.

If I were to enter the stock market, and I knew how the prices would move for each share, I wouldn’t take a risk if I invested or sold. Because I know how it will go.

Did sin then surprise God? You can feel that these questions all have some connection with each other. Did God have to switch to plan B when sin entered? If not, can sin be intentional? And directly linked to that is a question: how can a good God use evil? If God is good, how can there be evil? It’s essentially a variation of the question we started with, the one Job’s book revolves around. How can this be? It’s a question that is always asked in the world, especially when faced with evil, adversity, trouble, illness, and disasters.

But if God is good, how can He let these things happen? Even if you say, “Well, He only allows it…” I always find it strange to phrase it that way—He allows it. But if He is capable of preventing it and chooses not to, then, from a human perspective, isn’t He somewhat complicit? God, partly guilty? Does God, because that’s what it ultimately boils down to, have a plan for everything?

Does everything have a purpose? And so on. Well, let me tell you this. I have nine scripture passages for you this afternoon, and why nine? It could have been 25. But, I want to provide compelling evidence that God indeed has a plan, a purpose for all things, including evil and sin. Let’s go through these scripture passages. Number one, Isaiah 46. And I’ll say it again, the list could have been much longer. But, in my opinion, these are very clear, and it’s up to you as the listener to check if these things are true.

I’m sharing what I have discovered in the Scriptures with you. And it’s up to you, just as it happened to me, to check. Is that accurate? Is it true? Does it align with the Scriptures? That’s your task! Okay!

Isaiah 46. A marvelous chapter! Precisely because in the book of Isaiah, the glory of Him who indeed made heaven and earth resounds so magnificently, who measured the waters in the hollow of His hand—that’s another chapter in Isaiah—and calls all the stars by name, etc. Well, that God! And it says: I. It is God Himself speaking through Isaiah. I who declare the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, “My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose.” The text goes on, but I’ll leave it here for now.

Because I think this one verse already makes the point very clear. This confronts us with a God who indeed is never taken by surprise, who, from the beginning— you could also say from the book of Genesis, which in Hebrew is called “Bereshit,” meaning “In the beginning”—from Genesis one, from the very start, already declared the end. So, from the beginning, He knew how it would end. We’re not just talking about a God who is omniscient but apparently has everything under control. He initiates something but also knows what He is starting. Moreover, He knows how what He starts will ultimately end. I, who declare the end from the beginning and from ancient times things not yet done. God is the one who predicts. By the way, Genesis one is, in fact, a blueprint for all the days of salvation history. That’s a separate topic.

But what I also mean to say is that, in essence, Genesis one is already a prediction in type, okay, but nevertheless a representation of the path God would take towards the new creation. This creation, which ultimately ends in a magnificent Sabbath, the seventh day for sure. And He says, “My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose.” The word “counsel” is related to His intention, the purpose, which says, “My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose.” There is nothing that can prevent Him. He stands at the beginning of everything. He has thought of everything, He has made everything. So, what could ever prevent Him from fulfilling what He has in mind? Voilà, I find it so amazing!

This is God, this is what He declares Himself to be. This is not a small god, no, this is the God, the One, the Placer of all things, the Almighty, the All-Knowing! He is never taken by surprise. Surprise is typical for a creature, for a being that indeed does not know what is coming. And then you can be surprised. But God is never surprised. He is indeed Almighty. Isaiah 46:10 gloriously states that. If we open one chapter back, Isaiah 45, there is also a wonderful word. And there, God is speaking through Isaiah in the first person singular. It says in verse six, in the middle of the sentence: “That they may know from the rising of the sun (in the east) and from the west (where it sets) that there is none besides me. I am the Lord, and there is no other.” And then He clarifies what it means, that He is the Lord, the I Am. He is the former of light and the creator of darkness. These words are not exactly the same. I mean former and creator. He creates out of nothing, and forming is done with existing material, but I’ll leave that nuance aside for now.

Where does light come from? Well, He forms it. Where does darkness come from? It is the absence of light. Darkness itself is nothing. Light is something, and where light is absent, there is darkness. So, darkness is the absence of light. You could say the same about evil. Evil is also nothing. It is where good is lacking. There are more concepts like that…

Cold is also nothing. Warmth is something. Warmth is energy. Cold is precisely the lack of energy. Okay, let’s continue. The text from Isaiah 45: Former of light and creator of darkness, who makes peace and creates evil. He forms the light. He is the Creator of darkness. He makes peace, and He creates evil. The word “evil” in Hebrew is “Ra,” or some say “Ro,” derived from a verb that means to crush or shatter, to break apart. Hence the connection with evil.

What is also interesting is the word “sin.” Sin literally means missing the mark, both in Hebrew and in Greek.

I’m referring to the book of Judges. You throw a stone with a specific purpose. If you hit, you’ve achieved that purpose. If you miss, then you miss the mark. In biblical terms, you could say that you sin. In fact, it’s not even a moral concept. It simply means you miss the mark. That’s what sin is. Evil is not necessarily a moral concept either. It is the act of breaking or destroying something. Sometimes there is a time for creation, sometimes there is a time for destruction. We humans do that too, and then we take it to the landfill or something. Or we demolish something. Some people are very good at it. But you destroy something, for example, a room in your house, only to rebuild it later.

Evil has to do with crushing. The destruction of Sodom and Gomorrah by fire and sulfur, yes, that is evil.

Is there an evil in the city that the LORD has not done? It says in the book of Amos 3. You often read that God does evil when, for example, He sends His judgments or brings about a crisis. By the way, crisis simply means judgment. But okay, that word “Ra” derived from crushing, and thus it is said that evil is also a creation of God. In fact, you should say again here, of course! Is there anything that can create itself? Of course, it is a creation of God, and that is a very fascinating fact. Evil is always the contrast with good. And it is even the first time the word evil is used in the Bible. That is in Genesis two. Then you read that God placed a tree in the garden. The tree of the knowledge of good and evil. It is very interesting because it is not just the tree of knowledge of evil, but also the tree of knowledge of good. Knowledge of good is not available separately without knowledge of evil.

If you gain knowledge of the good, you automatically gain knowledge of the evil. You only come to know one in contrast, as we all know in everyday examples. You learn to appreciate, understand, and truly know good things through contrast. If we didn’t know what sickness was, it wouldn’t cross your mind. You wouldn’t think to be thankful for a healthy body. You simply wouldn’t know any better. There can be all sorts of good things you have, but you only come to know them as good through contrast. And that applies to so many things. God always creates contrast. The whole of Genesis one is filled with the contrast of heaven and earth, light and darkness, day and night, etc., etc., and good and evil as well.

God creates, that’s the point here. So, the question is: where does evil come from? You could say, let’s delve into philosophy or theological books. And no! I would say, listen to the great God Himself, and He says: I am the one who forms the light and creates darkness and makes peace and creates evil. I, Yahweh, do all these things. Make no mistake, it’s Me! I am the origin of all this. Yes, this is so majestic. This is such a wonderful answer to the question: Where does evil come from? Well, I would say, remember it! Isaiah 45:7. It’s not an accident; evil is not unforeseen. God is the Creator. And so, and I find this amazing. Evil is in good hands. I find that incredible. The best part! And rest assured, God is a good God!

We now turn to the New Testament, Acts 2. There you read the speech Peter once held on Pentecost. And then he says, referring to Jesus, who just a week or seven or eight weeks earlier had been handed over, crucified in that same Jerusalem. And then he says: this, and then he is talking about Jesus, was handed over according to the definite plan and foreknowledge of God, delivered up by the hands of lawless men, you crucified and killed Him. But you understand why I’m quoting this now. That Jesus was handed over into the hands of lawless men. In this case, by people who did not have both the law and the Torah. Handed over by the Jewish people, by the priests and the scribes themselves, delivered to Pilate and lawless people who did not have the Torah.

And then He was nailed to the cross. But actually, you, at the instigation of your own leaders, nailed Him to the cross. This is the human part… You handed Him over, you got rid of Him. You, or by the hand of the lawless, nailed Him. That’s the human side. But it says here, this was according to the definite plan and foreknowledge of God. It was planned, it had to be this way. And it’s not just according to the foreknowledge of God. He not only knew that this would happen.

It was also prophesied that this would happen. And Peter later goes into this in the same chapter. And later in the book of Acts, we often read the phrase, it is written. Just think of Psalm 22. God knew it, and He had also communicated it through the prophet, that it would happen this way with all possible details, how it would happen, when it would happen, what would happen, where it would happen, and so on. God had foreknowledge. This is a great example, because if you’re talking about the greatest sin ever in the history of mankind, the greatest evil ever done, then we’re indeed talking about the crucifixion of the Son of God. God gives His best. And what does mankind do? The most religiously privileged people. In Jerusalem, of all places. They nail Him to the cross, the greatest evil, the greatest sin. And here it says that it had to happen this way!

God not only knew this. He not only prophesied it, it had to happen. It was according to the definite plan. It was determined, it was set. This phenomenon… Yes, we have many examples of this. But I particularly think of the story of Joseph, who was also sold by his brothers into Egypt. But we all know how it went, how he, when he revealed himself to his brothers in Egypt. What do his brothers do then, they are scared! Then Joseph says, don’t think that you sent me here, that you sold me here. That was true, but: God sent me ahead of you to preserve life. So that whole human part may be true. But God overruled it as it were. The real reason why this happened and had to happen. That’s because God did it this way. He is, and I like to say it, the great director!

He has the script in His hands. He is the author, He is the creator. Isn’t that what an author does? An author creates a world, and he leaves nothing to chance. A script always consists of a setup, then you get the big drama. Yes, but also the finale. In a good movie or a good book, a happy ending. That’s the great author, the great director. We are still in the middle of the drama. It’s all in the script. The whole creation will bow down when the outcome of that grand script will be clear, unmistakably for everyone. You can only say that if you have a God who truly has everything in His hands, placing and pulling the strings.

Another scripture reference, Acts 17. There you read that Paul is on the Areopagus in Athens. He is called forward by a number of philosophical schools, Epicureans and Stoics, and then he gets to tell his story. You only had to ask Paul once because he gladly did it. And then he says the following. I saw an altar and I saw an empty pedestal, and there was an inscription: to the unknown God. He says, that God, whom you do not know, that I proclaim to you! And then he tells about God as the Creator of heaven and earth and amazing things. He also says that He has determined the times and boundaries of people and nations. God as the One, the great Placer, that’s how He describes God to that Greek audience. And then in Acts 17:25, he says about God that He is not served by human hands, as all those idols there were. God does not need to be served.

He is the creator, He needs no one. He Himself gives life, breath to everyone. And if I haven’t mentioned anything yet, He gives everything! There is one Creator, one Creator. The work is not yet finished, thank God. And we should not judge it yet.

Any judgment we give now about what God is doing. That is a prejudice, literally, because the work is not yet finished. You can only judge a book, a movie, or a piece of art when it is completed. And so it is with God’s work. God’s work is not finished. He is completing His work. But that takes a few ages. He gives life, breath, everything. Nothing is our own. He is the Creator.

Now we turn to the book of Romans, chapter 5. The book of Isaiah is a key witness when it comes to the sovereignty of God as the placer and director. But the book of Romans, dear people, is no less.

Romans 5 verse nineteen. For just as through the disobedience of one man. And in case it’s not clear yet, that’s about Adam, which, by the way, was already described in the preceding verses. He is also mentioned by name. I read again, for just as through the disobedience of one man, the many were made sinners. Let’s go back to Genesis three, where it is written about the forbidden fruit. The many, that’s the many, that’s all people in verse eighteen, namely all people. That means there is no exception, and many means there are many.

Just as through the disobedience of one man, the many were made sinners. They were simply placed there, made sinners, and it is also a passive verb form. How is it that you and I, all of us, and all those billions of people are all sinners? Because that’s what the word sinner means. And we are all mortal too. Is that a personal choice? No, it was already the case when you were still in the cradle. Yes, that’s a fact. It wasn’t asked of us. It wasn’t asked of us whether we wanted to be born, which is actually a quite absurd idea.

What do we have control over? The answer is, actually, almost nothing, and what we think we have control over, we also have nothing in control of. But, we were made sinners. So if I ask you now: Why are you and I sinners? Answer: we were placed like that! You say, but I find that unfair. Then the answer is, so what? Is your opinion being asked for? We were placed like that, it’s a given. Before you get sad about this, read the sentence. Praise God that this is His work. It’s His direction. The comparison I read is not finished yet. Just as through the disobedience of one man, that was Adam, the many were made sinners, so also through the obedience of the one, the many will be made righteous. The first man was Adam, the second man was Jesus Christ, the last Adam. The heir of Adam. This is stated in Romans 5 verse 19.

God has worked all this out, all descendants of Adam are sinners and mortals. Whether you are a big or small sinner, it doesn’t matter to God. You are a sinner and you fall short.

We lack the glory of God. We fall short, we have all failed. The many were made sinners. So also through the obedience of the One, the many, namely all people, will be made righteous. This is how we are placed. Again, there is no asking for our opinion. This is God’s plan.

God has a plan with the fact that He makes the entire human race sinners. He does this in the same way that He is also going to make the entire human race righteous. That is a given. And so you see, the gospel, it’s just an announcement, it’s a message. It’s not an offer. This is the fact. This is the announcement, and let it sound!

Some believe it. Most do not know this message.

Did you really think that the effect of what Adam did, that it is greater, the impact is unconditional, and that the impact of obedience would be lesser? In short, the impact of Adam would be greater than Jesus Christ, the last Adam? That’s absurd, isn’t it? Of course not!

Okay, then let’s go to Romans 8 verse 20. You understand, we are still dealing with the question: was sin in God’s plan. I will read. For the creation was subjected to vanity. That’s right, this is just a statement. The entire creation is subjected to vanity. We are subjected to the slavery of decay. We are all perishable, mortal, things perish, and that is a law. We are subjected to that.

So, the slavery, we are bound to it. You can try to escape it by trying everything, but it is pointless. It is, in fact, a given, it is the slavery of decay. The creation was subjected to vanity. And now you might think, well, maybe that was the choice of the creature itself. No, says Paul, not voluntarily. It was not a choice of the creature or of creation to be subjected. Creation is subjected by the Creator, by who else? If the creature is subjected to it, there can only be one who has directed it like this and decided it.

For the creation was subjected to vanity, not voluntarily. But for Him! Obviously with a capital H, who subjected it to her. The creation is in expectation, the creation is in labor pains, under which the creation itself will be liberated. I would like to keep reading, but it’s about this point, not voluntarily. In other words, it is the Creator who has subjected or subjected it to her. So again, we look to God. God is not guilty of that. God gets the glory for it! He is the author of sin. We do not blame Him for that. We give Him the glory for the amazing book He is writing. The book in which He even uses sin and evil for His purpose. History and the future are His story!

Romans 9. There, Paul writes about Pharaoh, who was hardened by God. And then it says: that is Paul’s own conclusion. So, he has mercy on whom he wants and he hardens whom he wants. And where Pharaoh’s resistance against God’s will comes in, because God’s will was “Let my people go.” But God had already told Moses, even before he went to Pharaoh, Pharaoh will not listen! And if he does listen, then I will harden his heart. Moses just did what God said. And Pharaoh was repeatedly told what he should do. Time and again, “Let my people go!” At some point, Pharaoh is on the verge of yielding under all the plagues.

And then what? What do you read when Pharaoh, the great and mighty man of those days, is on the verge of succumbing to all the plagues happening? Then you read: and God strengthened his heart and made it like the heart. That is a Greek formulation. He, GOD, made his heart in such a way that he could continue to say no to God. In short, it had to happen this way. Because Paul explains then. God needed an adversary to show His strength. He wanted to demonstrate His power. Yes, you need an opponent for that, right? So, just like if you’re good at chess and you want to prove it, you need an opponent who is also strong. Against a weak opponent, you can’t demonstrate your strength. God always works through contrast, and that is also with the demonstration of power.

We continue reading, but you can already sense it. Then a thought arises… But now you might say, what is he still blaming for? Because who has resisted his intention? I understand that question. If Pharaoh ultimately just secretly did what God intended. What could God then blame Pharaoh for? Pharaoh did not do what God wanted. No, but it was still God’s intention that Pharaoh would say no. That’s why He hardened his heart. So, the question is so logical. What is he blaming for then? Well, and then who has resisted his intention? The answer is, no one. Pharaoh did not listen to God’s will but did follow God’s intention, His counsel. No one can resist God’s intention. Look at Ephesians 1:11, where both concepts are mentioned in one sentence. It says, God who works all things according to the counsel of His will.

There has never been a creature that has resisted God’s counsel. Never. Who has resisted God’s will? Yes, many, if not all. Yes, but God’s counsel has never been resisted by anyone. Yes, then it says: But who are you to contradict God? God, who formed Pharaoh precisely through that contradiction. He brings him into a crisis, etc.

The molded object will not say to the molder, “Why have you made me like this?” The molder makes vessels of honor, and he makes vessels of dishonor. And ultimately, he makes all those vessels for His honor. But in the process, he also puts vessels that have no honor, which is not exactly an honorable task. But don’t we do that too? Certain objects, you hang on the wall, and other objects, you put under the bed. Everything has a certain purpose, and that’s what matters. And it’s the same with God.

Romans 11 verse 32, this is the last scripture, but actually the most extensive. I hope you are by now convinced that God is indeed the director, the one who uses and employs everything according to His plan. That He is never surprised and holds the entire world history in His hands.

Okay, Romans 11 verse 32: Paul has just spoken about the Jewish rejection of the Messiah and the fall of Israel in the past few chapters, the fact that they are enemies of the gospel. Yes, says Paul, but God has worked it this way. He has given them a spirit not to see and ears not to hear. He has laid a spirit of deep sleep on them. God does that. And it says, because of their fall, salvation has gone to the Gentiles. The rejection of the Messiah in itself may be evil, but it is precisely God who has a purpose with it. Paul says: A partial hardening has come upon Israel, but that has an end. Because God will set everything right in His time and manner. That’s what He is God for.

God makes no mistakes. At the end of Romans 11, Paul says, “For God has consigned all to disobedience,” as he had already mentioned in Romans 3. For all have sinned and fall short of the glory of God. All are confined in unrighteousness. Here, a word is used that is also used in Luke 5 in connection with fish caught in nets. Those fish are confined; they can’t go anywhere. God has confined all in unrighteousness. Who did that? God. Why did he do that? To have mercy on all!

And this means that all those unyielding creations of His are confined. All of them, without exception. He has mercy on all! That one goal, that end result, stands strong as a rock. Then Paul, as it were, falls to his knees when this is brought to your heart, then you can only do one thing: Wow, what an amazing God!

Oh, the depth of the riches, of the wisdom and knowledge of God. So great, so vast, so all-encompassing, so universal. What intelligence! How he uses everything, and nothing happens without him knowing it. That is the great depth of the riches, of the wisdom, and of the knowledge of God. How unfathomable are his judgments! He brings things into a crisis. It is unfathomable; his ways are inscrutable. It goes far beyond our understanding, but these are His ways and His judgments. Who has known the mind of the Lord? And who has been his counselor, actually? It’s almost comical. Who should advise God? Should we, as humans, do that? Small creations of his creation? We mean absolutely nothing. He breathes, and we are no more.

God says, I am He, and there is no other! I make no mistakes! Who has known the mind of the Lord? Who has been his counselor, or who has given to him first, and it will be repaid to him? As if God owes an explanation to anyone. You understand, these are rhetorical questions. God does not owe us an explanation. No, He is sovereign, and He owes nothing because everything comes from Him. This is stated in the last verse of Romans 11: For from Him and through Him and to Him are all things! Everything is from Him, the past through Him, the present into Him, the future.

The entire creation comes from Him and is also directed by Him. And it’s His unfathomable ways through depths and heights. It is from Him, it is also through Him. And it also leads back into Him. Nothing goes wrong with God!

Amen.

Russisch:

Здравствуйте, друзья, также с моей стороны. Рад снова вас встретить здесь. В этот раз мы займемся вопросом, который проецируется за мной: был ли грех частью плана Бога? И почему я поставил слово “грех” в кавычки, это связано с тем, что под этим понятием может пониматься различные вещи, что станет ясным в дальнейшем. Давайте сначала уточним некоторые моменты ввода, так сказать. Если говорить об источнике зла, иногда я использую слова “грех” и “зло” как синонимы друг друга. Но откуда берется все, что идет не так с человеком? Откуда это происходит?

Потому что это, фактически, один из самых элементарных вопросов, который когда-либо задавали. На самом деле, книга Иова полностью посвящена этому вопросу. Откуда это берется, и как нам это объяснить? И это одна из больших тайн, так она представляется не только в философии, но, возможно, прежде всего, в религии. Просто все, что связано с моментом, когда ты задаешь себе вопросы о существовании и о причинах того, как все устроено. И это все-таки тот участок, которым занимаются как философия, так и религия? Да, тогда ты сталкиваешься с этим вопросом. Даже в христианстве сам вопрос становится мистифицированным.

Идея заключается в том. Он также сознательно, намеренно держится в тени, и вопросы по этому поводу отговариваются. И когда я это говорю, я говорю исходя из личного опыта. Потому что я помню, что, будучи молодым парнем в Христианской Гереформированной Церкви, я приходил с такими вопросами. И мое воспоминание фактически возвращается только к этому. Что всегда, даже когда проповедник отвечал на это, суть была такова. Если ты ставишь этот вопрос, мы должны быть очень осторожными даже в том, чтобы задавать вопрос, потому что это, по сути, даже что-то богохульное, задавать себе такие великие вопросы. Фактически ты не должен задавать вопрос, и это должно оставаться загадкой.

Самый элементарный вопрос, на который должен быть ответ. Или, по крайней мере, что-то, что освобождает сердце и ум и указывает направление, где нам нужно искать. Но причина, по которой это мистифицируется, да, я по сути пришел к выводу. Это потому, что просто нет ответа на этот вопрос, или у нас нет ответа на него. Вопрос, как в заголовке, который вы уже видели, был ли грех частью плана Бога. Фактически он представляется как подвоховый вопрос. И вы знаете, что такое подвоховый вопрос. Подвоховый вопрос? Это вопрос, на который ты не можешь ответить, потому что неважно, отвечаешь ты “да” или “нет”. Потому что, по сути, это закрытый вопрос, был ли это план Бога? Ты отвечаешь “да” или “нет”. Но в обоих случаях ответ “да” или “нет”. Неперевариваемый. Это не должно быть. Нельзя. Подумайте. Не был ли грех частью плана Бога? Таким образом, тот простой факт, что все пошло не так и что в мире смерть и разрушение и беды, которые люди наносят друг другу

Но факт, что Бог все это допускает, тоже есть. Если это не план Бога, то есть два варианта. Тогда он либо не предвидел этого, то есть это случайность. Либо он не контролировал это, значит, он предвидел это. Но у него не было контроля над этим… Но вы понимаете, что в обоих случаях ответ – это атака и бесчестие перед Богом. Ведь да, в первом случае он не всеведущ, если он этого не предвидел, и во втором случае он не всемогущ, потому что он не контролировал это. Вы понимаете, если вы отрицательно отвечаете на вопрос: “Был ли грех частью плана Бога?” Нет, тогда это или посягательство на Его всеведение, или посягательство на Его всемогущество. И поэтому ответ должен быть да.

Потому что, если ответ “нет”, то Бог фактически перестает быть Богом, не всеведущим или не всемогущим. А если грех был в планах Бога, то это, давайте скажем так.

Именно в реформаторском мире, где очень сильно подчеркивается суверенитет Бога. Это означает, что Бог – Всеведущий и Всемогущий и крепкая рука, которая никогда не ошибается. Там этот вопрос находит отклик больше, чем в кругах, где очень много говорится о свободе воли человека. Но смотрите, если грех был частью плана Бога, то говорят: “Да, это не может быть, потому что тогда ты делаешь Бога автором греха”. И то, что они этим имеют в виду, заключается в том, что Бог заранее описал это в своем сценарии. Так и должно было быть.

И говорят, что если это так, то это рассматривается как богохульство, потому что тогда он, фактически, сам является грешником. Тогда он стоит у истоков греха, и, следовательно, он грешник, и это тоже невозможно. Поэтому отсюда говорят: “Да, ответ не может быть ни “да”, ни “нет”. И поэтому лучше этот вопрос не задавать, потому что у нас нет на него ответа. Вот коротко говоря, на этом все строится. Но я скажу вам, что вывод, который делается, абсолютно неверен! Здесь мы занимаемся библейским изучением. Это значит, что мы открываем Писание, задаем себе вопросы. Ни один вопрос в принципе не глуп. Это такие хорошие вопросы. Они так актуальны! Это вопросы, с которыми сталкивается человек. Как это может быть? И, прежде всего, в связи с Богом? Как? Как это соотносится с тем, как мы узнаем Бога в Библии? Как это соотносится с Богом, который действительно есть Бог? Чтобы получить ответы на эти вопросы, нам нужно обращаться к Слову Божьему, к библиотеке, которую нам дана, которую мы называем Библией. Но тогда возникают разные вопросы, такие как: знал ли Бог все заранее? Но вообще-то это настоящий вопрос? Знал ли Бог все заранее? Если честно, я считаю, что если воспринимать этот вопрос как серьезный, то это именно богохульство.

Знал ли Бог заранее… Простите? БРАЛ ли Бог риск, когда Он создавал мир? Этот вопрос я встречал не раз. Когда Бог создавал мир, Он лишался риска, что, собственно говоря, означает, что Он не знал, как всё сложится в будущем. Риск существует, когда вы не знаете, как всё сложится, то есть, когда вы несведущи. Если бы я шёл на биржу и знал бы, как разовьётся каждый акционер, то я бы не рисковал, инвестируя или продавая. Ведь я знаю, как всё сложится.

Тогда грех удивил Бога? Вы чувствуете, эти вопросы в какой-то степени связаны между собой. Должен ли был Бог переключиться на план Б, когда пришёл грех? И если нет, может ли быть грех преднамеренным? И сразу возникает вопрос, как может добрый Бог использовать зло? Если Бог добр, откуда в мире возникает зло? Это по сути вариация на вопрос, с которого мы начали, и который поднимается в книге Иова. Как это возможно? Это вопрос, который всегда задаётся в мире, особенно когда на твоем пути встречаются зло, несчастье, трудности, болезни и бедствия. Но если Бог добр, как он может допустить это? И даже если вы говорите “да, но он просто позволяет это”… Мне всегда кажется странным, когда вы так говорите, “он просто позволяет”. Но если он способен предотвратить это, и он этого не делает, то, человечески говоря, он тоже сопричастен этому? Бог совместно виноват? Есть ли у Бога, потому что в конце концов об этом идет речь, план со всем?

