GoedBericht.nl logo
English Blog

transcript: God rechtvaardigt de goddeloze

Nederlands:

Een hele goedemorgen dames en heren, beste vrienden, Heel goed om u hier weer eens te mogen treffen. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar het gedeelte wat vanochtend is gelezen. Maar ik moet er meteen bij zeggen het is feitelijk een opstapje. Want we gaan dan vervolgens naar het commentaar dat de apostel Paulus daarop heeft gegeven, namelijk op deze woorden die we lazen uit Genesis vijftien. En ik heb het als titel meegegeven zoals u ziet hier achter mij op het scherm God rechtvaardigt de goddelozen en Ik heb er, en dat is mijn eigen stoutmoedigheid geweest, maar een vette uitroepteken achter gezet. Want dat is nogal wat. En ik geef ook direct toe dat het een nogal extreme uitspraak is.  De rechtvaardige, de goddelozen die door God gerechtvaardigd wordt. In de aankondiging van deze samenkomst had ik erbij geschreven Ja, en ik ben daar zo in de loop der tijd en ook in de voorbereiding voor deze samenkomst, ook nog weer eens een keertje specifiek met de neus op de feiten gedrukt.

In de loop der tijden zijn er vele pogingen gedaan om die waarheid te ontkrachten of te relativeren, maar het lukt niet. Het zijn allemaal pogingen  om in feite, en dat is de eigenlijk dan, de conclusie. Het zijn pogingen om het evangelie van haar hart, haar essentie te ontdoen. Nou, laten we eerst eens naar Genesis vijftien toegaan. En dan haak ik aan bij vers vijf de situatie. Nou ja, dat is zojuist dus gelezen. Abraham die moet vaststellen. Inmiddels toch ook al op redelijk hoge leeftijd gekomen. Maar wat? Dat is een betrekkelijk relatief begrip natuurlijk, want ja, de beste man is 175 geworden. En wanneer ben je dan op hoge leeftijd? Maar goed, ook in Bijbelse termen was hij wel degelijk op hoge leeftijd gekomen en de situatie was dat hij nog steeds kinderloos was. Het is een bekend verhaal, ik hoef dat nauwelijks toe te lichten. En in datzelfde Romeinen vier waar we straks naar toe gaan, dan zullen we ook zien dat zij beiden, en zo wordt dat dan genoemd, verstorven waren.

Dat wil zeggen, ze waren niet in staat om leven meer voort te brengen. Sara sowieso al niet, want zij was onvruchtbaar. Bovendien, het ging haar niet meer, zoals dat dan heet, naar de wijzen der vrouwen. Wat een eufemistische manier van zeggen is. Maar we begrijpen wel wat wat daarmee bedoeld wordt. En wij zouden zeggen in termen van vruchtbaarheid was zij dus over de datum. Maar dat klinkt ook een beetje. Oneerbiedig, maar goed in elk geval. En van Abraham lezen we, dat is trouwens wel een iets later tijdstip. Ook Abram was verstorven en kon dus geen kinderen krijgen. Dat was de situatie. Ze waren kinderloos, ze hadden gewacht op kinderen en nu stelt Abram dus vast. Dat betekent dus dat de erfenis naar mijn knecht gaat. U moet zich realiseren dat Abram een steenrijke man. Die rijkdom zou naar de Damascener Eliëzer gaan.

En dan wordt Abram gecorrigeerd door God. Feitelijk kunnen weten, want de belofte was hem al eerder gedaan. Dan lees je dat God tegen hem zegt Ga maar eens een keer naar buiten. En ik lees voor. Hij deed hem, Hij, God dus, deed hem uitgaan naar buiten en zei. En u moet zich voorstellen, Abraham, die woonde in Beer Sheba. In de woestijn, zouden wij zeggen. Of dat toen ook zo was, dat is nog even de vraag. Maar goed, in elk geval daar. Als je daarna omhoog kijkt in de nacht, dan zie je echt wat! Daar heb je een geweldig zicht op de sterrenhemel.

En dan staat er dat God tegen hem zegt Zie toch, op naar de hemel! En tel de sterren. Als je dat kan tenminste. En dan volgt de eigenlijke belofte. Want dit is de inleiding tot een vergelijking. En Hij, Hij, God, zei tot hem. Zo zal jouw zaad jouw nageslacht zijn. Eerder was al gezegd trouwens niet alleen als de sterren des hemels, maar ook als het zand aan de oever van de zee dat niet te tellen is. Zo zal jouw zaad zijn. De erfenis gaat niet naar de knecht Eliëzer waar Abram het zojuist over had.  Nee, de erfenis gaat naar een lijfelijke zoon. En bovendien dat is de stamvader van een vele volken. Toen was er trouwens nog steeds geen sprake van van de beloofde zoon, maar toen al heette hij en kreeg hij van God de naam Abraham. Abraham kreeg er een H in zijn naam bij en daar is veel over te melden.

Maar het belangrijkste is toch wel dat hij daarmee een vader van vele volkeren genoemd wordt. En dat is wat cynisch, zou je kunnen zeggen. Of het klinkt haast als satire om dat tegen een kinderloze man te zeggen. Je bent een vader van vele volkeren. Maar zo werd hij dus in de familie genoemd.

Vader van vele volkeren kom je eten zou het dan geklonken hebben als Sara hem riep, het klinkt haast als een wrange grap. Ja, maar wie het laatst lacht, die lacht het best. Vandaar ook dat het kind dat uiteindelijk geboren werd, die we heten ging heten Jitschak. En dat betekent lachen. Ja, en dat is het leuke als je ja, zo mag ik het toch ook wel zeggen, als je Gods belofte kent. Dan heb je echt reden om te lachen. En God lacht inderdaad ook alle beperkingen die de mens nu eenmaal heeft weg. Voor God is niets onmogelijk. Zo zal jouw zaad zijn. Let op dit is geen opdracht. Abraham krijgt niet de opdracht om Vader te worden.

Dat lijkt mij nogal duidelijk. Hij had zijn best gedaan, zullen we maar zeggen. Maar het was na tientallen jaren nog steeds niet gelukt en de hoop daarop was dus naar de mens gesproken de kans 0,0 was. Maar God zegt Zo zal jouw nageslacht zijn, als de sterren des hemels! En er worden geen voorwaarden gesteld. En dat benadruk ik nu met name. God doet een belofte en Hij zegt niet Abraham. Als jij nou. Puntje, puntje puntje, dan zal ik zorgen dat jouw nageslacht of jouw zaad zo zal zijn. Nee, zo zal het zijn! Wie jij ook bent en wat je ook doet, dat is volkomen buiten de orde. Het is namelijk een onvoorwaardelijke belofte een mededeling of anders gezegd een bericht.

Paulus zou het later in de Galaten brief ook zo noemen. Aan Abraham werd het evangelie verteld, dat wil zeggen een goed bericht, dat is dit. Dit is dat goede bericht dat Abraham te horen kreeg. Zo zal jouw nageslacht zijn. Daar sta ik dus voor garant. Van Abraham werd niets gevraagd. Het wordt hem iets te verstaan gegeven. Zo zal dat zijn. En het is geweldig trouwens om ook zo eens naar al die woorden te kijken. Als je dan leest bijvoorbeeld dat er tegen Abraham wordt gezegt, Gij zult een vader van vele volkeren zijn, dat dat niet betekent zoals wij dan in onze calvinistische mindset zijn. Dan hoor je, gij zult! En als je dat hoort, gij zult, dan voel je de druk al op je schouder. Oh jee, dat gaat niet goed. Want het is een last waar je onder bezwijkt. Er worden dingen van je gevraagd die als puntje bij paaltje komt niet bereikt kunnen worden.

Maar dat is niet wat gij zult betekent als je dit in de bijbel leest. Strikt genomen is het een voorzegging. Jij zal een vader zijn van vele volkeren en ook hier, zo zal jouw zaad zijn. En dan staat er van Abraham, en hij geloofde in Jahweh. Zo staat het er letterlijk dan. Nou ja, letterlijk wordt hier een woord gebruikt, maar dat is het woord voor geloven in het Hebreeuws, daar zit ons woord amen in. Eigenlijk moet ik het anders zeggen. Ons woord amen komt eigenlijk uit het Hebreeuws. Want amen betekent zo zal het zijn. Het is waar, dat is Amen. En in het Hebreeuws zie je dit woord duidelijk dus terugkeren. Abraham dus, beaamde God. Hij nam het niet zomaar ter kennisgeving aan.

In onze taal heeft geloof ook nog eens een keer de betekenis in het algemeen die van een religie. Welk geloof heb jij? Nou? Ik ben een moslim en dan heet dat ook een geloof. Geloof wil zeggen. Amen zeggen. En als je het vanuit het Grieks bekijkt dan is geloven hetzelfde als vertrouwen. Dat is dus iets van het hart. Nee, geloof wil zeggen ik stel mijn vertrouwen erop. Dit is de waarheid! Dat is wat Abraham deed! U zegt het, en daarom geloof ik het. Abraham hoefde niets te doen. Hij kon ook helemaal niks doen. Abraham had zojuist zijn complete onvermogen moeten vaststellen. En God zegt Ja, maar jij bent dan weliswaar aan je plafond gekomen, maar jouw plafond dat  is mijn vloer. Daar sta ik op.

Dat wil zeggen wat voor jou onmogelijk is voor mij wel mogelijk. Dat is trouwens ook een uitspraak uit de geschiedenis van Abraham. Zou voor de Heere iets onmogelijk zijn als Hij dat belooft? In feite, wat er beloofd wordt is leven uit de dood. In feite is dat ook weer heel het evangelie, dat wil zeggen uit jouw verstorven lichaam of uit jullie verstorven lichamen. Dat van jou, Abraham, Sara, zal ik LEVEN voortbrengen. En dat is toch precies wat het evangelie is, dat er LEVEN voortkomt uit uit de dood. Dat de dood niet het laatste woord is en wij allemaal zijn stervelingen. Jawel, maar God brengt leven voort en leven met allemaal hoofdletters dat de dood achter zich heeft. De dood is overwonnen, dat is het evangelie. Abraham geloofde het al in de kiem. En wij kunnen dan zeggen dat klinkt wat arrogant, 4000 jaar later, wij weten zoveel meer. Ja, de geschiedenis is verder gegaan. En trouwens dat wat toen beloofd is zijn zaad en feitelijk is dat Christus. Dat zaad is inmiddels gekomen, dus de belofte is inmiddels vervuld.

En dus is het voor ons niet slechts een belofte. Het is een bericht, de belofte is vervuld. Maar goed, Abraham, hij geloofde God. Hij geloofde ja, hij beaamde hem. En er staat dan bij, Hij, anders gezegd,  God, rekende het hem tot rechtvaardigheid. En dit is zo’n essentieel vers, dat blijkt wel, want hoe vaak wordt dit in het Nieuwe Testament niet herhaald? Met name, hoe kan het ook anders? Hij heeft het leeuwendeel van de brieven voor zijn rekening genomen? Veertien brieven. Maar Paulus haalt dit zo vaak aan en dit is een fundamenteel gegeven in zijn brieven. God rekent. Dat is wat de uitdrukking betekent. God rekent geloof in een onvoorwaardelijke belofte tot rechtvaardigheid. Dat is dus ook misschien nog wel even belangrijk om te zeggen. Het betekent niet dat het een soort van overschrijving is, een soort boekhoudkundige transactie. Jij bent niet rechtvaardig, maar ik reken het jou toch toe. Nee, dat is het niet!

Wat betekent het dan wel? Als God iemand tot, zoals in dit geval Abraham tot rechtvaardige rekent, dan zegt hij, dan verklaart hij, Jij bent rechtvaardig. Hoezo deed hij dan iets? Nee, dat is juist het hele verhaal. Hij beaamde dat hij niets kon en dat ook niets had in te brengen en dat God Zijn belofte onvoorwaardelijk hoe dan ook zal vervullen. En dat geloof, dat rekende God hem toe als rechtvaardigheid. Dat maakte Abraham tot een rechtvaardig. Wat is een rechtvaardige voor God? Iemand die zijn best doet? Hoe vaak wordt het niet verteld? Ik had het zojuist over geloof en dat in onze terminologie dit vaak niets anders is of een synoniem is voor een religie aanhangen. Het zal vandaag ongetwijfeld weer op vele kansels gehoord worden. Dan zegt men, doe je best! Of een last die op de schouders gelegd wordt. En dan is het een verademing om werkelijk een goed bericht te horen. Van wat God doet, geen werk van de mens, enkel Gods werk.

Dan ga je net als Abraham omhoog kijken. Want ja, als je het niet van jezelf hebt te verwachten en evenmin van de mensen om je heen, ja, waar zou je dan heen kijken? Ik hef mijn ogen op naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan! Geen vraag maar zekerheid! Mijn hulp komt uit de bergen! Mijn hulp komt van omhoog, waarvan anders! God rekende het Hem toe tot rechtvaardigheid. Dat wil zeggen Abraham is voor God een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij volledig steunt op wat God toezegt. That’s it. Nou, Romeinen vier is een hoofdstuk waarin Paulus dat uitgebreid uiteenzet en toelicht. En daar gaan we dan ook even naar toe. Vanaf vers twee. Dan zegt Paulus dit: Indien Abraham uit werken werd gerechtvaardigd of gerechtvaardigd zou zijn, ja, dan heeft hij roem. Ja, Waarom? Dan kan hij zich beroemen op iets wat hij presteerde. Als het werken waren geweest, als als Abraham iets gedaan had, dan had hij kunnen zeggen van nou, dat heb ik gedaan en dat staat op mijn conto.

Ongeacht wat, wat die werken dan ook zijn. Het is het idee bij werken is dat het een prestatie is die de mens aan zichzelf zou kunnen toeschrijven, dus een verdienste. En dan kan je zeggen, dat heb ik gekregen door ervoor te werken. Als Abram uit werken werd gerechtvaardigd, heeft hij roem. Natuurlijk, dan kan hij zich beroemen, maar niet naar God toe. Dat wil zeggen dan gaat de eer niet of de roem niet naar God toe. Nee, want dan heeft Hij zelf iets gedaan. Paulus licht deze dingen toe. Ik doe het vanmorgen ook, de hele bottomline van het verhaal is zo verschrikkelijk simpel een kind kan het feitelijk begrijpen. Daarom is het onvoorstelbaar dat deze waarheid in de kergeschiedenis zo verdraait is.

Hoe men van geloof via een achterdeur alsnog weer een werk heeft gemaakt. Want u weet de centrale waarheid van de Reformatie is door geloof alleen. Ja, dat is waar. Maar als men dan van geloof alsnog weer een werk maakt, alsin in, ik heb geloofd, dat is mijn prestatie. Ik heb nu dus over de evangelische variant. Dan zegt men, Ik heb voor Jezus gekozen. Het idee daarbij is dat de mens weer iets heeft gedaan. En dan heb je roem!

Of men zegt, God heeft alles gedaan. Ik hoefde alleen maar hem nog aan aan te nemen. In de officiële kerk terminlogie heet dit, “ het aanbod van de genade”. Dat betekent, in hoeverre is de genade nu een aanbod en aan wie wordt het aangeboden?

Wordt het zomaar aan alle mensen aangeboden?  Of wordt het slechts aan enkelen, de zogenaamde uitverkorenen aangeboden? En weet u, het is helemaal niet eens een kwestie van aanbod. Het is gewoon een gegeven. Het is een mededeling. Het is niet van God wil jouw Redder zijn en jij mag dat aannemen. Of Hij is een redder voor alle mensen. Nee, Hij is een redder van alle mensen en ik kan tegen elk mens zeggen: Hij is jouw Redder! En dat betekent, Hij redt jou. Hoe dan ook, wanneer dan ook. Maar het feit staat, Hij is jouw Redder net zoals Hij jouw Schepper is. Hij is niet jouw Schepper omdat je dat gelooft. Dat is toch onzin? Of Hij is jouw Rechter, dat wil zeggen Hij zet alles recht, Hij richt jou. Dat is niet voorwaardelijk. Nee, het is een gegeven.

Hij is jouw God. Hij is jouw Schepper. Hij is jouw Redder. Dat is een mededeling, een bericht. Dat kun je geloven of niet. We gaan verder, we gaan Romeinen vier vers twee. Daar wordt vastgesteld,  Als Abraham gepresteerd zou hebben, dan had hij roem. Maar dan gaat de roem niet naar God. En nu zegt Paulus, wat zegt de Schrift? En ik kan u verklappen nu gaat hij citeren uit Genesis 15 vers 6, waar we zojuist uit lazen. Want wat zegt de Schrift? Abraham nu geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Paulus citeert nu uit zijn Hebreeuwse Bijbel en wij staan ongeveer in tijd net zo ver van Paulus af als Paulus van Abraham. Dat wil zeggen van Abraham tot Paulus is pakweg 2000 jaar en van Paulus tot ons is ook ongeveer 2000 jaar. Dus het is 4000 jaar geleden.

Nu de centrale waarheid. Waarom was Abraham nu een rechtvaardige voor God? Was dat omdat hij zijn best deed? Nee, hij was een rechtvaardige omdat hij God geloofde op zijn onvoorwaardelijke belofte. Dat is wat Paulus hier ook naar voren brengt. En niet alleen hier trouwens, hoewel hij het hier wel heel fundamenteel ook toelicht en uiteenzet. Dan gaat Paulus verder en hij zegt. Nu wordt hem die werkt, dat wil zeggen iets verdiend, dus het loon niet toegerekend naar genade of als gunst! Nee, als je gewerkt hebt, dan kun je zeggen, ik heb recht op loon. Als je je loon krijgt, hoef je geen dank u wel te zeggen. Oké, mag dan volgens de etiquette zijn dat je het wel doet, maar ik bedoel, het is een schuld die wordt betaald. Dat wil zeggen jouw werkgever is jou iets schuldig. Hij is verplicht het jou te geven. Dat is loon. Je hebt het verdiend. Dat is zoals het gaat met werken.

Werken is eigenlijk dus niets anders dan iets verdienen. En als je het krijgt, dan kun je daar aanspraak op maken, want de andere partij is verplicht jou te geven waarvoor je hebt gewerkt. Zo gaat het maar werken. Romeinen vier vers vijf. Dit is het centrum.  Paulus zegt, Hem die niet werkt, maar geloof vestigt op Hem. Je kan ook zeggen, je stelt je geloof op hem, je vertrouwt op hem. Want geloven is feitelijk niets anders dan vertrouwen.

Het woord vertrouwen ligt ook veel meer besloten dat het een zaak is van het hart. Je vertrouwt ergens op, op je beter je vertrouwt op iemand. Je vertrouwt op een woord. Hij zegt het en als hij het zegt, dan geloof ik dat. Dan vertrouw ik daarop. En dat kan aangevochten worden. Betwijfeld worden. Je kunt er belachelijk om gemaakt worden en reken maar dat Abraham dat ook is zo is vergaan. Trouwens, Abraham heeft zelf later ook zijn zwakke momenten gekend. Maar het mooie is, in het Nieuwe Testament wordt dat allemaal gewoon genegeert. Het speelt geen rol. In de Romeinen brief staat: Hem die niet werkt, maar geloof vestigt op Hem die de goddeloze rechtvaardigt, dat is een rechtvaardige voor God.  In de christelijke wereld is aan deze waarheid een draai gegeven. Men gelooft niet letterlijk wat hier staat geschreven, maar deze waarheid is juist de clou van het hele evangelie.