Есть ли у всего своя цель? И так далее. Ну, я вам скажу. У меня есть девять писаний для вас сегодня, и почему девять? Их могло быть и 25. Но я хочу предоставить убедительное доказательство того, что у Бога действительно есть план, есть цель со всеми вещами, включая зло и грех. Давайте рассмотрим эти писания. Номер один, Исаия 46. И я еще раз говорю, список мог быть гораздо длиннее. Но эти, на мой взгляд, очень ясные, и на вам, как слушателю, проверить, правда ли это.

Я рассказываю то, что я обнаружил в Писаниях, и делюсь этим с вами. И вам, так же как и мне когда-то, придется проверить. Это правда? Соответствует ли это Писаниям? Это ваша задача! Хорошо! Исаия 46. Замечательная глава! Именно потому, что в книге Исаии так великолепно звучит слава Того, Кто действительно создал небо и землю, и который измерил воды своей полной рукой, это кстати другая глава в Исаии, и Кто называет все звезды по именам и так далее. Ну, этот Бог! И там написано: Я. Это Сам Бог, Который здесь говорит через Исаию. Я, Который от начала гласил конечный источник и с древности говорил, что еще не совершилось, Который говорит: совет Мой будет и утвержусь, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Текст продолжается, но я остановлюсь здесь.

Потому что, я думаю, что этот один стих очень ясно выражает точку зрения. Это ставит нас перед Богом, который действительно никогда не сталкивается с сюрпризами, потому что Он, начиная с самого начала. Вы можете также сказать, начиная с Книги Бытия, которая на иврите, кстати, называется “Берешит”. И это означает в начале, так что с первого же стиха Бытия, с самого начала, с самого начала Он уже гласил конечный источник. Так что Он знал с самого начала, каким будет конец. Тогда мы говорим не только о Боге, который всеведущ, но который, по-видимому, также все контролирует. Который начинает что-то, но и знает, с чем он начинает. И, что более того, он также знает, как то, с чего он начинает, в конце концов разовьется. Я, Который от начала гласил конечный источник и с древности говорил, что еще не совершилось. Бог – Тот, Кто предсказывает. Кстати, Бытие один – это уже целый чертеж, весь ход истории спасения. Это отдельная тема.

Но я также имею в виду, что фактически Бытие 1 уже является предсказанием в типе, хорошо, но тем не менее изображением пути, который Бог пройдет к новому творению. Это творение, которое в конечном итоге завершается великолепной Шаббатом, седьмым днем. И Он говорит: Мой совет останется, и Я делаю всё, что Я желаю. Это слово “совет” связано с Его намерением, созиданием, Он говорит: Мой совет останется, и Я делаю всё, что Я желаю. Ведь нет ничего, что могло бы предотвратить это. Он стоит в начале всего. Он все продумал, Он все создал. Так что что бы могло когда-либо помешать Ему осуществить то, что Он предвидит? Вуаля, мне это так невероятно интересно!

Это Бог, это то, что Он сам объявляет о себе. Это не маленький бог, нет, это Бог, Единый, Создатель всего, Всемогущий, Всеведущий! Ему никогда не приходится удивляться. Удивление – это типично для творения, для создания, которое действительно не знает, что произойдет. И тогда вы можете быть удивлены. Но Бог никогда не бывает удивлен. Он действительно всемогущий. В Исаии 46:10 это прекрасно сказано. Если мы откроем предыдущую главу, Исаия 45, там тоже есть великолепное слово. И снова там Бог сам говорит через Исаию. Потому что Бог говорит там от первого лица единственного числа. И вот в шестом стихе среди фразы сказано: чтобы знали от восхода солнца (на востоке) и от запада (где оно заходит).

Что кроме Меня нет никого. Я – Господь, и иного нет. А затем Он поясняет, что это значит, что Он, Господь, Я есть. Он – формовщик света и создатель тьмы. Эти слова не совсем одинаковы. Я имею в виду формовщик и Создатель. Он творит из ничего, а формовать – это делать из существующего материала, но я сейчас отойду от этой нюанса. Откуда берется свет? Ну, Он формирует его. Откуда берется тьма? Это отсутствие света. Сама тьма ничто. Свет – это что-то, там, где света нет, там тьма. Так что тьма – это отсутствие света. Вы можете также сказать это и о зле. Зло тоже ничто. Это там, где отсутствует добро. Есть еще ряд таких понятий…

Холод – тоже ничто. Тепло – да. Тепло – это энергия. Холод – это именно отсутствие энергии. Ладно, мы продолжим. Текст из Исаии 45: Формовщик света и создатель тьмы, тот, Кто создает мир, и сотворяет зло. Он формирует свет. Он – Создатель тьмы. Он создает мир и сотворяет зло. Это слово “зло” на иврите – “Ра” или, как говорят некоторые, “Ро”, и оно происходит от глагола, который означает раздавливать или разрушать, разбивать. Отсюда связь с злом.

Что также интересно, это слово “грех”. Грех буквально означает не достичь цели. И на иврите, и на греческом это так.

Я ссылаюсь на книгу Судей. Вы бросаете камень с определенной целью. И если вы попадаете, то вы достигли этой цели. А если вы не попадаете, то вы промахиваетесь. В библейском контексте можно сказать, что вы грешите. Фактически это даже не моральное понятие. Это просто означает, что вы промахиваетесь. Вот что такое грех. Кстати, зло тоже не обязательно моральное понятие. Вы что-то разрушаете. Иногда есть время создавать, иногда есть время разрушать. Мы, люди, тоже так поступаем, затем выносим это на свалку или что-то разрушаем. Некоторые люди в этом очень хороши. Но вы все равно разрушаете что-то, например, пространство в своем доме, чтобы затем снова создать его.

Зло связано с разрушением. Разрушение Содома и Гоморры огнем и серой – да, это зло.

Бывает ли зло в городе, и не сотворит ли Господь? Это написано в книге Амоса 3. Мы часто читаем, что Бог творит зло, когда, например, посылает свои суды или приносит свои наказания и вводит в кризис. Кстати, кризис просто означает суд. Но, хорошо, это слово “Ра”, произошедшее от разрушения и с которым говорится, что и зло – это творение Бога. Фактически здесь также следует сказать, конечно! Есть ли что-то, что может создать себя? Конечно, это творение Бога, и это очень увлекательный момент. Зло также всегда контрастно добру. И даже первый раз, когда слово “зло” употребляется в Библии, это в Книге Бытия. Тогда вы читаете, что Бог посадил дерево в раю. Дерево познания добра и зла. Это очень интересно, потому что это не только дерево познания зла, но и дерево познания добра. Познание добра недоступно без познания зла.

Когда вы получаете знание добра, вы автоматически получаете знание и зла. Вы узнаете одно только в контрасте, как мы все знаем по повседневным примерам. Вы узнаете хорошие вещи, цените их, действительно понимаете. Именно через контраст. Если бы мы не знали, что такое болезнь, вам бы не пришло в голову. Вы не подумали бы благодарить за здоровое тело. Вам просто нечего было бы сравнивать. Могут быть много хороших вещей, которые у вас есть, но вы узнаете их как хорошие только через контраст. И это действительно относится ко многим вещам. Бог всегда создает контраст. Вся Книга Бытия наполнена контрастом неба и земли, света и тьмы, дня и ночи и т. д., и добра и зла, конечно.

Бог творит, вот о чем здесь речь. Так что вопрос: откуда появляется зло? Тогда вы могли бы сказать, давайте исследовать философию или книги, теологические книги. И нет! Тогда я бы сказал, прислушайтесь к великому Богу самому, и он говорит: Я – тот, кто формирует свет и создает тьму, создает мир и творит зло. Я, Иегова, делаю все эти вещи. Не ошибайтесь, это Я! Я – источник всего этого. Да, это так величественно. Это такой потрясающий ответ на вопрос: Откуда появляется зло? Ну, я бы сказал, запомните это! Исайя 45:7. Это не случайность, зло не неожиданно. Бог – Творец. И поэтому, и это меня вдохновляет. Зло в хороших руках. Это прекрасно. Прекраснейшее! И уверен, Бог – добрый Бог!

И если он использует зло, то он делает это не с радостью, не с радостью он притесняет сыновей человеческих, как написано в Книге Плача. Он это делает, но потому что это необходимое зло. Есть много вещей, которые вы в себе даже не хотите, но которые необходимы для достижения цели, которую вы имеете. Есть вещи, которые Бог в себе не хочет, но которые необходимы. Давайте скажем по-другому, каждое зло – необходимое зло для Бога. Потому что если бы это не было необходимо, добрый Бог не дал бы ему места. Ведь именно он Бог. Продолжим. Притчи 16:4.

И вот, здесь это. Да, также с такой естественностью, но также с такой мощной, почти настойчивой логикой, в которой это подчеркивается. Иегова, Господь, делает всё для своей цели. Всё для своей цели. И теперь вы бы сказали, да, всё, но есть и безбожные вещи, и это не от Бога! Есть день зла. Тогда это никак не может быть правильно. Ну. Словесник, вероятно, Соломон, записал это и хотел перерезать путь для различных человеческих рассуждений, и он сделал это, приводя к крайностям. Он говорит: Иегова делает всё для своей цели. Да, даже безбожных для дня зла. Есть ли у дня зла цель? Есть ли у безбожных цель для дня зла?

Конечно, всё! Но ведь он не вводит безбожного? Конечно, всё! Бог контролирует всё и дает всему место. Если бы он не дал бы ему место, это не произошло бы. Он – местоположитель. Вот что означает слово Бог. По крайней мере, это означает слово Бог из греческого. Слово “Theos” происходит от глагола “место, ставить, устанавливать”. Он ставит вещи во времени, в пространстве. Он дает им происходить. Поскольку он дает им место, они происходят. Прекрасно, правда? Это происходит потому, что местоположитель дает ему место. И он, Бог, не отчитывается. Мы это вскоре увидим. Почему бы ему отчитываться? Он дает всем вещам место. Но это также означает, что он не грешит, когда он использует безбожного. Потому что грешить значит промахнуться. Но если Бог использует безбожного для дня зла и у него есть цель во всем, то он не промахивается!

Итак, он использует грех. Просто тот факт, что здесь говорится о безбожном и дне зла. Должно быть ясно, что здесь идет речь о крайнем грехе. Ну, здесь вы читаете, также что просто тот факт, что Бог дает злу место, у него есть цель. Конечно, грех остается, я не отрицаю этого. И зло остается злом. Зло болезненно, но дело не в этом. Дело в том, что у Бога есть цель. Я даже не говорю, что эта цель безбожна. У него есть цель. В этом разница! Тот факт, что вещи имеют цель, не означает, что это само по себе цель. Нет, у него есть цель, а именно со всем, что происходит в творении. И поэтому, используя зло, у него есть цель. И поэтому, если так, то он не грешит, потому что он никогда не промахивается. До этого момента объяснения о грехе. Так что если вы заполняете библейские понятия библейским образом и знаете, что грех означает промахнуться, то вы также можете понять, почему Бог может использовать зло и всё остальное, не греша при этом. Он использует зло, если у него есть цель.

Теперь перейдем к Новому Завету. Деяния двенадцать. Там вы читаете речь, которую Петр произнес в день Пятидесятницы. И тогда он говорит, относительно Иисуса, который недавно, всего недели семь, впереди этого был предан, там, в том же Иерусалиме, был распят. И тогда он говорит: этот, и тогда он говорит о Иисусе, по определенному совету и предвидению Бога, предан был руками беззаконных, прибиваемый вы истребили его. Но вы хорошо понимаете, почему я это сейчас цитирую. То, что Иисус был предан в руки беззаконных. В данном случае также людьми, которые не соблюдали закон и Тору. Передано еврейским народом, кстати, священниками и книжниками, передано Пилату и беззаконным людям, не имевшим Торы.

И затем его приковали. Но вы, фактически, по подстрекательству своих собственных лидеров, приковали его к кресту. Это человеческое деяние… Вы предали Его, вы убрали Его. Вы, или по руке беззаконного, приковали Его. Это человеческая сторона. Но здесь сказано, что это было по определенному совету и предвидению Бога. Это было запланировано, так должно было быть. И это не только по предвидению Бога. Он не просто знал, что это произошло.

Кстати, это также было предсказано, что это случится. И Петр позже в этой же главе также углубляется в это. А позже в Книге Деяний мы часто читаем фразу “писано или написано”. Даже вспомните Псалом 22. Бог знал это, и Он уже сообщил это через пророка, как это произойдет со всеми возможными деталями, как это произойдет, когда это произойдет, что произойдет, где это произойдет и так далее. У Бога было предвидение. Это прекрасный пример, потому что мы видим здесь, что если речь идет о самом большом грехе, который когда-либо совершался в истории человечества, о самом большом зле, которое когда-либо случалось, то это, действительно, крестовина Сына Божьего. Бог дает лучшее от Себя. А что делает человек? Самый религиозно благоприятный человек. Там, где находится Иерусалим. Они пригвоздили Его к кресту, самое большое зло, самый большой грех. И здесь сказано, что так должно было быть!

Бог это не только знал. Он не только предсказал это, это должно было произойти. Это было по определенному совету. Это было утверждено, было зафиксировано. Этот феномен… Да, у нас, конечно, много примеров. Но я думаю, в частности, о истории Иосифа, который был продан своими братьями в Египет. Но мы все знаем, как это было, как он, когда он открывает себя своим братьям в Египте. Что делают его братья тогда, они испугались! Тогда Иосиф говорит: не думайте теперь, что вы отправили меня сюда, что вы продали меня сюда. Хотя так и было, но что: Бог послал меня перед вами, чтобы сохранить вам жизнь. Так что весь этот человеческий вклад, возможно, верен. Но Бог переигрывает его, так сказать. Настоящая причина, почему это произошло и должно было произойти. Это потому, что Бог это так устроил. Он, и я с удовольствием это говорю, великий режиссер!

У Него в руках сценарий. Он автор, Он создатель. Ведь это то, что делает автор? Автор создает мир, и он не оставляет ничего на волю случая. Сценарий всегда состоит из вступления, а затем вы получаете большую драму. Да, но также и финал. В хорошем фильме или хорошей книге счастливый конец. Это великий автор, великий режиссер. Мы сейчас еще находимся в середине драмы. Все это написано в сценарии. Вся творение падет на колени, когда исход этого большого сценария станет ясен, неоспорим для каждого. Взгляните, это можно сказать только о Боге, у которого действительно все в руках, кто все размещает и дергает за веревочки.

Еще одна ссылка на Писание, Деяния 17. Здесь вы читаете, что Павел находится на Ареопаге и находится в Афинах. И тогда его приглашают несколько философских школ, таких как Эпикурейцы и Стоики, и ему разрешено рассказать свою историю. Ему нужно было спросить Павла всего один раз, потому что он с удовольствием это делал. И тогда он говорит следующее. Я видел изображение и пустой постамент, и там стояла надпись: “Неизвестному Богу”. Он говорит, этого Бога, которого вы не знаете, я проповедую вам! И затем он рассказывает о Боге как Творце неба и земли и потрясающих вещах. Он говорит также, что Он определил времена и границы людей и народов. Бог как Единственный, великий Постановщик, так описывает он Бога перед этой греческой аудиторией, а затем он говорит в 17 главе Деяний, стих 25. Он говорит о Боге, что Его не нужно обрабатывать руками людей, в отличие от всех тех изображений, которые стояли там. Богу не нужно обращаться.

Он – создатель, ему не нужны посредники. Он сам дает всем жизнь, дыхание. И если я что-то упустил, Он дает все! Есть один Творец, один Создатель. Работа еще не завершена, благодаря Богу. И вы не должны ее еще оценивать.

Любой суд, который мы сейчас произносим о том, над чем работает Бог. Это предвзятое мнение, буквально, потому что работа еще не завершена. Вы можете оценить книгу, фильм или произведение искусства только после его завершения. И так же и с делом Божьим. Работа Бога еще не завершена. Он завершает свою работу. Но это займет еще несколько эонов. Он дает всем жизнь, дыхание, все. Ничто не принадлежит нам. Он – Творец.

Мы теперь переходим к Посланию к Римлянам, глава 5. Книга Исаии является свидетелем суверенитета Бога как постановщика и режиссера. Но Послание к Римлянам, дорогие люди, в этом не уступает.

Римлянам 5:19. Потому что, как и через непослушание одного человека. И если вам еще не ясно, это о Адаме, что кстати, уже было описано в предыдущих стихах. Его даже по имени называют. Я читаю снова, потому что, как и через непослушание одного человека многие были поставлены в число грешников. Мы возвращаемся к Бытию 3, где говорится о запрете плода. Многие, это многие, это все люди в стихе 18, а именно все люди. Это означает, что нет исключения, и многие означает, что их много.

Как по непослушанию одного человека многие были поставлены в положение грешников. Они были там просто помещены, поставлены, и это также пассивная форма глагола. Почему мы, вы и я, все мы, и все эти миллиарды людей, все мы промахи цели? Потому что это то, что означает слово “грешник”. И мы все смертны. Это собственный выбор? Нет, это было так еще тогда, когда вы были еще в колыбели. Да, это факт. Нас не спрашивали. Также нас не спрашивали, хотели ли мы родиться, что, кстати, довольно абсурдная идея.

Что у нас есть в руках? Ответ: на самом деле почти ничего, и то, что мы думаем, что у нас есть, также не в наших руках. Но мы были поставлены в положение грешников. Так что если я теперь спрошу тебя: Почему ты и я грешники? Ответ: мы были так поставлены! Ты скажешь: да, но это несправедливо. Тогда ответ будет: ну и что? Спрашивается ли ваше мнение? Мы были так поставлены, это данность. Прежде чем ты огорчишься об этом, прочитай этот предложение. Славь Бога, что это Его дело. Это Его режиссура. Аналогия, которую я прочитал, еще не завершена. Так же, как по непослушанию одного человека, Адама, многие были поставлены в положение грешников, так же и по послушанию одного многие будут поставлены в положение праведников. Первый человек был Адам, второй человек был Иисус Христос, последний Адам. Наследник Адама. Это написано в Римлянам 5:19.

Бог все это устроил, все потомки Адама – грешники и смертные. Неважно, большой ты грешник или маленький, для Бога это не имеет значения. Ты грешник и ты недостоин.

Мы лишены славы Божьей. Мы недостойны, мы все потерпели неудачу. Многие были поставлены в положение грешников. Так же и по послушанию одного многие, то есть все люди, будут поставлены в положение праведников. Так нам было устроено. И здесь не спрашивается, что мы об этом думаем. Это план Бога.

Бог имеет план по поводу того, что Он поставил весь род человеческий в положение грешников. Он делает это таким же образом, как и то, что Он собирается поставить весь род человеческий в положение праведных. Это данность. И так вы видите, Евангелие, это просто известие, это сообщение. Это также не предложение. Это факт. Это извещение, и пусть оно прозвучит!

Некоторые верят в это. Большинство не знают об этом уведомлении.

Вы действительно думали, что эффект того, что сделал Адам, больше, воздействие неусловленно, чем воздействие послушания, которое меньше? В общем, воздействие Адама было бы больше, чем у Иисуса Христа, последнего Адама? Это же абсурдно? Конечно, нет!

Хорошо, теперь перейдем к Римлянам 8:20. Вы понимаете, мы все еще рассматриваем вопрос: был ли грех в плане Бога. Я собираюсь читать. Ибо творение было подчинено суете. Это верно, это просто утверждение. Вся тварь подчинена суете. Мы подчинены рабству увядания. Мы все увядаем, умираем, вещи увядают, и это закономерность. Мы подчинены этому.

Итак, рабство, мы прикованы к этому. Вы можете попытаться этому избежать, предпринимая различные попытки, но это бесполезно. Это, конечно, данность, это рабство увядания. Творение было подчинено суете. И теперь вы, возможно, подумаете, что это, возможно, был выбор самого создания. Нет, говорит Павел, не добровольно. Это не был выбор создания или твари. Творение подчинено по воле Творца, кому еще? Если создание подчинено этому, то может быть только один, кто так режиссировал и решил.

Ибо творение было подчинено суете, не добровольно. Но ради Него! Конечно, с заглавной буквы, которое ей подчиняет. Творение беременно, творение в родах, подчиненное, таким образом, творение будет освобождено. Я бы с удовольствием продолжил чтение, но мне важен этот момент, не добровольно. Или, иными словами, Это Творец подчинил ее этому. Так что снова мы обращаем взор к Богу. Бог за это не несет вины. За это Богу воздаем честь! Он – автор греха. Мы не обвиняем Его в этом. Вы воздаете Ему честь за великолепную книгу, которую Он пишет. Книгу, в которой Он использует даже грех и зло для своих целей. История и будущее – это Его рассказ!

Римлянам девять. Здесь Павел пишет о фараоне, которого ожесточил Бог. И тогда там говорится: это собственное заключение Павла. Итак, Он помилует, кого захочет, и ожесточит, кого захочет. И где сопротивление фараона воле Божьей, потому что воля Божья была: отпусти мой народ. Но Бог уже сказал Моисею, даже прежде чем он пришел к фараону: фараон не послушает! И если он все же послушает, то Я ожесточу его сердце. Моисей просто сделал то, что Бог сказал. И фараону также было сказано, что он должен был сделать. Снова и снова: отпусти мой народ! В какой-то момент фараон начинает поддаваться под воздействием всех этих бедствий.

И что потом? Что ты читаешь, когда фараон, тот великий и могущественный человек в те дни, начинает сдаваться под воздействием всех бедствий, которые происходят? Тогда ты читаешь: и Бог укрепил его сердце и сделал его волю. Это греческая формулировка. Он, то есть БОГ, сделал его сердце таким, что фараон смог продолжать отказываться Богу. В общем, это должно было произойти. Потому что Павел объясняет. Богу был нужен противник, чтобы показать Свою силу. Он хотел проявить Свою силу. Да, для этого нужен противник, верно? Итак, если ты хорош в шахматах и хочешь это доказать, то тебе нужен сильный противник. Против слабого противника ты не можешь показать свою силу. Бог всегда действует через контраст, также и с демонстрацией силы.

Мы продолжаем читать, но уже понятно, что сейчас будет выдвинута мысль… Но вы скажете мне, что он тогда еще может возражать? Ибо кто имел возможность противостоять Его намерению? Этот вопрос я понимаю. Если фараон в конечном итоге просто тайно действовал так, как это задумал Бог. Что тогда мог Бог возразить фараону? Фараон не делал того, что хотел Бог. Но это было замыслом Бога, чтобы фараон отказался. Поэтому Он и укрепил его сердце. Итак, вопрос настолько логичен. Что ему еще можно возразить? Ну да, и кто сопротивлялся Его намерению? Ответ: никто. Фараон не слушал волю Божью, но делал Его намерение, Его совет. Никто не может противостоять намерению Бога. Посмотрите на Ефесянам 1:11, там оба понятия упоминаются в одном предложении. Там говорится, что Бог действует во всем по совету Своей воли.

Никто создание никогда не противостояло совету Божьей воли. Никогда. Кто сопротивлялся воле Божьей? Да, многие, если не все. Да, но совет Божий никогда не был противопоставлен. Да, там же говорится: Но кто ты, чтобы возражать Богу? Бог, который создал и фараона, также через это противоречие. Он ставит его в кризис, и так далее.

Сотворенное ведь не скажет сотворившему: зачем Ты меня таким создал? Сотворивший создает сосуды чести и создает сосуды бесчести. И, в конечном итоге, Он делает все сосуды к Своей славе. Но в процессе Он также создает сосуды, не имеющие славы. Что не слишком почетная задача. Но мы же делаем то же самое? Некоторые предметы мы вешаем на стену, а другие предметы кладем под кровать. Все имеет свою цель, и в этом и заключается смысл. И с Богом та же самая история.

Римлянам одиннадцать, стих 32. Это последнее писание Священного Писания, но на самом деле самое подробное. Я надеюсь, что вы теперь убеждены в том, что Бог действительно режиссер, Тот, кто использует и задействует все по Своему плану. Он никогда не бывает удивлен, и вся история мира в Его руках.

Хорошо, Римлянам 11:32: Павел только что говорил о еврейском отвержении Мессии и о падении Израиля, о том, что они враги евангелия. И, да, говорит Павел, но Бог так сделал. Он дал им дух, чтобы не видеть и уши, чтобы не слышать. Он наложил на них дух глубокого сна. Это делает Бог. И там написано: ибо через их падение спасение достигло язычников. Отвержение Мессии в себе может быть злом, но именно Бог имеет в этом цель. Павел говорит: над Израилем сошло частичное ожесточение, но это имеет конец. Ибо Бог исправит все в свое время и по своему замыслу. В этом Он Бог.

Бог не делает ошибок. В конце Римлянам одиннадцать Павел говорит: ибо Бог заключил всех в непокорность. Кстати, он уже сказал это в Римлянам три. Ибо все согрешили и лишены славы Божией. Все заключены в неправду. Здесь используется слово, которое употребляется в Луке пять в контексте рыболовства. Те рыбы заключены, они не могут уйти. Бог заключил всех в неправду. Кто это сделал? Бог. Зачем он это сделал? Для того чтобы сжалеться над всеми!

Это означает, что все эти непокорные создания Его, они заключены. Все, никого не исключая. Он сжалится над всеми! Тот единственный цель, тот конечный результат стоит как дом, это камень. Тогда Павел, будто на колени падает, когда это так глубоко затрагивает твое сердце, ты можешь сделать только одно: Ух ты, какой удивительный Бог!

O, глубина богатства, мудрости и познания Бога! Так велики, так обширны, так всеохватны, так универсальны. Какое интеллект! Как он использует все, и ничто не происходит без того, чтобы он об этом не знал. Это великая глубина богатства, мудрости и познания Бога. Как неисследоваемы Его суды! Он ставит вещи в кризис. Это непостижимо, Его пути неисследоваемы. Это выходит далеко за пределы нашего понимания, но это Его пути и Его суды. Кто знал бы мысли Господа, и кто был Ему советником? Это почти комично. Кто должен советовать Богу? Мы, маленькие создания Его творения? Мы ничего не значим. Он дует, и нас уже нет.

Бог говорит: “Я – это Я, Я, и нет другого! Я не делаю ошибок! Кто знал бы мысли Господа? Кто был Ему советником или кто первый дал Ему что-то, чтобы быть возмещенным?”. Как будто Бог обязан кем-то. Вы понимаете, это риторические вопросы. Бог не обязан нам отчитываться. Нет, Он суверенен, и Ему не нужно ничего возвращать, потому что все происходит от Него. Это написано в последнем стихе Римлянам 11: “Ибо из Него и через Него и к Нему все вещи!” Все происходит из Него, прошлое через Него, настоящее в Нем, будущее.