Hier staat: God maakt de goddelozen rechtvaardig. Dat doet God, en daarom is helemaal zijn werk.  Dan zou je kunnen zeggen, maar Abraham geloofde toch, dat is toch mensenwerk? Maar kan je zeggen dat als Abraham op God vertrouwt, hij overtuigt is van wat God tot hem spreekt, dat dit dan Abrahams werk is? Natuurlijk niet!

Anders gezegd, als een mens God gelooft, dat wil zeggen overtuigd is door Zijn Woord, dan is dat Gods prestatie. Als je gelooft dat er iets van jouw werk bij zit. Dan rekent God dat niet toe als rechtvaardigheid.

In de Romeinen brief staat: maar hem die niet werkt maar geloof vestigt op Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid!

Dat wil zeggen het vertrouwen dat niets van mij, al was ik een goddeloze, niets van mij, maar Gods onvoorwaardelijke belofte beslissend is. Op het moment dat je denkt dat er iets is van jou, jouw keuze of ander werk, maar het is allemaal dan werk. Het gaat er om dat je het verdiend hebt of in ieder geval er iets aan gedaan hebt. Nee, het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En daarom is dit zo een geweldige mededeling. Want dit is wat je tegen iedereen kan vertellen en niet op voorwaarde dat ze eerst naar jou luisteren of iets dergelijks. Nee, het is enkel een mededeling. God rechtvaardigt de goddelozen, dus je kan naar een goddeloze toe gaan en zeggen. Wat is dan de boodschap? God rechtvaardig jou, Hij redt jou.

Hij is jouw Redder. En weet je wie de eersten zijn die daarover struikelen? Ja, dat zijn godsdienstige mensen. Zo makkelijk kan dat toch niet zijn? En die geloven dat dus niet. Of ze zeggen ja maar je moet wel eerst geloven. Maar mijn demonstreert juist dat men het dus niet gelooft. Welk geloof rekent God tot rechtvaardigheid? Het geloof in Hem of op Hem die de goddeloze rechtvaardigt? Maar rechtvaardigt Hij dan iedereen? Ja, dan moeten we even teruggaan, want het is Romeinen vier en dan gaan we naar Romeinen drie. In Romeinen drie vers 23. Ook hier weer een zo’n simpele vaststelling. Paulus zegt: Want allen zondigden. Hij zegt want, want dat had hij juist in de voorgaande hoofdstukken uitgebreid ook toegelicht en bewezen, voor zover dat nog bewijs nodig heeft. Een mens is een doel misser. Want dat is feitelijk wat het woord zondaar betekent.

De mens zondigt. Hij mist zijn doel. En wie zijn dat dan? Paulus antwoord dan door te zeggen: Allen. Wat bedoel je met allen? Nou, niemand uitgezonderd. Zelfs niet één, zegt hij eerder in Romeinen drie. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Dus als Hij zegt Want allen zondigen dan borduurt Hij voort op wat Hij al eerder had vastgesteld. Vandaar dat “Want”.

En het is allen, en het is belangrijk dat je dat allen leest. Want het gaat er namelijk om dat het een universele waarheid is waarop geen uitzonderingen zijn. Zoals alle mensen stervelingen zijn. Zo zijn ook alle mensen zondaren. Niet omdat ze iets verkeerds trouwens hebben gedaan, want een kind in de wieg is ook een zondaar. Wat kan dat kind daar nou aan doen? Niets, maar daar gaat het helemaal niet om. Alle zondigen, Alle zondigden. Van zondigden zou je nog kunnen zeggen. Dat heeft te maken met de daden. Maar het probleem zit een dieper en dat is dat de mens een doel misser is.

In feite zit hem dat al in het feit dat hij een sterveling is en dus hij mist het doel, namelijk leven. Hij komt te kort. Er staat trouwens ook bij hem en derven, of eigenlijk betekent dat en hebben tekort van Gods heerlijkheid. En dan gaat het er eigenlijk helemaal niet om hoeveel je tekort komt.

Ik had vroeger een buurman en die zei er zijn twee soorten mensen. En eigenlijk deze man deed ongeveer alles wat God verboden had. Dus hij wist waar hij het over had hij. Er zijn twee soorten mensen. Je hebt slechte mensen en je hebt hele slechte mensen…

Maar elk mens komt tekort. Elk mens is gezakt! En of je nu met één punt of met veel punten gezakt bent voor een examen, gezakt is gezakt. Er zijn daar zo veel voorbeelden van, maar een mens komt tekort. Allen zondigde. Allen zondigde en hebben tekort van de heerlijkheid van God. Wie zijn dat nou, diezelfde allen? Het betreft hier alle mensen! De meeste bijbellezers zetten hier vaak een punt, maar de zin gaat verder.

Ik lees verder: en worden om niet gerechtvaardigd in de genade van Hem door de verlossing die in Christus Jezus is. Lees goed wat hier staat. Allen zondigde, allen hebben tekort van de heerlijkheid van God en allen worden om niet gerechtvaardigd. Dus zonder enige tegen voorwaarden of tegenprestatie. Zonder enige voorwaarden, zonder enige verdienste, zonder enige bijdrage, worden zij gerechtvaardigd!

Gewoon gratis dus. Niet bijna gratis, want dat is net zoiets als bijna geslaagd of bijna zwanger. Want bijna gratis, zoals dat dikwijls en meestal verteld wordt. Dat is geen gratis, dat is nep. Ik hoef er bijna niks voor te geven, maar dan is niet gratis.

Hoe is het dan wel? Allen worden om niet gerechtvaardigd, dezelfde allen die zondigden en die tekort komen aan de heerlijkheid van God. Kortom heel de mensheid, niemand uitgezonderd. Die worden om niet gerechtvaardigd. Hoe dan wel? Ja, om niet. En als je het nog niet begrepen had, dan wordt het een vervolgens in de genade van Hem. En allen worden om niet gerechtvaardigd in de genade van Hem door de verlossing die in Christus Jezus is. En dat geloven we. En dus zeggen wij Amen.

Wat staat er in Romeinen vijf. Als je het in het Grieks leest, is dat eigenlijk een soort van telegramstijl. Het leest als een wiskundige formule, want er staat in die hele zin in het in het Grieks niet eens een werkwoord en dat maakt het tot een soort van telegramstijl. Een wiskundige formule! Paulus had zojuist naar voren gebracht, de impact van wat die ene daad van Adam. Waarin heel de mensheid besloten is. Die plukt de vruchten, de wrange vruchten van wat hij deed. Zoals door één misstap, namelijk die van Adam. Voor alle mensen tot veroordeling was. Zo ook door één recht uiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Ik zei al dit is een soort van wiskundige formule.

Er staat geschreven: door één misstap aan de ene kant en door één recht uiting aan de andere kant.  Letterlijk staat er voor één recht uiting, een rechtvaardige daad. Als je even doorleest in vers negentien blijkt dat een daad van gehoorzaamheid te zijn. Gehoorzaamheid is wat recht is.

Die ene misstap leidde voor alle mensen tot veroordeling. Voor alle mensen! En Paulus had al zo uitgebreid uiteengezet dat dit inderdaad alle mensen zijn. Dus alle mensen zijn veroordeeld. Waarna je natuurlijk inderdaad zou kunnen discussiëren en zelfs zou kunnen verdedigen dat dit niet eerlijk is.

Want waarom zijn wij veroordeeld vanwege de misstap van een ander? Nou, er is meer over te zeggen dan dat ik nu even ga doen, maar in feite gaat het daar ook helemaal niet om. Kijk, alle mensen zijn veroordeeld om zondaar te zijn en sterveling te zijn. Daar heb je niet voor gekozen. Dat is een gegeven. Toch? En dat is een tamelijk hopeloze situatie. Want wat kan een mens daaraan doen? Dat is net zo hopeloos als Abraham die moest vaststellen aan het eind van zijn leven, tussen aanhalingstekens, dat hij een dat hij kinderloos was. Ja, Abraham dan had je beter je best moeten doen. En als het niet lukt, nog beter je best doen! Klinkt ook wat banaal als ik het zo zeg, maar u begrijpt wel dat dit grote onzin is. En dat kun je tegen een sterveling zeggen. Ja, je moet zorgen dat je dat je geen sterveling meer bent. Hallo, zeg, dat, dat zijn we nu eenmaal. We lopen met de dood in de schoenen. En er zijn pogingen genoeg. Trouwens, die worden nog steeds ondernomen om aan die tragedie een einde te maken.

En ja, die mensen die moet ik teleurstellen want op eigen kracht gaat het nooit lukken. Er is wel een    goddelijke oplossing. Er is wel leven! Ja, er is geen leven vóór de dood. Het tegendeel wordt meestal gezegd. Het punt is de Bijbel zegt, er is geen leven voor de dood, want wat wij leven noemen, dat is sterven. Je bent bezig dood te gaan. Leven is er dus niet voor de dood maar na de dood. Er is leven! En dat is 2000 jaar geleden, toen die steen werd weg gewenteld, even buiten de poorten van Jeruzalem. Aan het licht gekomen. Toen heeft God Hem als eersteling eens voor altijd uit de doden opgewekt. Er is leven en dat wordt beloofd aan elk mensenkind. Want zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was, zo ook door één recht uiting voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Zoals alle mensen veroordeeld zijn om zondaar en sterveling te zijn, zo zijn alle mensen ook bestemd om gerechtvaardigd te worden en levend te worden gemaakt.

Dit is zo fundamenteel. Waarop is rechtvaardiging gegrond? Het Antwoord, God gaat leven geven. Dat is zijn belofte aan elk mensenkind en God gaat elk mens rechtvaardigen. Dat is Gods daad en dus ook zijn verdiensten en dus ook, en daar sluit ik dan mee af in één Korinthe één. Want dat is waar het dan uiteindelijk allemaal om gaat. De grote conclusie. Waar Paulus dit zegt. Maar vanuit hem, hem is in dit verband God,  is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Hoe komt het dat je in Christus Jezus bent? Dat is vanuit Hem. Die van God wijsheid voor ons werd en bovendien rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Een hele mond vol. Ga ik nu even voorbij. Maar het gaat er even om.

Het is vanuit Hem dat jullie in Christus Jezus zijn. Heb je daar iets voor gedaan? Nee, natuurlijk niet. Heb je er iets aan gedaan om in Adam te zijn? Heb je er iets aan gedaan om een zondaar te zijn? Heb je er iets aan gedaan om een sterveling te wijzen? Nee, dat is onze positie als mens. Zo is het. Zo is het onze positie in Christus, dat Hij voor ons leven wordt wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. Ik zal u vertellen, het verhaal houdt hier niet op. Het is niet alleen een rechtvaardiging, Hij is het ook die ons heiligt. Hij heiligt ons! Gij zult heilig zijn, zegt Petrus. Jullie zullen heiligen zijn. Weet je wanneer het in werking treedt? Op het moment dat de mens zegt Ik kan het niet. U heiligt mij dus. Aha. Niets van de mens, opdat het zei, zoals het is geschreven. Paulus citeert weer iets uit het Oude Testament. Wie roemt, die roeme in de Heer.

Dat wil zeggen, als er iets te beroemen valt, dan is het allemaal aan God. En wil je aan hem alle eer geven, laat God dan ook alles doen! En Abraham zei. Amen. En wij zeggen Amen.

Engels:

Good morning, ladies and gentlemen, dear friends. It’s a pleasure to meet you all again. This morning, I would like to take you to the portion that was read this morning. However, I must immediately mention that it’s essentially an introduction. We will then proceed to the commentary that the Apostle Paul gave on these words we read from Genesis fifteen. As you can see behind me on the screen, I’ve given it the title “God justifies the ungodly,” and I’ve boldly added an exclamation mark. Because that’s quite something. And I admit right away that it’s quite an extreme statement. The righteous, the ungodly justified by God. In the announcement of this gathering, I wrote, “Yes, and over time and also in preparation for this meeting, I have once again been specifically confronted with the facts.

Over the years, many attempts have been made to discredit or relativize that truth, but it doesn’t succeed. These are all attempts to essentially, and that is the conclusion, strip the gospel of its heart, its essence. Well, let’s first go to Genesis fifteen. Then I’ll pick up on verse five, the situation. Well, that has just been read. Abraham, who must acknowledge. By now, he has come to a reasonably old age. But what? That is a relatively relative concept, of course, because, well, the man lived to be 175. And when are you considered to be of old age? But anyway, even in biblical terms, he had indeed reached old age, and the situation was that he was still childless. It’s a familiar story; I hardly need to explain that. And in the same Romans four, where we will go later, we will also see that they both, as it is called, were dead.

That is, they were unable to produce offspring. Sara, in any case, could not, as she was infertile. Moreover, it no longer went, as it is said, according to the ways of women. Which is a euphemistic way of saying it. But we understand what is meant by that. And we would say, in terms of fertility, she was past her prime. But that also sounds a bit disrespectful, but in any case. And of Abraham, we read, which is indeed a bit later. Also, Abram was dead and could not have children. That was the situation. They were childless; they had waited for children, and now Abram concludes that the inheritance will go to my servant. You must realize that Abram was an extremely wealthy man. That wealth would go to the Damascene Eliezer.

And then Abram is corrected by God. Essentially, he could have known because the promise had already been made to him earlier. Then you read that God says to him, “Go outside once.” And I read aloud: He (God), made him go outside and said. And you have to imagine, Abraham lived in Beer Sheba. In the desert, we would say. Whether it was like that back then is still a question. But anyway, there. If you then look up at night, you really see something! There you have a great view of the starry sky.

And then it says that God said to him, “Look, up to the sky! And count the stars. If you can, that is. And then the actual promise follows. Because this is the introduction to a comparison. And He (God) said to him, “So shall your descendants be.” By the way, it had already been said not only as the stars of heaven but also as the sand on the seashore that cannot be counted. So shall your descendants be. The inheritance does not go to the servant Eliezer that Abram had just mentioned. No, the inheritance goes to a physical son. And moreover, that is the forefather of many nations. By the way, at that time, there was still no mention of the promised son, but even then, he was called and given the name Abraham by God. Abraham got an H added to his name, and there is much to say about that.

But the most important thing is that he is called a father of many nations. And that is somewhat cynical, you could say. Or it almost sounds like satire to say that to a childless man. You are a father of many nations. But that’s what he was called in the family. “Father of many nations, come eat” might have sounded when Sara called him, it almost sounds like a bitter joke. Yes, but he who laughs last laughs best. Hence, the child that was eventually born was named Isaac. And that means laughter. Yes, and that’s the fun part when you, yes, I can say it, when you know God’s promise. Then you really have a reason to laugh. And indeed, God laughs away all the limitations that humans inevitably have. For God, nothing is impossible. So shall your descendants be. Note, this is not a command. Abraham is not given the command to become a father.

That seems pretty clear to me. He had tried his best, so to speak. But after decades, it still hadn’t worked, and the hope for it was, humanly speaking, zero. But God says, “So shall your offspring be, like the stars of heaven!” And no conditions are set. And I emphasize this now in particular. God makes a promise, and He does not say, “Abraham, if you…” Period, period, period, then I will make sure that your descendants or your seed will be like that. No, that’s how it will be! Whoever you are and whatever you do, that is completely out of the question. It is an unconditional promise, an announcement, or, in other words, a message.

Paul would later call it the same in the Galatians letter. To Abraham, the gospel was told, meaning good news, that’s this. This is the good news that Abraham heard. So shall your descendants be. I stand for that. Nothing was asked of Abraham. It is made known to him. That’s how it will be. And it is wonderful, by the way, to look at all those words in this way. When you read, for example, that Abraham is told, “You will be a father of many nations,” it does not mean, as we might think in our Calvinistic mindset, “You shall!” And when you hear that, “you shall,” you already feel the pressure on your shoulders. Oh dear, this is not going well. Because it is a burden that you cannot bear. Things are asked of you that, in the end, cannot be achieved.

But that is not what “you shall” means when you read this in the Bible. Strictly speaking, it is a prediction. You will be a father of many nations, and also here, so shall your descendants be. And then it says of Abraham, and he believed in Yahweh. That’s how it literally says. Well, literally, a word is used here, but that is the word for belief in Hebrew, and our word “amen” is derived from it. I should actually say it differently. Our word “amen” actually comes from Hebrew. Because “amen” means so be it. It is true, that is Amen. And in Hebrew, you clearly see this word returning. So Abraham affirmed God. He did not just take note of it.

In our language, belief also once means, in general, that of a religion. What faith do you have? Well? I am a Muslim, and that is also called a faith. Faith means saying Amen. And if you look at it from the Greek perspective, believing is the same as trusting. That is something of the heart. No, faith means I put my trust in it. This is the truth! That’s what Abraham did! You say it, and that’s why I believe it. Abraham didn’t have to do anything. He couldn’t do anything at all. Abraham had just determined his complete inability. And God says, “Yes, you may have reached your ceiling, but your ceiling is my floor. That’s where I stand.

That means what is impossible for you is possible for me. By the way, this is also a statement from the history of Abraham. Would anything be impossible for the Lord if He promises it? In essence, what is promised is life from death. In fact, this is also the whole gospel, meaning from your deceased body or from your deceased bodies. That of you, Abraham, Sarah, I will bring forth LIFE. And that is precisely what the gospel is, that LIFE emerges from death. Death is not the final word, and we are all mortals. Yes, but God brings forth life, and life with all capital letters that has left death behind. Death is overcome, that is the gospel. Abraham believed it from the germ. And we can say, that sounds a bit arrogant, 4000 years later, we know so much more. Yes, history has progressed. And by the way, what was promised then is his seed, and essentially, that is Christ. That seed has now come, so the promise has been fulfilled.

So, for us, it is not just a promise. It is a message; the promise has been fulfilled. But, Abraham, he believed God. He believed, he affirmed him. And it says, He, in other words, God, counted it to him as righteousness. And this is such an essential verse, as it seems, because how often is this repeated in the New Testament? Especially, how could it be otherwise? He took the lion’s share of the letters on his behalf? Fourteen letters. But Paul mentions this so often, and this is a fundamental fact in his letters. God reckons. That is what the expression means. God counts faith in an unconditional promise as righteousness. It is also perhaps important to say. It does not mean that it is a kind of transfer, a sort of accounting transaction. You are not righteous, but I count it to you anyway. No, that’s not it!

What does it mean then? If God counts someone, in this case, Abraham, as righteous, then He says, He declares, You are righteous. Why did he do something then? No, that’s precisely the whole story. He affirmed that he could do nothing and had nothing to contribute, and that God would fulfill His promise unconditionally in any case. And that faith, God counted to him as righteousness. That made Abraham righteous. What is a righteous person for God? Someone who does their best? How often is it told? I just mentioned faith and how in our terminology, this is often nothing more than a synonym for adhering to a religion. It will undoubtedly be heard on many pulpits today. Then they say, do your best! Or a burden placed on the shoulders. And then it is a relief to truly hear good news. Of what God does, no work of man, only God’s work.

Then you go up, just like Abraham did. Because, if you cannot expect it from yourself and neither from the people around you, where else would you look? I lift my eyes to the mountains, from where does my help come! No question but certainty! My help comes from the mountains! My help comes from above, where else! God counted it to him as righteousness. That is to say, for God, Abraham is righteous. Why? Because he relies entirely on what God promises. That’s it. Well, Romans four is a chapter in which Paul explains and elaborates on this extensively. So, let’s go there. From verse two. Then Paul says this: If Abraham were justified by works or would be justified, yes, then he has something to boast about. Yes, Why? Then he can boast about something he achieved. If it were works, if Abraham had done something, he could say, well, I did that, and it’s on my account.

Regardless of what those works might be. The idea with works is that it is an achievement that a person could attribute to themselves, so a merit. And then you can say, I got that by working for it. If Abram were justified by works, he has reason to boast. Of course, then he can boast, but not towards God. That is to say, the honor or glory does not go to God. No, because then He himself did something. Paul explains these things. I am doing it this morning too. The whole bottom line of the story is so incredibly simple that a child could actually understand it. That’s why it’s unimaginable that this truth has been so distorted in church history

How faith has been turned into a work through a back door. Because you know the central truth of the Reformation is through faith alone. Yes, that’s true. But if faith is turned into a work again, as in, I have believed, that’s my achievement. I’m now talking about the evangelical version. Then they say, I have chosen for Jesus. The idea there is that humans have done something again. And then you have reason to boast! Or they say, God has done everything. I just had to accept Him. In official church terminology, this is called “the offer of grace.” This means, to what extent is grace now an offer, and to whom is it offered?

Is it offered to all people just like that? Or is it only offered to a few, the so-called chosen ones? And you know, it’s not even a matter of an offer. It’s just a given. It’s a statement. It’s not like God wants to be your Savior and you can accept that. Or He is a savior for all people. No, He is a savior of all people, and I can say to every person: He is your Savior! And that means, He saves you. Anyway, anytime. But the fact remains, He is your Savior just as He is your Creator. He is not your Creator because you believe it. That’s nonsense, right? Or He is your Judge, meaning He sets everything right, He judges you. That is not conditional. No, it’s a given.

He is your God. He is your Creator. He is your Savior. That is a statement, a message. You can believe it or not. Let’s continue, let’s go to Romans 4:2. It is established there, If Abraham had achieved, he would have reason to boast. But then the glory does not go to God. And now Paul says, what does the Scripture say? And I can tell you, now he is going to quote from Genesis 15:6, which we just read. For what does the Scripture say? Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Paul is now quoting from his Hebrew Bible, and we are about as far from Paul as Paul is from Abraham in terms of time. That is, from Abraham to Paul is roughly 2000 years, and from Paul to us is also about 2000 years. So it’s 4000 years ago.

Now, the central truth. Why was Abraham righteous before God? Was it because he did his best? No, he was righteous because he believed God’s unconditional promise. That’s what Paul brings forward here. And not only here, by the way, although he fundamentally explains and elaborates on it here. Then Paul continues and says, Now to the one who works, that is, earns something, the reward is not counted as grace or favor! No, if you have worked, you can say, I am entitled to a reward. If you get your reward, you don’t have to say thank you. Okay, it might be according to etiquette that you do, but I mean, it’s a debt being paid. That means your employer owes you something. He is obliged to give it to you. That is a wage. You have earned it. That’s how it goes with work.

So working is actually nothing more than earning something. And if you get it, you can claim it because the other party is obligated to give you what you have worked for. That’s how it works with working. Romans 4:5. This is the center. Paul says, to the one who does not work but believes in Him. You can also say, you place your faith in him, you trust in him. Because believing is actually nothing more than trusting.

The word trust also implies that it is a matter of the heart. You trust in something or someone. You trust in a word. He says it, and if he says it, then I believe it. Then I trust in it. And that can be challenged. It can be doubted. You can be ridiculed for it, and believe me, Abraham experienced that too. By the way, Abraham himself later also had his weak moments. But the beauty is, in the New Testament, all of that is simply ignored. It doesn’t matter. In the letter to the Romans, it says: to the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, that one is righteous before God. In the Christian world, this truth has been twisted. People do not literally believe what is written here, but this truth is the key to the entire gospel.

What this says is: God justifies the ungodly. God does that, and therefore, it’s entirely His work. You might say, but Abraham believed; isn’t that a human work? However, can you say that if Abraham trusts God, if he is convinced by what God speaks to him, that this is Abraham’s work? Of course not!

In other words, if a person believes God, meaning is convinced by His Word, then that is God’s accomplishment. If you believe that there is something of your own in it, your choice or some other work, then God does not count it as righteousness.

In the letter to the Romans, it says: but to him who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness! That means the trust that nothing of mine, even if I were ungodly, nothing of mine, but God’s unconditional promise is decisive. The moment you think there is something of yours, your choice, or other work, it all becomes work. It’s about earning it or at least doing something about it. No, it is God who justifies the ungodly. And that’s why this is such a wonderful announcement. Because this is something you can tell everyone, and not on the condition that they first listen to you or something like that. No, it’s just an announcement. God justifies the ungodly, so you can go to an ungodly person and say. What’s the message then? God justifies you, He saves you.

He is your Savior. And do you know who the first ones are to stumble over this? Yes, those are religious people. It can’t be that easy, can it? And they don’t believe that. Or they say, yes, but you must believe first. But that actually demonstrates that they don’t believe it. Which faith does God count as righteousness? The faith in Him or in Him who justifies the ungodly? But does He justify everyone? Yes, then we have to go back a bit because this is Romans chapter four, and let’s go to Romans chapter three. In Romans 3:23. Again, such a simple statement. Paul says: For all have sinned. He says, for, because he had extensively explained and proven that in the previous chapters, as far as that still needs proof. A person is a target-misser. Because that’s essentially what the word sinner means.

Mankind sins. They miss their goal. And who are they? Paul answers by saying: Everyone. What do you mean by everyone? Well, no one excluded. Not even one, he says earlier in Romans three. There is no one who seeks God, not even one. So when he says, ‘For all have sinned,’ he is building on what he had established earlier. Hence that ‘For.’ And it is all, and it is important that you read that all. Because it is about a universal truth with no exceptions. Just as all people are mortal. So, too, are all people sinners. Not because they have done something wrong, by the way, because a child in the cradle is also a sinner. What can that child do about it? Nothing, but that’s not the point at all. All sin, all have sinned. You might say, all have sinned. That has to do with actions. But the problem goes deeper, and that is that man is a target-misser. In fact, this is already in the fact that he is mortal, and so he misses the goal, namely life. He falls short. It also says about him and lack, or actually, it means having a shortage of the glory of God. And then it doesn’t really matter how much you fall short.

I used to have a neighbor who said there are two kinds of people. And actually, this man did almost everything God had forbidden. So he knew what he was talking about. There are two kinds of people. You have bad people, and you have very bad people… But every person falls short. Every person has failed! And whether you fail with one point or with many points in an exam, a fail is a fail. There are so many examples of this, but a person falls short. All have sinned. All have sinned and fall short of the glory of God. Who are they, the same all? It concerns all people! Most Bible readers often put a period here, but the sentence continues. I continue reading: and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. Pay attention to what it says here. All have sinned, all fall short of the glory of God, and all are justified freely. So without any conditions or counter-performance. Without any conditions, without any merit, without any contribution, they are justified! Simply for free. Not almost free, because that’s something like almost passing or almost pregnant. Because almost free, as is often and mostly told. That’s not free, that’s fake. I don’t have to give almost anything for it, but then it’s not free.

How is it then? All are justified freely, the same all who have sinned and fall short of the glory of God. In short, all of humanity, no one excluded. They are justified freely. How so? Yes, freely. And if you hadn’t understood it yet, it is subsequently in His grace. And all are justified freely in His grace through the redemption that came by Christ Jesus. And we believe that. So, we say Amen.

What does it say in Romans five? If you read it in Greek, it is actually a kind of telegram style. It reads like a mathematical formula because there is not even a verb in the entire sentence in Greek, making it a kind of telegram style. A mathematical formula! Paul had just brought forward the impact of that one act of Adam. In which all of humanity is included. They reap the fruits, the bitter fruits of what he did. Just as through one misstep, namely that of Adam. For all people, it resulted in condemnation. So too, through one righteous act for all people, it leads to justification of life. I already said this is a kind of mathematical formula.

It is written: through one misstep on one side and through one righteous act on the other side. Literally, it says for one righteous act. If you continue reading in verse nineteen, it turns out to be an act of obedience. Obedience is what is right. That one misstep led to condemnation for all people. For all people! And Paul had already explained in detail that indeed, these are all people. So, all people are condemned. After which, of course, you could discuss and even argue that this is not fair. Because why are we condemned because of the misstep of another? Well, there is more to say about that than I will do now, but in fact, it doesn’t matter. Look, all people are condemned for being sinners and mortal. You didn’t choose that. That is a given. Right? And that is a fairly hopeless situation. Because what can a person do about it? It is as hopeless as Abraham had to realize at the end of his life, in quotation marks, that he was childless. Yes, Abraham, you should have done better. And if it doesn’t work, do even better! Sounds a bit banal the way I say it, but you understand well that this is utter nonsense. And you can say to a mortal. Yes, you have to make sure you are no longer a mortal. Hello, that’s just how it is. We walk with death in our shoes. And there are enough attempts. Moreover, they are still being made to end that tragedy.

And yes, I have to disappoint those people because it will never succeed on their own strength. There is, however, a divine solution. There is life! Yes, there is no life before death. The opposite is usually said. The point is, the Bible says there is no life before death because what we call life is dying. You are in the process of dying. Life is not before death but after death. There is life! And that was 2000 years ago when that stone was rolled away, just outside the gates of Jerusalem. Revealed. Then God raised Him from the dead as the firstborn once and for all. There is life, and it is promised to every child of humanity. Because just as through one misstep, for all people, it resulted in condemnation, so too, through one righteous act for all people, it leads to justification of life. Just as all people are condemned to be sinners and mortal, so are all people destined to be justified and made alive.

This is so fundamental. On what is justification based? The answer is, God is going to give life. That is His promise to every child of humanity, and God is going to justify every human being. That is God’s act and therefore His merit, and so, I conclude with 1 Corinthians 1. Because that is ultimately what it’s all about. The big conclusion. Where Paul says this. But of Him, Him being God in this context, it is that you are in Christ Jesus. How did you come to be in Christ Jesus? It is from Him. He who became wisdom from God for us and also righteousness, sanctification, and redemption. A mouthful. I’ll skip over it now. But that’s not the point. It is from Him that you are in Christ Jesus. Did you do anything for it? No, of course not. Did you do anything to be in Adam? Did you do anything to be a sinner? Did you do anything to be mortal? No, that is our position as humans. That’s how it is.

So is our position in Christ, that He becomes wisdom, righteousness, sanctification, and redemption for us. I’ll tell you, the story doesn’t end here. It’s not just justification; He is also the one who sanctifies us. He sanctifies us! ‘You shall be holy,’ says Peter. ‘You shall be saints.’ You know when it comes into effect? At the moment the person says, ‘I can’t do it. So you sanctify me.’ Aha. Nothing from the human, so that, as it is written, Paul quotes something from the Old Testament. ‘Let him who boasts boast in the Lord.’ That is to say, if there is anything to boast about, then it’s all for God. And if you want to give all the honor to Him, let God do everything! And Abraham said, Amen. And we say Amen.

Chinees:

早上好,女士们先生们,亲爱的朋友们,非常高兴再次在这里见到您。我今天早上非常愿意带领大家走进今天早上阅读的经文。但我必须立即说明,实际上这只是一个引子。因为我们接下来要看的是,使徒保罗对这些我们在创世纪十五章中读到的话的评论。我已经给了它一个标题,就像您在我身后的屏幕上看到的一样,上帝称义恶人,我在后面加了一个感叹号。因为这是相当重要的事情。我也立即承认这是一个相当极端的说法。上帝称义那些恶人。在这次聚会的宣告中,我写道,是的,随着时间的推移,特别是在为这次聚会做准备的过程中,我再一次被迫正视这个事实。

在漫长的岁月中,有许多试图否认或淡化这个真理的尝试,但都没有成功。这些实际上都是试图,这实际上是结论。这些都是试图剥夺福音的核心,其本质。好吧,让我们首先转向创世纪十五章。然后我会从第五节开始介入情境。嗯,刚才已经读过了。亚伯拉罕必须确定。他已经相当年迈了。但是什么?这当然是一个相对的概念,因为是的,这位先生活到了175岁。那么你什么时候算是年迈呢?但好吧,即使按照圣经的说法,他确实已经变得很老了,而情况是他仍然没有孩子。这是一个众所周知的故事,我几乎不需要解释。在罗马书第四章,我们将看到他们俩,就是这样称呼的,已经不生育了。

换句话说,他们无法再生育。尤其是撒拉,因为她是不孕的。而且,她也不再像过去那样,用妇女的方式。这是一种委婉的说法。但我们理解这是什么意思。用生育能力的术语来说,她已经过了最佳时间。但这听起来也有点不尊重,但无论如何。至于亚伯拉罕,我们在稍后的时候会读到,他也已经不再生育了。这就是情况。他们没有孩子,他们一直在等孩子,现在亚伯拉罕确定了。这意味着遗产将传给我的仆人。您必须意识到,亚伯拉罕是一个非常富有的人。这种财富将传给大马士革人以利以谢。

 然后,上帝纠正了亚伯兰。事实上,他实际上是知道的,因为这个应许早在之前就给过他。然后你会读到上帝对他说,再去外面走走。我来为您朗读。他带他出去,他,上帝,带他出去并说。您要想象,亚伯拉罕住在别是巴。在沙漠中,我们可能会说。或许那时也是这样,这还有待商榷。但无论如何,在那里。如果您在夜晚仰望天空,您将真正看到一些东西!在那里,您可以清晰地看到星空。

然后写着上帝对他说,请看,去看看天堂!并数星星。如果您能做到的话。然后是真正的承诺。因为这是与比较有关的介绍。他,上帝,对他说。这样将是你的后裔。此前已经说过,不仅是天上的星星,而且还有海边无法计数的沙子。这将是你的后裔。遗产不会传给亚伯拉罕刚刚提到的仆人以利以谢。不,遗产将传给一位亲生儿子。而且,他是许多民族的祖先。当时仍然没有提到应许的儿子,但当时他已经被称为亚伯拉罕,并且由上帝得到了这个名字。亚伯拉罕的名字中加了一个H,关于这一点可以说很多。

但最重要的是,他因此被称为许多国家的父亲。这可能有点讽刺,你可以说。或者它几乎听起来像是讽刺,对一个无子的男人说这样的话。你是许多国家的父亲。但在家族中,他就是这么被称呼的。 “许多国家的父亲,请来吃饭”,如果撒拉在叫他时会听起来像是一个讽刺的笑话。是的,但最后笑得最好的人最后笑得最好。因此,最终出生的孩子,我们称之为以撒,也就是笑。是的,这就是有趣之处,如果您,是的,我也这么说可以的话,如果您知道上帝的应许。那么你真的有笑的理由。上帝确实也消除了人类不可避免的所有限制。对上帝来说,没有什么是不可能的。如此将是你的后裔。请注意,这不是一项任务。亚伯拉罕没有被要求成为父亲。

我认为这是相当明确的。我们可以说,他已经尽力了。但经过数十年仍然没有成功,从人的角度来看,希望渺茫。但上帝说,你的后裔将如天上的星星一样多!而且没有附加条件。我现在特别强调这一点。上帝做了一个承诺,他没有说亚伯拉罕。如果你现在。句号,句号句号,那我会确保你的后裔或你的种子是这样的。不,它将是这样的!无论你是谁,你在做什么,都是完全超出了秩序之外的。这实际上是一个无条件的承诺,一个通知,或者换句话说,一条消息。

保罗在加拉太书中以后也会这样说。福音被传给亚伯拉罕,也就是一则好消息,就是这样。这是亚伯拉罕听到的好消息。你的后裔将如此。我为此担保。亚伯拉罕什么都没被要求。这是告诉他的事情。就是这样。看看这些话是多么美妙。例如,当你读到对亚伯拉罕说的话时,你将是许多国家的父亲时,这并不意味着我们在我们的加尔文主义思维方式中所认为的那样。然后你会听到,你会!而当你听到这一点时,你已经感到了肩上的压力。哦,天哪,这不妙。因为这是一种你难以承受的负担。你会被要求做一些事情,事实上在最后时刻是无法达到的。

但这并不是在圣经中阅读“你们将要”时的含义。从严格意义上说,这是一种预言。你将成为许多国家的父亲,这里也一样,你的后裔将如此。然后关于亚伯拉罕,文中说他信仰耶和华。字面上就是这样。嗯,实际上在这里用了一个词,但这是希伯来语中表示信仰的词,而我们的“阿门”一词就源于此。我实际上应该换一种说法。我们的“阿门”实际上来自希伯来语。因为“阿门”意味着愿如此。这是真的,那就是阿门。在希伯来语中,你清楚地看到这个词再次出现。所以,亚伯拉罕肯定了上帝。他并不只是注意到这一点

在我们的语言中,信仰还具有宗教的一般意义。你信仰什么?好吧?我是一个穆斯林,那也叫信仰。信仰意味着。说阿门。从希腊语的角度看,信仰与信任是相同的。这实际上是来自内心的东西。不,信仰意味着我对此表示信任。这是真理!这就是亚伯拉罕所做的!上帝说了,因此我相信。亚伯拉罕什么都不需要做。他也无法做任何事。亚伯拉罕刚刚不得不确定他的完全无能为力。上帝说是的,但你虽然达到了你的极限,但你的极限就是我的地板。我站在那里。

这意味着对你而言不可能的事对我来说是可能的。这实际上也是亚伯拉罕历史上的一句话。如果主应许了什么事,难道对祂来说是不可能的吗?实际上,所应许的是从死亡中产生生命。这也是整个福音,也就是从你的已故身体或你们的已故身体中产生生命。对于你,亚伯拉罕,撒拉,我将带来生命。这难道不正是福音吗?从死亡中产生生命,死亡不是最后的话,我们都是凡人。Jawel,但上帝产生了生命,全是大写字母的生命,摆脱了死亡。死亡已经被战胜,这就是福音。亚伯拉罕在种子中的应许,实际上就是基督。这个种子现在已经来临,应许已经实现。所以对我们来说,这不仅仅是一个应许。这是一则消息,应许已经实现。但是,亚伯拉罕,他相信上帝。他相信是的,他赞同祂。然后写着,祂,换句话说,上帝,认为这对他是公义的。这是一个如此基本的经文,这一点显而易见,因为这在新约中被提到了多少次?尤其是保罗,他负责写的信几乎占据了主导地位。十四封信。但是保罗在他的信中如此经常提到这一点,这在他的信中是福音的一个核心方面。上帝认为。这就是这个表达的含义。上帝认为对无条件应许的信仰是公义的。这也是值得强调的,这并不意味着这是某种转账,某种会计交易。你不是公义的,但我仍然算给你。不,不是这样!