Вся творение происходит от Него, и Он также режиссирует его. И это Его неисследоваемые пути через глубины и высоты. Это от Него, это также через Него. И это также вновь ведет к Нему. У Бога никогда ничего не идет не так!

Аминь.

Chinees:

大家下午好,也是我这边的朋友,很高兴在这里见到彼此。这次我们将关注我身后投影的问题,罪是上帝的计划吗?我为什么用引号括起“罪”这个词,这是因为在这个概念下可以理解各种不同的事物,这将很快变得清楚。让我们首先澄清一些事情,作为引言。当我们谈论邪恶的起源时,有时我会将这些词语“罪”和“邪恶”几乎视为彼此的同义词。但是关于人类所犯的所有错误,背后是什么?那是从哪里来的?

因为这实际上是人们曾经提出过的最基本的问题之一。实际上,约伯记这样的一本书完全是围绕这个问题展开的。那是从哪里来的,我们应该如何理解?这是一个巨大的谜团之一,因为不仅在哲学中,而且也尤其可能在宗教中是这样接近的。当你对存在以及为什么事情是这样的进行提问时,这就是哲学和宗教都涉足的领域,对吧?是的,那么你就会遇到这个问题。甚至在基督教中,这个问题也被神秘化了。

因为其中的想法是。故意让它变得模糊,关于这个问题的提问会受到打压。当我这么说时,我也是从个人经验中说出来的。因为我知道当我还是基督教改革教会的年轻人时,曾经提出过这样的问题。我的记忆实际上只回到那时。总是,即使是当时的传教士回答时,实际上传达的信息是。如果你提出那个问题,我们要小心,甚至是问这样的宏大问题本身就是亵渎的,不应该关注这样的问题。实际上,你不能提出这个问题,它必须保持一个谜。

最基本的问题,必须有一个答案。或者至少有一些可以解脱心灵和头脑的东西,给予我们寻找的方向。但是他们神秘化的原因,是的,我实际上已经发现了。因为根本没有答案,或者对此没有答案。就像标题中所看到的那样,罪是上帝的计划吗?它实际上被描绘为一个陷阱问题。您知道什么是陷阱问题吗?陷阱问题?那是一种实际上无法回答的问题,因为无论您回答是还是否。因为实际上这是一个封闭的问题,是上帝的计划吗?您可以回答是或否。但在这两种情况下,答案都是无法接受的。实际上不可以的。也不可能。想想看。罪难道不是上帝的计划吗?因此,发生的所有错误以及世界上的死亡、毁灭和人们对彼此造成的苦难。

但上帝也允许这一切发生,这实际上是一个事实。如果这不是上帝的计划,那么有两个选择。要么他没有预见到,那就是意外。要么他无法控制,所以他确实有预见。但他无法控制…但您理解,在这两种情况下,答案都是对上帝的攻击和亵渎。因为在第一种情况下,如果他没有预见,那么他并非无所不知;在第二种情况下,他并非全能,因为他无法控制。您了解,如果您否定这个问题的答案。罪是上帝的计划。不,那么这要么是对他无所不知的侵犯,要么是对他无所不能的侵犯。因此,答案必须是肯定的。

因为如果答案是否定的,那么实际上上帝就不再是上帝,既非无所不知也非全能。而如果罪确实是在上帝的计划中,那么这就是,嗯,让我换一种说法。

在改革宗教界,强调上帝的主权非常强烈。也就是说,上帝是全知全能的,是永远不会出错的强有力的手。在这里,这个问题仍然引起共鸣,比在那些非常强调人类自由意志的领域更为明显。但是,如果罪是在上帝的计划中,那么人们说是的,那是不可能的,因为那样你就是把上帝当作罪恶的作者。他们所指的是,上帝在他的剧本中事先这样描述了。必须如此。

人们说,如果是这样,那就视为亵渎,因为实际上他就是罪人。那么他自己站在罪的发源地,因此他是一个罪人,这也是不可能的。因此,人们说,是的,答案不能既是否定的又是否定的。因此最好不要问这个问题,因为我们没有答案。这实际上归结为这样。但我会告诉你。得出的结论完全不正确!我们在这里进行圣经研究。也就是说,我们打开经文,提出问题。原则上没有任何问题是愚蠢的。

这些都是很好的问题。它们是如此切题!因为这是人类所面临的问题。这怎么可能呢?而且尤其是与上帝有关?如何?这与我们在圣经中了解上帝的方式相比如何?这与那位真正是上帝的上帝相比如何?要找到关于这些问题的答案,我们必须参考上帝的话语,即赐给我们的图书馆,我们称之为圣经。但好吧,接下来会有各种各样的问题,比如:上帝是否预先知道一切?但这根本是一个真正的问题吗?上帝是否预先知道一切?说实话,如果你真的将这个问题视为一个严肃的问题,我觉得这是亵渎的。

上帝是否预先知道……对不起?当上帝创造宇宙时,他是否冒了风险?我经常遇到这个问题。当上帝创造宇宙时,他是否冒了风险,这实际上也意味着他不知道未来会发生什么。如果你不知道事情会怎样发展,那么它就是一个风险,这意味着你是无知的。 如果我参与股市,我知道每支股票的价格将如何变动,那么如果我投资或卖出,我就不会冒风险。因为我知道事情会怎样。

那么,罪是不是让上帝感到惊讶?您可以感觉到,这些问题都在某种程度上互相关联。当罪发生时,上帝是否必须转向B计划?如果不是,那么罪是有意的吗?这就直接涉及到一个问题,一个善良的上帝如何利用邪恶?如果上帝是善良的,那么为什么会有邪恶?实际上,这是我们一开始提出并且约伯记讨论的问题的变体。这怎么可能?这是世界上一直存在的问题,尤其是当邪恶、苦难、困境、疾病、灾难降临时。 但是,如果上帝是善良的,他怎么能允许这些事情发生呢?即使你说,他只是允许它发生……我总觉得如果你这样说,他只是允许它发生。但如果他有能力阻止它,而他没有这样做,那从人类的角度来看,他不是也有责任吗?上帝也有责任?实际上,问题归根结底是,上帝对所有事情都有计划吗?

一切是否都有意义?等等。好吧,我要告诉您。今天下午我有九段经文要给您,为什么是九段呢?因为它们本来也可以是25段。但好吧,我想要提供确凿的证据,证明上帝确实有一个计划,对万事都有一个目的,包括邪恶和罪。让我们来看看这些经文。第一,以赛亚书46章。我再次强调,这个清单本来可以更长。但如果您问我,这些都是非常清晰的,听众您可以自行查证这些事情是否属实。

我分享了我在经文中所发现的东西,并与您分享。就像我曾经经历过的那样,请您检验一下。是的吗?是真的吗?是否符合经文?这就是您的任务!好吧!以赛亚书46章。一个了不起的章节!正因为在以赛亚书中如此美妙地传达了他的荣耀,他确实创造了天地,用他的手掌测量了水,这是另一章,他呼唤了所有的星星,等等。嗯,那位上帝!在这里说:我。这是上帝亲自通过以赛亚说的话。我从一开始就告诉结局,我从古时起,宣告尚未发生的事,说我的计划必定成就,我必成就我所喜悦的一切。文本还在继续,但我暂且就说到这里吧。

因为这一节经文我认为已经非常明确地表达了这一点。这使我们面对一个确实永远不会感到惊讶的上帝,因为从一开始就是如此。你还可以说从创世记这本书开始,希伯来文中它实际上被称为“Bereshit”。而这意味着“在开始时”,因此从创世记第一章第一节开始,从一开始,就已经讲述了最终的结局。所以他在开始时就知道结局会是什么样的。这不仅是一个全知的上帝,而且显然也掌控着一切。他开始了某事,但也知道他开始了什么。更强大的是,他还知道他开始的事情最终会如何结束。我,从一开始就讲述结局并从古时就告诉尚未发生的事情。上帝是那位预言者。顺便说一下,创世记第一章实际上已经是整个救赎历史的蓝图。这是一个独立的主题。

但我也是想说,实际上创世记第一章已经是一种预言,是一种类型,好吧,但仍然是上帝将要走向新造的道路的描绘。这个创造,最终结束在一个美好的安息日,第七天一定是。他说,我的计划会实现,我会做我所愿意做的事情。这个“计划”一词与他的意图有关,他说我的计划会实现,我会做我所愿意做的事情。实际上没有什么能阻止他。他站在一切之初。他想到了一切,他创造了一切。那么什么能阻止他实现他的目标呢?就是这样,我觉得太棒了!

这就是上帝,这就是他自己宣称自己的样子。这不是一个小小的神,不,这是上帝,唯一的上帝,一切的创造者,全能的,全知的!他永远不会感到惊讶。惊喜是为创造物准备的,是为一个确实不知道未来会发生什么的受造物准备的。然后你可能会感到惊讶。但上帝永远不会感到惊讶。他确实是全能的。在以赛亚书46章10节中,这是光荣的。如果我们翻到前一章,以赛亚书45章,那里也有一句了不起的话。上帝在那里再次亲口对以赛亚说话。因为上帝在第一人称单数中说话。在第六节中有一句话,中间的一句话是:让他们知道太阳从哪里升起(在东方)以及在哪里落下(在西方)。

在我之外没有别的。我是耶和华,除我以外再无别神。然后他澄清了这意味着什么,他是耶和华,即“我是”。他是光的形成者,黑暗的创造者。这些词并不完全相同。我指的是形成者和创造者。他从无中创造,而形成则是利用已有的材料,但我现在暂且不讨论这种细微差别。 光从何而来?嗯,他塑造了光。黑暗从何而来?那是光的缺失。黑暗本身什么也不是。光是某物,光不在的地方就是黑暗。所以黑暗是光的缺失。顺便说一下,这也适用于邪恶。邪恶也不是什么。邪恶就是善的缺失。还有更多类似的概念…

寒冷也不是什么。温暖则是。温暖是能量。而寒冷恰恰是能量的缺失。好的,我们继续。 以赛亚书45章的文本:“光的形成者和黑暗的创造者,使和平,造祸患。”他塑造了光。他是黑暗的创造者。他制造和平,也制造祸患。那个“祸患”一词在希伯来文中是“Ra”或者有些人说“Ro”,这源自一个动词,意思是碾碎或毁坏,打碎。因此与邪恶有关。

还有一个有趣的词是“罪”。罪的字面意思是“错过目标”。希伯来文和希腊文都是如此。

我提到士师记这本书。你用石头投掷有一个特定的目标。如果你命中了,那么你就达到了目标。如果你没有命中,那么你就错过了目标。在圣经中,你可以说你犯了罪。实际上,这甚至不是一个道德概念。它只是意味着你未能达到目标。这就是罪的含义。顺便说一下,邪恶也不一定是道德概念。你毁坏了某物。 有时候是制造的时候,有时候是毁坏的时候。我们人类也是这样做的,然后你会把它扔进垃圾场之类的地方。或者你拆掉它。有些人非常擅长这样做。但你毁掉了某物,比如你家里的一间房间,然后再重新建造。

邪恶与碾碎有关。所多玛和蛾摩拉被火与硫磺毁灭,是的,那就是邪恶。

城中若有祸患,耶和华岂不知道吗?在阿摩司书3章中有这样的话。你经常会读到上帝做了坏事,比如他发送他的审判或者降下他的审判,并使人陷入危机。危机其实只是审判的意思。但好吧,那个“Ra”一词源自碾碎,因此可以说邪恶也是上帝的创造。实际上,你应该再次说,当然!有什么东西能自己创造吗?当然是上帝的创造,这也是一个非常有趣的事实。邪恶也总是与善相对立。而且,第一次在圣经中使用“邪恶”这个词时也是如此。那是在创世记第二章。然后你读到上帝在园中种了一棵树。知善恶树。这非常有趣,因为它不仅仅是知道邪恶的树,还是知善恶的树。知道善的,不可能单独获得,没有知道邪恶。

当你知道善的时候,你自然也知道了邪恶。你只有通过对比才能了解其中一个,就像我们都知道的日常例子一样。你只有通过对比才能真正了解和欣赏好的事物。如果我们不知道什么是疾病,你就不会想到这个。你不会想到感谢健康的身体。因为你不知道其他的。可能有很多好事情,但只有通过对比才能认识好的。而这实际上也适用于很多事情。上帝总是创造对比。创世记一章充满了天地的对比,光明和黑暗,白天和黑夜,等等,还有善与恶。

上帝创造,这是关键。所以问题是:邪恶从哪里来?你可能会说,我们会深入研究哲学或书籍,神学书籍。不!我会说,倾听伟大的上帝自己,他说:我是那形成光,创造黑暗,制造和平,造祸患的。我,耶和华,做这一切事情。不要误会,我就是!我是这一切的起源。是的,这是如此雄伟。这是对“邪恶从哪里来?”这个问题的如此美妙的回答。嗯,我会说,记住吧!以赛亚书45章7节。邪恶不是意外,邪恶也不是不可预见的。上帝是创造者。因此,我觉得这太棒了。邪恶在好的手中。这太棒了。太美好了!相信我,上帝是一个好上帝!

当祂运用邪恶时,祂并非心甘情愿,祂并非心甘情愿地压迫人类子民。” 这是《耶利米哀歌》的话。祂确实这样做,但这是因为这是必要的邪恶。有许多事情在本质上你自己并不想要,但却是为了你的目的而必要的。有些事神在本质上并不想要,但却是必要的。换个说法,每一种邪恶对于上帝来说都是必要的邪恶。因为如果不是必要的,一个善良的上帝就不会给它一个位置。这就是为什么祂是上帝。我们继续。《箴言》16:4。

那里说着这个。是的,甚至有一种自然而然,但也有一种强有力,几乎是迫使的逻辑在其中展现出来。耶和华,主为祂的目的创造万物。一切都是为了祂的目的。现在你可能会说一切,但其中也有邪恶的事物,那不是出于上帝!有一天是邪恶的日子。祂绝不可能这样意味着。嗯。箴言的作者,我认为是所罗门,记录下了这一点,并希望阻断各种人类推理的途径,他通过将其极端化来实现这一点。他说:耶和华为祂的目的创造一切。是的,甚至为邪恶的日子创造了恶人。邪恶的日子有一个目的吗?为邪恶的日子而创造恶人?

当然有,一切都有!但祂是否放任恶人?当然,一切都有!上帝掌控一切,并为一切安排了位置。因为如果祂不给它一个位置,它就不会发生。祂是安排者。这就是上帝这个词的意义。至少从希腊语来看,“Theos”一词源自动词“放置、提出、放下”。祂将事物放置在时间和空间中。祂让它发生。因为祂给予它一个位置,它就会发生。太美好了!它发生了,因为安排者给予它一个位置。而祂,上帝,不需要为自己辩护。我们待会儿也会看到。祂为什么要为自己辩护呢?祂给予一切事物一个位置。但这也意味着,当祂使用恶人时,祂并不犯罪。因为犯罪意味着未能达到目标。但如果上帝为邪恶的日子使用恶人,并且祂对一切都有目的,那么祂就不会未能达到目标!

所以祂使用罪。仅仅是因为在这里谈到一个邪恶的人和邪恶的日子。显然这里谈到的是极端的罪恶。嗯,在这里你读到,即使是上帝让罪发生,祂有一个目的。当然罪仍然是罪,我不否认这一点。邪恶依然是邪恶。邪恶是痛苦的,但问题不在于此。问题在于上帝有一个目的。我甚至不说那个邪恶人的目的是什么。祂有一个目的。这是一个区别!事物有一个目的,并不意味着它本身是一个目标。不,祂有一个目的,即发生在创造中的一切事物。因此,当祂使用邪恶时,这是有一个目的的。因此,如果是这样的话,祂就不犯罪,因为祂永远不会错过。至此,关于罪的解释就到此为止。因此,如果你将圣经概念也用圣经的方式填入,并知道罪意味着失去目标,那么你也可以理解为什么上帝可以使用邪恶并使用各种各样的事物而不自己犯罪。当祂使用邪恶时,祂是有目的的。

现在我们来到新约。使徒行传第二章。在那里,你读到彼得在五旬节所说的原因。然后他说,提到耶稣,不久之前只有七八周前,耶稣在耶路撒冷被交付,并在那里被钉死。然后他说:这位(指耶稣),根据上帝的特定计划和预知,被无法无天的人的手交出,你们用钉死的方式除掉了他。但你们明白我为什么要引用这个。耶稣是由无法无天的人的手交付的。在这种情况下,这些人既不遵守律法,也不遵守律法。被犹太人交付,更要命的是由祭司和经学家交付,交给彼拉多和无法无天的人。

然后,祂被钉死。但事实上,你们实际上是在你们自己的领导的教唆下,把他钉在十字架上的。这是人的参与… 你们把他交出去了,你们把他除掉了。你们,或者说通过无法无天的人的手,你们将他钉死了。这是人的一面。但这里说,这是根据上帝的特定计划和预知。这是计划好的,必须这样发生。这不仅仅是根据上帝的预知。祂不仅仅知道会发生这件事。

实际上,这也是被预言会发生的。后来,彼得在这同一章中进一步讨论了这个问题。而且后来在使徒行传中,我们经常看到这样的句子,它写着或写着。仅举一个例子,比如诗篇22。上帝知道这一切,并且祂也通过先知传达过,这样的事情将会发生,包括如何发生、何时发生、发生什么、在哪里发生等等。上帝有先知。这确实是一个很好的例子,因为如果我们谈论的是人类历史上最大的罪孽,发生在人类历史上最大的邪恶,那么我们确实谈论的是上帝之子的钉十字架。上帝付出了最好的自己。而人类呢?最宗教的人类。在耶路撒冷,他们将祂钉在十字架上,这是最大的邪恶,最大的罪。这里说,这是必须这样发生的!

上帝不仅仅知道这一切。祂不仅仅预言了这一切,而且这是必须发生的。这是根据特定的计划。它是明确规定的。这个现象… 是的,我们当然有很多类似的例子。但我特别想到约瑟夫的故事,他也被他的兄弟卖到了埃及。但我们都知道事情的发展,他在埃及向兄弟们自己揭示身份时。他的兄弟们做了什么,他们吓坏了!然后约瑟夫说,不要认为是你们把我送到这里的,是你们把我卖到这里的。确实是这样,但这里有:上帝派遣我到这里,为要保全你们的性命。所以,整个人类的参与,虽然确实存在,但上帝在某种程度上覆盖了它。这次事件发生和必须发生的真正原因。这是因为上帝这样安排的。我很愿意说,祂是伟大的导演!

祂掌握着剧本。祂是作者,祂是创造者。这不就是作者的工作吗?作者创造一个世界,而且他不让任何事情随机发生。一个剧本总是包括一个设定,然后是大戏。是的,但也包括结局。在一部好电影或好书中,会有一个幸福的结局。这就是伟大的作者,伟大的导演。我们现在仍然处于戏剧的中间。这一切都在剧本中。当那个伟大的结局对每个人都明显时,整个创造将跪拜。看,只有当你有一个真正掌握一切并放置并拉动牵引线的上帝时,你才能这样说。

再来一段经文,使徒行传17。在那里,保罗站在亚略巴古斯上,身在雅典。然后他被一些哲学学派,如以帕库罗斯和斯多伊派,召唤出来,然后他可以讲述他的故事。你只需要问保罗一次,因为他乐意这样做。然后他说了以下的话。我看到了一个雕像,我看到了一个空的基座,上面刻着:致未知的神。他说,那位你们不认识的神,我来向你们传讲!然后他讲述了上帝作为天地创造者的伟大事迹。他还说祂确定了人类和各国的时期和疆界。上帝是唯一的,是伟大的安置者,他这样为那希腊人描述上帝,然后他在使徒行传17节的第25节说。关于上帝,他说祂并不是像那里的所有雕像一样由人手所制造的。上帝无需被制造。

他是创造者,他不需要任何人。他亲自将生命、呼吸赋予万物。如果我还有遗漏的地方,他给予一切!只有一个创造者,一个创作者。这个工作还没有完成,感谢上帝。我们也不能过早评价它。

我们对上帝正在进行的事情做出的任何评价都是一种偏见,字面上是因为这项工作尚未完成。你只有在书、电影或艺术品完成后才能评价它。上帝的工作也是如此。上帝的工作尚未完成。祂正在完成祂的工作,但这需要一些永恒的时间。祂给予一切生命、呼吸,一切。没有什么是我们自己的。祂是创造者。

现在我们来到罗马书第五章。以赛亚书是关于上帝作为安置者和导演的主权的主要证人。但罗马书,亲爱的朋友们,也是如此。

罗马书5:19。因为正如一人的不顺从使多人成为罪人。如果您还不清楚,这是指亚当,这在前面的经文中已经描述过。他也被点名了。我再次阅读,因为正如一人的不顺从使多人成为罪人。我们回到创世纪3章,那里写到了禁果。多人,那是多人,那是所有人,就是在第18节中的所有人。这意味着没有例外,多人意味着有很多人。

正如一人的不顺从使多人成为罪人。他们只是被放置在那里,被安排在那里,而且这也是一种被动的动词形式。你和我为什么都是失道者呢?因为这就是“罪人”这个词的含义。我们也都是有限的。这是我们自己的选择吗?不,这实际上是在你还在摇篮里的时候就已经确定了。是的,这是事实。这并没有问过我们。我们是否想要出生,这实际上是一个非常荒谬的想法。

我们有什么可以掌握的呢?答案是,实际上几乎没有,即使我们认为我们能够掌握的部分,我们也无法掌握。但是,我们被安排成了罪人。所以如果我问你现在:为什么你和我都是罪人?答案是:我们就是这样被安排的!你可能会说,但我觉得这不公平。那么答案是,那又怎样?问问你的意见了吗?我们是这样被安排的,这是一个事实。在你因此感到悲伤之前,请看看这句话。感谢上帝,这是祂的工作。这是祂的导演。我所读到的这个比喻还没有完成。正如一人的不顺从使多人成为罪人,同样,一人的顺从也使多人成为义人。第一个人是亚当,第二个人是耶稣基督,末后的亚当。亚当的后裔。这写在罗马书5:19。

上帝使这一切都成为现实,亚当的所有后代都成为罪人和必死之人。无论你是大罪人还是小罪人,这对上帝来说都无关紧要。你是个罪人,你缺乏。

我们失去了上帝的荣耀。我们有所不足,我们都失败了。许多人被安排成了罪人。同样,通过一个人的顺从,即所有人,都将成为义人。这是我们被安排的方式。在这里也没有问我们对此有何看法。这是上帝的计划。

上帝对使全人类成为罪人的事实有一个计划。他以与他将全人类变为义人的方式相同来实现这一计划。这是一个已知的事实。这就是福音,它只是一种宣告,是一则消息。这也不是一种提议。这是一个事实。这是一则宣告,让它响彻!

有些人相信了这个消息。大多数人并不知道这个消息。

难道您真的认为亚当所做的事情的影响更大,而对耶稣基督,即末后的亚当,顺从的影响更小吗?总的来说,亚当的影响会比耶稣基督更大吗?这简直是荒谬的吧?当然不是!

好吧,我们来到罗马书8章20节。您明白了,我们仍在回答问题:罪在上帝的计划中是怎么回事。我将阅读。因为受造物被服在虚空之下。是的,这只是一个陈述。整个受造物都服在虚空之下。我们受到了灭亡的奴役。我们都是有限的,可消逝的,万物都在衰败,这是一个法则。我们对此是无能为力的。

因此,奴役,我们被束缚在那里。你可以试图摆脱它,尝试各种方法,但这是徒劳的。这实际上是一个事实,这是灭亡的奴役。受造物被服在虚空之下。现在你可能会想,也许这是受造物自己的选择。不,保罗说,这不是自愿的选择。受造物被服从,不是受造物或创造物的选择。创造物是被创造者服从的。如果创造物受制于此,那么唯一可能这样安排并决定的就只有创造者。

因为受造物被服在虚空之下,不是自愿的。但是为了祂!当然是大写的H,使她服从于祂。受造物正在怀孕,受造物正在经受产痛,其中也包括受造物本身将会得到解放。我很想继续读下去,但我关心的是这一点,不是自愿的。换句话说,是创造者使其服从或受制。因此,我们再次看向上帝。上帝并不为此负责。上帝为此得到了荣耀!他是罪的创作者。我们不责备他。我们为他所编写的伟大著作致敬。这本书中,他甚至将罪和邪恶都用于实现自己的目标。历史和未来都是他的故事!

罗马书九章。保罗在那里写到法老被上帝刚硬了心。然后写道:这是保罗自己的结论。所以他怜悯谁,就怜悯谁;他使谁刚硬,就使谁刚硬。法老对上帝的意愿进行了抵抗,因为上帝的意愿是让我的子民去。但是上帝早在摩西去见法老之前,就已经对摩西说过,法老不会听从!如果他听从了,我会刚硬他的心。摩西只是做了上帝吩咐的事。法老也一次又一次地听到了他应该做的事。反复地说,让我的子民去!某一时刻,法老威胁要在所有灾难面前屈服。

然后呢?当法老,那个当时的强大而有权势的人,面对所有发生的灾难时,你会读到什么?然后你读到了:上帝坚固了他的心,使他顽梗。这是希腊的措辞。他,所以是上帝,使他的心如此,以至于他能够继续对上帝说不。简而言之,事情必须这样发生。因为保罗解释说,上帝需要一个反对者来展示他的力量。他想要显示他的力量。是吧?所以正好当你擅长下棋并想证明自己时,你需要一个同样强大的对手。对于一个弱势的对手,你无法展示自己的力量。上帝总是通过对比来工作,这也是展示力量的方式。

我们继续阅读,但你已经能预见到他要说什么了……但是你现在会对我说他还有什么责备呢?因为谁又能抗拒他的旨意呢?我理解这个问题。如果法老最终就像上帝所意图的那样做了,上帝还能指责他什么?法老没有做上帝想要的事。是的,但上帝的意图是法老说不。这就是为什么他刚硬他的心。所以这个问题是多么合理。他还能指责什么?嗯,然后还有谁能反对他的意图呢?答案是,没有人。 法老没有听从上帝的意愿,但他确实执行了上帝的意图,他的计划。没有人能反对上帝的意图。看看以弗所书1:11,那里将这两个概念放在一个句子中。那里说,是按着祂的旨意行事的上帝。

从来没有一个受造物反对过上帝的计划。从来没有。谁反对了上帝的意愿呢?是的,很多人,如果不是全部人。是的,但上帝的计划从来没有被任何人反对过。是的,那么就有:但你是谁,竟敢与上帝争论呢?上帝,正是通过这种抗议,塑造了法老。他使他陷入了危机,等等。

陶匠岂能对所制之物说,你为什么这样造我?陶匠既然可以用尊贵的器皿和卑贱的器皿,最终把所有器皿都归于自己的荣耀。但在这个过程中,他也会塑造一些不受尊敬的器皿。这不是一个光荣的任务。但我们也这样做了?某些物品,你挂在墙上,而其他物品,你放在床底下。一切都有其特定的用途,而这才是最重要的。而上帝也是如此。

罗马书11章32节,这是最后的经文,但实际上是最详尽的。我希望您现在已经被说服,上帝确实是导演,是将一切都按照祂的计划使用和安排的人。祂永远不会感到惊讶,整个世界历史都掌握在祂手中。

好的,罗马书11章32节:保罗刚刚在几个章节中谈到了犹太人对弥赛亚的拒绝,以及以色列的堕落,他们成为福音的敌人。是的,保罗说,但是这是上帝的安排。祂给了他们一个不看见的心和不听见的耳朵。祂使他们陷入沉睡的灵魂。这是上帝所做的。并且在这里说道,因为他们的跌倒,救恩便来到了外邦人中。弥赛亚的拒绝本身可能是邪恶的,但正是上帝有了这个意图。保罗说:对以色列人来说,部分的硬心是为了让外邦人进来,但这终将结束。因为上帝将会在适当的时候以适当的方式归正一切。这就是祂是上帝的原因。

上帝不会犯错误。在罗马书11章的结尾,保罗说:因为上帝使众人都陷入悖逆之中。他在罗马书3章中也曾说过。因为所有人都犯了罪,都失去了上帝的荣耀。众人都被困在不义中。这里使用了一个词,它在路加福音5章中与鱼网中的鱼有关。那些鱼被困住了,它们无法挣脱。上帝将所有人都困在不义中。谁做的?上帝。为什么?为了怜悯所有人!