那是什么意思呢?如果上帝像在这种情况下对亚伯拉罕一样,把某人算为义人,那么他说,他宣告,你是公义的。他为什么这样做?不,这正是整个故事。他确认他什么也做不了,也没有什么可提供的,而上帝将无条件的应许实现。而这信仰,上帝算作他的义。这使亚伯拉罕成为一个公义的人。上帝眼中的义人是什么?是一个尽力而为的人吗?多少次我们听到这个说法?我刚才谈到信仰,而在我们的术语中,这通常不过是宗教的一个同义词。今天在许多讲坛上无疑又会听到这样的话。人们会说,尽你最大的努力!或者是将负担加在肩上。然后真正听到上帝所做的好消息,这真是一种解脱,不是人的工作,只有上帝的工作。

就像亚伯拉罕一样,你会仰望上帝。因为是的,如果你对自己没有期望,而周围的人也没有期望,是的,你会往哪里看呢?我向山举目,我的帮助从何而来!不是问题而是确定!我的帮助从山而来!我的帮助来自上面,还有哪里呢!上帝将它算作是公义。也就是说,亚伯拉罕在上帝眼中是公义的。为什么?因为他完全依靠上帝的应许。就是这样。嗯,罗马书四章是保罗详细阐述和解释这一点的一章。我们也来看看。从第二节开始。保罗说:如果亚伯拉罕因为行为而被称义或被称为义,是的,那么他有荣耀。是的,为什么呢?因为他可以夸口他所做的事情。如果那是行为,如果亚伯拉罕做了什么,他就可以说,嗯,那是我做的,这在我的名下。

不管那些行为是什么。行为的概念是这样的,那是一个人可以归功于自己的成就,因此是一种功绩。然后你可以说,这是我通过努力工作获得的。如果亚伯兰因行为而被称义,他就有荣耀。当然,他可以夸口,但不能向上帝夸口。也就是说,尊荣不是归于上帝的。不,因为他自己做了一些事。保罗解释了这些事情。我今天早上也这样做,整个故事的底线实际上是如此简单,一个孩子可以理解。这就是为什么这个真理在教会历史中会被扭曲得如此不可思议的原因。

当人们通过信仰的后门再次将其变成一种工作时。因为您知道,宗教改革的中心真理就是单单靠信仰。是的,没错。但是,如果人们通过信仰的方式再次将其变成一种工作,比如说,我已经相信了,这是我的成就。这是我所说的福音变体。然后有人说,我选择了耶稣。这样做的想法是人再次做了一些事情。然后你有了荣耀!或者有人说,上帝已经做了一切。我只需要接受他。在正统教会的术语中,这被称为“恩典的奉献”。这意味着,恩典现在是一种奉献,向谁奉献?

它是向所有人随意提供的吗?还是只提供给一些所谓的被选中的人?您知道,这甚至不是一种提供的问题。这只是一个事实。这是一个通告。这不是上帝想要成为你的救世主,你可以接受的。还是他是所有人的救世主。不,他是所有人的救世主,我可以对每个人说:他是你的救世主!这意味着,他拯救了你。无论如何,何时。但事实是,他是你的救世主,就像他是你的创造者一样。他不是因为你相信他。那不是废话吗?还是他是你的审判者,也就是他会把一切弄对,他会指导你。这不是有条件的。不,这是一个事实。

他是你的上帝。他是你的创造者。他是你的救世主。这是一个通告,一个消息。你可以相信也可以不相信。让我们继续,我们进入罗马书第四章第二节。那里确定了,如果亚伯拉罕有所作为,那他就有了荣耀。但是这样荣耀就不是归给上帝的。现在保罗说,经上说什么?我可以告诉您,他现在要引用创世记第15章第6节,我们刚刚读过的经文。因为经上说什么?亚伯拉罕相信上帝,这就算是他的义。保罗现在从他的希伯来圣经中引用,我们距离保罗大约有同样的时间,就像保罗距离亚伯拉罕一样。也就是说,从亚伯拉罕到保罗大约有2000年,从保罗到我们大约也有2000年。所以这是4000年前的事。

现在是中心的真理。为什么亚伯拉罕在上帝面前是一个义人呢?是因为他很努力吗?不,他是义人,因为他相信上帝的无条件承诺。这就是保罗在这里强调的内容。当然,不仅仅是在这里,尽管他在这里确实详细说明和阐述了这一基本观点。然后保罗继续说。现在,对工作的人,也就是说,有所获得,所以工资不是按照恩典或恩惠来计算的!不,如果你工作了,你就可以说,我有权利得到工资。如果你得到了你的工资,你就不必说谢谢。当然,根据礼仪,你可能会这样做,但我的意思是,这是一种被支付的债务。也就是说,你的雇主欠你一些东西。他有义务给你。这就是工资。你应得的。这就是工作的方式。

实际上,工作实际上就是赚取某物。如果你得到了,你就可以要求,因为另一方有义务给你你为之工作的东西。这就是工作的方式。罗马书四章五节。这是中心。保罗说,不劳而获的人,却信靠那叫不虔诚的人为义的,这在上帝面前是一个义人。在基督教世界里,这个真理被歪曲了。人们并没有字面上相信这里所写的,但这个真理实际上是整个福音的关键。

这里说:上帝使罪人成为义人。这是上帝的工作,因此完全是他的工作。那么你可能会说,但亚伯拉罕不是相信了吗?这不是人的工作吗?但是如果亚伯拉罕信任上帝,他确信上帝对他说的话,这难道就是亚伯拉罕的工作吗?当然不是!换句话说,如果一个人相信上帝,也就是被他的话所说服,那就是上帝的成就。如果你认为其中有一些是你的工作,那么上帝不会将其归因为公义。

在罗马书中写道:但是不劳而获的人,只把信靠那叫不虔诚的人为义的,他的信就算为公义!也就是说,这种信心是我自己的,尽管我是个罪人,但这与我无关,而是上帝无条件的应许至关重要。当你认为其中有一些属于你,你的选择或其他工作,但其实都是工作。问题在于你是否值得,或者至少是否为此做了一些事情。不,是上帝使罪人成为义人。因此,这是如此美好的一则消息。因为这是你可以告诉每个人的事情,而不是在他们首先听你说话或其他类似的条件下。不,这只是一则通告。上帝使罪人成为义人,所以你可以走向一个罪人并说。那么消息是什么?上帝使你成为义人,他拯救你。

谁是第一个对此感到困惑的人?是的,那些信仰宗教的人。这不可能那么容易吧?这样的事情怎么可能呢?他们并不相信这一点。或者他们说,是的,但你必须先相信。但我的演示恰恰证明了人们并不相信。上帝将哪种信仰算为公义?是相信他还是信靠那叫不虔诚的人为义的他?那么他是不是为每个人辩护呢?是的,那我们需要回到罗马书四章,然后再到罗马书三章。在罗马书三章23节。这里再次是一个如此简单的陈述。保罗说:因为人人都犯了罪。他说因为,因为他在前几章中已经详细说明和证明过了,就是这还需要证明。人是一个未达到目标的人。因为这实际上是“罪人”一词的含义。

人犯罪。他未达到他的目标。那么他们是谁呢?保罗回答说:所有人。所有人是什么意思?好吧,没有一个人例外。甚至在罗马书三章中他说过:没有人寻求上帝,甚至没有一个。所以当他说“因为人人都犯了罪”时,他在继续之前已经确定的内容。这就是为什么有“因为”这个词。这是所有人,阅读所有人是很重要的。因为关键是这是一个普遍的真理,没有例外。就像所有人都是凡人一样。所有人都是罪人。并不是因为他们做了什么错事,因为婴儿也是罪人。那个婴儿能做什么呢?什么也不能,但问题根本不在这里。所有犯罪,所有都犯了罪。至于“都犯罪”,你可能会说这与行为有关。但问题更深层次,那就是人是目标的未达成者。

事实上,这已经体现在他是一个凡人的事实中,因此他错过了目标,即生命。他不够用。其实在圣经中还说了他们“缺少”或者更确切地说是“有缺乏上帝的荣耀”。而且其实真的并不在乎你缺少多少。我以前有一个邻居,他说有两种人。实际上,这个人几乎做了一切上帝禁止的事情。所以他知道自己在说什么。有两种人。有坏人和非常坏的人… 但每个人都不够用。每个人都挂科了!无论你为考试得了一分还是得了很多分,挂科就是挂科。这方面有很多例子,但每个人都不够用。所有人都犯了罪。所有人都犯了罪,而且都缺乏上帝的荣耀。那么这些人是谁?同样的所有人!大多数圣经读者经常在这里加上一个句号,但这个句子是继续的。 我继续阅读:并且是白白地蒙称义的,因祂临到基督耶稣里的救赎。请仔细阅读这里的内容。所有人都犯了罪,所有人都缺乏上帝的荣耀,而所有人都是免费称义的。所以没有任何反对条件或回报。没有任何条件,没有任何功绩,没有任何贡献,他们就被称义了!

就是免费的。不是几乎免费,因为那就像几乎及格或几乎怀孕一样。因为几乎免费,通常被传达和大多数情况下都是这样说的。那不是真正的免费,那是假的。我几乎什么都不用付,但那就不是免费。

*那么是怎样的呢?所有人都是免费称义的,那些犯罪并且缺乏上帝荣耀的同样所有人。总之,整个人类,没有一个例外。他们是免费称义的。怎么样呢?是的,是免费的。如果你还没理解,接下来是在祂的恩典中。所有人都是在基督耶稣里的救赎中,通过祂的恩典免费称义的。这就是我们所相信的。所以我们说阿门。

罗马书第五章写着什么呢?如果你用希腊语阅读,那实际上是一种电报风格。它读起来像数学公式,因为在整个句子中,希腊语中甚至没有动词,这使它成为一种电报风格。一种数学公式!保罗刚刚提到了亚当一次行为的影响。整个人类都包含在其中。他们正在收割那个他所做之事的苦果。就像通过一次错误,即亚当的错误,为所有人带来了定罪。同样,通过一次正确的表达,为所有人带来了生命的称义。我已经说过,这是一种数学公式。

文字上写着:一边是一次错误,另一边是一次正确的表达。字面上写着一次正确的表达,一次正义的行为。如果你继续阅读第十九节,你会发现那是一种顺从的行为。顺从就是正义的事物。 那个错误导致了所有人的定罪。对于所有人!保罗已经详细阐述了这确实是所有人。所以所有人都被定罪了。然后你当然可以争论,甚至可以辩解说这不公平。 因为为什么我们要因为别人的错误而被定罪呢?嗯,有关这个问题还可以说很多,但实际上也不是重点。看,所有人都因为成为罪人和凡人而被定罪。这不是你选择的。这是一个事实。对吧?而且这是一个相当绝望的境地。因为人能做些什么呢?这就像亚伯拉罕在生命的最后,打引号,发现自己没有孩子。是的,亚伯拉罕,你应该更努力一些。如果不成功,再更努力一些!如果我这么说听起来有点庸俗,但您肯定理解这是无稽之谈。这就是你可以对一个凡人说的。是的,你必须确保你不再是凡人。你好,这就是我们目前的状况。我们活在死亡的阴影之中。并且已经进行了足够多的尝试。而且,仍然在试图结束这场悲剧。

是的,我必须让那些人失望,因为凭借自己的力量永远不可能成功。有一种神圣的解决方案。有生命存在!是的,在死亡之前没有生命。通常说的是相反的。关键是圣经说,在死亡之前没有生命,因为我们所称之为生命的东西,实际上是死亡。你正在逐渐死去。因此,在死亡之前没有生命,而是在死亡之后。有生命存在!而且是在2000年前,当那块石头在耶路撒冷城门外被卷开的时候,光芒四射。当时,上帝将祂从死人中永远唤醒,使祂成为首先的初熟果子。有生命存在,这是向每个人类子女承诺的。因为就像通过一个错误,为所有人带来了定罪,同样,通过一个正确的表达,为所有人带来了生命的称义。就像所有人都被定罪为罪人和凡人一样,所有人也注定要被称义并得到生命。

这是如此基础。称义的基础是什么?答案是,上帝将赐予生命。这是上帝对每个人类子女的应许,上帝将使每个人类子女称义。这是上帝的行为,因此也是祂的功绩,也是,最后我会以哥林多前书一章结束,因为最终一切都归结到这里。这是大结论。保罗在这里说。从祂出发,这里的“祂”是上帝,是你们在基督耶稣里的。你们为什么在基督耶稣里?那是从祂而来。祂成为我们的智慧,并且是公义、圣洁和救赎。一大串话。我现在略过不表。但关键是。

是从祂那里,你们在基督耶稣里。你有为此做过什么吗?不,当然没有。你有为了成为亚当的一部分而做过什么吗?你有为了成为罪人而做过什么吗?你有为了成为凡人而做过什么吗?不,那是我们作为人的立场。这就是。在基督里,我们的立场是这样,祂成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。我告诉你,故事在这里并没有结束。这不仅仅是一种称义,祂还使我们成圣。祂使我们成圣!你们应当成为圣洁的,彼得说。你们应当成为圣洁的。你知道它是在什么时候生效的吗?当人说我不能的时候。你使我成圣。啊哈。人的努力全都没有,正如经上所写的:“夸口的,当因主夸口。”

也就是说,如果有什么值得夸耀的,那全都归于上帝。如果你要将一切荣耀归给祂,那就让上帝做一切吧!亚伯拉罕说,阿们。我们也说阿门。

Russisch

Доброе утро, дамы и господа, дорогие друзья. Очень рад снова вас видеть здесь. Сегодня утром я хочу пригласить вас к разделу, который мы только что прочитали. Но сразу скажу, что это фактический старт. Затем мы перейдем к комментарию апостола Павла к этим словам, которые мы прочитали из Бытия 15. И я дал этому заголовок, как вы видите на экране “Бог оправдывает нечестивых”, и я поставил туда восклицательный знак, это было моей смелостью. Потому что это нешуточно. И я сразу же признаю, что это довольно крайнее заявление. Праведник, нечестивый, оправдываемый Богом. В объявлении об этой встрече я написал, что в течение времени и подготовки к этой встрече меня снова и снова сталкивали с этими фактами.

За время многие попытки были предприняты, чтобы ослабить или относительно истолковать эту истину, но это не удается. Все это попытки, в сущности, и это, собственно, заключение. Это попытки лишить евангелие ее сердца, ее сущности. Ну, давайте сначала перейдем к Бытию 15. И я присоединюсь к ситуации в пятом стихе. Ну, это только что было прочитано. Авраам должен признать. К тому времени он уже достаточно постарел. Но что? Это, конечно, относительно понятие, потому что, да, этот человек дожил до 175 лет. И когда ты считаешь себя стариком? Но в любом случае, даже в библейских терминах он действительно уже был стар. И ситуация была такова, что он по-прежнему не имел детей. Это известная история, мне не нужно ее подробно объяснять. И в том же Римлянам 4, куда мы собираемся пойти, мы увидим, что они оба, и так и называют, были умершими.

То есть они не могли больше производить жизнь. Сара в любом случае не могла, потому что она была бесплодной. К тому же она больше не следовала, как говорится, путем женщин мудрых. Что является эвфемизмом. Но мы понимаем, что это значит. И мы бы сказали в терминах плодовитости, она была, так сказать, за годами. Но это звучит немного нецеремонно, но в любом случае. И о Аврааме мы читаем, что это, кстати, немного позже. Также Аврам был умершим и не мог иметь детей. Вот ситуация. У них не было детей, они ждали детей, и теперь Аврам утверждает, что наследие перейдет к моему слуге. Вы должны понимать, что Аврам был богатым человеком. Этот богатство перейдет к дамасскому слуге Элиезеру.

И тогда Аврама поправляет Бог. Фактически это можно знать, потому что обещание ему было дано ранее. Затем вы читаете, что Бог говорит ему: Пойди на улицу. И я читаю: Он, Бог, вывел его наружу и сказал. И представьте себе, Аврам, который жил в Беэр-Шеве. В пустыне, как бы мы сказали. Или так ли это было тогда, это еще вопрос. Но в любом случае там. Если вы после этого посмотрите вверх ночью, то увидите что-то по-настоящему великолепное! Там у вас отличный вид на звездное небо.

И тогда сказано, что Бог говорит ему: Видишь ли, в небо! И посчитай звезды. Если, конечно, ты сможешь. Затем идет само обещание. Потому что это вступление в сравнение. И Он, Бог, сказал ему: Так будет твое потомство. Ранее уже было сказано, не только как звезды небесные, но и как песок у берега моря, который невозможно сосчитать. Так будет твое потомство. Наследие не идет к слуге Елиезеру, о котором только что упоминал Аврам. Нет, наследие идет к сыну. И кроме того, он является предком многих народов. Тогда, кстати, еще не было речи о обещанном сыне, но уже тогда его звали и ему Бог дал имя Авраам. Авраам получил в свое имя букву H, и об этом есть много сказано.

Но самое главное, безусловно, заключается в том, что он стал называться отцом многих народов. И это, можно сказать, цинично. Или это почти звучит как сатира, говорить это ребенку мужчине. Ты отец многих народов. Но именно так его называли в семье. Отец многих народов, приходи поешь, сказало бы Сара, это почти звучит как горькая шутка. Да, но кто последний смеется, тот смеется лучше всего. Вот почему ребенок, который в конечном итоге родился, получил имя Ицхак. И это означает смех. Да, и это здорово, когда вы, да, я могу это сказать, когда вы знаете обещание Бога. Тогда у вас действительно есть повод посмеяться. И Бог действительно устраняет все ограничения, которые есть у человека. Для Бога ничего невозможного. Так будет твое потомство. Обратите внимание, это не приказ. Аврааму не дано задание стать отцом.

Мне кажется, это довольно ясно. Он делал все возможное, скажем так. Но это так и не удалось спустя десятки лет, и надежда на это была, говоря человеческим языком, шанс 0,0. Но Бог говорит: Так будет твое потомство, как звезды небесные! И не ставится никаких условий. Именно это я сейчас и подчеркиваю. Бог дает обещание и не говорит: Авраам. Если ты теперь. Точка, точка,

Позже Павел также назовет это в послании Галатам. Аврааму была возвещена благая весть, то есть хорошая весть, и это именно это. Вот это и есть та хорошая весть, которую услышал Авраам. Так будет твое потомство. Я гарантирую это. У Авраама ничего не просили. Ему что-то вняли. Так будет. И великолепно также посмотреть на все эти слова. Когда вы, например, читаете, что сказано Аврааму: “Ты будешь отцом многих народов”, это не означает так, как мы привыкли думать в нашем кальвинистском восприятии. Когда вы слышите “ты будешь”, это уже ощущается как давление на ваши плечи. Ой, это не сработает. Потому что это бремя, под которым ты ломаешься. Требуются вещи, которые, когда приходит конец концов, не могут быть достигнуты.

Но это не означает “ты будешь”, когда вы читаете это в Библии. Строго говоря, это предсказание. Ты будешь отцом многих народов, и здесь также, так будет твое потомство. И потом сказано об Аврааме, и он верил Господу. Так там буквально сказано. Ну, буквально используется слово, но это слово для веры на иврите, в нем есть наше слово амин. Скажем так, наше слово амин по сути происходит из иврита. Потому что амин означает так будет. Это правда, это амин. И на иврите вы четко видите, что это слово возвращается. Итак, Авраам, по сути, согласился с Богом. Он не принял этого просто к сведению.

В нашем языке слово “вера” также имеет значение религии в общем. В какую веру ты веришь? Ну? Я мусульманин, и это тоже называется верой. Вера означает. Говорить амин. И если вы рассматриваете это с греческой точки зрения, то верить то же самое, что и доверять. Это что-то из сердца. Нет, вера означает, что я полагаю на это свое доверие. Это правда! Это то, что сделал Авраам! Вы говорите это, и поэтому я в это верю. Аврааму ничего не нужно было делать. И он не мог ничего сделать. Авраам только что должен был установить свою полную неспособность. И Бог говорит: Да, ты, возможно, достиг своего потолка, но твой потолок – это мой пол. Я стою на нем.

Это означает, что то, что для тебя невозможно, для меня вполне возможно. Кстати, это также высказывание из истории Авраама. Может ли что-то быть невозможным для Господа, если Он это обещал? Фактически то, что обещается, – это жизнь из мертвых. Собственно, это также весь евангелий, то есть из твоего умершего тела или из ваших умерших тел. Из тебя, Авраам, из тебя, Сара, Я выведу ЖИЗНЬ. И это ведь именно то, что евангелие – что из смерти возникает жизнь. Что смерть не является последним словом, и мы все смертные. Конечно, но Бог приносит жизнь, и жизнь с большой буквы, которая оставляет смерть позади. Смерть побеждена, в этом и есть евангелие. Авраам верил в это с самого начала. И мы можем сказать, что это звучит немного высокомерно, через 4000 лет, мы знаем так много больше. Да, история продолжилась. И кстати, то, что было обещано – это его потомство, и фактически это Христос. Это потомство уже пришло, так что обещание уже выполнено.

Итак, для нас это не просто обещание. Это сообщение, обещание исполнено. Но хорошо, Авраам, он верил Богу. Он верил, он подтверждал Его. И там сказано, Он, другими словами, Бог, взвесил это ему в праведность. И это такой важный стих, что, видимо, так как он так часто повторяется в Новом Завете? В частности, как не могло бы быть иначе? Он взял на себя львиную долю писем? Четырнадцать посланий. Но Павел так часто обращается к этому и это фундаментальный момент в его посланиях. Бог взвешивает. Это означает данное выражение. Бог считает веру в безусловное обещание праведностью. Это также, возможно, важно подчеркнуть. Это не означает, что это своего рода передача, своего рода бухгалтерская транзакция. Ты не праведен, но Я все равно засчитываю тебе. Нет, это не так!

Что это означает на самом деле? Если Бог считает кого-то праведником, как в случае с Авраамом, то он говорит, он заявляет: “Ты праведник”. Почему? Он что-то сделал? Нет, в этом и весь смысл. Он подтвердил, что он ничего не мог сделать, и у него не было ничего, что он мог бы внести, и что Бог неотъемлемо и так или иначе исполнит Свое обещание. И эта вера, эта уверенность, Бог засчитал ему как праведность. Это сделало Авраама праведником. Что значит быть праведником для Бога? Тот, кто старается? Сколько раз об этом не говорится? Ранее я говорил о вере и том, что в нашей терминологии это часто не что иное, как синоним придерживания религии. Сегодня, несомненно, это снова будет слышно на многих кафедрах. Тогда говорят: “Старайся!” Или какое-то бремя возлагается на плечи. И тогда действительно облегчение слышать действительно хорошую весть. О том, что делает Бог, не дело человека, это исключительно дело Бога.

Тогда ты поднимаешь глаза, как и Авраам. Ведь если у тебя нет оснований ожидать что-то от себя, также как и от людей вокруг, куда ты будешь смотреть? “Воздеваю глаза мои к горам, откуда придет помощь мне!” Это не вопрос, а уверенность! Моя помощь из гор! Моя помощь сверху, откуда еще! Бог засчитал ему в праведность. То есть перед Богом Авраам – праведник. Почему? Потому что он полностью полагается на обещание Бога. Вот и все. Ну, в Римлянам 4 глава – это глава, в которой Павел все это подробно излагает и разъясняет. И вот мы туда и направляемся. С 2 стиха. Павел говорит: Если Авраам оправдан был делами, или оправдан был бы, да, тогда у него было бы в чем похвалиться. Да, почему? Тогда он мог бы хвастаться тем, что он сделал. Если бы это были дела, если бы Авраам что-то сделал, он мог бы сказать: “Ну, это я сделал, и это учтено в мою пользу”.

Неважно, какие это были дела. Идея при делах заключается в том, что это была бы какая-то заслуга, которую человек мог бы приписать себе. И тогда можно было бы сказать: “Это я получил за свои усилия”. Если бы Аврам оправдан был делами, у него было бы в чем похвалиться, конечно, он мог бы хвастаться, но не перед Богом. То есть честь или похвала не идет к Богу. Нет, потому что тогда Он сам сделал что-то. Павел разъясняет это. И я сегодня утром тоже это делаю, весь смысл истории настолько прост, что ребенок фактически может его понять. Поэтому невероятно, что эта правда была искажена в истории церкви.

Как из веры через заднюю дверь снова сделали дело. Потому что вы знаете, центральной истиной Реформации является только верой. Да, это правда. Но если из веры снова сделать дело, как, например, в евангельской вариации, где люди говорят: “Я выбрал Иисуса”. Идея заключается в том, что человек снова что-то сделал. И вот у вас есть слава! Или говорят: “Бог сделал все. Мне нужно было только принять Его”. В официальной церковной терминологии это называется “предложение благодати”. Это означает, в какой степени благодать предложение и кому оно предлагается?

Предлагается ли оно всем людям? Или только некоторым, так называемым избранным? И знаете ли, это вовсе не вопрос предложения. Это просто факт. Это сообщение. Не от того, что Бог хочет быть твоим Спасителем, и ты можешь это принять. Или Он – спаситель для всех людей. Нет, Он – спаситель всех людей, и я могу сказать каждому человеку: “Он – твой Спаситель!” И это означает, что Он спасет тебя. Каким бы ни было, когда бы ни было. Но факт в том, что Он – твой Спаситель, так же как Он – твой Творец. Он не твой Творец потому, что ты в это веришь. Это ведь абсурд? Или Он – твой Судья, то есть Он исправляет всё, Он вас судит. Это не подразумевает условий. Нет, это факт.

Он – твой Бог. Он – твой Творец. Он – твой Спаситель. Это сообщение, это известие. В это можно поверить или нет. Мы продолжаем, переходим к Римлянам 4:2. Там утверждается, что если бы Авраам был оправдан делами, то у него была бы слава. Но слава бы не досталась Богу. И теперь Павел говорит: что говорит Писание? И я могу вам подсказать, что теперь он процитирует из Бытия 15:6, откуда мы только что читали. Ибо что говорит Писание? Авраам поверил Богу, и ему это вменилось в праведность. Павел цитирует из своей еврейской Библии, и мы стоим примерно в то же время, что и Павел от Авраама. То есть от Авраама до Павла прошло примерно 2000 лет, и от Павла до нас тоже примерно 2000 лет. Итак, это было 4000 лет назад.

Теперь центральная истина. Почему же Авраам был праведным пред Богом? Было ли это потому, что он старался изо всех сил? Нет, он был праведным, потому что он верил Богу на Его безусловное обещание. Вот что Павел подчеркивает здесь. И не только здесь, кстати, хотя он здесь очень фундаментально это также разъясняет. Затем Павел продолжает и говорит: “А работающему не признается награда по благодати, а по долгу”. Нет, если ты работал, ты можешь сказать, что у тебя есть право на награду. Когда ты получаешь свою зарплату, тебе не нужно говорить “спасибо”. Хорошо, это может быть согласно этикету, но я имею в виду, это долг, который оплачивается. Это значит, что твой работодатель что-то тебе должен. Он обязан дать тебе это. Это зарплата. Ты это заработал. Вот так это идет с работой.

Работать, по сути, означает не что иное, как заработать что-то. И если ты получаешь это, ты можешь претендовать на это, потому что другая сторона обязана дать тебе то, за что ты работал. Вот так работает работа. Римлянам 4:5. Это центр. Павел говорит: “Тому, кто не работает, но верует в Того”. Вы можете также сказать, что вы возлагаете свою веру на Него, вы доверяете Ему. Потому что верить, по сути, это не что иное, как доверие.

Слово “доверие” также включает в себя то, что это дело сердца. Вы доверяете чему-то, своему лучшему, вы доверяете кому-то. Вы доверяете слову. Он сказал это, и если он сказал это, то я верю в это. Тогда я на это надеюсь. И это может быть оспорено. Подвергнуто сомнению. Вас могут за это посмеяться, и несомненно, Авраам тоже таким образом поступил. Кстати, сам Авраам также пережил свои слабые моменты. Но замечательно то, что в Новом Завете на это просто плевать. Это не имеет значения. В Послании к Римлянам написано: “Тому, кто не работает, но верует в Того, Кто оправдывает нечестивого, ему вменяется праведность” – это праведник пред Богом. В христианском мире этой истине дан вираж. Люди не принимают буквально то, что написано здесь, но эта истина является ключом ко всему евангелию.

Здесь сказано: Бог оправдывает беззаконных. Это делает Бог, и поэтому это полностью Его дело. Вы могли бы сказать: но ведь Авраам верил, это же дело человека? Но можно ли сказать, что если Авраам доверяет Богу, он убежден в том, что Бог говорит ему, то это уже работа Авраама? Конечно, нет! Иными словами, если человек верит в Бога, то есть убежден в Его Слове, то это – предоставление Бога. Если вы верите, что в этом есть что-то от вашей работы, то Бог не засчитывает это как праведность.

В послании к Римлянам сказано: “но тому, кто не трудится, а верует в Того, кто оправдывает беззаконного, его вера засчитывается в праведность!” Это означает, что доверие, что ничего не от меня, даже если я был бы беззаконником, ничего от меня, а решающим является беспрекословное обещание Бога. В тот момент, когда вы думаете, что в этом есть что-то от вас, ваш выбор или другая работа, это все ваша работа. Важно, чтобы вы этого не заслуживали или по крайней мере ничего не делали. Нет, это Бог оправдывает беззаконных. И поэтому это такое потрясающее известие. Потому что это то, что вы можете рассказать всем и не ставить условие, что им сначала нужно вас послушать или что-то в этом роде. Нет, это просто известие. Бог оправдывает беззаконных, поэтому вы можете подойти к беззаконному и сказать: Какое тогда сообщение? Бог оправдывает тебя, Он спасет тебя.

Он – твой Спаситель. И знаете, кто первые, кто на этом спотыкается? Да, это религиозные люди. Так просто это быть не может? И они в это не верят. Или они говорят, да, но ты должен сначала поверить. Но моя демонстрирует именно то, что люди этого на самом деле не верят. Какую веру Бог засчитывает в праведность? Веру в Него или в Того, кто оправдывает беззаконного? Но оправдывает ли Он всех? Да, тогда мы должны вернуться, потому что это Послание к Римлянам четвертое, и тогда мы перейдем к Римлянам третьим. В Римлянам третьем глава 23. Здесь также простое утверждение. Павел говорит: ибо все согрешили. Он говорит “ибо”, потому что он уже подробно это разъяснил и доказал в предыдущих главах, насколько это важно. Человек – это промах по цели. Потому что это фактически то, что означает слово “грешник”.

Человек грешит. Он промахивается по своей цели. И кто же это такие? Павел отвечает, говоря: Все. Что имеется в виду под “все”? Ну, никто не исключается. Даже не одного, говорит он ранее в Римлянам третьем. Нет никого, кто ищет Бога, даже не одного. Итак, когда он говорит “Ибо все согрешили”, он продолжает то, что он уже ранее установил. Отсюда “Ибо”. И все это, и важно прочитать это как “все”. Потому что важно, что это универсальная истина, на которую нет исключений. Как все люди смертные, так и все люди грешники. Не потому, что они что-то плохое сделали, кстати говоря, потому что даже младенец в колыбели – тоже грешник. Что это младенец может с этим поделать? Ничего, но это вовсе не важно. Все грешат, Все грешили. От “грешили” можно было бы еще сказать. Это связано с деяниями. Но проблема заключается в том, что человек промахивается по своей цели.

На самом деле это уже заключено в том, что он смертен, и, следовательно, он промахивается по цели, а именно жизни. Ему чего-то не хватает. Здесь сказано также “и лишаются”, или на самом деле это означает “и испытывают недостаток славы Божьей”. И на самом деле не важно, насколько много вы не хватаете. У меня был когда-то сосед, и он говорил: есть два вида людей. И, собственно, этот человек делал почти все, что Бог запретил. Так что он знал, о чем говорит. Есть два вида людей. Есть плохие люди и есть очень плохие люди… Но каждый человек чего-то не хватает.

Каждый человек провалился! И будь то с одним баллом или с многими баллами за экзамен, провал – это провал. Есть так много примеров, но каждый человек чего-то не хватает. Все согрешили. Все согрешили и лишаются славы Божьей. Кто же теперь эти все, те же самые все? Здесь речь идет обо всех людях! Большинство читателей Библии часто ставят точку, но предложение продолжается. Я читаю далее: и оправдываются даром в благодати Его, через искупление, находящееся во Христе Иисусе. Внимательно прочтите, что здесь сказано. Все согрешили, у всех не хватает славы Божьей, и все оправдываются даром. Так что без каких-либо условий или противопоставлений. Без каких-либо условий, без каких-либо заслуг, без какого-либо вклада они оправданы!

Просто бесплатно. Не почти бесплатно, потому что это что-то вроде почти сдал или почти беременна. Потому что почти бесплатно, как часто и обычно говорят. Это не бесплатно, это фальшивка. Мне не нужно почти ничего отдавать, но тогда это не бесплатно.

Как же это работает? Все оправдываются даром, те же все, кто согрешил и кто недостоин славы Божьей. Другими словами, вся человечность, без исключения, оправдывается даром. Как? Да, даром. И если ты еще не понял, то следующим шагом является благодать от Него. И все оправдываются даром в благодати от Него через искупление, которое во Христе Иисусе. И мы верим в это. И поэтому мы говорим Аминь.

Что написано в Римлянам 5. Если читать это по-гречески, то это, по сути, как телеграммный стиль. Это читается как математическая формула, потому что в этом предложении в греческом даже нет глагола, и это делает его похожим на телеграммный стиль. Математическая формула! Павел только что подчеркнул воздействие того единственного поступка Адама. В котором заключена вся человечность. Он жнет плоды, горькие плоды того, что он сделал. Так же, как и один проступок, а именно Адама. Для всех людей привел к осуждению. Так и один праведный поступок для всех людей привел к оправданию для жизни. Как я уже сказал, это своего рода математическая формула.

Там написано: один проступок с одной стороны и один праведный поступок с другой. Буквально написано “для одного праведного поступка”, праведный поступок. Если вы читаете дальше в стихе девятнадцатом, оказывается, что это поступок послушания. Послушание – это то, что правильно. Один проступок привел ко всем людям к осуждению. Для всех людей! И Павел уже так подробно объяснил, что это, действительно, все люди. Так что все люди осуждены. И, конечно, можно было бы спорить и даже защищать, что это нечестно. Ведь почему мы осуждены из-за проступка другого? Ну, об этом можно сказать больше, чем я сейчас сделаю, но, на самом деле, это не о том. Ведь все люди осуждены за то, что они грешники и смертные. Вы не выбирали это. Это данность. Верно? И это довольно безнадежная ситуация. Ведь что человек может с этим сделать? Это так же безнадежно, как и Авраам, который должен был констатировать в конце своей жизни, между кавычками, что он был бездетен. Да, Авраам, тогда тебе стоило бы лучше постараться. А если не получается, постарайся еще лучше! Звучит довольно банально, как я это говорю, но вы понимаете, что это чушь. И это можно сказать смертному. Да, ты должен заботиться о том, чтобы ты больше не был смертным. Привет, а что, мы именно такие. Мы идем со смертью в кармане. И попыток предотвратить эту трагедию было достаточно.

И да, эти люди, которых я должен разочаровать, потому что своими усилиями это никогда не сработает. Есть божественное решение. Есть жизнь! Да, нет жизни до смерти. Обычно говорят наоборот. Суть в том, что Библия говорит, что нет жизни до смерти, потому что то, что мы называем жизнью, на самом деле есть умирание. Вы заняты процессом умирания. Так что жизни нет до смерти, а после смерти. Есть жизнь! И она появилась 2000 лет назад, когда откатился тот камень, за пределами ворот Иерусалима. Тогда Бог воскресил Его из мертвых как первенца навсегда. Есть жизнь, и это обещается каждому человеческому существу. Потому что, как одним проступком для всех людей было осуждение, так и одним праведным поступком для всех людей стало оправдание для жизни.

Как все люди осуждены быть грешниками и смертными, так и все люди предназначены быть оправданными и оживленными. Это так фундаментально. На чем основана оправдание? Ответ: Бог даст жизнь. Это Его обещание каждому человеческому существу, и Бог оправдает каждого человека. Это деяние Бога, а, следовательно, и Его заслуги, и, таким образом, заканчиваю одной Коринфянам 1. Потому что в конце концов именно об этом идет вся эта история. Большой вывод. Где Павел говорит. Но из Него, из Него в этом контексте – Бог, вот вы во Христе Иисусе. Как вы оказались во Христе Иисусе? Из Него. Что вы сделали для этого? Ничего, конечно. Вы что-то сделали, чтобы быть в Адаме? Вы что-то сделали, чтобы быть грешником? Вы что-то сделали, чтобы быть смертным? Нет, это наше положение как людей. Такова наша позиция во Христе, что Он стал для нас мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Это многое значит. Сейчас я обойду стороной.

Это из Него вы во Христе Иисусе. Ты что-то сделал для этого? Нет, конечно. Вы что-то сделали, чтобы оказаться в Адаме? Вы что-то сделали, чтобы быть грешником? Вы что-то сделали, чтобы быть смертным? Нет, это наше положение как людей. Такова наша позиция во Христе, что Он стал для нас мудростью, праведностью, освящением и искуплением. Я расскажу вам, эта история не заканчивается здесь. Это не только оправдание, это и Тот, кто освящает нас. Он освящает нас! Вы будете святыми, говорит Петр. Вы будете святыми. Знаете, когда это начинается? В тот момент, когда человек говорит: “Я не могу”. Ты освящаешь меня. Ага. Ничего человеческого, чтобы сказать, как написано: как написано: кто хвалится, хвалится Господом.

Это значит, если есть что-то, чем гордиться, то все это от Бога. И если вы хотите отдать Ему всю славу, то позвольте Богу делать все! Авраам сказал. Аминь. И мы говорим Аминь.