这意味着祂使所有那些固执的造物都被困住了。所有人,没有例外。祂怜悯所有人!那个目标,那个最终结果坚如磐石。当保罗被这样的信息触动时,他仿佛跪下来,心中只能感叹,哇,这是一个多么伟大的上帝!

哦,上帝的丰富、智慧和知识之深。是如此之大、如此之广、如此之包容、如此之普遍。多么伟大的智慧!祂如何运用一切,没有祂不知道的事情。这是上帝丰富、智慧和知识之深的巨大深度。 祂的审判是多么无法追踪!祂让事情陷入危机之中。这是无法追踪的,祂的道路是无法探寻的。这远超出我们的理解范围,但这是祂的道路和祂的审判。谁能明白主的思维,谁能成为祂的谋士?这几乎是滑稽的。谁会给上帝出谋划策?我们人类只是祂创造的小小生灵,我们一无是处。祂吹一口气,我们就不存在了。

上帝说:“我是,除我以外没有别神!”我不犯错误!谁了解主的思维?谁成为祂的谋士?或者谁先给了祂,祂需要回报什么?好像上帝对任何人都要负责。您明白,这些都是反问句。上帝对我们不负责。不,祂是至高无上的,祂无需回报,因为一切都来自祂。这写在罗马书11章的最后一节:因为万物是由祂而来,通过祂而存在,直到祂那里!一切都是由祂而来,过去是通过祂,现在是在祂里面,未来是通向祂。

整个创造都是源于祂,也是由祂来统治。祂的道路在深渊和高峰之间是无法追踪的。这是源于祂,也是通过祂。而且再次导向祂。在上帝那里从未有过差错!

阿门。

Hindi:

मेरी तरफ से भी एक बहुत अच्छा अपराह्न, दोस्तों, यहाँ फिर से मिलकर अच्छा लग रहा है। हम इस बार उस सवाल से निपटेंगे जो मेरे पीछे परियोजित है, क्या पाप भगवान की योजना थी? और मैंने उस शब्द, पाप, को कथनीयों में क्यों रखा है, यह उससे संबंधित है कि उस अवधारणा के तहत विभिन्न चीजें समझी जा सकती हैं, यह स्वभाव से स्पष्ट होगा। हम पहले कुछ बिंदुओं को ठीक करें, कहें तो। देखो, जब हम बुराई की उत्पत्ति की बात करते हैं, और कभी-कभी मैं उन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के सिनोनाइम के रूप में करता हूँ। लेकिन मनुष्य के सभी गलतियों की बात है, उसके पीछे क्या है? वह कहां से आया है?

क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनुष्य ने कभी न कभी सवाल किया है। वास्तव में एक पुस्तक जॉब कुछ इस पर ही है। यहां से आया है और हमें यह कैसे समझना चाहिए? और यह एक महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है, क्योंकि इसे ऐसा ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, न केवल दर्शनशास्त्र में ही, बल्कि शायद धार्मिकता में भी। बस वह सब कुछ जो हमें इस अस्तित्व और इसके कारण के बारे में सवाल करते हैं। और यह वाहक की भूमि है जहां दर्शन और धर्म दोनों ही व्यस्त हैं, ना? हाँ, तो आप इस सवाल पर आते हैं। यह ईसाई धर्म में भी सवाल को रहस्यमय बना दिया जाता है।

क्योंकि इसका विचार है। इसे बेहद, जानबूझकर, अस्पष्ट रखा जाता है और इसके बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नकारात्मक बनाया जाता है। और जब मैं ऐसा कहता हूँ, तो मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं एक युवा लड़के के रूप में इस्तीस्ती जी चर्च में इस तरह के प्रश्नों के साथ आया था। और मेरी याद केवल उसी की ओर जाती है। कि हमेशा, जब प्रधानाचार्य वहां उत्तर देते थे, तो वास्तव में संदेश यही था कि अगर आप उस सवाल को प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है, हमें उस सवाल के साथ काम करने में बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में सवाल करने के लिए भी कुछ दुगना है, क्योंकि इसका सवाल करना वास्तव में शायद कुछ श्रेष्ठ है ताकि आप इसके साथ कुछ ऐसा विचार करें जो हमें इसे ढूंढने के लिए मार्गदर्शन कर सके। लेकिन इसको रहस्यमय बनाया जाता है।

क्योंकि यहां तक कि वहां कोई उत्तर नहीं है या उस पर कोई उत्तर नहीं है। शीर्षक में जैसा प्रश्न किया गया था, क्या पाप भगवान की योजना थी। यह वास्तव में एक चक्करदार प्रश्न के रूप में प्रस्तुत होता है। और आप जानते हैं कि एक चक्करदार प्रश्न क्या है। एक चक्करदार प्रश्न? वह एक प्रश्न है जिसे आप वास्तविक रूप से जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप ना हो जाएं तो हां हो जाएं, चाहे आप हां या ना कहें। क्योंकि वास्तव में यह एक बंद प्रश्न है, क्या यह भगवान की योजना थी? आपका जवाब हां या ना है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उत्तर हां या ना है। अच्छा नहीं। वह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। जांचें तो। क्या पाप भगवान की योजना थी? इसलिए जो हुआ है और जो दुनिया में है, उसमें क्या गलत है और जो मानव एक दूसरे को कर रहे हैं, उसमें क्या है?

परन्तु यह एक सत्य है कि भगवान ने उसे सभी कुछ भी अनुमति दी है, वह तो हो ही रहा है। अगर वह भगवान की योजना नहीं है, तो दो विकल्प हैं। तो उसने या तो यह नहीं देखा था, तो यह एक अपूर्व है। या उसके पास इस पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने इसे देखा था। लेकिन उसके पास इस पर नियंत्रण नहीं था… लेकिन आप समझते हैं कि दोनों ही स्थितियों में जवाब एक अपमान और भगवान की अवमानना है। क्योंकि हाँ, पहले मामले में वह सच्चाई से बरता है कि अगर उसने नहीं देखा है तो वह सर्वज्ञ नहीं है और दूसरे मामले में वह सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि उसने इस पर नियंत्रण नहीं रखा था। आप समझते हैं, इसलिए अगर आप सवाल को नकारात्मक रूप से जवाब देते हैं। क्या पाप भगवान की योजना थी? नहीं, तो वह उसकी सर्वज्ञता का हमला है या उसकी सर्वशक्ति का हमला है। और इसलिए जवाब होना चाहिए हां।

क्योंकि अगर जवाब नहीं है, तो वास्तव में भगवान अब और भी भगवान नहीं हैं, न तो सर्वज्ञ और न ही सर्वशक्तिमान। और क्या पाप भगवान की योजना में था, तो वह, नौ लेते हैं, मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँ।

विशेष रूप से सुधारवादी दुनिया के भीतर, जहां भगवान की सर्वराज्यता पर महत्वपूर्ण बल डाला जाता है। यानी, भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं और एक मजबूत हाथ जो कभी भी चूकता नहीं है। वहां इस प्रश्न को अधिक अद्यतिती बनाए रखा जाता है, जिसे मानव स्वतंत्र इच्छा के बारे में बहुत ऊँचा माना जाता है। लेकिन देखो, यदि पाप भगवान की योजना में है, तो लोग कहते हैं हाँ, यह, वह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो आप भगवान को पाप के लेखक बना देते हैं। और जो उन में मत्स्य करना है, वह यह है कि भगवान ने इसे पहले ही अपने लेख में इस प्रकार लिख दिया था। ऐसा होना था।

और लोग कहते हैं कि यदि ऐसा है, तो उसे अपमानजनक माना जाता है, क्योंकि फिर उसे वास्तव में एक पापी माना जाता है। तब वह स्वयं पाप के निर्माण के लिए खड़ा है और इसलिए वह एक पापी है और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग तब कहते हैं कि हाँ, जवाब नहीं हो सकता ना हां और ना ही हां है। और इसलिए तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। यहां यह सच है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताऊँगा कि जो नतीजा निकाला जाता है, वह सही नहीं है! हम यहां बाइबिल अध्ययन के साथ व्यस्त हैं। यानी, हम शास्त्रों को खोलते हैं, हम सवाल करते हैं। सिद्धांत में कोई भी प्रश्न सिद्ध है।

ये सचमुच बहुत अच्छे प्रश्न हैं। वे इतने सार्थक हैं! ये वास्तव में वे प्रश्न हैं जिन्हें एक व्यक्ति को देखना पड़ता है। यह कैसे हो सकता है? और खासकर ईश्वर के साथ संबंधित? कैसे? यह कैसे है कि हम बाइबिल में ईश्वर को सिखते हैं? यह कैसे है कि वह वास्तव में वही है जो ईश्वर है? इस पर उत्तर पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं, के पास जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो फिर वहां विभिन्न प्रश्न आते हैं, जैसे: क्या परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही जाना था? लेकिन क्या यह वास्तव में एक सच्चा प्रश्न है? क्या परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही जाना था? सचमुच, यह प्रश्न पूरी तरह से गैर-श्रद्धानपूर्ण है अगर आप इसे वास्तविक प्रश्न के रूप में लेते हैं।

क्या परमेश्वर ने पहले से जाना… क्षमा करें? क्या परमेश्वर ने सृष्टि रचना करते समय एक जोखिम लिया था? इस प्रश्न से मुझे बहुत बार मिला है। जब परमेश्वर ने सृष्टि रचना की, तो क्या उसने एक जोखिम लिया था, जिससे आप साकारात्मक रूप से इसका अर्थ है कि उसे यह नहीं पता था कि भविष्य में कैसा होगा। कुछ इसलिए एक जोखिम है जब आप नहीं जानते हैं कि यह कैसा होगा, इसका अर्थ है कि आप अज्ञान हैं। अगर मैं शेयर बाजार में जाऊं और मुझे प्रत्येक शेयर के लिए कोर्स कैसे होगा, यह पता हो तो मैं जोखिम में नहीं हूं अगर मैं निवेश करूं या बेचूं। क्योंकि मुझे तो यह पता है कि यह कैसे होगा।

क्या पाप फिर परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर दिया? आप समझ रहे हैं, ये सभी प्रश्न एक दूसरे से कुछ स्पष्ट रूप से मिलते-जुलते हैं। क्या परमेश्वर को जब पाप आया तो उसे योजना बी पर स्विच करना पड़ा? नहीं तो, क्या पाप का तात्पर्य है? और इसके साथ सीधे सवाल जुड़ता है, एक अच्छे परमेश्वर कैसे बुराई का उपयोग कर सकता है? अगर परमेश्वर अच्छा है, तो ऐसा क्यों बुराई हो सकता है? यह है वह प्रश्न जिसके साथ हम शुरू हुए थे और जिस पर पुस्तक योब है। कैसे हो सकता है? यह वह प्रश्न है जो दुनिया में हमेशा पूछा जाता है, विशेषकर जब बुराई, दुःख, मुश्किल, बीमारी, आपदाएं आपके मार्ग में आती हैं। लेकिन अगर परमेश्वर अच्छा है, तो उसने यह कैसे होने दिया? और यदि आप कहते हैं कि हां लेकिन उसने बस यही कहा है… जब उसका रूपांतरण करने की क्षमता है, और वह नहीं करता है, तो मानवीय दृष्टि से उसकी सहायक है ना? परमेश्वर सहायक है? क्या परमेश्वर, क्योंकि इस पर ही आता है, सब कुछ के साथ एक योजना है? क्या सबका कोई उद्देश्य है? और इत्यादि। नौ, मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास आज आपके लिए नौ आध्यात्मिक शस्त्रों हैं, और नौ क्यों? क्योंकि इसमें पूरे पैंतीस हो सकते थे। लेकिन ठीक है, मैं इस बात को स्थापित करने के लिए एक प्रबल प्रमाण प्रदान करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास वास्तव में सब कुछ के साथ एक योजना है, एक उद्देश्य है, जिसमें बुराई और पाप शामिल हैं। चलो, हम ऐसे ही उन आध्यात्मिक शस्त्रों को समीक्षा करते हैं। पहला नंबर, यशायाह 46। और मैं फिर कहता हूँ, सूची बहुत लम्बी हो सकती थी। लेकिन इन्हें, अगर आप मुझसे पूछें, बहुत स्पष्ट हैं और इस पर निर्भर करता है कि ये चीजें सच हैं या नहीं।

मैं बता रहा हूँ वह जो मैंने शास्त्रों में खोजा है और वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और यह आप पर है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरे साथ कभी हुआ, यह जांचने के लिए। क्या सही है? क्या यह सत्य है? क्या इसे शास्त्रों के साथ मेल खाता है? यह आपका काम है! ठीक है! यशायाह 46। एक शानदार अध्याय! विशेषकर इसलिए कि यशायाह के इस पुस्तक में वह ध्वनि है जो वाकई महान है, जो वाकई वह है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जिसने अपने खोखले हाथ में पानी को मापा है, वह बहुत अच्छा अध्याय है, वैसे ही एक और अध्याय है जो यशायाह में है, और जो सभी तारे को नाम से पुकारता है, आदि। वह ईश्वर! और यहां यहां है: मैं। यह वाकई ईश्वर है जो यहां यशायाह के माध्यम से वाक्यान्तर कर रहा है। मैं जो शुरुआत से ही अंत की बात कहता हूं और पुराना, जो अभी तक नहीं हुआ है, वह कहता है, मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं इच्छित करता हूं। पाठ आगे बढ़ता है, लेकिन मैं यहां रुकता हूं।

क्योंकि यह एक छंद मुझे लगता है कि बिना किसी विशेष शब्दों के ही बहुत सा स्पष्टीकरण कर देता है। यह हमें उस ईश्वर के साथ मुकाबला करता है जो वाकई कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, जो कि सचमुच शुरुआत से ही। आप यह भी कह सकते हैं कि यह पैदा होने के बाद की बात, हिब्रू में जो कि “बेरेशित” कहलाता है। और जो कि शुरुआत से ही, बस शुरुआत से ही, बस उसने पूरी भविष्यवाणी की। तो उसने शुरुआत में यह जानते हुए कि आखिरकार आखिरकार कैसा होगा। तो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं केवल एक ईश्वर के बारे में जो सर्वज्ञ है, बल्कि जो आमतौर पर सब कुछ को नियंत्रित करता है। जो कुछ शुरुआत करता है, लेकिन यह भी जानता है कि वह जिसके साथ शुरुआत कर रहा है, और और भी, उसे पता है कि वह जो भी शुरुआत कर रहा है, वह आखिरकार कैसे समाप्त होगा। मैं, जो शुरुआत से ही अंत की बात कहता हूं और पुराना जो अभी तक नहीं हुआ है। ईश्वर वह है जो पूर्वानुमान करता है। वैसे ही, उत्तराधिकारी वास्तव में भी है। वास्तव में, बेरेशित एक पूरी ब्लूप्रिंट है, सभी उद्धारण के दिनों के लिए। यह एक अलग विषय है।

लेकिन मैं इससे यह भी कहना चाहता हूँ कि वास्तव में बेरेशित एक पूर्वानुमान है, प्रकार में, ठीक है, लेकिन तथापि एक बारिकरण है नए सृष्टि की ओर जाने के लिए जिस पथ को ईश्वर जाएगा। इस सृष्टि का समापन, जो आखिरकार एक शानदार शब्बत में समाप्त होता है, सातवें दिन में विशेष है जरूर। और वह कहता है, मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं। उस शब्द का मतलब है कि उसका उद्देश्य, इरादा, से संबंधित है, जो कहता है मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं इच्छित करता हूं। वास्तव में उसको उसके इसके लिए कुछ भी नहीं रोक सकता है। उसके पास सब कुछ है। वह सब कुछ सोचा है, वह सब कुछ बनाया है। तो उसे कभी भी रोका जा सकता है क्या कि वह उसकी दृष्टि में है? वौला, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है!

यह भगवान है, यह वही है जो वह खुद घोषित करता है। यह छोटे देवता नहीं है, नहीं, यह वह भगवान है, एक, सबकुछ का स्थानीय, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ! उसे कभी चौंका नहीं लगता। एक आश्चर्य कुछ के लिए होता है, एक रचना के लिए, एक प्राणी के लिए, जो वास्तव में नहीं जानता कि क्या होने वाला है। और तब आप चौंका सकते हैं। लेकिन भगवान कभी चौंकते नहीं हैं। वह वास्तव में सर्वशक्तिमान है। यशायाह 46 श्लोक 10 में इसका उदाहारण दिया गया है। हम एक ही अध्याय को खोलकर, यशायाह 45, वहां भगवान फिर से जेशाया के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं। क्योंकि भगवान पहले व्यक्ति एकवचन में वहां बोलते हैं। और श्लोक 6 में एक वाक्य के बीच में यह है: ताकि लोग जानें कि सूरज कहां से उगता है (पूरब में) और कहां अस्त होता है (पश्चिम में)।

कि मेरे बाहर कोई नहीं है। मैं जहवे हूँ और कोई नहीं। और फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कौन है, कि वह जहवे, एक हूँ। वह प्रकाश का निर्माता है और अंधकार का सृष्टिकर्ता है। ये शब्द सम्पूर्णतः समान नहीं हैं। मैं निर्माता और सृष्टिकर्ता कहना चाहता हूं। वह शून्य से रचता है और रचना मौजूद सामग्री के साथ करता है, लेकिन इस न्यूआंस को मैं अब थोड़ी देर के लिए अच्छा करता हूं। प्रकाश कहां से आता है? नहीं, वह इसे निर्मित करता है। अंधकार कहां से आता है? यह प्रकाश की अभावना है। अंधकार स्वयं में कुछ नहीं है। प्रकाश कुछ है, जहां प्रकाश की अभावना है, वहां अंधकार है। तो अंधकार प्रकाश की अभावना है। आप यह भी कह सकते हैं कि इसके बारे में दुर्भाग्य भी। दुर्भाग्य भी कुछ नहीं है। यह वहां है जहां अच्छा अभाव है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं…

को भी कुछ नहीं है। गरमी है। गरमी ऊर्जा है। ठंडक ऊर्जा की कमी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 45 का लेख: प्रकाश का निर्माता और अंधकार का सृष्टिकर्ता, जो शांति बनाता है, और बुराई उत्पन्न करता है। वह प्रकाश को निर्मित करता है। वह अंधकार का सृष्टिकर्ता है। वह शांति करता है और वह बुराई उत्पन्न करता है। वह शब्द “बुराई” हिब्रू भाषा में “रा” या कुछ लोग “रो” कहते हैं, और वह क्रिया से उत्पन्न होता है और यह कुचलना या मसलना, तोड़ना का अर्थ है। इसलिए इससे बुराई के साथ यह संबंध है।

यहां एक और रुचिकर है “पाप” शब्द। “पाप” का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य छूटना। हेब्रू और ग्रीक दोनों में ऐसा ही है। मैं सुधारकों की पुस्तक का संदर्भ दे रहा हूं। आप किसी विशिष्ट लक्ष्य के साथ एक पत्थर फेंकते हैं। और यदि आप लक्ष्य में पहुंचते हैं, तो आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। और अगर आप इसे नहीं मारते हैं, तो आप लक्ष्य को छूते हैं। धार्मिक शब्दों में, आप इसे “पाप” कह सकते हैं। वास्तव में, यह शाब्दिक अर्थ में एक नैतिक अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ है, आप लक्ष्य को नहीं मिला। यही पाप है। बुराई भी स्वयं में एक नैतिक अवधारणा नहीं है। आप कुछ को तोड़ देते हैं। कभी कुछ बनाने का समय होता है, कभी कुछ को तोड़ने का समय होता है। हम मनुष्य भी ऐसा करते हैं, और फिर आप उसे कूड़ाघाट पर ले जाते हैं या कुछ तोड़ देते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आप फिर भी कुछ को तोड़ते हैं, उदाहरण के लिए अपने घर के एक कमर को फिर से बनाने के लिए।

बुराई में कुचलने का संबंध है। आग और गंधक द्वारा सोड़म और गमोरा के नाश का विनाश, हाँ, वह बुराई है।

क्या शहर में कोई बुराई होगी, जिसे यहोवा नहीं करेगा? यहोवा के पुस्तक आमोस 3 में है। आप बहुत बार पढ़ते हैं कि भगवान बुराई करता है जब उसने उसके न्याय भेजे होते हैं या उसने अपने निर्णयों को भेजे होते हैं और संकट में डालते हैं। संकट मतलब बस न्याय है। लेकिन ठीक है, यह है “रा” शब्द, जिसे कुचलने और तोड़ने से साथ कहा गया है कि बुराई भी भगवान की रचना है। वास्तव में, आप यहां भी कहेंगे, बिल्कुल! क्या कुछ ऐसा है जो अपना आप को बना सकता है? बिल्कुल भी यह भगवान की रचना है और यह भी एक बहुत रोचक तथ्य है। बुराई हमेशा अच्छे के साथ विरोध है। और यह भी पहली बार जब बुराई शब्द का उपयोग बाइबिल में हुआ है। वह जनेसिस दो में है। तब तुम पढ़ते हो कि भगवान ने एक बगीचे में एक पेड़ रखा। ज्ञान का पेड़ और बुराई का ज्ञान। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह सिर्फ बुराई के ज्ञान का पेड़ नहीं है, बल्कि अच्छे के ज्ञान का भी पेड़ है। अच्छे के ज्ञान को बिना बुराई के ज्ञान के बिना नहीं मिला जा सकता है।

जब आप अच्छे का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आप स्वतंत्र रूप से बुराई का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप एक से अधिक के विरोध में इसे जानते हैं, जैसा कि हम सभी दैहिक उदाहरणों में जानते हैं। आप अच्छी चीजों को वास्तविक रूप से मूल्यांकित, जानते हैं, सचमुच समझते हैं। सीधे विरोध में। हम यहोवा के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप धन्यवाद देने के लिए कभी भी मुग़ली जाती। आप उससे अच्छी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप वास्तविक रूप से नहीं जानते क्योंकि वह आपका अच्छा नहीं है। तब तक जब आप जानते नहीं हैं। वहां अच्छी चीजों के साथ विरोध में रूप। और यह बहुत सी बातें के लिए लागू है। भगवान हमेशा विरोध बनाता है। जेनेसिस वन का पूरा विरोध से भरा हुआ है, आसमान और पृथ्वी का, प्रकाश और अंधकार का, दिन और रात का, आदि, आदि, और अच्छा और बुरा भी।

भगवान सृष्टि करता है, यहां इससे मतलब है। सवाल यह है: बुराई कहां से आई? तब आप कह सकते हैं, फिर हम दार्शनिक या पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों में जाएंगे। और नहीं! तब मैं कहूंगा, महान भगवान के पास कान लगाओ और जो कहते हैं: मैं हूँ, जो प्रकाश को रूपित करता है और अंधकार को रचता है और शांति बनाता हूँ और बुराई बनाता हूँ। मैं, जहवेह, इन सभी बातों को करता हूँ। ग़लतफ़हमी न करें, मैं हूँ! मैं इस सबका मूल हूँ। हाँ, यह इतना महाकाव्यात्मक है। यह सवाल का एक शानदार उत्तर है: बुराई कहां से आई? नौ, मैं कहूंगा, इसे याद रखो! यशायाह 45 श्लोक सात। यह एक दुर्घटना नहीं है, बुराई अनूठी नहीं है। भगवान सृष्टिकर्ता है। और इसलिए, और यह मुझे महान लगता है। बुराई अच्छे हाथों में है। वह मुझे महान लगता है। सबसे बढ़िया! और आप मानते हैं, अगर वह बुराई का समर्थन करते हैं, तो वह इसे दिल से नहीं करते हैं, लोगों के बच्चों की पीढ़ी अयातित करते हैं कि कोई नहीं करता है। उन्होंने यह तो करता है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि यह आवश्यक बुराई है। बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद में नहीं चाहते हैं, लेकिन जो आवश्यक हैं जिनके उद्देश्य के लिए आपको हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान खुद में नहीं चाहता है, लेकिन जो आवश्यक हैं। बस मैं कहूंगा, हर बुराई भगवान के लिए आवश्यक बुराई है। क्योंकि यदि यह आवश्यक नहीं था, तो एक अच्छे भगवान ने इसे कोई स्थान नहीं दिया होता। वहां वह खुदा के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं। मिस्त्री 16 श्लोक 4।

वहां यह है। हाँ, इसमें वह सब कुछ है, एक स्वाभाविकता के साथ, लेकिन एक इतनी शक्तिशाली, लगभग मजबूत, लगभग बाध्यकारी तरीके से, जिसमें यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहोवा, प्रभु अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ बनाता है। अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ। और अब आप कह सकते हैं हाँ सब, लेकिन वहां अच्छी चीजें भी हैं और वह भगवान की नहीं है! वहां एक दिन है बुराई का। तब वह कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है। हाँ। कहानी लेखक, मेरा ख्याल है कि सुलैमान, ने इसे निकटस्थ तरीके से लेखा और सभी मानव तर्कों के लिए रास्ता काटना चाहा और उसने इसे अत्यंत बनाने के लिए किया। उन्होंने कहा: यहोवा अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ बनाता है। हाँ, बहुत सारी चीजें!

क्या तब वह भगवान क्या कहता है? क्या दिन है? ज़ाक्यूर, सब कुछ! लेकिन क्या वह फिर दुष्ट को अपने उद्देश्य के लिए डालता है? हाँ, सब कुछ! भगवान को सब कुछ नियंत्रण में है और उसने सब कुछ एक स्थान दिया है। क्योंकि वह उसे एक स्थान नहीं देता है, तो यह कभी भी हो नहीं सकता है। वह स्थापक है। यह वह शब्द है जिसका अर्थ है भगवान। यह वह शब्द है जो यूनानी से स्थान, निर्धारित करने, नीचे रखने के क्रियापद से लिया गया है। उसने चीजों को समय, स्थान में रखा है। उसने इसे स्थान मिलने दिया है। क्योंकि उसने इसे स्थान दिया है, इसे स्थान मिला है। खूबसूरत है! यह स्थान मिलता है, क्योंकि स्थापक ने इसे एक स्थान दिया है। और वह, भगवान खुद को जवाब नहीं देता है। हम बाद में देखेंगे। उसको क्यों जवाब देना पड़ेगा? वह सभी चीजों को एक स्थान देता है। लेकिन यह इसे भी मतलब है कि वह जब उसने दुष्ट को उपयोग करता है, तो उससे पाप नहीं करता है। क्योंकि पाप का अर्थ है उद्देश्य को छूना। लेकिन अगर भगवान दुष्ट को दुष्ट के दिन के लिए उपयोग करता है और उसके साथ सब कुछ एक उद्देश्य है, तो उसे अपने उद्देश्य को छूने में कभी भी असफल नहीं होता है!

तो वह पाप का अपयोग करता है। बस इस बारे में जानकर और इसे बाइबलीय अर्थ में भारतीय भाषा में भरने के लिए और यहां भी कुछ विशेष अर्थ हैं, जैसा कि यहोवा का रूप है कि यह दुष्ट को दिन के लिए उपयोग करता है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें बहुत अधिक पाप है। ठीक है, यहां तक की वह यह कह सकता है कि भगवान द्वारा पाप को एक स्थान दिखाने का केवल तथ्य कि उसने पाप को एक स्थान दिया है, उसने उसके साथ एक उद्देश्य है। नैतिक रूप से पाप बना रहता है, इसमें मैं एक चीज भी नहीं कह रहा हूँ। और बुराई बुराई है। बुराई पीड़ादायक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भगवान उसके साथ एक उद्देश्य रखता है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि उस दुष्ट का उद्देश्य है। उसके साथ एक उद्देश्य है। यह एक अंतर है! यह तथ्य कि चीजों के साथ एक उद्देश्य है, यह नहीं कहता है कि यह खुद में एक उद्देश्य है। नहीं, उसके साथ एक उद्देश्य है, तभी वह भगवान के साथ है उसके सभी बनावटों में जो दृष्टिगोचर होता है।

हम अब नए टेस्टामेंट की ओर बढ़ते हैं। प्रेरित दो में जाते हैं। वहां पीटर ने कभी एक समय रखा, पेंटीकोस्ट के दिन। और फिर कहते हैं, यीशु के संदर्भ में, जिन्होंने हाल ही में केवल एक सप्ताह या सात, आठ महीने पहले सिरके में सिरकी गई थी, वहीं उसी यरूशलम में क्रूस पर लटकाया गया था। और फिर कहते हैं: इसे, और फिर वह यीशु के बारे में है, निश्चित सलाह और विज्ञान के द्वारा भगवान की हाथों द्वारा अनैतिक लोगों के हाथों में चढ़ाया गया और बारीक चढ़ाया गया। लेकिन आप समझते हैं कि मैं अब क्यों इसे उठा रहा हूँ। कि यीशु अनैतिक लोगों के हाथों में चढ़ाया गया था। इस मामले में ऐसे भी लोग थे जो न केवल कानून और थोरा को नहीं रखते थे। यहूदी लोगों द्वारा परित्याग किया गया, ध्यान दें कि यहाँ यह भी पादरियों और ग्रन्थपालों द्वारा है, पिलाटस और उन अविधि लोगों के हाथों में चढ़ाया गया था।

और फिर उसे दृढ़ता से चढ़ाया गया। लेकिन वास्तव में आपने, अपने अपने नेताओं के प्रेरणा के बजाय, आपने उसे दृढ़ता से क्रूस पर चढ़ा दिया। यह मानवीय हिस्सा है। लेकिन यहाँ कहा गया है, यह ईश्वर की निश्चित सलाह और विज्ञान के द्वारा था। यह योजना थी, ऐसा होना था। और यह सिर्फ ईश्वर की निश्चित सलाह के अनुसार नहीं है। यह भविष्यवाणी भी है कि यह क्या होगा। और पीटर बाद में इसी ही अध्याय में इस पर और भी चर्चा करते हैं। और बाद में, उसी किताब ‘हैंडलिंग्स’ में, हम अक्सर पढ़ते हैं, इस तरह या पढ़ा जाता है। सिर्फ प्रारंभिक उदाहरण है, क्योंकि हम यहाँ सबसे बड़ा पाप जो कभी मानवता के इतिहास में हुआ है, स

यह तो हमारे सामने आने वाले नए शास्त्र में भी पूर्वानुमान था। और पेटर बाद में इसी अध्याय में इस पर और भी चर्चा करते हैं। बाद में, ‘हैंडलिंग्स’ की पुस्तक में हमें अक्सर दिखाई देता है, ‘यह लिखा गया था या लिखा है’। बस, प्सल्म 22 का ही सोचें। भगवान ने जाना था, और उन्होंने पूर्ववाणीकारी के माध्यम से भी इसे सूचित किया था, कि यह सब कुछ कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कहाँ होगा, आदि। भगवान को पूर्वज्ञान था। यह एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि यदि हम मानवता के इतिहास में कभी हुए सबसे बड़े पाप की बात कर रहे हैं, जो कभी हुआ है, तो हम निश्चित रूप से ईश्वर के पुत्र की क्रूस पर चढ़ाई जाने वाली है। भगवान ने अपने बेहतरीन को दिया। और मानव क्या करता है? सबसे धार्मिक परिपूर्ण मानव। उसमें यरूशलम की भी बात है। वे उसे क्रूस पर लगाते हैं, सबसे बड़ा अनैतिकता, सबसे बड़ा पाप। और यहां लिखा है कि ऐसा होना चाहिए था!

भगवान ने यह नहीं सिर्फ जाना था। उन्होंने नहीं सिर्फ यह पूर्ववाणीकृत किया था, बल्कि यह होना चाहिए था। इसे निश्चित सलाह के लिए था। यह निश्चित राय के लिए था। यह निर्धारित था, स्थिर था। इस रहस्य… हाँ, इसमें हमें सुन्दर उदाहरण तो हैं, लेकिन मुख्यत: मैं फिर भी यूसुफ के इतिहास को याद करना चाहता हूं, जो अपने भाइयों द्वारा इजीप्ट को बेचा गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह कैसे हुआ, उसने जब वह अपने भाइयों को मिलता है जब वह इजीप्ट में है। उसके भाइयों क्या करते हैं, वे चौंकते हैं! तब यूसुफ कहता है, अब मत सोचो कि तुमने मुझे यहां भेजा है, कि तुमने मुझे यहां बेच दिया है। वैसा था, लेकिन यह: भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, ताकि तुम्हारे जीवन को बचाया जा सके। तो वास्तविक रूप से, इस मामले का पूर्ण भूमिका, हाँसी है। वास्तविक कारण जिसके लिए यह हुआ है और होना चाहिए था। यह इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान ने ऐसा किया है। वह, और मैं इसे खुशी से कहता हूं, महान निर्देशक हैं!

उनके पास पटकना है। वह लेखक हैं, वह सृष्टिकर्ता हैं। तो क्या नहीं होता एक लेखक करता है? एक लेखक एक दुनिया बनाता है और वह किसी भी संयोजन को कुछ नहीं छोड़ता। एक स्क्रिप्ट हमेशा एक सेटअप से मिलता है और फिर आप बड़े नाटक को प्राप्त करते हैं। हाँ, लेकिन अंत भी। एक अच्छी फिल्म या अच्छी किताब में, एक खुश कथा। वह बड़े निर्देशक हैं, बड़े निर्देशक। हम अभी भी नाटक के बीच में हैं। यह सब स्क्रिप्ट में है। सभी निर्माण कायम हो जाएगा जब उस बड़े स्क्रिप्ट की परिणति सबके लिए स्पष्ट होगी, प्रत्येक के लिए स्वीकृति योग्य होगी। देखो, यह आप केवल तभी कह सकते हो जब आपके पास एक ईश्वर है जो सचमुच सभी कुछ अपने हाथ में है और इसे और डोरा पर रखता है।

एक और लेखन संदर्भ, ‘हैंडलिंग्स सेवेंटीन’। वहां आप पढ़ सकते हैं कि पॉलस एरिओपेगस पर हैं और आथेन्स में हैं। फिर उन्हें कुछ दार्शनिक विद्यालयों, एपिक्यूरस और स्टोइसियन्स, ने बुलाया जाता है और फिर उन्हें अपनी कहानी सुनने का अवसर मिलता है। पॉलस से यह कहने की जरुरत थी क्योंकि वह इसे बहुत खुशी से करते थे। फिर उनका कहना है: “मैंने एक प्रतिमा देखी और मैंने एक खाली पीठ से देखा और उस पर नामकरण था: अज्ञेय भगवान।” उनका कहना है, वह भगवान, जिसे तुम नहीं जानते, वही मैं तुम्हें प्रचारित करता हूँ! और फिर उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के रूप में भगवान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवों और जनजातियों के समय और सीमाएँ निर्धारित की हैं। भगवान को एक, महान स्थापक के रूप में उन्होंने ग्रीक दरबार के लिए वर्णन किया और फिर ‘हैंडलिंग्स सेवेंटीन’ के श्लोक 25 में उनका कहना है। उन्होंने भगवान के बारे में कहा कि उसे भी मानवों के हाथों से नहीं बनाया जाता, जैसा कि वहां खड़ी सारी प्रतिमाएँ थीं। भगवान को बनाने की आवश्यकता नहीं है।

वह सर्जनहारा है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। उसने खुद सभी को जीवन, प्राण दिया है। और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, तो वह सब कुछ देता है! एक सर्जन, एक निर्माता है। काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, भगवान का धन्यवाद। और तुम्हें इसे अभी नहीं निर्णय करना चाहिए।

वह सभी को जीवन, प्राण, सब कुछ देता है। कुछ भी हमारा नहीं है। वह सर्जन है। हम अब ‘रोमन्स इपिस्टल’ अध्याय 5 की ओर बढ़ रहे हैं। ‘जेसाया’ पुस्तक भगवान की सार्वभौमिकता के संबंध में एक क्रौंगेटुवाज है जब बात गोद की स्थापक और निर्देशक होती है, लेकिन ‘रोमन्स इपिस्टल’ भी उसके कम नहीं है।

रोमीयों पाँच श्लोक उनीस। क्योंकि एक मनुष्य की अविनयता के कारण ही वैसा हो गया, जैसे कि बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण। और अगर आपको अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो यह आदम के बारे में है, जो कि पहले ही श्लोकों में वर्णित था। उसका नाम भी लिखा गया है। मैं फिर पढ़ता हूँ, क्योंकि एक मनुष्य की अविनयता के कारण ही वैसा हो गया, जैसे कि बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण। हम वापस जीनेसिस तीन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें निषेधित फल के बारे में लिखा गया है। वह बहुतात्मकता, वह हैं वह सभी लोग, जो हैं वह सभी लोग श्लोक अठारह में, अर्थात सभी मनुष्य। इसका मतलब है कि वहां कोई अपवाद नहीं है और बहुतात्मकता कहना है कि यह बहुतात्मक हैं।

जैसे कि एक मनुष्य की अविनयता के कारण बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण। वे बस वहां रखे गए थे, स्थापित हो गए थे और यह भी एक पैसिव क्रियावली रूप है। यह कैसे है कि आप और मैं, हम सभी और उन सभी अरबों के लोग उदाहरण हैं? क्योंकि यही वह शब्द है जिसे “पापी” कहा जाता है। और हम सभी मृत्युशील भी हैं। क्या यह एक अपनी चयनित चीज है? नहीं, यह वास्तव में तब ही था जब आप अभी भी पालकी में थे। हाँ, यह एक तथ्य है। हमसे यह नहीं पूछा गया था। हमसे यह नहीं पूछा गया था कि क्या हम पैदा होना चाहते थे, जो वास्तव में एक कृत्रिम विचार है।

हमारे पास क्या है? उत्तर है, बिल्कुल भी कुछ नहीं और हम विचार करते हैं कि हम इसे हाथ में लेने के लिए हैं। वास्तव में, हमारे पास उस भाग का भी कुछ नहीं है जिसे हम लगते हैं कि हमारे पास है। लेकिन, हमें पापी बनाया गया था। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं: ऐसा कैसे है कि आप और मैं पापी हैं? उत्तर: हमें इस रूप में रखा गया है! आप कहते हैं हाँ, लेकिन यह मुझे न्यायसंगत नहीं लगता। तो उत्तर है, तो? क्या आपसे आपके राय की जा रही है? हमें इस रूप में रखा गया है, यह एक दिया गया है। इस पर दुःख होने से पहले, एक बार इस वाक्य को पढ़ें। इसे ईश्वर की स्तुति कहो कि यह उसका काम है। यह उसका नियंत्रण है। तुलना जो मैंने पढ़ी थी, वास्तविक रूप से पूरी नहीं हुई है। जैसे कि एक मनुष्य की अविनयता के कारण, वह था आदम, बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण रखे जाएंगे, तो वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारी के कारण, बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण रखे जाएंगे। पहला मनुष्य आदम था, दूसरा मनुष्य यीशु क्रिस्त था, आखिरी आदम। आदम का उत्तराधिकारी। यह रोमीयों 5 श्लोक 19 में लिखा है।

भगवान ने इस सबकुछ को ऐसे कार्यशील बनाया है, आदम के सभी अंसार पापी और मृत्युशील हैं। चाहे तुम बड़े हों या छोटे पापी हो, भगवान के लिए यह कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम एक पापी हो और तुम्हें कुछ कमी है।

हम ईश्वर की महिमा से वंचित हैं। हम कमी में हैं, हम सभी असफल हैं। बहुतात्मक रूप से पापी कहलाए गए। ऐसा होने के बारे में जानकर भी हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है। यह भगवान का योजना है।

भगवान का योजना है कि वह पूरे मानवजाति को पापी बनाए रखता है। वह इसे उसी तरह से करता है जैसे कि वह भी सभी मानवजाति को धार्मिक बनाए जा रहा है। यह एक तथ्य है। और इस तरह से देखो, इस ईसा का संदेश, यह बस एक सूचना है, यह एक समाचार है। यह एक प्रस्तावना नहीं है। यह यह तथ्य है। यह सूचना है, और इसे गूंथने दो!

कुछ लोग इसे मान लेते हैं। अधिकांश इस सूचना को नहीं जानते हैं।

क्या आप सचमुच यह सोचते हैं कि वहां जो कुछ आदम ने किया है, उसका प्रभाव, कि वह बड़ा है, प्रभाव अनवरत है और जिसूस क्राइस्ट का प्रभाव कम है, वह बड़ा होगा? सारांश, आदम के प्रभाव का प्रभाव जी हाँएवर्ड है और आजूस क्राइस्ट, आदम का अंतिम रूप है? यह तो बिजार है, क्या नहीं!

ठीक है, तो हम रोमीयों आठ श्लोक बीस में जा रहे हैं। आप समझते हैं, हम अब भी यही सवाल कर रहे हैं: पाप भगवान की योजना में था क्या? मैं पढ़ूंगा। क्योंकि निर्माण ने अव्यर्थता को अधीन किया। यह सही है, यह बस एक निर्धारण है। पूरा निर्माण अव्यर्थता के अधीन है। हम अपवाद की दासता के अधीन हैं। हम सभी अपवाद के अधीन हैं, वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं और यह एक नियम है। हम उसके अधीन हैं।

इसलिए दासता, हम उसमें बंधे हुए हैं। तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह बेकार है। यह वास्तविक में एक दिया गया है, यह विनाशक की दासता है। निर्माण को अव्यर्थता के अधीन किया गया है। और अब तुम यह सोच सकते हो कि बस हो सकता है, लेकिन यह संभावना है कि यह सृष्टि ने खुद का चयन किया हो। नहीं, कहता है पौल, यह स्वैच्छिक नहीं था। इसने सृष्टि या निर्माण का चयन नहीं किया था कि यह अधीन किया जाए। सृष्टि को सृष्टि द्वारा अधीन किया गया है, द्वारा कौन? यदि सृष्टि इसके अधीन है, तो इसे इसे ऐसे निर्देशित करने और इसे इसे ऐसे निर्धारित करने वाला केवल एक हो सकता है, और यह इसे इस रूप में निर्देशित किया है और यह इस तरीके से निर्धारित किया गया है।

क्योंकि सृष्टि अव्यर्थता के अधीन हो गई, स्वैच्छिक नहीं। लेकिन उसके लिए! स्वैच्छिक नहीं। लेकिन उसके लिए! बेशक उसके लिए, जिसने उसको उसके अधीन किया है। सृष्टि गर्भवती है, सृष्टि पीड़ित है, जिसमें सृष्टि खुद को मुक्त करेगी। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान इस बिंदु पर है, स्वैच्छिक नहीं। अर्थात, यह उसको उसके अधीन करने वाले ने किया है, यानी सृष्टिकर्ता ने। फिर हम फिर से भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान उसके लिए दोषी नहीं है। उसके लिए उसे प्रशंसा मिलती है! वह पाप के लेखक है। उसका हम उसे दोषी नहीं ठहराते हैं। आप उसे उस महान पुस्तक के लिए प्रशंसा देते हैं जिस पर वह लिख रहा है। उस पुस्तक में उसने पाप और बुराई को भी अपने उद्देश्य के लिए सहारा लेने के लिए सब कुछ डाला है। इतिहास और भविष्य है उसकी कहानी!

रोमीयों नौ। वहां पौलस फिर उस फिरऔ के बारे में लिखता है जिसे भगवान ने कठोर बना दिया था। और फिर वहां यह स्थित है: यह पौलस का अपना नतीजा है। तो फिर वह उस पर दया करता है जिस पर उसका इरादा है और वह बनाता है जिसे उसका इरादा है। और जब फिरऔ ने भगवान की इच्छा के खिलाफ किया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन भगवान ने मोशेस से पहले ही कह दिया था, बहुत से फिरऔ सुनेंगे नहीं! और अगर वह सुनता है, तो मैं उसके ह्रदय को कठोर कर दूंगा। मोशेस ने बस वही किया जो भगवान ने कहा था। और फिरऔ को भी यह सुनाया गया था कि उसे क्या करना चाहिए। बार-बार, मेरे लोगों को जाने दो! किसी क्षण में तो फिरऔ वह सभी प्रलयों के तहत दबने का खतरा है।

और फिर क्या? जब फिरऔ, उन दिनों के बड़े और शक्तिशाली आदमी, उन सभी आपदाओं के तहत दबने का खतरा है जो फिरऔ के साथ हो रहे हैं? तो तुम पढ़ते हो: और भगवान ने उसका ह्रदय मजबूत किया और उसको उसके ह्रदय के अनुसार बना दिया। यह एक ग्रीक रूपन्तर है। उसने, तो भगवान, उसका ह्रदय इस प्रकार बनाया कि वह फिर भगवान के खिलाफ ना बोलने का कारण बना सकता था। सारांश, यह ऐसा होना था। क्योंकि पौलस फिर समझाता है। भगवान को अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक प्रतिस्थानी चाहिए था। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहा। हाँ, इसके लिए तुम्हें एक विरोधी की आवश्यकता है, ना? इसमें कौन सी तुम्हारी मजबूती दिखाने के लिए तुम्हें एक मजबूत विरोधी की आवश्यकता है। एक कमजोर विरोधी के सामने तुम अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते। भगवान हमेशा विरोध द्वारा काम करता है और वह शक्ति का प्रदर्शन करने में भी ऐसा ही है।

लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन तुम उसे पहले ही आ रहा होता है। तब एक विचार उठता है… लेकिन तुम मुझसे अब कहोगे कि वह क्या आरोप लगा रहा है? क्योंकि ने उसकी इच्छा का बिरोध किया है? वह सवाल समझता हूँ। अगर फिरऔ आखिरकार बस गुप्त रूप से ही वैसा करता जैसा कि भगवान ने इच्छित किया था। तो भगवान फिरऔ को क्या आरोप लगा सकते थे? फिरऔ ने भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं किया। हाँ, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि फिरऔ ना कहे। इसलिए उसने उसका हृदय भी कठोर किया। तो सवाल इतना स्वाभाविक है। उसे फिर क्या आरोप लगा सकते हैं? नौ, फिर उसकी इच्छा को कौन बिरोध कर सकता है? उत्तर है, कोई नहीं। फिरऔ ने भगवान की इच्छा नहीं सुनी, लेकिन उसने भगवान की इच्छा, उसकी सोच को किया। कोई भी भगवान की इच्छा को बिरोध नहीं कर सकता है। एफिसीयों 1:11 की ओर देखो, वहां एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का स्थान है। वहां लिखा है, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब में काम करने वाला परमेश्वर।

अब तक एक भी सृष्टि नहीं थी जिसने भगवान की इच्छा का विरोध किया था। कभी नहीं। किसने भगवान की इच्छा का विरोध किया? हाँ, बहुत से, यदि नहीं तो सभी। हाँ, लेकिन किसी ने कभी भगवान की इच्छा का विरोध नहीं किया। हाँ, तो फिर लिखा है: लेकिन तुम कौन हो कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो? भगवान, जिसने खुद फिरऔ को बनाया, उस विरोध के माध्यम से भी। वह उसे एक संकट में लाता है, आदि।

क्या बनाया गया उससे कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया? बनाया गया के निर्माता ने इज़्ज़त के वास्ते पात्र बनाए हैं और वह अयोग्यता के लिए भी पात्र बनाता है। और आखिरकार उसने सभी पात्रों को अपनी इज़्ज़त के लिए बना दिया। लेकिन प्रक्रिया में उसने ऐसे पात्रों को भी बनाया है जिनमें इज़्ज़त नहीं है। जो अच्छा नहीं है। लेकिन तुम तो ऐसा करते हो, ना? कुछ वस्त्र, तुम उन्हें दीवार पर टांगते हो और दूसरी वस्त्रों को बिस्तर के नीचे रखते हो। सबकुछ का एक निश्चित उद्देश्य है और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और यह भगवान के साथ भी ऐसा है।

रोमीयों ग्यारह वर्ष 32, यह आखिरी श्रृतपति है, लेकिन वास्तव में सबसे बहुपरक। मुझे आशा है कि अब तक तुम यह तय कर चुके होंगे कि भगवान वास्तव में निर्देशक हैं, जो सब कुछ अपनी योजना के अनुसार उपयोग करते हैं और लगातार उसके बिना कोई आश्चर्य नहीं है और पूरे विश्व का इतिहास उनके हाथों में है।

ठीक है, रोमियों 11 श्लोक 32: पौलुस ने हाल ही में कुछ अध्यायों में मसीह के यहूदी अस्वीकार और इसराइल के पतन के बारे में बात की है, उनके बारे में कि वे संदेश के दुश्मन हैं। हाँ, कहता है पौलुस, लेकिन भगवान ने ऐसा ही किया है। उन्हें उसने एक आत्मा दी है ताकि वे न देखें और न सुनें। उसने उन पर एक गहरी नींद की आत्मा डाल दी है। यह भगवान करता है। और वहां यह लिखा है, क्योंकि उनके पतन के कारण उद्दारण जाता है। मसीह की अस्वीकृति स्वयं में अच्छाई नहीं हो सकती, लेकिन यह उसी भगवान की इच्छा है जो उसमें एक उद्देश्य रखता है। पौलुस कहते हैं: इस्राएल पर एक आंशिक कठोरता आई है, लेकिन वह एक समाप्त हो जाएगी। क्योंकि भगवान समय और अपने तरीके में सब कुछ सही करेगा। वही भगवान है।

भगवान कोई गलती नहीं करता। रोमियों ग्यारह में पौलुस कहता है, क्योंकि उन सबने पाप किया और उन्हें प्रभु की महिमा की आवश्यकता है। सब को अन्याय में बंद किया गया है। यहां एक शब्द का उपयोग किया गया है जो लूका पंद्रह में जाल में मछलियों के संबंध में उपयोग किया जाता है। वे मछलियाँ बंद की गई हैं, वे कहीं नहीं जा सकतीं। भगवान ने सबको अन्याय में बंद किया है। किसने किया? भगवान ने। क्यों किया? सभी पर दया करने के लिए!

और यह अर्थ है कि उस अविचलनीय निर्माणों के सभी, वे बंद किए जाते हैं। सभी, कोई बाहर नहीं। वह सभी पर दया करता है! वह एक ही उद्देश्य, एक ही अंतिम परिणाम के रूप में एक घर की तरह है, यह एक चट्टान है। तो पौलुस जैसे कि यहां आपके दिल को छू जाता है, तो आपको बस एक ही चीज करनी पड़ती है वाह, क्या एक शानदार भगवान!

ओह, ईश्वर की दौलत, बुद्धि और ज्ञान की गहराई! इतनी महान, इतनी विशाल, इतनी सर्वव्यापी, इतनी विश्वसामान्य। कितनी बुद्धिमत्ता! वह सब कुछ कैसे उपयोग में लाता है और वह जान बिना कुछ नहीं होता। यह ईश्वर की दौलत, बुद्धि और ज्ञान की महान गहराई है। उसके निर्णय कितने अज्ञात हैं! वह चीज़ों को संकट में ले आता है। वह अज्ञात है, उसके मार्ग अगाध हैं। यह हमारे बुद्धि से बहुत ऊपर जाता है, लेकिन यह उसके मार्ग और उसके निर्णय हैं। किसने प्रभु की सोच को जाना? किसने उसे सलाह दी या किसने पहले उसे कुछ दिया और उसके लिए उसे चुकाना होगा? जैसे कि अगर भगवान किसी को जवाब देने के योग्य हैं। आप समझते हैं, ये बहुवाचनिक प्रश्न हैं। भगवान हमें किसी से जवाबदेह नहीं हैं। नहीं, वह सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें कुछ चुकाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके पास सब है। यह इस रोमीयों 11 के अंतिम श्लोक में कहा गया है: क्योंकि उनसे, उनके द्वारा और उनमें सभी चीजें हैं! सब कुछ उनसे है, उसके द्वारा, आज तक उसमें है, भविष्य में।

पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति सब उससे होता है और यह उसके द्वारा निर्देशित भी होता है। और यह उसके अज्ञात मार्ग हैं जो गहराई और ऊंचाई में जाते हैं। यह उससे है, यह उसके द्वारा है। और यह फिर से उसमें ले जाता है। भगवान के पास कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है!