Hindi:

एक बहुत अच्छा सुबह महोदय और महोदय, प्रिय दोस्तों, यहाँ आप से फिर मिल कर बहुत अच्छा है। मैं आपको आज सुबह उस स्थान पर ले जाना चाहता हूँ जो आज सुबह पढ़ा गया है। लेकिन मैं तुरंत कहना चाहता हूँ कि यह वास्तव में एक उत्तराधिकारी है। क्योंकि हम फिर उस पर आएंगे जिस पर अपोस्तल पौलस ने टिप्पणी की है, उस शब्दों पर जिन्हें हमने जनेसिस पंद्रह से पढ़ा। और मैंने इसे शीर्षक दिया है जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं “भगवान अधर्मियों को धर्मी ठहराता है” और मैंने इसे एक बोलचाल के निशान के साथ भी सीधे स्वीकार किया है। क्योंकि यह बहुत है। और मैं सीधे स्वीकार करता हूँ कि यह एक बहुत ही अत्यंत वक्र युक्ति है। धर्मी, भगवान द्वारा धर्मी ठहराया जाने वाला असाधारण है। इस सभा की घोषणा में मैंने लिखा था हां, और मैं वहां समय के साथ और इस सभा की तैयारी में भी एक बार फिर नकारात्मक दृष्टि से धक्का खाया है।

समय के साथ उस सत्य को कमजोर करने या संबोधित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन यह कामयाब नहीं होता है। ये सभी कोशिशें वास्तव में हैं, और यह वास्तव में है कि नतीजे पर पहुंचने की कोशिशें हैं। यह वास्तव में, और यही वास्तविकता है। यह सभी प्रयास हैं कि यह साक्षात्कार की मुकवा, उसकी सारांश से है। नौ, हम पहले जेनेसिस पंध्र पर जा रहे हैं। और फिर मैं पांचवें विकल्प में स्थित स्थिति में जुड़ता हूं। नौ हाँ, वह हाल ही में पढ़ा गया है। इब्राहीम को तय करना चाहिए। उन्होंने तो उच्च आयु में बहुत हो गए हैं। लेकिन क्या? यह तो एक सांगीत अनुप्रयोग है, क्योंकि हाँ, सर्वश्रेष्ठ आदमी 175 हो गए थे। और आप फिर उच्च आयु कब होते हैं? लेकिन अच्छा, बाइबिल शब्दों में भी वह निश्चित रूप से उच्च आयु के हो गए थे और स्थिति यह थी कि वह अब भी संतानहीन थे। यह एक परिचित कहानी है, मुझे उसे विस्तार से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी रोमन चार जहाँ हम बाद में जाएँगे, तो हम भी देखेंगे कि वे दोनों, और ऐसा ही कहलाता है, मर गए थे।

अर्थात, उन्हें जीवन उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी। सारा बिलकुल नहीं था, क्योंकि उसकी अवृद्धता थी। उसके अलावा, उसे, जैसा कि यह कहा जाता है, महिलाओं के बुद्धिमान तरीके की तरह, नहीं गया था। यह एक उपमहाद्वीपीय भाषा कहने का एक सुसमाचारी तरीका है। लेकिन हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। और हम कह सकते हैं कि प्रजनन के संदर्भ में उसकी तारीख के अनुसार, वह इसलिए समाप्त हो गई थी। लेकिन यह थोड़ा और। और इब्राहीम से हम पढ़ते हैं, वह विस्तार से थोड़ा बाद का समय है। भी मर गए थे और इसलिए उन्हें बच्चे नहीं हो सकते थे। यह थी स्थिति। वे संतानहीन थे, वे बच्चों का इंतजार कर रहे थे और अब इब्राहीम ने तय कर लिया है कि यह अर्थ है कि विरासत मेरे सेवक को जाएगी। आपको यह समझना चाहिए कि इब्राहीम एक धनी आदमी थे। यह समृद्धि दमास्कन इलियाज़र को जाती थी।

फिर भगवान ने इब्राहीम को सुधारा। वास्तव में, उसे पहले ही पता था, क्योंकि वादा उससे पहले ही किया गया था। तब आप पढ़ते हैं कि भगवान ने उससे कहा, “एक बार बाहर जाओ और देखो।” और मैं पढ़ रहा हूँ। उसने उसे, उसे, भगवान ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा और कहा। और आपको यह समझना चाहिए कि आब्राहम, जो बीर शेबा में रहता था। हम कहेंगे कि यहाँ का एक शानदार दृष्टि है, जैसा कि हम उस समय कहेंगे।

फिर जब रात्रि में ऊपर देखो, तो आप सचमुच कुछ देखते हैं! वहां तुम्हें तारामंडल का एक शानदार दृष्टि मिलता है।

फिर वहां लिखा है कि भगवान ने उससे कहा, “देखो, ऊपर की ओर! और तारे गिनो। यदि आप कर सकते हैं।” और फिर वास्तविक वादा होता है। क्योंकि यह एक तुलना की शुरुआत है। और वह, वह, भगवान, ने उससे कहा। तुम्हारा वंश तुम्हारी संतान होगा। पहले तो पहले ही कहा गया था, नहीं केवल जैसे आकाश के तारे, बल्कि जैसे समुद्र की किनारे की रेत भी गिनी नहीं जा सकती है। तुम्हारा वंश ऐसा होगा। इब्राहीम ने अब तक कहा है कि उसने इलिएजर दास को भी समर्पित किया है। नहीं, वारिस एक शारीरिक पुत्र के पास जाता है। और इसके अलावा यह बहुत से जनों का पूर्वज है। उस समय भी वादा किए जाने वाले पुत्र की बात नहीं थी, लेकिन तब ही उसका नाम और भगवान ने उसे इब्राहीम कहने का नाम दिया। इब्राहीम के नाम में एक एच जोड़ा गया और उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इससे उसे बहुत से जनों के पिता कहा जाता है। और यह कुछ विनम्र हो सकता है, आप कह सकते हैं। या यह लगता है कि एक बांछीर आदमी को कह रहा है कि तुम हो कई जनों के पिता। लेकिन ऐसा उसे परिवार में कहा जाता था। “बहुत से जनों के पिता तुम बुला रहा है।” अगर सारा ने उसे बुलाया होता, तो यह एक कट्टर मजाक की तरह सुनाई देता। हाँ, लेकिन जो आखिरकार पैदा हुआ, उसका नाम हुआ जित्सचक। और यह हंसी का अर्थ है। हाँ, और यह कौनसा मजा है जब आप हाँ, इसे मैं तो ऐसा ही कह सकता हूं, जब आप भगवान का वादा जानते हैं। तो आपके पास हंसी के लिए वास्तविक कारण होता है। और भगवान वास्तव में व्यक्ति की सभी सीमाओं को हँसता है। भगवान के लिए कुछ भी असंभाव नहीं है। तुम्हारा वंश ऐसा होगा। ध्यान दें, यह कोई आदेश नहीं है। इब्राहीम को पिता बनाने का आदेश नहीं है।

यह मेरे लिए काफी स्पष्ट लग रहा है। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन दशकों बाद भी यह सफल नहीं हुआ था और उस पर आशा करना मानव दृष्टि से कहा जाए तो 0.0 है। लेकिन भगवान कहते हैं, “तुम्हारी वंशज आकाश के तारों की तरह होंगे!” और उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी हैं। और इसे अब मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ। भगवान एक वचन देते हैं और उन्होंने नहीं कहा, “अब्राहम, अगर तुम…” ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि तुम्हारे वंशज या तुम्हारा बीज ऐसा होगा। नहीं, यह ऐसा होगा! तुम कौन भी हो और जो भी करो, यह पूरी तरह से बाहरी है। यह वास्तव में एक अविशेष वचन है, एक सूचना या दूसरे शब्दों में कहें तो एक संदेश है।

पौलुस ने बाद में गलातियों पत्र में इसे भी ऐसा कहा। अब्राहम को इसे सुनाया गया, यानी एक अच्छी खबर, यह है। यह वह अच्छी खबर है जिसे अब्राहम को सुनाया गया। तुम्हारा वंश ऐसा होगा। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अब्राहम से कुछ भी मांगा नहीं गया। उससे कुछ सूचना मिली। ऐसा होगा। और यह भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इसे इस प्रकार देखना। जब तुम पढ़ते हो कि उदाहरण के लिए अब्राहम के साथ कहा जाता है, “तुम बहुत से जनों का पिता होगा,” तो यह हमारे कैल्विनिस्टिक मनसिकता में हम तब ही यह समझते हैं कि, “तुम्हें होगा!” और जब तुम यह सुनते हो, “तुम्हें होगा,” तो तुम पहले ही अपने कंधों पर दबाव महसूस करते हो। ओह, हे राम, यह अच्छा नहीं जा रहा। क्योंकि यह एक ऐसा बोझ है जिसके तहत तुम दब जाते हो। तुमसे वह चीजें मांगी जाती हैं जो अंत में पूरी नहीं की जा सकती हैं।

लेकिन यह वह नहीं है जिसे तुम्हें कहा जाता है “तुम्हें होगा” जब तुम यह बाइबल में पढ़ते हो। सख्त रूप से लिया जाए तो यह एक पूर्व-कहानी है। तुम बहुत से जनों का पिता होगा और यहाँ भी, तुम्हारा बीज ऐसा होगा। और फिर अब्राहम के बारे में यह कहा जाता है, और उसने यहोवा में विश्वास किया। यह लगभग वही है जो वहाँ शब्द से कहा जाता है, हाँ, वह यहोवा में आमिन करता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ यह शब्द है हिब्रू भाषा में विश्वास के लिए, वहाँ हमारे शब्द “आमेन” का उपयोग किया गया है। सच्चंद, यह आमेन है। और हिब्रू भाषा में इस शब्द को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब्राहम ने, यहोवा को मान्यता दी। उसने बस ऐसा नहीं लिया कि यह एक सूचना है।

हमारी भाषा में विश्वास का एक और अर्थ है एक धर्म का सामान्य रूप से। तुम्हारा धर्म कौन सा है? तो क्या? मैं एक मुस्लिम हूं और इसे भी एक धर्म कहा जाता है। विश्वास का मतलब है, आमेन कहना। और यदि आप इसे यूनानी से देखते हैं तो विश्वास करना विश्वास करने के समान है। यह वास्तव में दिल की बात है। नहीं, विश्वास का मतलब है मैं इस पर अपना विश्वास रखता हूं। यह सत्य है! यही वह चीज है जो अब्राहम ने किया! आप कहते हैं, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं। अब्राहम को कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। उसने पूरी तरह से कुछ कर नहीं सकता था। अब्राहम ने हाल ही में अपनी पूरी अशक्तता की स्थिति को स्थापित कर लिया था। और भगवान कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम शायद अपने छत की सीमा तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम्हारी छत मेरी तह है। मैं उस पर खड़ा हूं।

इसका मतलब है कि जो तुम्हारे लिए असंभाव है, वह मेरे लिए संभव है। यह बहुत सा अब्राहम के इतिहास से भी एक बयान है। क्या यहोवा के लिए कुछ असंभाव है जब उसने यह वादा किया है? वास्तव में, जो वादा किया गया है, वह मृत्यु से जीवन है। वास्तव में, यह भी पूरे इन्जील को है, यानी तुम्हारे मृत शरीर से या तुम्हारे सभी मृत शरीरों से। तुम्हारा, अब्राहम, सारा, से मैं जीवन पैदा करूँगा। और यह तो ठीक है वही है इन्जील, जिससे मृत्यु से जीवन पैदा होता है। मृत्यु आख़िरी शब्द नहीं है और हम सभी मृत्युशील हैं। हाँ, लेकिन भगवान जीवन पैदा करता है और सभी मृत्यु को पीछे छोड़ देता है। मृत्यु को परास्त किया गया है, यह इन्जील है। अब्राहम ने इसे बीज में ही माना। और हम कह सकते हैं कि यह थोड़ा गर्वपूर्ण लगता है, 4000 वर्षों बाद, हमें इतना पता है। हाँ, इतिहास बढ़ता गया है। और बहुत अच्छी बात है कि वह जो फिर कहा गया है वह है उसका बीज और यथार्थ में वही ईसा है। वह बीज अब आ गया है, इसलिए वादा अब पूरा हो गया है।

और इसलिए यह हमारे लिए केवल एक वादा नहीं है। यह एक सूचना है, वादा पूरा हो गया है। लेकिन ठीक है, अब्राहम, उसने भगवान पर विश्वास किया। उसने हाँ, उसने उसे स्वीकार किया। और फिर वहां लिखा है, उसने, या दूसरे शब्दों में, भगवान, ने उसे धर्म में गिना। और यह एक इतना मौलिक वाक्य है, जैसा कि यह साबित होता है, क्योंकि इसे नए नियम में कितनी बार दोहराया गया है? खासकर, और कैसे हो सकता है कि यह उसने लिया है, ब्रह्मा शास्त्रों का अधिकांश उनके नाम पर है? चौदह पत्रों का लायक। लेकिन पौलुस ने इसे इतनी बार उठाया है और यह उनके पत्रों में एक मौलिक तथ्य है। भगवान गिनता है। यह व्यक्ति की मौजूदगी में विश्वास को धर्म में गिना जाता है। इसलिए शायद यह भी कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह यह मतलब नहीं है कि यह एक प्रकार की ओवरड्राफ्ट है, एक प्रकार की लेखा-जोखा लेनदेन है। तुम न्यायी नहीं हो, लेकिन मैं तुझे इसे मान लेता हूँ। नहीं, यह ऐसा नहीं है!

यह क्या मतलब है? यदि भगवान किसी को, जैसे कि इस मामले में अब्राहम को, धर्मी मानते हैं, तो यह कहते हैं, वह कहते हैं, तुम धर्मी हो। फिर उसने क्यों कुछ किया? नहीं, यही पूरी कहानी है। उसने स्वीकार किया कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, और ना ही उसके पास कुछ था जिसे उसने योगदान करना था, और भगवान अपना वादा अविश्वासनीय रूप से कैसे भी पूरा करेंगे, उस पर सहमत हुआ। और उस विश्वास को, उसे भगवान ने धर्म माना। इससे अब्राहम को धर्मी बना दिया गया। भगवान के लिए धर्मी का मतलब क्या है? क्या वह कोशिश करने वाला है? यह कितनी बार सुना जाता है? मैंने अभी तक यही कहा है, और हमारी शब्दावली में इसका अक्सर दूसरा शब्द या एक धर्म के साथ समानार्थी होने का मतलब है। आज यह बिना संदेह के कई पुल्पिट्स पर सुना जाएगा। तब लोग कहते हैं, अपनी कोशिश करो! या जो किसी के कंधों पर रखा जाता है। और फिर सच्चाई सुनना एक वास्तविक राहत है। वह कुछ करता है नहीं, केवल भगवान का कार्य।

तब तुम अब्राहम की तरह उच्च देखने लगते हो। क्योंकि हाँ, अगर तुम्हें उम्मीद नहीं है और तुम्हारे आस-पास के लोगों से भी नहीं है, हाँ, तुम तब कहां देखोगे? मैं अपनी आँखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ, वहां मेरी मदद से आती है! कोई सवाल नहीं, पर निश्चितता! मेरी मदद पहाड़ों से आती है! मेरी मदद ऊपर से आती है, और कहाँ से अन्यथा! भगवान ने इसे उसके लिए धर्म माना। इसका मतलब यह है कि अब्राहम भगवान के लिए एक धर्मी था। क्यों? क्योंकि वह पूरी तरह से उस पर आधारित था जो भगवान ने वादा किया था। बस इतना है। ठीक है, रोमीयों चार एक अध्याय है जिसमें पौलुस ने इसे विस्तार से स्पष्ट किया और स्पष्ट किया। और हम वहां जाएंगे। दो से शुरू होते हुए। तब पौलुस यह कहते हैं: यदि अब्राहम को क्रियाओं से धर्मी ठहराया गया था या धर्मी ठहराया गया था, हाँ, तो उसका गौरव होता। हाँ, क्यों? फिर उससे कुछ पर गर्व कर सकता था जो उसने किया था। यदि यह क्रियाएं थीं, यदि अब्राहम ने कुछ किया होता, तो उसने कह सकता था कि वह, वह कर चुका है और वह उसके खाते में है।

चाहे कुछ भी हो, वह काम जो कुछ भी हो, विचार है कि यह मानव द्वारा स्वयं को एक प्राप्ति के रूप में श्रेय देने की भावना है। और फिर तुम कह सकते हो, मैंने इसके लिए काम किया है। अगर एब्राम को कार्यों से धर्मी ठहराया गया था, तो उसका गौरव होता। बेशक, तो वह गर्व कर सकता था, लेकिन भगवान के पास नहीं। यानी फिर सम्मान भगवान के पास नहीं जाता है या गर्व नहीं करता है। नहीं, क्योंकि फिर उसने खुद कुछ किया होता। पौलुस ने इन बातों को स्पष्ट किया। मैं आज सुबह इसे कर रहा हूँ, कहानी की सारी बॉटमलाइन इतनी सरल है कि एक बच्चा इसे वास्तविक रूप से समझ सकता है। इसलिए यह अविश्वासनीय है कि इस सत्य को किर्च इतिहास में इतना घूमाया गया है।

व्यक्ति कैसे श्रद्धा को एक प्रकार से फिर से कार्य में बदल देता है, यह एक पीछे के दरवाजे के रास्ते का उदाहरण है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुनर्निर्नय की केंद्रीय सत्यता यह है कि केवल श्रद्धा के द्वारा ही होता है, हाँ, यह सत्य है। लेकिन अगर कोई फिर से श्रद्धा को कार्य में बदल लेता है, अर्थात, मैंने विश्वास किया है, यह मेरी प्रदर्शन कौशल है। यहां, मैं इसे ईवैंजेलिक रूप में बता रहा हूँ। तब लोग कहते हैं, मैंने यीशु के लिए चयन किया है। इसके पीछे विचार यह है कि मानव ने फिर से कुछ किया है। और तब आपके पास प्रशंसा है!

या फिर कहा जाता है कि भगवान ने सब कुछ किया है, मुझे बस उसे स्वीकार करना था। इसे आधिकारिक चर्च शब्दावली में “कृपा का प्रस्ताव” कहा जाता है। इसका अर्थ है, अनुग्रह कितना है और यह किसे प्रस्तुत किया जाता है?

क्या यह सभी लोगों को सीधे प्रस्तुत किया जाता है? या फिर कुछ लोगों को ही, उन्हें आपत्ति वालों कहा जाता है? और आपको पता है, यह यह भी एक प्रस्ताव की कहानी नहीं है। यह बस एक तथ्य है। यह एक सूचना है। यह यहाँ से जाता है कि भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा उद्धारकर्ता हो और तुम्हें यह स्वीकार करने का अधिकार है। या फिर, वह सभी लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता है। नहीं, वह सभी लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता है और मैं हर किसी को कह सकता हूँ: वह तुम्हारा उद्धारकर्ता है! और इसका अर्थ है, वह तुम्हें बचाएगा। कैसे भी, कभी भी। लेकिन यह तथ्य है, वह तुम्हारा उद्धारकर्ता है जैसा कि वह तुम्हारा निर्माता है। वह तुम्हारा निर्माता नहीं है क्योंकि तुम यह मानते हो। यह तो अब तक का बकवास है। या फिर वह तुम्हारा न्यायी है, यानी वह सब कुछ सही करता है, वह तुम्हारा न्याय करता है। यह सशर्त नहीं है। नहीं, यह एक तथ्य है।

वह तुम्हारा ईश्वर है। वह तुम्हारा निर्माता है। वह तुम्हारा उद्धारकर्ता है। यह एक सूचना है, एक संदेश। तुम इसे मान सकते हो या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, हम रोमियों चार श्लोक दो की ओर बढ़ते हैं। वहां तय होता है, अगर अब्राहम ने प्रदर्शन किया होता, तो उसे प्रशंसा होती। लेकिन फिर प्रशंसा भगवान को नहीं जाती। और अब पौलस कहता है, शास्त्र क्या कहता है? और मैं आपको बता सकता हूँ अब वह जीनेसिस 15 श्लोक 6 से उद्धृत करेगा, जहां हमने अभी पढ़ा था। क्योंकि शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने भगवान का विश्वास किया और उसे न्याय के लिए गिना गया। पौलस अब अपनी हिब्रू बाइबिल से उद्धृत कर रहा है और हम पौलस से लगभग पौलस की दूरी में हैं, जितनी कि पौलस अब्राहम से थे। इसका अर्थ है कि अब्राहम से पौलस तक का समय लगभग 2000 वर्ष है और पौलस से हमतक भी लगभग 2000 वर्ष हैं। तो यह 4000 वर्ष पहले हुआ।

अब केंद्रीय सत्य। अब्राहम भगवान के लिए क्यों एक धर्मी था? क्या वह इसलिए था क्योंकि उसने अपनी पूर्वशरण दिखाई? नहीं, उसने इसलिए धर्मी था क्योंकि उसने भगवान की अनश्वर वाद को विश्वास किया। यही वह सत्य है जो पौलस यहां आगे ले जाता है। और यह यहां ही नहीं, हालांकि उसने यहां इसे बहुत मौखिक रूप से भी स्पष्ट किया और स्पष्ट किया है। फिर पौलस आगे बढ़ता है और कहता है कि अब उसको जो कुछ करता है, अर्थात कुछ कमाता है, तो उसे मिलता है, इसका अर्थ है कि उसे अनुग्रह के अनुसार या कृपा के रूप में नहीं मिलता है! नहीं, अगर आपने काम किया है, तो आप कह सकते हैं, मेरा मुआवजा हकदार है। अगर आप अपना मुआवजा पा लेते हैं, तो आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शैली के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है, यह एक ऋण है जो चुकाया जाता है। इसका अर्थ है कि आपका नियोक्त आपको उस चीज की ऋणी है। उसे तुम्हें वह देने में अधिकृत है जिसके लिए तुमने काम किया है। ऐसा ही काम करता है।