आमीन।

Arabisch:

مرحبًا أصدقائي، من الجيد لرؤية بعضنا مرة أخرى هنا. سنقوم هذه المرة بالتفكير في السؤال الذي تم عرضه هنا خلفي، هل كانت الخطيئة جزءًا من خطة الله؟ ولماذا وضعت كلمة “الخطيئة” بين علامات الاقتباس، هذا يعود إلى أن تحت هذا المفهوم يمكن أن يفهم أشياء متعددة، وسيصبح ذلك واضحًا تلقائيًا. دعونا نضع بعض النقاط على الحروف أولاً، كمقدمة. عندما نتحدث عن أصل الشر، وأحيانًا أستخدم تلك الكلمات “الخطيئة” و”الشر” تقريبًا كمترادفات لبعضها البعض. لكن كل ما يحدث للإنسان، ما هو السبب وراء ذلك؟ من أين يأتي ذلك؟

فهذا حقًا واحدة من أكثر الأسئلة الأساسية التي طُرحت على الإطلاق. في الواقع، كتاب مثل سفر أيوب يتحدث تمامًا عن ذلك. من أين يأتي هذا وكيف يجب علينا تفسيره؟ وهو أحد الألغاز الكبيرة، لأنه يتم التعامل معه على هذا النحو ليس فقط في الفلسفة، ولكن أيضًا بشكل خاص في الديانة. ببساطة كل ما تسأل نفسك عن وجودك ولماذا هو كما هو. وهذا هو بالضبط الميدان الذي يعني به كل من الفلسفة والدين؟ نعم، عندئذٍ تصادف هذا الأمر. حتى في المسيحية، يتم إضفاء طابع غامض حتى على السؤال نفسه.

لأن الفكرة هي. إنه يُبقى مبهمًا عمدًا، ويُحبط الأسئلة حول ذلك. وعندما أقول ذلك، فإنني أتحدث أيضًا من خبرة شخصية. لأنني أعلم جيدًا أنني وقت صغير في الكنيسة المسيحية البروتستانتية، كنت أتساءل عن مثل هذه الأسئلة. وذاكرتي تعود فقط إلى ذلك. أن دائمًا، حتى عندما يستجيب القس لذلك، كانت الرسالة في الحقيقة. عندما تقدم تلك السؤال، يجب أن نحذر كثيرًا حتى من طرح السؤال، لأنه من المفترض أن يكون ذلك شيئًا مستنكرًا حتى طرح مثل تلك الأسئلة العظيمة. في الواقع، لا يجوز طرح السؤال ويجب أن يبقى الأمر غامضًا.

أكثر الأسئلة الأساسية، يجب أن يكون هناك إجابة عليها. أو على الأقل شيء يحرر القلب والعقل ويوجهنا حيث يجب أن نبحث. لكن السبب في أنه يتم إضفاء الغموض عليه، نعم، لقد توصلت إلى ذلك فعلاً. هذا لأنه ببساطة لا يوجد جواب أو لا يوجد إجابة على ذلك. السؤال كما في العنوان الذي شاهدناه بالفعل، هل كانت الخطيئة جزءًا من خطة الله؟ يتم تقديمه فعلاً كسؤال مُغلق. وتعرف ما هو السؤال المُغلق. سؤال مغلق؟ هو سؤال لا يمكنك فعلياً الإجابة عليه لأن سواء أجبت بنعم أو لا، في الواقع هو سؤال مغلق، كانت خطة الله؟ تجيب بنعم أو لا. ولكن في كلتا الحالتين، الجواب نعم أو لا. لا يُمكن تحمُل ذلك. لا يُمكن. تأمل في ذلك. هل لم تكن الخطيئة جزءًا من خطة الله؟ لذلك الحقيقة البسيطة أن كل ما حدث من سوء وكل ما هو سيء في العالم من موت ودمار وبؤس يتسبب به البشر لبعضهم البعض.

لكن الحقيقة البسيطة هي أن الله يسمح بكل ذلك أيضًا، ذلك يحدث بالفعل. إذا لم يكن هذا جزءًا من خطة الله، فهناك خياران. إما أنه لم يتنبه لذلك، فهذا حادث. أو أنه لم يكن لديه السيطرة عليه، لذلك فقد تنبأ به. ولكنه لم يكن لديه السيطرة عليه… لكنك تفهم أن في كلتا الحالتين الإجابة هي اعتداء وتجديف لله. ففي الحالة الأولى، فإنه ليس عالمًا بالغيب إذا لم يتنبه لذلك، وفي الحالة الثانية، فإنه ليس قادرًا على كل شيء، لأنه لم يكن لديه السيطرة عليه. تفهمون، إذا أجبتم على السؤال بشكل سلبي. هل كانت الخطيئة جزءًا من خطة الله؟ لا، إذا هذا إما يُضر بعلمه أو يُضر بقدرته. وبالتالي يجب أن تكون الإجابة نعم.

لأنه إذا كانت الإجابة لا، فإن الله في الواقع ليس إلهًا بعد الآن، ليس عالمًا بالغيب أو ليس قادرًا على كل شيء. وكانت الخطيئة في خطة الله، فهذا، دعني أعبر عنه بطريقة أخرى.

في الواقع، في العالم الإصلاحي، حيث يوضع التركيز بشكل قوي على سيادة الله. وهذا يعني، الله هو العالم بالغيب والقادر على كل شيء ويد قوية لا تخطئ أبدًا. هنا يجد هذا السؤال تفاعلًا أكبر، أكثر من الأوساط التي يتم فيها إعطاء الحرية الإرادية البشرية قيمة كبيرة. ولكن انظر، إذا كانت الخطيئة في خطة الله، فإنهم يقولون نعم، هذا لا يمكن، لأنه في هذه الحالة تجعل الله مؤلف الخطيئة. وما يقصدونه بذلك هو أن الله وصفها مسبقًا في كتابه. كان يجب أن يكون الأمر كذلك.

ويقولون إذا كان الأمر كذلك، فإنهم يعتبرون ذلك تجديفًا، لأنه في الواقع يكون زانيًا. إذا وقف هو نفسه عند بداية الخطيئة وبالتالي هو زانٍ وهذا أمر لا يمكن. لذا من هنا يقولون نعم، الإجابة لا يمكن أن تكون لا ونعم. وبالتالي يجب ألا تطرح السؤال، لأن ليس لدينا إجابة عليه. هذا هو ما يتلخص فيه الأمر بشكل مختصر. ولكن سأخبرك بشيء. الاستنتاج الذي يتم اتخاذه ليس صحيحًا تمامًا! نحن هنا نشارك في دراسة الكتاب المقدس. وهذا يعني، نفتح الكتاب المقدس، ونطرح أسئلة. لا يُعتبر أي سؤال في المقام الأول غير مقبول.

هذه أسئلة جيدة جدًا. إنها ذات صلة بالغاية! فهي أسئلة يواجهها الإنسان. كيف يمكن هذا الحدوث؟ وخاصة فيما يتعلق بالله؟ كيف؟ كيف يتصل هذا بالطريقة التي نتعرف بها على الله في الكتاب المقدس؟ كيف يتصل هذا بالله الحقيقي الذي هو الله بالفعل؟ للحصول على إجابات حول هذه الأمور، يجب أن نلجأ إلى كلمة الله، المكتبة التي أعطيت لنا، ونسميها الكتاب المقدس. لكن جيدًا، عندما نفعل ذلك، ستطرح أسئلة مختلفة، مثل: هل كان الله يعرف كل شيء مسبقًا؟ ولكن هل هذه في الأصل سؤال حقيقي؟ هل كان الله يعرف كل شيء مسبقًا؟ بصراحة، أجد هذا النهج في طرح السؤال، إذا اعتبرنا هذا فعلاً سؤالًا جادًا، مجرد تجديف.

هل كان الله يعرف مسبقًا… عفوًا؟ هل خاض الله مخاطرة عندما خلق الكون؟ لقد واجهت هذا السؤال كثيرًا بالمناسبة. عندما خلق الله الكون، هل خاض مخاطرة، مما يعني أنه في الأساس لم يكن يعرف كيف ستسير الأمور في المستقبل. الخطر هو شيء عندما لا تعرف كيف سيتحقق الأمر، وهذا يعني أنك غير معرف. إذا ذهبت للتداول في البورصة وكنت تعرف كيف ستتحرك الأسهم لكل سهم، فلن تتعرض لأي خطر إذا استثمرت أو باعت. لأنك تعرف بالفعل ما سيحدث.

هل فاجأت الخطيئة الله؟ تشعر بأن هذه الأسئلة لها صلة بعضها بالبعض. هل كان يجب على الله عندما جاءت الخطيئة التحول إلى الخطة ب؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، هل يمكن أن تكون الخطيئة مقصودة؟ ويتصل بذلك مباشرة سؤال، كيف يمكن لله الصالح أن يستخدم الشر؟ إذا كان الله جيدًا، كيف يمكن أن يكون هذا الشر موجودًا؟ هذا في الواقع نوع من السؤال الذي بدأنا به والذي يتحدث عنه كتاب أيوب. كيف يمكن هذا؟ هذا هو السؤال الذي يطرح دائمًا في العالم، خاصة عندما تأتي الشرور والمصاعب والأمراض والكوارث في طريقك. لكن إذا كان الله جيدًا، كيف يمكنه السماح بحدوث هذا؟ وحتى إذا قلتم نعم، ولكنه فقط يسمح بذلك… ما أجده دائمًا غريبًا جدًا عندما تقولون ذلك، إنه يسمح بذلك. ولكن إذا كان قادرًا على منعه، ولم يفعل، فإنه في نهاية المطاف يكون ذلك مساهم فيه بشكل إنساني؟ هل الله متسبب مشترك؟ هل لدى الله، لأن هذا هو الأمر في الواقع، هل لدى الله خطة مع كل شيء؟

هل كل شيء له مقصد؟ وما إلى ذلك. حسنًا، سأخبركم بذلك. لدي تسع مواضع كتابية لكم اليوم، ولماذا تسعة؟ لأنه كان بالإمكان أيضًا أن تكون خمسة وعشرين. ولكن حسنًا، أريد تقديم دليل قاطع على أن الله لديه بالفعل خطة، ولديه مقصد لجميع الأمور، بما في ذلك الشر والخطيئة. دعونا نستعرض هذه المواضع الكتابية. الأولى، إشعياء 46. وأود أن أضيف مرة أخرى، لكان بالإمكان أن تكون القائمة أطول بكثير. ولكن هذه، إذا كنت تسألني، واضحة للغاية ويعود الأمر لك كمستمع للتحقق مما إذا كانت هذه الأمور حقيقية.

أقول لكم ما اكتشفته في الكتاب المقدس وأشارككم فيه. والأمر يعود لك، تمامًا كما حدث معي في السابق، للتحقق. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا يتماشى مع الكتاب المقدس؟ هذه مسؤوليتكم! حسنًا!

إشعياء 46. فصل رائع! خاصة لأنه في كتاب إشعياء يتم نقل مجده بشكل رائع، الذي في الواقع خلق السماء والأرض وقاس المياه بيده المجوفة، وهذا بالمناسبة في فصل آخر من إشعياء، والذي يدعو كل النجوم بأسمائها، وما إلى ذلك. إذا، تلك الله! وهنا يقول: أنا. إنه الله نفسه الذي يتحدث هنا من خلال فم إشعياء. أنا الذي منذ البداية أخبرت بالنهاية ومن القديم ما لم يحدث بعد، القائل مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. يستمر النص، ولكن سأتوقف هنا للحظة.

لأن هذا الآية وحدها، أعتقد أنها تجعل النقطة واضحة للغاية بالفعل. هذا يواجهنا بالله الذي في الواقع لا يفاجأ أبدًا، الذي منذ البداية. يمكنك أيضًا أن تقول من سفر التكوين، الذي في العبرية تسمى “بريشيث”. وهذا يعني في البدء، لذا من التكوين الأول الآية الأولى، من البداية الأولى ببساطة، منذ ذلك الحين كان يخبر بالنهاية. لذا كان يعرف في البداية كيف ستكون النهاية. إذن نحن لا نتحدث فقط عن إله يعلم كل شيء، ولكن الذي يبدو أيضًا أنه يتحكم في كل شيء. إنه يبدأ شيئًا، لكنه أيضًا يعرف ماذا يبدأ. والأقوى من ذلك، أنه يعرف أيضًا كيف سينتهي، أينما يبدأ. أنا الذي منذ البداية أخبرت بالنهاية ومن القديم ما لم يحدث بعد. الله هو الذي يتنبأ. بالمناسبة، تكوين الأول هو في الواقع أيضًا خطة كاملة، جميع أيام التاريخ الخلاصي. هذا موضوع مستقل.

ولكن أعني بهذا أيضًا، أن تكوين الأول في الواقع يعتبر تنبؤًا في الشكل، حسنًا، لكنه لا يزال تجسيدًا للطريق الذي سيسلكه الله نحو الخليقة الجديدة. هذه الخلقة، التي في النهاية تنتهي أيضًا في سبت رائع، فاليوم السابع بالتأكيد. وهو يقول، مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. كلمة المشورة تتعلق بنواياه، الغرض، الذي يقول مشورتي تثبت وكل ما أريده أفعل. لا يوجد شيء يمكن أن يمنعه عن ذلك. إنه في بداية كل شيء. لقد فكر في كل شيء، صنع كل شيء. إذا، ماذا قد يمنعه أبدًا من تحقيق ما يريده؟ إليكم، أجد هذا رائعًا جدًا!

هذا هو الله، هذا هو ما يعلن بنفسه أنه. هذا ليس إلهًا صغيرًا، لا، هذا هو الله، الواحد، الذي يضع كل شيء، القادر على كل شيء، العالم بكل شيء! إنه لا يفاجأ أبدًا. الإفاجاء هو شيء نموذجي للمخلوق، للخليقة التي لا تعرف ما يأتي. وبالتالي يمكن أن تفاجأ. لكن الله لا يفاجأ أبدًا. إنه بالفعل القادر على كل شيء. في إشعياء 46:10 يقول ذلك بتألق. إذا فتحنا فصلًا واحدًا إلى الوراء، إلى إشعياء 45، هناك أيضًا كلمة رائعة. وهناك أيضًا الله نفسه يتحدث من خلال فم إشعياء. لأن الله يتحدث هنا بالضمير الأول في الفرد. وهناك في الآية 6، في منتصف الجملة: لكي يعلموا من حيث تطلع الشمس (في الشرق) ومن حيث تغرب (في الغرب).

أنه ليس هناك إلا أنا. أنا هو الرب ولا غيري. ثم يوضح ماذا يعني ذلك، أنه الرب، أنا هو. إنه الشكل من النور وخالق الظلمة. تلك الكلمات ليست تمامًا نفسها. أعني الشكل والخالق. إنه يخلق من العدم وتشكيل يتم بالمواد الموجودة بالفعل، لكني سأترك هذه التباين الآن جانبًا. من أين يأتي النور؟ حسنًا، إنه يشكل ذلك. من أين تأتي الظلمة؟ إنها غياب النور. الظلمة بحد ذاتها ليست شيئًا. الضوء شيء، هنا حيث ينقص النور، هناك الظلمة. لذا الظلمة هي غياب النور. يمكنك أن تقول نفس الشيء عن الشر بالمناسبة. الشر ليس شيئًا. إنه هنا حيث ينقص الخير. هناك المزيد من هذه المفاهيم…

البرد أيضًا ليس شيئًا. الحرارة نعم. الحرارة هي طاقة. البرد هو بالعكس، غياب الطاقة. حسنًا، لنستمر. نص إشعياء 45: “صانع النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر”. إنه يشكل النور. إنه خالق الظلمة. إنه يجلب السلام ويخلق الشر. تلك الكلمة “شر” بالعبرية “را” أو بعضهم يقول “رو”، وهي مشتقة من فعل يعني سحق أو سحق، تحطيم. ومن هنا ترتبط بالشر.

ما هو مثير للاهتمام أيضًا هو كلمة الخطيئة. الخطيئة تعني حرفيًا أن تفشل الهدف. سواء بالعبرية أو باليونانية، هذا هو الحال.

أشير إلى كتاب القضاة. تلقي حجرًا بهدف معين. وإذا أصابت، فقد أنجزت الهدف. وإذا لم تصب، فقد أخطأت الهدف. في المصطلحات الكتابية، يمكنك أن تقول بأنك أخطأت الهدف. في الواقع، ليس ذلك حتى مفهومًا أخلاقيًا. إنه ببساطة يعني، فقدت الهدف. هذا هو ما هو الخطيئة. الشر ليس أيضًا بالضرورة مفهومًا أخلاقيًا. أنت تدمر شيئًا. أحيانًا هناك وقت للبناء، وأحيانًا هناك وقت للتدمير. هذا ما نفعله كبشر، ومن ثم تأتي به إلى مكان التخلص منه أو ما شابه ذلك. أو تهدم شيئًا. بعض الناس جيدون جدًا في ذلك. ولكنك تدمر شيئًا، على سبيل المثال، فضاء في منزلك لإعادة بنائه بعد ذلك.

الشر له علاقة بالسحق. تدمير سدوم وعمورة بالنار والكبريت، نعم، هذا هو الشر.

هل يحدث شر في المدينة دون أن يكون الرب السبب؟ هذا ما هو مكتوب في كتاب عاموس 3. يتكرر القول في كثير من الأحيان أن الله يصنع الشر عندما يرسل محاكماته أو يرسل أحكامه ويجلب الأزمات. الأزمة تعني ببساطة الحكم. ولكن حسنًا، هذه الكلمة “Ra” مشتقة من سحق ومنها تقال أن الشر هو خلق من الله. في الواقع، يجب أن نقول هنا مرة أخرى، بالطبع! هل هناك شيء يمكن أن يخلق نفسه؟ بالطبع هو خلق من الله وهذه حقيقة شيقة جدًا. الشر هو دائمًا عكس الخير. والمثير للاهتمام حتى أول مرة يُستخدم فيها كلمة الشر في الكتاب المقدس. هذا في سفر التكوين الثاني. ثم تقرأ أن الله وضع شجرة في الجنة. شجرة معرفة الخير والشر. إنه مثير للاهتمام لأنه ليس فقط شجرة معرفة الشر، ولكن أيضًا شجرة معرفة الخير. معرفة الخير ليست متاحة منفصلة عن معرفة الشر.

عندما تحصل على معرفة الخير، تحصل تلقائيًا أيضًا على معرفة الشر. إنك تتعلم الشيء الواحد فقط من خلال التناقض، كما نعرف جميعًا من الأمثلة اليومية. إنك لا تقدر على تقدير الأشياء الجيدة حقًا وتعرفها حقًا. بالضبط من خلال التناقض. إذا لم نكن نعرف ما هي الأمراض، لن يخطر ببالك أبدًا. لن يتبادر إلى ذهنك أن تشكر على جسم صحي. لأنك ببساطة لا تعرف ذلك. قد تكون هناك أشياء جيدة لديك، لكنك لن تتعرف عليها كجيدة إلا من خلال التناقض. وهذا ينطبق في الواقع على العديد من الأشياء. يخلق الله دائمًا التناقض. كل التكوين الأول مليء بالتناقض بين السماء والأرض، وبين النور والظلمة، وبين النهار والليل، وما إلى ذلك، وما إلى ذلك، وبين الخير والشر أيضًا.

الله يخلق، هذا ما يهمنا هنا. لذا، السؤال هو: من أين يأتي الشر؟ يمكنك أن تقول، إذن سنغوص في الفلسفة أو في الكتب، الكتب اللاهوتية. ولا! في هذه الحالة، أقول، استمع إلى الله العظيم نفسه والذي يقول: أنا الذي أشكل النور وأخلق الظلمة وأصنع السلام وأخلق الشر. أنا، يهوه، القائل بكل هذه الأمور. لا تخطئوا، أنا هو! أنا أصل كل هذا. نعم، هذا رائع حقًا. إنه إجابة رائعة على السؤال: من أين يأتي الشر؟ حسنًا، أقول، احفظها! إشعياء 45:7. إنه ليس حادثًا، الشر ليس مفاجئًا. الله هو الخالق. وبالتالي، وهذا ما أجده رائعًا. الشر في أيدٍ جيدة. هذا ما أجده رائعًا. الأجمل! وتأكد أن الله إله صالح!

وإذا كان يستخدم الشر، فإنه لا يفعل ذلك بكل مسرة، لا بكل مسرة يضيق على أبناء البشر. وهذا ما هو مكتوب في سفر مراثي النبي. يفعل ذلك بالفعل، لكن هذا لأنه شر ضروري. هناك العديد من الأشياء التي لا تريدها بحد ذاتها، ولكنها ضرورية لتحقيق الغاية التي تسعى إليها. هناك أشياء لا يريدها الله بحد ذاتها، ولكنها ضرورية. دعونا نقول بشكل مختلف، كل شر هو شر ضروري لله. لأنه إذا كان غير ضروري، لن يمنح الله له مكانًا. لأنه إله. لنواصل. أمثال 16: 4.

هناك هذا. نعم، أيضًا بسهولة ولكن بقوة، وبتمنيًا شبه ملحوظ حيث يُعرض ذلك. يهوه، الرب، يجعل كل شيء لهدفه. كل شيء لهدفه. والآن قد تقولون نعم كل شيء ولكن هناك أشياء غير صالحة وهذا ليس من عند الله! هناك يوم من الشر. فهل يمكن أن يعني ذلك أبدًا. حسنًا. الحكيم الذي نسبته إلى سليمان، رغب في قطع الطريق أمام التفكيرات البشرية المختلفة، وفعل ذلك من خلال تقديم الأمر إلى الحد الأقصى. يقول: يهوه يجعل كل شيء لهدفه. نعم، حتى الأشرار ليوم الشر. هل ليوم الشر هدف؟ هل للأشرار في يوم الشر؟

بالتأكيد، كل شيء! وهل يضع الأشرار؟ بالتأكيد، كل شيء! الله لديه كل شيء تحت سيطرته ويعطي كل شيء مكانًا. إذا لم يعطه مكانًا، فلن يحدث أبدًا. إنه المُعطي المُحدد. هذا هو ما يعنيه الله. هذا هو ما يعنيه كلمة الله من اليونانية على الأقل. الكلمة “ثيوس” مشتقة من الفعل المعني بالوضع، بالتأكيد. إنه يضع الأشياء في الزمان والمكان. إنه يسمح بحدوثها. لأنه إذا كان لا يعطيها مكانًا، فلن يحدث. ولكن هذا يعني أيضًا أنه لا يُخطئ عندما يستخدم الأشرار. لأن الخطيئة تعني ضياع الهدف. ولكن إذا كان الله يستخدم الأشرار ليوم الشر ولديه هدفًا لكل شيء، فإنه لا يخطئ في ذلك!

لذا يستخدم الخطيئة. حقيقة أنه هنا يتحدث عن شخص شرير ويوم شر. يجب أن يكون من الواضح أنه يتعامل هنا مع خطيئة متطرفة. حسنًا، هنا تقرأ، أيضًا أن الله يسمح للخطيئة بالحدوث، لديه هدف بها. بالطبع الخطيئة تبقى، هذا أمر لا يمكن إنكاره. والشر يظل شرًا. الشر مؤلم ولكن الأمر ليس في ذلك. الأمر يتعلق بأن لله هدف بها. لا أقول حتى أن هذا الهدف يكون صالحًا. إنه لديه هدف بها. هذا فارق! حقيقة أن الأمور لها هدف لا يعني أنها هدف في حد ذاته. لا، لديه هدف بها، وهو هدف لكل ما يحدث في الخلق. ولذا، إذا كان يستخدم الشر، فإنه يكون له هدف به. ولذا، إذا كان الأمر كذلك، فإنه لا يخطئ، لأنه لا يخطئ أبدًا. وهكذا يتعامل الله مع الشر عندما يكون له هدفًا.

ننتقل الآن إلى العهد الجديد. في سفر أعمال الرسل الفصل الثاني. هناك تقرأ سبب موعظة بطرس في يوم العنصرة. ثم يقول، مشيرًا إلى يسوع، الذي أُسلم قبل بضعة أسابيع فقط، في تلك الأيام السبع أو الثمانية السابقة، وكان قد صلب في نفس أورشليم. ويقول بطرس: “هذا،” وهنا يشير إلى يسوع، “تسليمًا محددًا ومعرفة مسبقة من الله، قدمتموه على يد الأشرار، فصلبتموه وهزمتموه.” لكنكم تفهمون لماذا أقتبس هذا الآن. أن يسوع قد تم تسليمه في يد الأشرار. في هذه الحالة أيضًا بواسطة أشخاص لم يكونوا يحترمون الشريعة والتوراة. تم تسليمه من قبل الشعب اليهودي، ولاحظوا، من قبل الكهنة والكتبة، إلى بيلاتس وأشخاص لا يحترمون الشريعة.

وبعد ذلك تم صلبه. ولكنكم بالفعل أنتم، بتحريض من قادتكم الخاصين، صلبتموه على الصليب. هذه هي الجانب البشري… لقد قدمتموه، لقد أزلتموه من الطريق. أنتم، أو على يد الشرير، صلبتموه. هذا هو الجانب البشري. لكن هنا يقال إن هذا كان بمشيئة معينة ومعرفة مسبقة من الله. كان مخططًا، كان يجب أن يحدث هكذا. وليس فقط بمعرفة مسبقة من الله. لم يكن يعرف فقط أن هذا سيحدث.

ومن المتوقع أيضًا أن يحدث هذا. ويتحدث بطرس فيما بعد في هذا الفصل نفسه عن هذا. وفي وقت لاحق في سفر أعمال الرسل ، نقرأ كثيرًا عبارة “مكتوب”. فكر فقط في المزمور 22. عرف الله ذلك، وكان قد أعلنه أيضًا من خلال النبي، أنه سيحدث هكذا بجميع التفاصيل الممكنة، كيف سيحدث، متى سيحدث، ماذا سيحدث، أين سيحدث، وما إلى ذلك. عرف الله ذلك مسبقًا. هذا هو مثال رائع حقًا، لأننا هنا نرى إذا كنا نتحدث عن أكبر خطيئة حدثت في تاريخ البشرية، أكبر شر حدث، فإننا نتحدث حقًا عن صلب ابن الله. الله يعطي أفضل ما لديه. وماذا يفعل الإنسان؟ الإنسان الأكثر تمييزًا دينيًا. في أورشليم، لا يصدقون. يصلبونه على الصليب، أكبر شر، أكبر خطيئة. وهنا يقال إنه يجب أن يحدث هكذا!

لم يعرف الله هذا فقط. لم يتنبأ به فقط، بل كان يجب أن يحدث أيضًا. كان بناءً على مشورة محددة. كان محددًا، كان موثقًا. هذه الظاهرة… نعم، لدينا بالطبع العديد من الأمثلة على ذلك. لكن علي أن أفكر بشكل خاص في تاريخ يوسف، الذي تم بيعه أيضًا من قبل إخوته إلى مصر. ولكننا جميعًا نعرف كيف كانت الأمور، وكيف كشف نفسه لإخوته في مصر. فماذا فعل إخوته بعد ذلك؟ لماذا فعلوا ذلك؟ كان يوسف يقول: لا تظنوا أنكم أرسلتموني إلى هنا، أو أنكم باعتموني هنا. نعم كان كذلك، لكن الله قد أرسلني إليكم لأحييكم. لذلك، قد يكون الجانب البشري صحيحًا. لكن الله يتحكم فيه تمامًا. السبب الحقيقي لحدوث هذا وليس بالضرورة لما يجب أن يحدث. هذا لأن الله فعل ذلك هكذا. إنه، وأقول ذلك بسرور، المخرج الكبير!

إنه الذي يحمل السيناريو بين يديه. إنه الكاتب، إنه الخالق. أليس هذا ما يفعله الكاتب؟ الكاتب يخلق عالمًا ولا يترك شيئًا للصدفة. السيناريو يتكون دائمًا من إعداد ومن ثم الدراما الكبيرة. نعم، وأيضًا النهاية. في فيلم جيد أو كتاب جيد، النهاية السعيدة. هذا هو الكاتب الكبير، المخرج الكبير. نحن لا زلنا في منتصف الدراما الآن. كل شيء مكتوب في السيناريو. ستنحني كل الخلق عندما يصبح مخرج هذا السيناريو الكبير واضحًا للجميع. انظر، لا يمكنك القول ذلك إلا إذا كان لديك إله يدير كل شيء حقًا ويضع كل شيء في مكانه ويدير الخيوط.

إشارة نصية أخرى، في أعمال الرسل الفصل السابع عشر. هناك نقرأ أن بولس في أريوباغوس ويتواجد في أثينا. ثم يتم استدعاؤه من قبل عدد من المدارس الفلسفية الإبيكورية والاستوائية ليقدم حديثه. لم يكن يحتاج بولس إلى أن يُطلب منه مرة واحدة لأنه كان يفعل ذلك بكل سرور. ثم يقول الآتي. رأيت تمثالًا ورأيت قاعدة فارغة وكان هناك نقش عليها: لله الغير معروف. يقول: هذا الله الذي لا تعرفونه، هذا هو الله الذي أبشركم به! ثم يخبر عن الله كمبدع السموات والأرض وأشياء عظيمة. يقول أيضًا إنه قد حدد أوقات الأمم والحدود. الله كالواحد، الذي يضع الأمور في مكانها، هكذا يصفه بولس للجمهور اليوناني ويقول في الآية 25 من أعمال الرسل 17. إنه يقول عن الله أنه لا يعالج بأيدي الإنسان، مثل كل تلك الصور التي كانت هناك. الله لا يحتاج إلى العلاج.

إنه المخلق، ليس لديه حاجة لأحد. هو من يمنح الحياة للجميع، النَّفَس. وإذا كان هناك شيء لم أذكره بعد، فهو يمنح كل شيء! هناك مخلق واحد، هناك مبدع واحد. العمل لم ينته بعد، الحمد لله. ولا ينبغي لنا أن نحكم على ذلك بعد.

كل حكم نعطيه الآن على ما يفعله الله. هذا هو تقديم حكم مسبق، حرفيًا، لأن العمل لم ينته بعد. لا يمكنك تقييم كتابٍ أو فيلمٍ أو عملٍ فنيٍ إلا بعد الانتهاء منه. وهكذا هو عمل الله. لم ينته عمل الله بعد. إنه ينجز عمله. ولكن هذا يستغرق بعض الزمان. إنه يمنح الحياة للجميع، النَّفَس، كل شيء. ليس شيء ملكنا. إنه المخلق.

نذهب الآن إلى رسالة رومية الفصل الخامس. فإن كتاب أشعياء هو شاهد مهم على سيادة الله كالمُعد والمخرج. ولكن رسالة رومية، أيها الأحباء، لا تقل أقل من ذلك.

رومية خمسة، الآية التاسعة عشر. لأنه كما بالعصيان من جانب إنسان واحد. وإذا لم يكن هذا واضحًا بعد، فهو يشير إلى آدم، الذي تم وصفه في الآيات السابقة. إنه أيضًا ذكر اسمه. أقرأ مرة أخرى، لأنه كما بالعصيان من جانب إنسان واحد تم وضع الكثيرين في خطية. لنعود إلى سفر التكوين الفصل الثالث الذي يُكتب فيه عن الثمرة الممنوعة. الكثيرين، هؤلاء هم الكثيرين، هؤلاء هم جميع البشر في الآية الثامنة عشر، أي جميع البشر. وهذا يعني أنه ليس هناك استثناء والكثيرين يعني أنهم كثيرون.

كما بالعصيان من جانب إنسان واحد تم وضع الكثيرين في خطية. تم وضعهم هنا ببساطة، وكذلك هو نمط الفعل السلبي. كيف يحدث أنك وأنا، جميعنا وكل تلك المليارات من البشر جميعنا نخطئ الهدف؟ لأن هذا ما يعنيه كلمة “خاطئون”. وجميعنا مميتون أيضًا. هل هذا خيار شخصي؟ لا، كان الأمر كذلك عندما كنت لا تزال في المهد. نعم، هذه حقيقة. لم يُسأَل منا إذا كنا نريد أن نولد، والتي بالمناسبة هي فكرة غير معقولة.

ما الذي لدينا السيطرة عليه؟ الجواب هو، في الواقع، تقريبًا لا شيء، ومن الأمور التي نعتقد أن لدينا السيطرة عليها، حتى من ذلك الجزء نحن لا نمتلك شيئًا. ولكن، تم وضعنا كخطأة. لذلك إذا سألتك الآن: لماذا أنت وأنا خاطئون؟ الجواب: لقد تم تعييننا بهذا الشكل! تقول نعم، لكن هذا لا يعتبر عادلاً. إذاً الجواب، فماذا؟ هل يُطلَب رأيك؟ تم وضعنا بهذا الشكل، إنها حقيقة. قبل أن تحزن بسبب هذا، اقرأ الجملة مرة أخرى. احمد الله أن هذا هو عمله. إنه توجيهه. المقارنة التي قرأتها لم تنته بعد. كما بالعصيان من جانب إنسان واحد، وهو آدم، تم وضع الكثيرين في خطية، كذلك بطاعة واحد، يتم وضع الكثيرين في البر. الإنسان الأول كان آدم، والإنسان الثاني كان يسوع المسيح، الآدم الأخير. وارث آدم. هذا مذكور في رومية 5 الآية 19.

قدم الله كل هذا، جميع أحفاد آدم خاطئون وموتى. سواء كنت خاطئًا كبيرًا أم صغيرًا، فهذا لا يهم الله. أنت خاطئ وتفتقر.

نحن نفتقد مجد الله. نحن نفتقر، جميعنا قد فشلنا. تم وضع الكثيرين في الخطية. كذلك بطاعة واحد، يتم وضع الكثيرين في البر. هكذا نحن موضوعون. حتى هنا لا يُطلَب رأينا في الأمر. هذا هو خطة الله.

لله خطة مع حقيقة أنه جعل الجميع من البشر خاطئين. إنه يفعل ذلك بنفس الطريقة التي سيكون بها أيضًا جعل الجميع من البشر بررة. هذا حقيقة. وهكذا، الإنجيل، إنه مجرد إعلان، إنه بلاغ. إنه ليس عرضًا. هذه هي الحقيقة. هذا هو البلاغ، فلندعه يتداول!

بعض الناس يؤمنون به. معظمهم لا يعرفون هذا الإعلان.

هل فكرت حقًا أن تأثير ما فعله آدم، أن يكون أكبر، وأن تأثير الطاعة أقل؟ إجمالاً، أن يكون تأثير آدم أكبر من يسوع المسيح، الآدم الأخير؟ هذا أمر غريب، أليس كذلك؟ بالطبع لا!

حسنًا، دعنا نذهب الآن إلى رومية 8 الآية 20. فهمتم، لا زلنا نتناول السؤال: هل كانت الخطيئة في خطة الله؟ سأقرأ. “لأنَّ الخليقةُ خضعت للباطل،” صحيح، هذه مجرد تأكيد. الخليقة بأكملها خضعت للباطل. نحن خضعنا لعبودية الزوال. نحن جميعًا زائلون، مُميتون، الأشياء تزول وهذا قانون ثابت. نحن ملزمون بهذا.

لذلك، العبودية، نحن مُلزمون بها. يمكنك محاولة الهروب منها عن طريق محاولة كل شيء ولكن هذا عديم الجدوى. إنها حقيقة، إنها عبودية الزوال. “لأجل الذي” بالطبع بحرف كبير، يُخضعها له. الخليقة في انتظار، الخليقة في وضع الولادة، حيث ستتحرر الخليقة نفسها أيضًا. أود أن أواصل القراءة، ولكن المهم هو هذه النقطة، ليس بإرادتها. أو بعبارة أخرى، الخالق هو الذي جعلها تخضع لذلك. لذلك ننظر مرة أخرى إلى الله. الله ليس مذنبًا في ذلك. الله يستحق الشكر لذلك! إنه صانع الخطيئة. لا نلومه على ذلك. نحن نمنحه الشكر على الكتاب الرائع الذي يكتبه. الكتاب الذي يضع فيه حتى الخطيئة والشر كلها في سبيل هدفه. التاريخ والمستقبل هو قصته!

رومية 9. هنا يكتب بولس عن فرعون الذي تصلب قلبه بواسطة الله. وهناك يقال: إن هذا استنتاج بولس الخاص. لذلك يرحم من يشاء ويصلب من يشاء. وعلى الرغم من مقاومة فرعون لإرادة الله، لأن إرادة الله كانت: “دع شعبي يمضي.” ولكن الله قد قال لموسى بالفعل، حتى قبل أن يذهب إلى فرعون، فرعون لن يستمع! وإذا كان سيستمع، فسأجعل قلبه قاسيًا. فعل موسى ببساطة ما أمره به الله. وفرعون أيضًا حصل على ما يجب عليه القيام به. مرة بعد مرة، دع شعبي يمضي! في نقطة معينة، بدأ فرعون ينهار تحت أثر كل الآيات.

وماذا بعد؟ ماذا تقرأ بعد ذلك عندما يكاد فرعون، الرجل العظيم والأقوى في تلك الأيام، يهدد بالانهيار تحت وطأة كل تلك الكوارث التي تحدث في ذلك الوقت؟ إذًا، تقرأ: وأصرَّ اللهُ قلبَهُ وصلَّبَهُ. إن هذه تعبيرٌ يونانيّ. فهو، أي الله، جعلَ قلبَهُ بحيث يمكنهُ أن يستمرَّ في رفضِ الله. بإختصار، كان يجب أن يحدث هذا. لأن بولس يوضح ذلك. كان الله بحاجة إلى خصم ليظهر بقوته. أراد أن يظهر قوته. نعم، يتطلب ذلك خصمًا قويًا، أليس كذلك؟ لذا، عندما تكون جيدًا في لعبة الشطرنج وتريد إثبات ذلك، فإنك تحتاج إلى خصم يكون قويًا أيضًا. لا يمكنك إظهار قوتك أمام خصم ضعيف. يعمل الله دائمًا من خلال التناقض، وهذا ينطبق أيضًا على إظهار القوة.

نقرأ المزيد، ولكن تستطيع سماعه قريبًا. ثم تنشأ فكرة… لكن ستسألني الآن: ماذا يمكن أن يُلوم بعد ذلك؟ لأن من قد عارض قصده؟ هذا السؤال فهمته. إذا فرعون في النهاية فعل سرًا كما أراد الله. فماذا يمكن لله أن يُلوم فرعون بعد ذلك؟ فرعون لم يفعل ما أراد الله. نعم، لكن كان من نية الله أن يقول فرعون لا. لذلك صلَّب الله قلبه. لذا السؤال منطقي. ماذا يُلوم بعد ذلك؟ حسنًا، ومن سيقاوم قصده؟ الجواب هو، لا أحد. فرعون لم يستمع إلى إرادة الله ولكنه تصرَّف وفقًا لنية الله، مشورته. لا يمكن لأحد مقاومة نية الله. انظر إلى رسالة أهل العقيدة 1:11، حيث يُذكر كلتا المفاهيم في جملة واحدة. هناك يقال: الله الذي يعمل كل شيء بحسب مشورة إرادته.

لم يكن هناك أبدًا مخلوق واحد قاوم مشورة الله. أبدًا. من قاوم إرادة الله؟ نعم، الكثيرون، إن لم يكن الجميع. نعم، لكن مشورة الله لم يقاومها أحد أبدًا. نعم، هناك: ولكن من أنت أن تخاصم الله؟ الله، الذي قالَ لفرعون بالضبط، حتى بواسطة هذا التعارض، الذي قاده إلى أزمة، الخ.

أفعل النحت لن يقول للناحت: لماذا صنعتني هكذا؟ الناحت يصنع أواني شرف ويصنع أواني لا شرف لها. وفي النهاية، يجعل جميع الآنية لمجدِه. لكن في العملية يضع أيضًا الأواني التي ليس لها شرف، وهو أمر ليس بشرف. ولكن هذا ما نفعله أيضًا، أليس كذلك؟ تعلق بعض الأشياء على الحائط وتضع بعض الأشياء تحت السرير. كل شيء له هدفٌ معين وهنا يكمن الأمر. وهكذا هو الحال مع الله.

رومية الحادي عشر الآية 32، هذه هي الآية الكتابية الأخيرة، ولكنها في الواقع الأكثر شمولية. آمل أن تكون قد أقنعت بأن الله هو الحقًا المخرج، الذي يستخدم وينفذ كل شيء وفقًا لخطته. أنه لا يفاجأ أبدًا وأن تاريخ العالم بأسره بيده.

حسنًا، رومية 11 الآية 32: قد تحدث بولس في الفصول السابقة عن رفض اليهود للمسيح وعن سقوط إسرائيل، وحقيقة أنهم أعداء للإنجيل. نعم، يقول بولس، ولكن هذا ما صوره الله. لقد أعطاهم روحًا لا تبصر وآذانًا لا تسمع. لقد جعل عليهم روح نوم عميق. هذا ما يفعله الله. ويقال: لأنه من خلال سقوطهم جاء الخلاص إلى الأمم. رفض المسيح في حد ذاته ليس شرًا، لكن الله هو الذي له نية بها. يقول بولس: لقد حدثت جزئية من التصلب لإسرائيل، لكن هذا يصل إلى نهايته. لأن الله سيصلح كل شيء في وقته وبطريقته. لهذا هو الله.

الله لا يرتكب أخطاء. في نهاية رومية الحادي عشر، يقول بولس، لأن الله أغلق الجميع في العناد. لقد قال ذلك أيضًا في رومية 3 بالفعل. لأن الجميع قد أخطأوا وأفتقروا إلى مجد الله. جميعهم محبوسون في الظلمة. هنا يستخدم كلمة تستخدم في لوقا 5 فيما يتعلق بصيد الأسماك في الشباك. تم حبس تلك الأسماك، لا يمكنها التحرك. الله قد حبس الجميع في الظلمة. من فعل ذلك؟ الله. لماذا فعل ذلك؟ لكي يتراءى على الجميع برحمته!

وهذا يعني أن جميع الخلق العنيد منه، يتم حبسهم. جميعهم، لا أحد مستثنى. إنه يرحم الجميع! تلك هي الغاية الواحدة، النتيجة النهائية تقف كالبيت، إنها صخرة. ثم ينخرط بولس كأنه يتوسل، عندما يتم تقديم هذا إلى قلبك، يمكنك فقط القيام بشيء واحد، واو، ما أعظم الله!

يا عمق غنى وحكمة ومعرفة الله. كبيرة جدًا، واسعة جدًا، شاملة جدًا، عالمية جدًا. ما أعظم الذكاء! كيف يضع كل شيء ولا يحدث شيء بدون أن يعلمه. هذا هو العمق الكبير لغنى وحكمة ومعرفة الله. مدى عظمة أحكامه! إنه يضع الأمور في أزمة. إنها عظيمة، طرقه لا يمكن معرفتها. إنه يتجاوز تفكيرنا، لكنها طرقه وأحكامه. من عرف فكر الرب؟ ومن أصبح مستشاره؟ هو كأنه مضحك تقريبًا. من يجب أن يستشير الله؟ أهلنا الصغار من خلقه؟ لا نعني شيئًا تمامًا. إنه ينفخ ونحن لسنا موجودين بعد ذلك.

يقول الله، أنا هو، أنا ولا آخر! أنا لا أرتكب أخطاء! من عرف فكر الرب؟ من أصبح مستشاره أو من قدم له بادرة فأجبر عليه؟ كما لو أن الله ملزم بأن يرد جميعًا. تفهم، هذه أسئلة استفهامية. الله لا يحاسبنا على أفعالنا. لا، إنه ذو سيادة ولا يجب عليه أن يعيد أموالًا لأنه كل شيء مستمد منه. هذا ما يقال في آخر آية في رومية 11: لأنه من خلاله وبواسطته وإلى داخله تكون كل الأشياء! كل شيء منه، الماضي بواسطته، الحاضر إلى داخله، المستقبل.

كل الخليقة تأتي منه ويتم تنظيمها أيضًا من قبله. وهذه هي طرقه الغير قابلة للتتبع من خلال العمق والارتفاع. إنها منه، إنها أيضًا من خلاله. وتؤدي أيضًا إلى داخله. لا يحدث أبدًا خطأ عند الله!

آمين.

Spaans:

Buenas tardes también de mi parte amigos, es bueno encontrarnos de nuevo aquí. Esta vez vamos a ocuparnos de la pregunta que está proyectada detrás de mí: ¿Fue el pecado el plan de Dios? Y respecto a por qué he puesto la palabra “pecado” entre comillas, tiene que ver con que bajo ese término pueden entenderse varias cosas, lo cual quedará claro más adelante. Primero vamos a aclarar algunos puntos, por así decirlo, como introducción. Verás, cuando hablamos sobre el origen del mal, y a veces uso las palabras pecado y mal más o menos como sinónimos entre sí. Pero ¿qué hay detrás de todo lo que sale mal en relación con los seres humanos? ¿De dónde viene eso?

Porque en realidad, esta es una de las preguntas más fundamentales que alguien se ha planteado alguna vez. De hecho, un libro como Job trata completamente sobre eso. ¿De dónde viene eso y cómo debemos interpretarlo? Y es uno de los grandes misterios, porque así es como se aborda no solo en la filosofía, sino también especialmente en la religión. Simplemente todo lo que surge cuando te cuestionas sobre la existencia y por qué es como es. Y ese es precisamente el ámbito en el que tanto la filosofía como la religión están involucradas, ¿verdad? Sí, entonces te encuentras con este problema. También en el cristianismo, la pregunta incluso se mitifica.

La idea detrás de eso es. Se mantiene deliberadamente vago y se desalientan las preguntas al respecto. Y cuando digo eso, hablo también desde mi experiencia personal. Porque recuerdo que cuando era joven en la Iglesia Cristiana Reformada llegaba con tales preguntas. Y mi recuerdo se remonta realmente solo a eso. Que siempre, incluso cuando el predicador respondía, el mensaje básicamente era: si planteas esa pregunta, debemos tener mucho cuidado incluso al plantear la pregunta, porque incluso eso sería algo blasfemo, ocuparte de preguntas tan grandes. Básicamente, no se te permite hacer la pregunta y debe seguir siendo un misterio.

La pregunta más elemental, debe haber una respuesta. O al menos algo que libere el corazón y la mente y nos dé dirección sobre dónde buscar. Pero la razón por la que se mitifica, sí, he llegado a entenderla. Es porque simplemente no hay respuesta o no se tiene respuesta para ello. La pregunta, como se vio también en el título, ¿fue el pecado el plan de Dios? También se presenta de hecho como una pregunta trampa. Y sabes qué es una pregunta trampa. ¿Una pregunta trampa? Es una pregunta que realmente no se puede responder porque tanto si respondes sí como si respondes no. Porque en realidad es una pregunta cerrada, ¿era el plan de Dios? Respondes sí o no. Pero en ambos casos la respuesta es sí o no. Inaceptable. Eso no debería ser así. No puede serlo. Piénsalo. ¿El pecado no fue el plan de Dios? Entonces el simple hecho de todo lo que ha salido mal y lo que está mal en el mundo de muerte y destrucción y el sufrimiento que se hacen mutuamente las personas.

Maar el simple hecho de que Dios también permita todo eso, después de todo, sucede. Si eso no es el plan de Dios, entonces hay dos opciones. O bien no lo previó, entonces es un accidente. O bien no lo tuvo bajo control, entonces sí lo previó. Pero no tenía control sobre eso… Pero comprende que en ambos casos la respuesta es un ataque y una deshonra a Dios. Porque sí, en el primer caso, no sería omnisciente si no lo hubiera previsto, y en el segundo caso, no sería omnipotente, porque no lo tuvo bajo control. Entonces, usted entiende que si respondemos negativamente a la pregunta: ¿Fue el pecado el plan de Dios? No, entonces eso es un ataque a su omnisciencia o a su omnipotencia. Y por lo tanto, la respuesta debe ser sí.

Porque si la respuesta es no, entonces Dios en realidad ya no sería Dios, no sería omnisciente o no sería omnipotente. Y si el pecado estaba en el plan de Dios, entonces, permítanme decirlo de otra manera.

Precisamente dentro del mundo reformado, donde se enfatiza mucho la soberanía de Dios. Es decir, Dios es el Omnisciente y el Omnipotente y una mano fuerte que nunca falla. Allí esta pregunta resuena más que en los círculos donde se exalta mucho la libre voluntad humana. Pero mira, si el pecado está en el plan de Dios, entonces se dice que sí, que eso no puede ser, porque entonces haces de Dios el autor del pecado. Y lo que quieren decir con eso es que Dios lo escribió así en su guion. Debía ser así.

Y se dice que si es así, se considera blasfemo, porque entonces, de hecho, él mismo es un pecador. Entonces, él mismo está en la raíz del pecado y por lo tanto es un pecador y eso tampoco puede ser. Por lo tanto, es por eso que dicen que sí, que la respuesta no puede ser no y sí. Y por lo tanto, mejor no hagas la pregunta, porque no tenemos respuesta para ella. Esa es básicamente la idea. Pero te diré esto. ¡La conclusión que se saca no es en absoluto correcta! Estamos aquí para estudiar la Biblia. Es decir, abrimos las Escrituras, nos hacemos preguntas. Ninguna pregunta en principio es absurda.

Estas son preguntas tan buenas. ¡Son tan pertinentes! Son preguntas con las que una persona se encuentra. ¿Cómo puede ser esto? Y especialmente en relación con Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se relaciona esto con la forma en que conocemos a Dios en la Biblia? ¿Cómo se relaciona esto con el Dios que realmente es Dios? Para encontrar respuestas a esto, debemos recurrir a la palabra de Dios, la biblioteca que nos ha sido dada, lo que llamamos la Biblia. Pero entonces surgen todo tipo de preguntas, como: ¿Dios sabía todo de antemano? ¿Pero es realmente una pregunta genuina? ¿Dios sabía todo de antemano? Francamente, encuentro esta forma de plantear la pregunta, si realmente la consideras una pregunta seria, como blasfema.

¿Dios sabía de antemano… Perdón? ¿Tomó Dios un riesgo cuando creó la creación? Por cierto, me he encontrado con esa pregunta muchas veces. Cuando Dios creó la creación, ¿tomó un riesgo, lo que en realidad significa que no sabía cómo iba a resultar en el futuro? De hecho, algo es un riesgo si no sabes cómo va a salir, eso significa que eres ignorante. Si fuera a invertir en bolsa y supiera cómo se comportarían los precios de cada acción, no estaría corriendo ningún riesgo al invertir o vender. Porque sé cómo va a ir.

¿La pecaminosidad entonces sorprendió a Dios? Puedes sentir, estas preguntas tienen todas cierta relación entre sí. ¿Tuvo Dios que cambiar al plan B cuando el pecado apareció? Si no, ¿puede el pecado estar destinado? Y directamente relacionada con eso, surge una pregunta, ¿cómo puede un Dios bueno utilizar el mal? Si Dios es bueno, ¿cómo puede existir el mal? De hecho, es una variante de esa pregunta con la que comenzamos y sobre la que trata el libro de Job. ¿Cómo puede ser? Esa es la pregunta que siempre se hace en el mundo, especialmente cuando el mal, el sufrimiento, la dificultad, la enfermedad, los desastres llegan a tu vida. Pero si Dios es bueno, ¿cómo puede permitir que esto suceda? E incluso si dices que él solo lo permite… Lo que siempre me ha parecido muy extraño cuando lo dices así, él lo permite. Pero si tiene la capacidad de evitarlo, y no lo hace, entonces, ¿no es en cierto modo culpable desde una perspectiva humana? ¿Culpable junto con Dios? ¿Tiene Dios, porque eso es lo que se reduce en realidad, tiene Dios un plan con todo?

¿Todo tiene un propósito? Y así sucesivamente. Bueno, te diré esto. Tengo nueve pasajes bíblicos esta tarde para ustedes, ¿y por qué nueve? Podrían haber sido veinticinco. Pero bueno, quiero proporcionar una evidencia convincente de que Dios realmente tiene un plan, un propósito con todas las cosas, incluido el mal y el pecado. Veamos estos pasajes bíblicos. El número uno, Isaías 46. Y quiero agregar de nuevo, la lista podría haber sido mucho más larga. Pero estos, en mi opinión, son muy claros y depende de usted, como oyente, verificar si estas cosas son verdaderas.

Yo les cuento lo que he descubierto en las Escrituras y lo comparto con ustedes. Y es su tarea, así como una vez fue la mía, verificar. ¿Es correcto? ¿Es verdad? ¿Está en línea con las Escrituras? ¡Esa es su tarea entonces! ¡De acuerdo! Isaías 46. ¡Un capítulo increíble! Justo porque en el libro de Isaías resuena de manera maravillosa la gloria de Aquel que realmente creó los cielos y la tierra y que midió las aguas en la palma de su mano, eso por cierto está en otro capítulo de Isaías, y que llama a todas las estrellas por su nombre, etcétera. Bueno, ¡ese Dios! Y allí dice: YO. Es Dios mismo quien aquí habla a través de Isaías. YO, que desde el principio cuento el fin, y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido, que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que me plazca. El texto continúa, pero lo dejaré aquí por ahora.