काम करना वास्तव में इसलिए कुछ कमाना है। और जब तुम वह पा लेते हो, तो तुम उसका दावा कर सकते हो, क्योंकि दूसरा पक्ष आपको वह देने के लिए जबरदस्त है जिसके लिए तुमने काम किया है। ऐसा ही काम करता है। रोमियों चार श्लोक पाँच। यह यही केंद्र है। पौलस कहता है, उस व्यक्ति को जो काम नहीं करता है, लेकिन जो उस पर विश्वास रखता है। आप यह भी कह सकते हैं, आप उस पर अपना विश्वास रखते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि विश्वास करना वास्तव में किसी चीज़ पर भरोसा करना है।

शब्द भरोसा इसे और भी अधिक ह्रदय के क्षेत्र की चीज़ होने का सुझाव करता है। आप किसी पर भरोसा करते हैं, अपने बेहतर होने पर भरोसा करते हैं। आप किसी के शब्द पर भरोसा करते हैं। वह कहता है और जब वह कहता है, तो मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तब मैं उस पर भरोसा करता हूँ। और उस पर प्रतिष्ठा की जा सकती है। संदेह किया जा सकता है। आप उसके लिए हंसी उड़ा सकते हैं और यकीनन, अब्राहम के साथ भी ऐसा हुआ है। बिल्कुल, अब्राहम ने भी बाद में अपने कमजोर पल जाने। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि नए नियम में इसे सब कुछ सीधा उदाहरण है। इसे कोई भूमिका नहीं है। रोमियों पत्र में लिखा है: उस व्यक्ति को जो काम नहीं करता है, लेकिन उस पर विश्वास रखता है जो दुष्ट को धर्मी ठहराता है, वह भगवान के लिए एक धर्मी है। इस सत्य को एक पलटना गया है ईसाई दुनिया में। लोग इस सत्य को वास्तविक रूप से नहीं मानते लेकिन इस सत्य का सीधा सीधा मौद्रिक है पूरे सुसारण का सार।

यहाँ लिखा है: भगवान दुष्टों को धर्मी बनाता है। ऐसा भगवान करता है, और यह पूरी तरह से उसका कार्य है। तो तुम कह सकते हो कि लेकिन अब्राहम तो विश्वास करता था, यह तो मानव कार्य है ना? लेकिन क्या यह कह सकते हैं कि अगर अब्राहम भगवान पर भरोसा करता है, तो वह उसका कार्य है? बिल्कुल नहीं! दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, अर्थात उसके वचन में पूरी तरह निर्भर है, तो वह भगवान का कार्य है। अगर आप विश्वास करते हैं कि इसमें आपका कुछ भी है। तो भगवान उसे धर्मी ठहराता नहीं है।

रोमियों पत्र में लिखा है: लेकिन जो काम नहीं करता है लेकिन उस पर विश्वास रखता है जो दुष्ट को धर्मी ठहराता है, उसका विश्वास उसके लिए धर्मी ठहराया जाता है! इसका अर्थ है कि विश्वास जो मैंने कुछ नहीं, हालांकि मैं एक दुष्ट था, मैंने कुछ नहीं, लेकिन भगवान का अनश्वर वाद निर्णयक है। तब जब तुम सोचते हो कि यह कुछ है तुम्हारा, तुम्हारी चयन या कोई अन्य कार्य, लेकिन यह सब काम है। इसका मतलब है कि तुमने इसे योग्य पाया है या कम से कम इसमें कुछ किया है। नहीं, यह भगवान है जो दुष्ट को धर्मी ठहराता है। और इसलिए यह एक अत्यंत शानदार सूचना है। क्योंकि इसे तुम हर किसी को कह सकते हो और इसमें किसी शर्त पर नहीं कि वे पहले तुम्हारी बात सुनें या कुछ ऐसा। नहीं, यह केवल एक सूचना है। भगवान दुष्टों को धर्मी ठहराता है, तो तुम एक दुष्ट के पास जा सकते हो और कह सकते हो। तो सन्देश क्या है? भगवान तुझे धर्मी ठहराएगा, वह तुझे बचाएगा।

और तुम जानते हो कौन हैं जो इस पर टेढ़ते हैं? हां, वह धार्मिक लोग हैं। ऐसा आसान नहीं हो सकता ना? और जो इसे नहीं मानते हैं। या तो वे कहते हैं हां, लेकिन तुम्हें पहले विश्वास करना होगा। लेकिन मेरी यह सिद्ध करती है कि लोग इसे वास्तविक रूप से नहीं मानते हैं। कौनसा विश्वास भगवान को धर्मी ठहराने में शामिल है? उसके पर जो धर्मी ठहराता है या उस पर जो दुष्ट को धर्मी ठहराता है? लेकिन क्या वह फिर भी सभी को धर्मी ठहराता है? हाँ, तो हमें थोड़ी दूर जाना होगा, क्योंकि यह रोमियों चार और फिर हम रोमियों तीन में जाएंगे। रोमियों तीन श्लोक 23 में। यहाँ भी एक ऐसा ही सरल स्थिति है। पौलस कहता है: क्योंकि सभी अपराध करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि, क्योंकि उसने पिछले अध्यायों में यह विस्तार से व्याख्या की थी और सिद्ध किया था, जितना आवश्यक था। एक मनुष्य एक लक्ष्य का असाध्य है। क्योंकि यह वास्तव में वाक्य “अपराधी” का अर्थ है।

मानव अपराध करता है। उसका लक्ष्य छूकर रह जाता है। और ये कौन हैं? पौलस उत्तर देते हैं कि: सभी। सभी का क्या मतलब है? नहीं कोई छोड़कर। वही, नहीं एक भी, वह पहले रोमियों तीन में कहता है। वहाँ कोई नहीं है जो भगवान को खोजता है, नहीं एक भी। तो जब उन्होंने कहा “क्योंकि सभी अपराध करते हैं”, तो वह पहले जो उन्होंने पहले स्थापित किया था, उसी पर बोर्ड कर रहे हैं। इसलिए “क्योंकि”। और यह सभी है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे सभी पढ़ें। क्योंकि इसका मतलब है कि यह एक विश्वव्यापी सत्य है जिसमें कोई छूट नहीं है। जैसा कि सभी लोगन मृत्युमय हैं। ऐसा है सभी लोग पापी हैं। नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि बच्चा कुड़ी में भी पापी है। उस बच्चे को उसके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं, लेकिन यह सारी बातों में नहीं है। सभी अपराध करते हैं, सभी अपराध करते हैं। “अपराध करते थे” कहा जा सकता है। यह क्रियाओं से संबंधित है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य एक लक्ष्यमिसर है।

वास्तव में, यह पहले ही है कि वह एक मनुष्य है और इसलिए उसे लक्ष्य को छूने में विफलता है, यानी जीवन। उसकी कमी है। वास्तव में, वहां उसके साथ है और घात, या वास्तव में यह शब्द का अर्थ है कि उन्हें भगवान के महिमा की कमी है। और फिर यह वास्तव में कितनी कमी है, इसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मेरे पास पहले एक पड़ोसी था और उसने कहा था कि दो तरह के लोग हैं। और वास्तव में इस आदमी ने उस बारे में कुछ भी किया था जो भगवान ने निषेध किया था। तो उसको यह बात पता थी कि उसको इसका ज्ञान था। दो तरह के लोग होते हैं। तुम्हारे पास बुरे लोग होते हैं और तुम्हारे पास बहुत बुरे लोग होते हैं… लेकिन प्रत्येक मनुष्य कमी करता है। हर व्यक्ति फेल है! और चाहे आप एक अंक के साथ फेल हों या बहुत अंकों के साथ किसी परीक्षा के लिए फेल हों, फेल होना फेल होना है। वहां इसके बहुत उदाहरण हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य कमी करता है। सभी अपराध करते हैं। सभी अपराध करते हैं और भगवान की कीर्ति की कमी है। वह नीचे भी है। मैं आगे पढ़ता हूँ: और हेम डाट वर्क बी जस्टीफाइड इन द ग्रेस ऑफ़ हिम बाय द रेडेम्पशन दैट इन क्राइस्ट जीसस इज़। ध्यान से पढ़ें जो यहाँ लिखा है। सभी अपराध करते हैं, सभी को भगवान द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी विरोधिता या पूर्व-शर्त के बिना। किसी भी शर्त, किसी भी कमाई, किसी भी योगदान के बिना, वह धर्मी ठहराए जाते हैं!

बस मुफ्त तो। लगभग मुफ्त नहीं, क्योंकि बस मुफ्त, वैसा कुछ है जैसा कि बस सफल होना या बस गर्भवती होना। क्योंकि बस मुफ्त, जैसा कि यह अक्सर और आमतौर पर कहा जाता है। वह कोई मुफ्त नहीं है, वह नकली है। मुझे इसे लगभग कुछ नहीं देना है, लेकिन फिर भी वह मुफ्त नहीं है।

होने वाले सभी को न्यायित किया जाता है, वे ही सभी जो पाप करते हैं और जो भगवान की महिमा में कमी करते हैं। सारांश में, पूरा मानवता, किसी को छोड़कर नहीं। वे होने वाले हैं। कैसे? हाँ, होने वाले हैं। और अगर आप इसे अब तक समझ नहीं पाए हैं, तो यह एक उसकी कृपा में आगे बढ़ता है। और सभी होने वाले हैं उसकी कृपा में उस उद्धारण के माध्यम से जो ईसा मसीह में है। और हम यह मानते हैं। और इसलिए हम कहते हैं आमीन।

रोमन्स पाँच में क्या है, यदि आप इसे ग्रीक में पढ़ते हैं, तो वास्तव में यह एक प्रकार की टेलीग्राम स्टाइल है। यह एक गणित सूत्र की तरह पढ़ता है, क्योंकि इस सम्पूर्ण वाक्य में ग्रीक में यहां तक कि एक क्रिया भी नहीं है और इससे इसे एक प्रकार की टेलीग्राम स्टाइल बना देता है। एक गणित सूत्र!

लिखा गया है: एक ओर एक अनुशासन के द्वारा एक गलत कदम और एक ओर एक अधिकारपूर्ण अभिव्यक्ति द्वारा। शब्दानुक्रमणिका रूप में लिखा गया है कि एक अधिकारपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए, एक धार्मिक क्रिया है। यदि आप निर्देश नंबर 19 में थोड़ा और पढ़ते हैं, तो यह विनम्रता की एक क्रिया है कि पता चलता है। विनम्रता वही है जो धार्मिक है। एक गलत कदम ने सभी लोगों के लिए निर्णय किया कि वे दोषी हैं। सभी लोगों के लिए! और पौलस ने पहले ही बहुत विस्तृत रूप से स्पष्ट कर दिया था कि यह वास्तव में सभी लोग हैं। तो सभी लोग दोषी हैं। उसके बाद, आप निश्चित रूप से इस पर विचार कर सकते हैं और यहां तक कि आप यह भी विचार कर सकते हैं कि यह न्यायसंगत नहीं है। क्योंकि हम एक अन्य के गलत कदम के कारण सजा पा रहे हैं? हाँ, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है जो मैं अब तक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसका यहां तक कि यह बिलकुल भी सर्वोत्तम नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, सभी लोग इसलिए दोषी हैं क्योंकि वह अपराधी और मृत्युशील होने के लिए हैं। आपने इसका चयन नहीं किया है। वह एक दिया गया है। ठीक है? और यह एक बहुत ही आशावादी स्थिति है। क्योंकि मनुष्य इस पर क्या कर सकता है? वह एक मनुष्य जितना है अवस्था है। क्या कर सकता है एक मनुष्य? यह उतना ही आशावादी है जितना कि अब्राहम जो ने अपने जीवन के अंत में यह निर्धारित करना था, उद्धारण के बीच, कि उसका वह एक बच्चा विहीन था। हाँ, अब्राहम फिर तुम्हें अच्छा करना चाहिए था कि तुम्हें इसके लिए अच्छा करना चाहिए था! और यदि यह सफल नहीं होता, तो अच्छा करना था! ऐसा कहना थोड़ा और बाकी है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यह बड़ी बकवास है। और तुम एक मृत्युशील के साथ चल रहे हो। और इसका अधूरा हल करने के लिए प्रयास हो रहे हैं।

और हाँ, वह लोग जिन्हें मैंने धोखा देना होगा, क्योंकि स्वयं बल से यह कभी भी संभव नहीं है। एक दिव्य समाधान है। जी हाँ, जीवन है! हाँ, मृत्यु से पहले कोई जीवन नहीं है। इसके उल्टे को आमतौर से कहा जाता है। बिंदु यह है कि बाइबिल कहती है, मृत्यु से पहले कोई जीवन नहीं है, क्योंकि हम जो जीवन कहते हैं, वह मृत्यु है। तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। इसलिए मृत्यु से पहले कोई जीवन नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद है। वहाँ जीवन है! और वह 2000 वर्ष पहले था, जब वह पत्थर जेरूसलम के बाहर के किल्ले से बाहर हटा गया था। प्रकाश में आया। तब भगवान ने उसे सबसे पहले हमेशा के लिए मृत्यु से उठा दिया। वहाँ जीवन है और यह हर मनुष्य बच्चे को वादा किया जाता है। क्योंकि एक गलत कदम से सभी मनुष्यों के लिए सभी लोगों के लिए निर्णय था, वैसे ही एक अधिकारपूर्ण अभिव्यक्ति से सभी मनुष्यों के लिए जीवन के लिए न्यायित किया जाता है। जैसा कि सभी लोग अपराधी और मृत्युशील होने के लिए दोषी हैं, वैसे ही सभी लोग न्यायित किए जाने और जीवंत बनाए जाने के लिए निर्धारित हैं। यह बहुत मौलिक है। न्यायाधीनता किस पर आधारित है? उत्तर, भगवान जीवन देने जा रहे हैं। यह हर मनुष्य बच्चे के लिए उनका वादा है और भगवान हर मनुष्य को न्यायित करेंगे। यह भगवान का कार्य है और इसलिए उसकी योग्यता है और इसलिए, और इस पर मैं एक कोरिंथीयों एक से समाप्त हो रहा हूँ। क्योंकि यह आखिरकार सब कुछ के बारे में है। महान निष्कर्ष। जहाँ पौलस ने यह कहा है। लेकिन उससे, उससे इस संबंध में तुम ईसा मसीह में हो। तुम ईसा मसीह में कैसे हो? यह है उससे। तुम ईसा मसीह में क्यों हो? तुमने उसके लिए कुछ किया है क्या? नहीं, बिलकुल नहीं। तुमने आदम में होने के लिए कुछ किया है? तुमने एक पापी होने के लिए कुछ किया है? तुमने एक मृत्युशील होने के लिए कुछ किया है? नहीं, वह हमारी स्थिति है मानव के रूप में। ऐसा है। इस प्रकार, यह हमारी स्थिति है ईसा में, कि वह हमारे लिए जीवन है, ज्ञान, न्याय, पवित्रता और मोक्ष। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह केवल एक न्याय ही नहीं है, वह है जो हमें पवित्र भी बनाता है। वह हमें पवित्र बनाता है! तुम पवित्र होगे, कहता है पेत्र। तुम पवित्र होगे। तुम जब मनुष्य कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तब यह कार्रवाई में आता है? उस समय पर जब मनुष्य कहता है, मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे पवित्र करते हो। आहा। मनुष्य का कुछ भी नहीं, ताकि वह कहे, जैसा कि लिखा गया है। पौलस फिर पुराने नाटक से कुछ उद्धारण करता है। जो भी शानदार है, वह सब भगवान के हैं। और तुम उसे सारी प्रशंसा दोना चाहते हो, तो भगवान को भी सब कुछ करने दो! और अब्राहम ने कहा। आमीन। और हम कहते हैं आमीन।

Arabic:

صباح الخير، سيداتي وسادتي، أعزاءي الأصدقاء، من دواعي سروري لقاءكم هنا مرة أخرى. أرغب هذا الصباح في أن أأخذكم برحلة إلى الجزء الذي تم قراءته هذا الصباح. ولكن علي أن أذكر فورًا أنه في الواقع هو خطوة استعداد. لأننا سننتقل بعد ذلك إلى التعليق الذي قدمه الرسول بولس على ذلك، أي على هذه الكلمات التي قرأناها من سفر التكوين الخامس عشر. وقد قدمت لها عنوانًا كما ترى هنا خلفي على الشاشة “الله يبرر الأشرار”، وقد أضفت علامة تعجب سمينة. لأن هذا أمر مهم. وأعترف مباشرة أيضًا أنها تصريح غاية في التطرف. الصالح يبرر الأشرار الذين يبررونهم الله. في إعلان هذا الاجتماع كتبت “نعم، وأنا هناك تدريجيًا مع مرور الوقت وأيضًا في التحضير لهذا الاجتماع، طُرِحت أيضًا مرة أخرى أمام الحقائق.

على مر الزمن تمت العديد من المحاولات للتشكيك في هذه الحقيقة أو تجاوزها، ولكنها لم تنجح. إنها كلها محاولات لفعل الأمر، وهذا هو الختام بالفعل. إنها محاولات لتجريد الإنجيل من قلبها، جوهرها. حسنًا، دعونا نتجه أولاً إلى سفر التكوين الخامس عشر. ثم أرتبط بالآية الخامسة من الوضع. حسنًا، تم قراءتها للتو. إبراهيم الذي يجب عليه التحقق. لقد وصل إلى سن متقدمة بالفعل. ولكن ماذا؟ إنها مفهومة نسبياً بالطبع، لأن نفس الرجل بلغ 175 عامًا. ومتى يكون الإنسان في سن متقدمة؟ ولكن جيدًا، حتى في السياق الكتابي، كان بالفعل قد وصل إلى سن متقدمة وكانت الحالة أنه لا يزال بدون أطفال. إنها قصة معروفة، ليس من الضروري أن أوضح ذلك. وفي نفس الرومان الرابع الذي سنتجه إليه لاحقًا، سنرى أنهما كانا، وهكذا يطلق عليه، قد توفيا.

وهذا يعني أنهما لم يكونا قادرين على إنجاب حياة أخرى. سارة على الأقل، لم تكن قادرة على ذلك، لأنها كانت عاقر. علاوة على ذلك، لم تذهب إليها بعد، كما يقال، بحكمة النساء. وهذه طريقة لطيفة للتعبير عن الأمور. ولكننا نفهم ما يقصد به. ونحن سنقول بمعنى الخصوبة أنها كانت قد تجاوزت تلك الفترة. ولكن هذا يبدو أيضًا قليلاً. فظًا، ولكن على أي حال. ومن إبراهيم نقرأ، وهذا في وقت أخير قليلاً، أن أبرام أيضًا قد توفي ولذلك لم يكن قادرًا على إنجاب أطفال. كانت هذه الحالة. لم يكونوا لديهم أطفال، كانوا ينتظرون أطفالًا والآن يحدد أبرام أن هذا يعني أن الإرث سيذهب إلى خادمي. يجب عليكم أن تدركوا أن أبرام كان رجلاً ثرياً جداً. وسيذهب هذا الثراء إلى الدمشقي إليعازر.

وبعد ذلك تم تصحيح إبراهيم من قبل الله. بالفعل، يمكن أن يعلم، لأن الوعد قد تم إعطاؤه له من قبل. ثم تقرأ أن الله قال له اخرج إلى الخارج مرة أخرى. وأقرأ لكم. أخرجه، هو، إبراهيم، إلى الخارج وقال. ويجب أن تتخيل، إبراهيم، الذي عاش في بئر السبع. في الصحراء، نقول نحن. أو هل كانت الصحراء آنذاك كما هي اليوم، هذا لا يزال سؤالاً. ولكن على أي حال، هناك. إذا نظرت بعد ذلك لأعلى في الليل، سترى شيئًا حقيقيًا! هناك لديك رؤية رائعة لسماء النجوم.