Porque creo que este versículo por sí solo ya deja el punto muy claro. Esto nos confronta con un Dios que realmente nunca se sorprende, que desde el principio, desde el principio. También podrías decir desde el libro de Génesis, que en hebreo se llama “Bereshit”. Y eso significa en el principio, así que desde Génesis uno versículo uno, simplemente desde el principio, desde entonces ya contaba el final. Por lo tanto, él sabía desde el principio cómo sería el final. Entonces, no solo estamos hablando de un Dios omnisciente, sino también de alguien que aparentemente tiene todo bajo control. Es decir, alguien que comienza algo, pero también sabe con qué está empezando. Y más aún, también sabe cómo terminará finalmente lo que comienza. YO, que desde el principio cuento el fin, y desde la antigüedad lo que aún no ha sucedido. Dios es quien predice. Por cierto, Génesis uno también es en realidad un gran esbozo, todos esos días de la historia de la salvación. Eso es un tema aparte.

Pero lo que también quiero decir con esto es que, de hecho, Génesis uno ya es una predicción en tipo, bueno, pero sin embargo, una representación del camino que Dios tomaría hacia la nueva creación. Esta creación, que también termina finalmente en un grandioso Sábado, el séptimo día está seguro. Y él dice, Mi consejo permanecerá, y haré lo que deseo. Esa palabra consejo tiene que ver con su intención, su propósito, que dice mi consejo permanecerá, y haré todo lo que deseo. De hecho, no hay nada que lo impida. Él está al principio de todo. Él lo ha concebido todo, Él lo ha hecho todo. Entonces, ¿qué podría evitarle alguna vez cumplir lo que tiene en mente? ¡Ahí lo tienes, lo encuentro tan maravilloso!

Esto es Dios, esto es lo que Él mismo declara ser. Este no es un diosito, no, este es el Dios, el Único, el Colocador de todo, el Todopoderoso, el Omnisciente. Él nunca se sorprende. Una sorpresa es típicamente algo para una criatura, para un ser creado que realmente no sabe lo que está por venir. Y entonces puedes sorprenderte. Pero Dios nunca se sorprende. Él es verdaderamente todopoderoso. En Isaías 46 versículo 10 lo dice gloriosamente. Si volvemos un capítulo atrás, Isaías 45, también hay una palabra maravillosa. Y de nuevo, Dios mismo habla a través de Isaías. Porque Dios habla en primera persona singular allí. Y dice en el versículo seis, en medio de la oración: “para que se sepa de dónde sale el sol (en el este) y hacia dónde se pone (en el oeste).

Que no hay nadie más fuera de Mí. Yo soy Yahveh y no hay otro. Y luego aclara lo que eso significa, que Él, Yahveh, el Yo soy. Él es el formador de la luz y el creador de la oscuridad. Esas palabras no son exactamente lo mismo. Quiero decir, formador y Creador. Él crea de la nada y formar es usar material existente, pero dejaré esa sutileza de lado por ahora. ¿De dónde viene la luz? Bueno, Él la forma. ¿De dónde viene la oscuridad? Es la ausencia de luz. La oscuridad en sí no es nada. La luz es algo, donde la luz está ausente es la oscuridad. Por lo tanto, la oscuridad es la ausencia de luz. De hecho, podrías decir lo mismo del mal. El mal tampoco es nada. Es donde falta el bien. Hay más conceptos así…

El frío tampoco es nada. El calor sí lo es. El calor es energía. El frío es precisamente la falta de energía. Bueno, continuemos. El texto de Isaías 45: Formador de la luz y creador de la oscuridad, que hace la paz y crea el mal. Él forma la luz. Él es el Creador de la oscuridad. Él hace la paz y Él crea el mal. La palabra mal es en hebreo “Ra” o algunos dicen “Ro”, y se deriva de un verbo que significa aplastar o destrozar, hacer pedazos. De ahí la relación con el mal.

Lo que también es interesante es la palabra pecado. Pecado significa literalmente perder el objetivo. Tanto en hebreo como en griego es el caso. Me refiero al libro de los Jueces. Lanzas una piedra con un objetivo específico. Y si alcanzas, entonces has logrado ese objetivo. Y si no alcanzas, entonces fallas el objetivo. En términos bíblicos, podrías decir que pecas. De hecho, ni siquiera es un concepto moral. Simplemente significa, fallas el objetivo. Eso es lo que es el pecado. El mal tampoco es necesariamente un concepto moral. Destruyes algo. A veces hay un tiempo para construir, a veces hay un tiempo para destruir. Los seres humanos también lo hacemos, y luego llevas eso al vertedero o algo así. O lo derribas. Algunas personas son muy buenas en eso. Pero entonces estás destruyendo algo, por ejemplo, un espacio en tu casa para luego reconstruirlo.

El mal tiene que ver con aplastar. La destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre, sí, eso es malo.

¿Acaso habrá mal en la ciudad, y Jehová no lo hizo? Está escrito en el libro de Amós 3. Con mucha frecuencia leemos que Dios hace el mal cuando, por ejemplo, envía sus juicios o trae sus castigos y trae una crisis. Por cierto, crisis simplemente significa juicio. Pero, bueno, ese es el término “Ra”, derivado de aplastar, lo que significa que incluso el mal es una creación de Dios. De hecho, podríamos decir aquí nuevamente, ¡por supuesto! ¿Hay algo que pueda crearse a sí mismo? Por supuesto que es una creación de Dios, y eso es un dato muy interesante. El mal siempre es el contraste con el bien. Y de hecho, la primera vez que se usa la palabra mal en la Biblia es en Génesis dos. Entonces leemos que Dios plantó un árbol en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Es muy interesante, porque no solo es el árbol del conocimiento del mal, sino también del conocimiento del bien. El conocimiento del bien no está disponible por sí solo sin el conocimiento del mal.

Cuando obtienes conocimiento del bien, también obtienes automáticamente conocimiento del mal. Solo llegas a conocer uno en contraste, como todos sabemos en los ejemplos cotidianos. Solo aprendes a valorar y comprender las cosas buenas a través del contraste. Si no supiéramos qué es la enfermedad, nunca se nos ocurriría. Nunca pensarías en agradecer por un cuerpo sano. Simplemente no sabrías que existe algo mejor. Puedes tener muchas cosas buenas, pero solo llegas a conocerlas como buenas a través del contraste. Y eso es cierto para muchas cosas. Dios siempre crea contrastes. Todo Génesis uno está lleno de contrastes entre el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, el día y la noche, etcétera, etcétera, y el bien y el mal también.

Dios crea, eso es lo que estamos discutiendo aquí. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde viene el mal? Entonces podrías decir, vamos a sumergirnos en la filosofía o en libros, libros teológicos. ¡Y no! Diría yo, escucha la voz del gran Dios mismo, y Él dice: Yo soy el que forma la luz y crea la oscuridad, hago la paz y creo el mal. Yo, Jehová, hago todas estas cosas. No te equivoques, ¡soy yo! Soy la fuente de todo esto. Sí, esto es tan majestuoso. Es una respuesta tan maravillosa a la pregunta: ¿de dónde viene el mal? Bueno, yo diría, ¡recuérdalo! Isaías 45 versículo siete. No es un accidente, el mal no es imprevisto. Dios es el Creador. Y por lo tanto, y esto es lo maravilloso, el mal está en buenas manos. ¡Eso es maravilloso! ¡Lo mejor! Y puedes estar seguro de que Dios es un buen Dios.

Y si él usa el mal, no lo hace de corazón, no oprime de corazón a los hijos de los hombres, dice en el libro de Lamentaciones. Lo hace, pero es porque es necesario. Hay muchas cosas que en sí mismo uno no desea, pero que son necesarias para el propósito que tienes. Hay cosas que Dios en sí mismo no desea, pero que son necesarias. Permíteme decirlo de otra manera, todo mal es un mal necesario para Dios. Si no fuera necesario, un buen Dios no lo permitiría. Después de todo, él es Dios. Continuemos. Proverbios 16 versículo 4.

Ahí está esto. Sí, con tanta naturalidad, pero también con tanta lógica poderosa, casi compulsiva con la que se presenta eso. Jehová, el Señor, hace todas las cosas para su propósito. Todo para su propósito. Y ahora podrías decir, sí, todo, pero también hay cosas impías ¡y eso no es de Dios! Hay un día de mal. Él no puede querer decir eso. Bueno, el sabio de los proverbios, creo que Salomón, lo escribió y quiso evitar todo tipo de razonamientos humanos, y lo hizo llevando la idea al extremo. Él dice: Jehová hace todas las cosas para su propósito. Sí, incluso a los impíos para el día del mal. ¿Tiene el día del mal un propósito? ¿Tiene a los impíos para el día del mal?

¡Por supuesto, todo! Pero ¿acaso Él coloca al impío? ¡Sí, absolutamente todo! Dios tiene todo bajo control y Él da un lugar a todo. Si no le diera un lugar, simplemente no sucedería. Él es el Colocador. Eso es lo que significa la palabra Dios. Eso es al menos lo que significa la palabra Dios en griego. La palabra “Theos” proviene del verbo colocar, establecer, poner. Él coloca las cosas en el tiempo, en el espacio. Él permite que sucedan. Porque le da un lugar, encuentra su sitio. ¡Hermoso, ¿verdad?! Encuentra su lugar porque el Colocador le da un lugar. Y Él, Dios, no se justifica. Veremos eso más adelante. ¿Por qué debería justificarse? Él le da un lugar a todas las cosas. Pero esto también significa que no peca cuando coloca al impío. Porque pecar significa perder el objetivo. Pero si Dios coloca al impío para el día del mal y tiene un propósito con todo, entonces ¡no pierde su objetivo!

Así que Él usa el pecado. El simple hecho de que aquí se hable de un impío y del día del mal, debe quedar claro que se trata de un pecado extremo. Bueno, aquí también se lee que el simple hecho de que Dios permita que el pecado suceda, tiene un propósito. Por supuesto, el pecado sigue siendo pecado, no estoy negando eso. Y el mal sigue siendo mal. El mal causa dolor, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Dios tiene un propósito con ello. Ni siquiera digo que el propósito sea del impío. Él tiene un propósito con ello. ¡Esa es la diferencia! El hecho de que las cosas tengan un propósito no significa que ese sea su propósito en sí mismo. No, Él tiene un propósito con ello, específicamente con todo lo que sucede en la creación. Y por lo tanto, si utiliza el mal, tiene un propósito con ello. Y entonces, si ese es el caso, no peca, ya que nunca falla. Hasta aquí la explicación sobre el pecado. Así que si interpretas los conceptos bíblicos de manera bíblica y entiendes que pecar significa perder el objetivo, entonces puedes entender por qué Dios puede usar el mal y todo lo demás sin pecar. Él utiliza el mal si tiene un propósito con ello.

Ahora pasemos al Nuevo Testamento. Hechos dos. Allí leemos el discurso que Pedro pronunció en el día de Pentecostés. Y entonces él dice, refiriéndose a Jesús, quien poco antes había sido entregado, apenas una semana o dos antes, crucificado en esa misma Jerusalén. Y luego dice: “Este, refiriéndose a Jesús, entregado por el determinado plan y el previo conocimiento de Dios, clavado en la cruz por manos de los impíos, lo matasteis”. Pero comprenderás por qué cito esto ahora. Jesús fue entregado en manos de los impíos. En este caso, por personas que no tenían ni la ley ni la Torá. Entregado por el pueblo judío, incluso por los sacerdotes y los escribas, entregado a Pilato y a personas impías que no tenían la Torá.

Y luego fue clavado firmemente en la cruz. Pero en realidad, ustedes lo clavaron, por instigación de sus propios líderes. Lo entregaron, lo eliminaron. Ustedes, o por mano de los impíos, lo clavaron. Esa es la parte humana. Pero aquí dice que esto fue por el determinado plan y conocimiento previo de Dios. Estaba planeado, debía ser así. Y no solo fue según el conocimiento previo de Dios. Él no solo sabía que esto iba a suceder.

De hecho, también fue profetizado que esto sucedería. Y más adelante en este mismo capítulo, Pedro también lo menciona. Y más adelante en el libro de los Hechos, a menudo leemos la frase, “Estaba escrito”. Basta con pensar en el Salmo 22. Dios lo sabía, e incluso lo había comunicado a través del profeta, que así sucedería, con todos los detalles posibles: cómo, cuándo, qué, dónde, etcétera. Dios tenía conocimiento previo. Este es un ejemplo maravilloso, porque vemos aquí que si hablamos de el pecado más grande que haya ocurrido en la historia de la humanidad, el mayor mal que haya ocurrido, estamos hablando de la crucifixión del Hijo de Dios. Dios dio lo mejor de sí mismo. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre más religiosamente privilegiado. En Jerusalén, para colmo. Lo crucificaron, el mayor mal, el mayor pecado. Y aquí se dice que debía ser así.

Dios no solo lo sabía. No solo lo había predicho, sino que también debía suceder. Fue por el determinado plan. Fue decidido, fue establecido. Este fenómeno… Sí, tenemos muchos ejemplos de eso. Pero tengo que pensar especialmente en la historia de José, quien también fue vendido por sus hermanos a Egipto. Pero todos sabemos cómo fue, cuando se reveló a sus hermanos en Egipto. ¿Qué hicieron sus hermanos? Se asustaron. Y José dijo: “No piensen que me enviaron aquí, que me vendieron aquí. Sí lo hicieron, pero Dios me envió delante de ustedes para preservar la vida”. Así que esa participación humana puede ser cierta. Pero Dios la sobrepasa, por así decirlo. La verdadera razón por la que esto sucedió y debía suceder es porque Dios lo quiso así. Él es, y lo digo con gusto, ¡el gran director!

Él tiene el guion en sus manos. Él es el autor, él es el creador. ¿No es eso lo que hace un autor? Un autor crea un mundo y no deja nada al azar. Un guion siempre consta de una configuración y luego viene el gran drama. Sí, pero también el final. En una buena película o libro, un final feliz. Ese es el gran autor, el gran director. Ahora mismo estamos en medio del drama. Todo está en el guion. Toda la creación se postrará cuando el resultado de ese gran guion sea claro, innegable para todos. Mira, solo puedes decir eso si tienes un Dios que realmente tiene todo bajo control y maneja los hilos.

Otra referencia bíblica está en Hechos 17. Allí se narra cómo Pablo está en el Areópago y se encuentra en Atenas. Entonces es llamado por algunas escuelas filosóficas, Epicúreos y Estoicos, para que dé su testimonio. Pablo cuenta lo siguiente: “Vi un altar con esta inscripción: ‘Al Dios desconocido’. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer, les vengo a anunciar.” Luego habla sobre Dios como el Creador del cielo y la tierra, y sobre cómo Él determina los tiempos y los lugares de los pueblos. Dios es el Único, el gran Placer, así lo describe Pablo ante el público griego. En el versículo 25 de Hechos 17, Pablo menciona que Dios no necesita ser servido por manos humanas, a diferencia de las imágenes que estaban allí. Dios no necesita ser tratado.

Él es el creador, no depende de nadie. Él da vida y aliento a todos. Si me olvidé de algo, ¡Él lo proporciona todo! Hay un solo Creador. La obra aún no está terminada, gracias a Dios. Y aún no debes juzgarla.

Cualquier juicio que hagamos sobre lo que Dios está haciendo ahora es un prejuicio, literalmente, porque la obra aún no está terminada. Solo podemos juzgar un libro, una película o una obra de arte cuando estén completos. Y así es con la obra de Dios. Su trabajo aún no está terminado. Está llevando a cabo Su obra. Pero llevará algunas edades. Él da vida, aliento, todo. Nada es nuestro. Él es el Creador.

Ahora pasemos a la carta a los Romanos, capítulo 5. El libro de Isaías es un testigo principal de la soberanía de Dios como el colocador y director. Pero la carta a los Romanos, queridos amigos, no se queda atrás.

Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre. Y si no está claro, se refiere a Adán, como se mencionó en los versículos anteriores. Él es mencionado por nombre. Leo nuevamente, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Regresamos a Génesis 3, donde se habla del fruto prohibido. Los muchos, son todos, son todas las personas en el versículo dieciocho, es decir, todas las personas. Lo que significa que no hay excepción y muchos significa que hay muchos.

Como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Fueron simplemente colocados, designados, y es una forma verbal pasiva. ¿Por qué tú y yo, todos nosotros y los miles de millones de personas, somos todos perdedores? Porque eso es lo que significa la palabra pecador. Y todos somos mortales. ¿Es una elección propia? No, ya era así cuando estabas en la cuna. Sí, es un hecho. No se nos preguntó. Tampoco se nos preguntó si queríamos nacer, lo cual es una idea bastante absurda.

¿Qué tenemos en nuestras manos? La respuesta es, en realidad casi nada, y lo que pensamos que sí tenemos. Incluso de esa parte, tampoco tenemos control. Pero, fuimos designados como pecadores. Entonces, si te pregunto: ¿Cómo es que tú y yo somos pecadores? La respuesta es: ¡nos pusieron así! Podrías decir, pero eso no es justo. Entonces la respuesta sería, ¿y qué? ¿Se te ha pedido tu opinión? Nos pusieron así, es un hecho. Antes de entristecerte por esto, lee la siguiente frase. Alaba a Dios porque este es Su trabajo. Es Su dirección. La comparación que leí aún no ha terminado. Así como por la desobediencia de un hombre, que fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El primer hombre fue Adán, el segundo hombre fue Jesucristo, el último Adán. El heredero de Adán. Esto está en Romanos 5:19.

Dios ha trabajado todo esto; todos los descendientes de Adán son pecadores y mortales. Ya sea que seas un gran pecador o un pequeño pecador, no importa para Dios. Eres un pecador y te quedas corto.

Perdemos la gloria de Dios. Nos quedamos cortos, todos hemos fallado. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos, es decir, todas las personas, serán constituidos justos. Así somos puestos. Tampoco se nos pregunta qué pensamos de esto. Este es el plan de Dios.

Dios tiene un plan con el hecho de que Él designe a toda la humanidad como pecadora. Lo hace de la misma manera en que también va a designar a toda la humanidad como justa. Esto es un hecho. Y así ves, el evangelio, es solo un anuncio, es un mensaje. Tampoco es una oferta. Esto es un hecho. Es el anuncio, ¡y hazlo sonar!

Algunos lo creen. La mayoría no conoce este mensaje.

¿Realmente pensaste que el efecto de lo que hizo Adán sería mayor, que el impacto sería incondicional y que el impacto de la obediencia sería menor? En resumen, ¿que el impacto de Adán sería mayor que el de Jesucristo, el último Adán? ¡Eso es absurdo! ¡Por supuesto que no!

Bien, ahora vamos a Romanos 8:20. Entiendes, todavía estamos tratando la pregunta: ¿fue el pecado parte del plan de Dios? Voy a leer. Porque la creación fue sometida a la vanidad. Eso es correcto, esto es simplemente un hecho. Toda la creación está sometida a la vanidad. Estamos sometidos a la esclavitud de la caducidad. Todos somos caducos, mortales, las cosas perecen y eso es una ley. Estamos sujetos a eso.

Entonces, la esclavitud, estamos sujetos a ella. Puedes intentar escapar de ella probando de todo, pero es inútil. Es simplemente un hecho, es la esclavitud de la caducidad. La creación fue sometida a la vanidad. Y podrías pensar que tal vez fue la elección del propio ser creado. No, dice Pablo, no fue voluntario. No fue una elección del ser creado o de la creación someterse. La creación está subyugada por el Creador, ¿quién más? Si la creación está subyugada a eso, entonces solo puede haber uno que lo haya dirigido así y lo haya decidido de esta manera.

Porque la creación fue sometida a la vanidad, no voluntariamente. ¡Sino por Él! Por supuesto, con mayúscula, quien la somete a ella. La creación está en espera, la creación está en agonía, bajo la cual incluso la propia creación será liberada. Me gustaría seguir leyendo, pero mi punto es este, no voluntariamente. Es decir, es el Creador quien la ha sometido o subyugado a ella. Entonces, una vez más, miramos a Dios. Dios no es culpable de esto. ¡Dios recibe la gloria por ello! Él es el autor del pecado. No lo culpamos por eso. Le damos el honor por el maravilloso libro que está escribiendo. El libro en el cual incluso el pecado y el mal son utilizados para su propósito. ¡La historia y el futuro son Su historia!

Romanos nueve. Pablo escribe sobre Faraón, a quien Dios endureció. Y entonces dice: esa es la propia conclusión de Pablo. Así que Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Y ante la resistencia de Faraón a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era “Deja ir a mi pueblo”. Pero Dios ya le había dicho a Moisés, incluso antes de que fuera a ver a Faraón, “Faraón no escuchará”. Y si llega a escuchar, entonces endureceré su corazón. Moisés simplemente hizo lo que Dios le dijo. Y Faraón también recibió instrucciones sobre lo que debía hacer. Una y otra vez, “¡Deja ir a mi pueblo!” En un momento dado, Faraón comienza a ceder bajo todas las plagas que están ocurriendo.

¿Y entonces qué? ¿Qué leemos cuando Faraón, ese gran y poderoso hombre en esos días, está a punto de ceder bajo todas esas calamidades que están ocurriendo? Entonces leemos: y Dios fortaleció su corazón y lo endureció. Esa es una formulación griega. Él, ¡Dios, fortaleció su corazón de manera que pudiera seguir diciendo no a Dios! En resumen, debía suceder así. Porque Pablo explica entonces. Dios necesitaba un oponente para poder mostrar su poder. Quería demostrar su poder. Sí, necesitas un oponente fuerte para eso, ¿verdad? Así que justo cuando eres bueno jugando al ajedrez y quieres demostrarlo, necesitas un oponente que también sea fuerte. Contra un oponente débil, no puedes mostrar tu poder. Dios siempre trabaja a través del contraste y eso también es con la demostración de poder.

Seguimos leyendo, pero ya lo puedes intuir. Entonces surge un pensamiento… Pero ahora me dirás, ¿qué reprocha él? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Entiendo esa pregunta. Si Faraón finalmente simplemente hizo lo que Dios había planeado en secreto. ¿Qué le podría reprochar Dios a Faraón entonces? Faraón no hizo lo que Dios quería. Sí, pero sí hizo la intención de Dios, su consejo. Nadie puede resistir la intención de Dios. Mira Efesios 1:11, allí se mencionan ambos conceptos en una sola oración. Dice: Dios que obra en todo según el consejo de su voluntad.

Nunca ha habido una criatura que haya resistido el consejo de Dios. Nunca. ¿Quién ha resistido la voluntad de Dios? Sí, muchos, si no todos. Pero el consejo de Dios nunca ha sido resistido por nadie. Sí, entonces está escrito: ¿Pero quién eres tú para contradecir a Dios? Dios, precisamente, formó a Faraón, incluso a través de esa contradicción. Lo lleva a una crisis, etcétera.

El modelado no le puede decir al modelador: ¿Por qué me hiciste así? El modelador crea vasos de honor y crea vasos de deshonra. Y al final, hace que todos esos recipientes sean para su honor. Pero en el proceso también coloca recipientes que no tienen honor. Lo cual no es precisamente una tarea honorable. Pero, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo? Algunos objetos los colgamos en la pared y otros los ponemos debajo de la cama. Todo tiene un propósito determinado y de eso se trata. Y así es con Dios también.

Romanos 11:32, esta es la última cita bíblica, pero realmente es la más detallada. Espero que ya estés convencido de que Dios realmente es el director, Aquel que utiliza y emplea todo según su plan. Que nunca se sorprende y que tiene toda la historia del mundo en sus manos.

Bien, Romanos 11:32: Pablo acaba de hablar unos cuantos capítulos sobre el rechazo judío del Mesías y sobre la caída de Israel, el hecho de que sean enemigos del evangelio. Sí, dice Pablo, pero Dios lo ha obrado así. Les ha dado un espíritu para no ver y oídos para no oír. Ha puesto un espíritu de profunda adormecimiento sobre ellos. Eso lo hace Dios. Y está escrito que, por su caída, la salvación ha venido a los gentiles. El rechazo del Mesías en sí mismo podría ser malo, pero es Dios quien tiene una intención con eso. Pablo dice: Ha venido un endurecimiento parcial sobre Israel, pero eso tendrá un fin. Porque Dios finalmente pondrá todas las cosas en orden a su debido tiempo y manera. Para eso es Dios.

Dios no comete errores. Al final de Romanos 11, Pablo dice: Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. De hecho, ya lo había dicho en Romanos 3. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Todos están encerrados en injusticia. Aquí se usa una palabra que en Lucas 5 se usa en relación con los peces en las redes. Esos peces están atrapados, no pueden moverse. Dios ha encerrado a todos en injusticia. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Por qué lo hizo? ¡Para poder compadecerse de todos!

Y eso significa que todas esas creaciones inamovibles de Él, están encerradas. Todas, sin excepción. ¡Él se compadece de todos! Ese único propósito, ese resultado final es sólido como una roca. Entonces, Pablo se postra como si fuera, cuando esto llega a tu corazón, solo puedes hacer una cosa ¡Guau, qué Dios tan maravilloso!

¡Oh, la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Tan grande, tan vasto, tan completo, tan universal. ¡Qué inteligencia! Cómo él usa todo y que nada sucede sin que él lo sepa. Esa es la gran profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¡Sus juicios son inescrutables! Él pone las cosas en crisis. Es inescrutable, sus caminos son insondables. Eso está más allá de nuestra comprensión, pero son sus caminos y sus juicios. ¿Quién conoció la mente del Señor, o quién fue su consejero? Es casi cómico. ¿Quién debería aconsejar a Dios? ¿Deberíamos hacerlo nosotros, pequeñas creaciones de su creación? No significamos nada. Él sopla y ya no existimos.

¡Dios dice, YO soy, yo y ningún otro! ¡No cometo errores! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero, o quién le ha dado algo primero, para que sea recompensado? Como si Dios tuviera que rendir cuentas a alguien. Entiendes, estas son preguntas retóricas. Dios no tiene que rendir cuentas ante nosotros. No, Él es soberano y no tiene que devolver nada, porque todo viene de Él. Esto está en el último versículo de Romanos 11: Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo es de Él, el pasado por Él, el presente en Él, el futuro.

Toda la creación proviene de él y también es dirigida por él. Y son sus caminos inescrutables a través de profundidades y alturas. Es de Él, también es por Él. Y también conduce de nuevo a Él. ¡Nunca hay errores con Dios!

Amén.