ثم يقول الله له انظر إلى السماء! واعد النجوم. إذا كنت قادرًا على ذلك بالطبع. وبعد ذلك تأتي الوعد الفعلي. لأن هذه هي المقدمة لمقارنة. وقال له، هو، الله، سيكون نسلك هذا هو نسلك. وكان قد قيل بالفعل، على الرغم من أنه ليس فقط مثل نجوم السماء، ولكن أيضًا مثل رمل شاطئ البحر الذي لا يمكن حسابه. هكذا سيكون نسلك. لن يذهب الإرث إلى الخادم إليعازر الذي تحدث عنه إبراهيم للتو. لا، الإرث سيذهب إلى ابن حقيقي. وعلاوة على ذلك، هذا هو جذع الأمم الكثيرة. وفي تلك الفترة لم يكن هناك بعد ذلك حديث عن الابن الموعود، ولكن حينها كان يسمى ويحمل اسم إبراهيم من الله. حصل إبراهيم على حرف H في اسمه وهناك الكثير يمكن قوله عن ذلك.

لكن الأهم هو أنه بفضل ذلك أطلق عليه لقب “أب أمم كثيرة”. وهذا يبدو ساخرًا تقريبًا، يمكنك القول. أو يبدو تقريبًا كالسخرية لقول ذلك لرجل بلا أطفال. أنت أب لأمم كثيرة. ولكن هكذا كان يُسمى في العائلة. أب لأمم كثيرة، تعال تناول الطعام، هكذا كان يبدو إذا كانت سارة تناديه، إنه يبدو كمزحة مريرة. نعم، ولكن من يضحك آخر يضحك أفضل. ولذلك كان الطفل الذي وُلد في النهاية، الذي سميناه إسحاق، وهذا يعني الضحك. نعم، وهذا هو الجميل عندما، نعم، يمكنني القول ذلك أيضًا، عندما تعرف وعد الله. إذا كان لديك فعلاً سبب للضحك. والله يضحك حقًا على جميع القيود التي لدى الإنسان. بالنسبة لله، لا شيء مستحيل. سيكون نسلك هكذا. انتبه، هذه ليست أمرًا يجب القيام به. إبراهيم لا يحصل على أمر بأن يكون أبًا.

يبدو لي ذلك واضحًا جدًا. كان قد بذل قصارى جهده، لنقلها هكذا. ولكن بعد عقود لم ينجح بعد وكان الأمل في ذلك من وجهة نظر الإنسان 0.0. ولكن يقول الله “هكذا سيكون نسلك، مثل نجوم السماء!” ولا توضع شروطًا. وهذا ما أؤكده الآن بشكل خاص. الله يقدم وعدًا ولا يقول “إبراهيم. إذا كنت. نقطة، نقطة، نقطة، سأتأكد من أن نسلك أو ذريتك سيكونون هكذا”. لا، سيكونون هكذا! من تكون وماذا تفعل، هذا أمر خارج النطاق. إنها وعد بدون قيود، إعلان أو بعبارة أخرى، إخطار.

قال بولس لاحقًا في رسالته إلى أهل غلاطية بنفس الطريقة. أخبر إبراهيم بالإنجيل، أي ببشارة جيدة، وهذه هي البشارة الجيدة التي سمعها إبراهيم. “هكذا سيكون نسلك.” إليكم الضمان. لم يُطلب من إبراهيم شيء. تم تبليغه بذلك. هكذا سيحدث. ومن المدهش أيضًا النظر إلى كل تلك الكلمات بهذه الطريقة. عندما تقرأ على سبيل المثال أنه قيل لإبراهيم “سوف تكون أباً للأمم الكثيرة”، فهذا لا يعني كما نفهم في تفكيرنا الكالفيني. إذا سمعت “سوف تكون!” وعندما تسمع ذلك، “سوف تكون”، ستشعر بالضغط على كتفيك. يا إلهي، هذا لا يبدو جيدًا. لأنه عبء لا يمكن تحمله. يُطلب منك أن تفعل أشياء لا يمكن تحقيقها عندما تأتي إلى النقطة المحورية.

ولكن هذا ليس معنى “سوف تكون” عندما تقرأ هذا في الكتاب المقدس. تحديداً، إنها نبوءة. “أنت ستكون أبًا للأمم الكثيرة” وهنا أيضًا، “هكذا سيكون نسلك.” ثم يُقال عن إبراهيم، “وآمن بالرب.” هكذا يُقال تمامًا. حسنًا، تُستخدم كلمة هنا بشكل حرفي، ولكن هذه هي الكلمة التي تعني الإيمان في العبرية، وفيها توجد كلمة “آمين”. في الواقع، يجب أن أقول الأمر بشكل مختلف. كلمة “آمين” في الأصل من العبرية. لأن “آمين” تعني “هكذا سيكون”. إنها حقيقية، هذا هو الآمين. وفي العبرية، يمكنك رؤية هذه الكلمة تعود بشكل واضح. إذاً، أكد إبراهيم على الله. لم يأخذها مجرد إشعارًا.

في لغتنا، لها الإيمان أيضًا معنى عباري عن الدين بشكل عام. أي دين لديك؟ حسنًا؟ أنا مسلم ويُطلق عليه أيضًا دين. الإيمان يعني أن تقول “آمين”. وإذا نظرت إليها من اليونانية، فإن الإيمان هو نفس الشيء مثل الثقة. إنها شيء يأتي من القلب. لا، الإيمان يعني أن أضع ثقتي في ذلك. هذه هي الحقيقة! هذا ما فعله إبراهيم! أنت تقولها، ولهذا أنا أؤمن بها. إبراهيم لم يكن لديه شيء يمكنه فعله. لم يكن يستطيع فعل أي شيء. لقد أقر إبراهيم للتو بعجزه التام. والله يقول نعم، ولكنك قد وصلت إلى سقفك، ولكن سقفك هو أرضي. هنا أقف.

وهذا يعني أن ما هو مستحيل بالنسبة لك يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي. وهذا هو عبارة أيضًا من تاريخ إبراهيم. هل يمكن للرب أن يكون هناك شيء مستحيلًا إذا وعد به؟ في الواقع، ما يتم وعد به هو الحياة من بين الأموات. في الواقع، هذا هو الإنجيل كاملاً، أي أن يخرج الحياة من جسدك الميت أو من جسميكم الميتة. هذا لك، إبراهيم، سأجلب الحياة. وهذا هو بالضبط ما هو الإنجيل، أن ينبت الحياة من بين الأموات. أن الموت ليس هو آخر كلمة ونحن جميعاً مميتون. نعم، ولكن الله يحمل الحياة والحياة بكل الحروف الكبيرة والموت خلفه. تم الانتصار على الموت، هذا هو الإنجيل. إبراهيم كان يؤمن به في البذرة. ويمكننا أن نقول بعد 4000 سنة، يبدو أنها مغرية قليلاً، نحن نعرف الكثير. نعم، تقدم التاريخ. وعلى الطريقة التي تم الوعد بها حيث نجد ذلك في الكتاب المقدس وفي الواقع هو المسيح. هذه البذرة قد جاءت في الوقت الحالي، لذا تم تحقيق الوعد بالفعل.

لذلك، لنا، إنها ليست مجرد وعد. إنها إعلان، تم تحقيق الوعد. ولكن إبراهيم، هو آمن بالله. آمن، أي أنه وافق على ذلك. وهنا يُقال، هو، بمعنى آخر، الله، حسبه إلى برٍّ. وهذا هو آية أساسية، كما يظهر، لأنه كم مرة يتم تكرارها في العهد الجديد؟ وبخاصة، كيف يمكن أن يكون الأمر مختلفًا؟ إنه كتب معظم رسائل الرسول بولس، أربعة عشر رسالة. ولكن بولس يشير إلى هذا كثيرًا وهذا هو حقيقة أساسية في رسائله. الله يحسب. هذا هو ما يعنيه التعبير. الله يحسب الإيمان في وعد غير مشروط إلى بر. وربما يكون من المهم أيضًا أن نقول ذلك. هذا لا يعني أنها نوع من التحويلات، نوع من المعاملات المحاسبية. أنت لست بارًا، ولكني أحسبه لك. لا، هذا ليس كذلك!

فماذا يعني ذلك بالضبط؟ إذا حسب الله شخصًا كما فعل في حالة إبراهيم، يقول: “أنت بر”. هل قام بإحداث شيء؟ لا، هذا هو بالضبط القصة. أقر بأنه لا يمكنه فعل أي شيء، وأنه ليس لديه أي شيء يقدمه، وأن الله سيحقق وعده بدون قيد أو شرط. وهذا الإيمان، الذي حسبه الله له كبر، هذا هو ما جعل إبراهيم بارًا. فماذا يعني أن يكون شخصًا بارًا أمام الله؟ هل هو شخص يبذل قصارى جهده؟ كم مرة يتم ذلك؟ تحدثت للتو عن الإيمان، وكيف أن هذا المصطلح في لغتنا يكون في كثير من الأحيان مجرد مرادف لاتباع ديانة. سيُسمع ذلك بلا شك في العديد من المنابر اليوم. يقولون لك: “ابذل قصارى جهدك!” أو “ثقل يوضع على كاهلك”. وعندئذ يكون منعشًا حقًا أن نسمع بالفعل بشرى جيدة. عن ما يقوم به الله، ليس عمل إنسان، بل عمل الله فقط.

ثم تبدأ في النظر إلى الأعلى مثل إبراهيم. لأنه نعم، إذا لم يكن لديك توقعات من نفسك ولا من الناس من حولك، حسنًا، إلى أين يمكن أن تنظر؟ “أرفع عينيَّ إلى الجبال. من أين يأتي عوني؟” ليس سؤالًا بل إشارة إلى اليقين! مساعدتي تأتي من الجبال! مساعدتي تأتي من الأعلى، من حيث آتي! الله حسبه إليه برًا. وهذا يعني أن إبراهيم هو بر أمام الله. لماذا؟ لأنه يعتمد تمامًا على ما يعد به الله. هذا هو الأمر. إذًا، رومية الرابع هي فصل قد قام بولس بتفصيله وشرحه. وهناك نتوجه. من الآية الثانية. يقول بولس هنا: “لو كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال، فله شيء ليفتخر به، ولكن ليس أمام الله.” نعم، لماذا؟ لأنه إذا كانت الأعمال هي التي قام بها إبراهيم، إذاً كان يمكن له أن يقول: “حسنًا، لقد قمت بذلك وهو محفوظ لدي.”

بغض النظر عن طبيعة تلك الأعمال. الفكرة في الأعمال هي أنها إنجاز يمكن للإنسان أن ينسبه إلى نفسه، إنها تستحق. وبالتالي يمكنك القول: “لقد حصلت عليها من خلال العمل من أجلها.” إذا كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال، فله شيء يفتخر به. بالطبع، يمكن له أن يتفاخر، لكن ليس أمام الله. وهذا يعني أن الشرف لا يكون لله. لا، لأنه حينئذ سيكون قد فعل شيئًا بنفسه. يشرح بولس هذه الأمور. أنا أفعلها صباح اليوم أيضًا، جوهر القصة بأكملها بسيط جدًا، يمكن للطفل فهمه فعليًا. لذلك من المدهش أن يتم تشويه هذه الحقيقة في تاريخ الكنيسة.

كيف تحول البعض الإيمان إلى عمل من خلال باب خلفي. فكما تعلمون، الحقيقة المركزية للاصلاح هي بالإيمان وحده. نعم، هذا صحيح. ولكن عندما يحول البعض الإيمان إلى عمل، كأنني قد آمنت، هذا هو إنجازي. أتحدث الآن عن الطراز الإنجيلي. يقول البعض: اخترت يسوع. الفكرة هنا هي أن الإنسان قام بفعل شيء مرة أخرى. وها هو لديك مدح!

أو يقول البعض: الله فعل كل شيء. كل ما عليك هو أن تقبله فقط. في المصطلح الكنسي الرسمي يُطلق عليه “عرض النعمة”. هذا يعني، إلى أي حد تكون النعمة عرضًا ولمن يُقدم؟

هل يُقدم لجميع الناس ببساطة؟ أم يُقدم للقلة فقط، المختارين؟ وتعلمون، إنها ليست حتى مسألة عرض. إنها مجرد حقيقة. إنها إعلان. إنها ليست الله يرغب في أن يكون مخلصك ويمكنك قبول ذلك. أو هو مخلص لجميع الناس. لا، هو مخلص لجميع البشر، وأستطيع أن أقول لكل إنسان: إنه مخلصك! وهذا يعني أنه ينقذك، بأي وسيلة كانت، في أي وقت كان. ولكن الحقيقة هي، إنه مخلصك تمامًا كما أنه خالقك. إنه ليس خالقك لأنك تؤمن به. هذه هي السخافة. أو إنه قاضيك، أي أنه يقوم بتوجيه الأمور، يرتبك. هذا ليس بشرط. لا، إنها حقيقة.

إنه إلهك. إنه خالقك. إنه مخلصك. إن هذا إعلان، خبر. يمكنك أن تؤمن به أو لا. ونحن نتجه، نتوجه إلى رومية الرابع الآية الثانية. هنا يتم تحديد، إذا كان إبراهيم قد أنجز شيئًا، لكان لديه مجد. ولكن بعد ذلك لا يذهب المجد إلى الله. والآن يقول بولس، ماذا تقول الكتاب؟ ويمكنني أن أخبركم الآن أنه سيقتبس من سفر التكوين الفصل 15 الآية 6، حيث قرأنا منها للتو. لأنه ماذا تقول الكتاب؟ إبراهيم آمن الله، وحُسِبَ له ذلك لبرًا. يقتبس بولس الآن من الكتاب المقدس العبري، ونحن نقف في نفس المدى الزمني تقريبًا الذي كان فيه بولس مثلما كان بين إبراهيم وبولس. وهذا يعني أنه قد مر 2000 عام بين إبراهيم وبولس، وبين بولس ونحن أيضًا مرت حوالي 2000 عام. لذلك مضى 4000 عامًا.

الآن، الحقيقة المركزية. لماذا كان إبراهيم الآن رجل بارًا لدى الله؟ هل كان ذلك لأنه بذل قصارى جهده؟ لا، كان رجل بارًا لأنه آمن بالله على وعد لا يشترط. هذا ما يُقدمه بولس هنا أيضًا. وليس هنا فقط، على الرغم من أنه يشير إليها هنا بشكل أساسي ويوضحها بشكل كبير. ثم يتابع بولس ويقول: “الآن يُعطى للعامل أجرًا، وهذا يعني كسبًا، لا يُعتبر الأجر نعمة أو هبة! لا، إذا كنت قد عملت، يمكنك القول إن لي حق في الأجر. عندما تحصل على أجرك، لا تحتاج إلى قول شكرًا. حسنًا، قد يكون ذلك وفقًا للاتيكيت، لكنني أقصد، إنها دين تُدفع. هذا يعني أن صاحب العمل مدين لك بشيء. إنه ملزم بإعطائك ما كنت قد عملت من أجله. هكذا يسير الأمر مع العمل.

العمل في الواقع ليس شيئًا آخر سوى كسب شيء. وإذا حصلت عليه، يمكنك المطالبة به، لأن الطرف الآخر ملزم بإعطائك مقابل عملك. هكذا يسير الأمر مع العمل. رومية الرابعة الآية الخامسة. هذا هو النص المركز. يقول بولس: للذي لا يعمل ولكن يضع إيمانه في الذي يبرر الفاجر، هذا هو البار عند الله. في العالم المسيحي، تم إعطاء تأويل لهذه الحقيقة. الناس لا يؤمنون حرفيًا بما هو مكتوب هنا، ولكن هذه الحقيقة هي جوهر الإنجيل.

هنا يُقال: الله يُقوِّم الأشرار. يقوم بولس بشيء من هذا القبيل، ولهذا يُعتبر كل ذلك عملاً منه تمامًا. يمكنك أن تقول، ولكن إبراهيم آمن، أليس هذا عملًا بشريًا؟ ولكن هل يمكن أن نقول إذا كان إبراهيم يثق بالله، وهو مقتنع بما يتحدث الله إليه به، أن هذا عمل من إبراهيم؟ بالطبع لا!

بعبارة أخرى، إذا كان الإنسان يؤمن بالله، وهو مقتنع بكلمته، فهذا هو إنجاز الله. إذا كنت تعتقد أن هناك شيئًا من عملك في ذلك، يعني ذلك أن الله لا يُعتبر ذلك تبريرًا. في رسالة بولس إلى الرومية يُقال: “لكن الذي لا يعمل ولكن يضع إيمانه في الذي يُبرِّئ الشرير، يُعتَبَرُ إيمانُهُ لهُ بالبر”.

هذا يعني الثقة بأنه لا شيء مني، حتى لو كنت شريرًا، لا شيء مني، ولكن وعد الله غير المشروط هو الأمر الحاسم. في اللحظة التي تعتقد فيها أن هناك شيئًا منك، اختيارك أو عملًا آخر، يصبح كل ذلك عملاً. الأمر يتعلق بأنك قد كسبت أو قمت ببعض الجهد. لا، إنه الله الذي يُبرِّئ الشرير. ولهذا السبب تُعتبر هذه إعلانًا رائعًا. لأن هذا هو ما يمكنك قوله للجميع، وليس على شرط أن يستمعوا إليك أولاً أو شيئًا من هذا القبيل. لا، إنه مجرد إعلان. الله يُبرِّئ الشريرين، لذا يمكنك الذهاب إلى شخص شرير وقول. ما هي الرسالة بعد ذلك؟ الله يُبرِّئك، يخلصك.

وتعلم من هم الأوائل الذين يعثرون على هذا؟ نعم، هؤلاء هم الأشخاص الدينيين. يمكن أن يكون هذا بهذه السهولة؟ وهؤلاء لا يؤمنون بذلك. أو يقولون نعم ولكن يجب أن تؤمن أولاً. لكن ما يظهره ذلك هو أنهم لا يؤمنون في الواقع. أي إيمان يعتبره الله بالبر؟ هل هو الإيمان فيه أو في الذي يبرِّئ الشرير؟ ولكن أين يُبرِّئ الله الجميع؟ نعم، يجب أن نعود إلى رومية الفصل الثالث. في رومية الثالثة الآية 23. هنا أيضًا تحديد بسيط. يقول بولس: “لأن الجميع أخطأوا”. يقول لأن، لأنه قد شرح ذلك بشكل مفصل في الفصول السابقة وقد أثبته، إلى حد ما يحتاج إلى دليل. الإنسان هو فاشل في تحقيق الهدف. لأن هذا هو ببساطة معنى كلمة “خاطئ”.

الإنسان يُخطئ، يُفشل في تحقيق هدفه. فمن هم هؤلاء؟ يُجيب بولس بالقول: الجميع. ماذا تقصد بالجميع؟ حسنًا، لا أحد مستثنى. حتى ليس واحدًا، كما قال في رومية الفصل الثالث. لا يوجد أحد يبحث عن الله، لا واحد. لذا عندما يقول “لأن الجميع يُخطئ”، فإنه يستمر في ما قد حدده من قبل. لذلك هذا “لأن”. وهو الجميع، ومن المهم أن تقرأ ذلك بشكل عام. لأن الأمر يتعلق بحقيقة عالمية لا استثناء فيها. مثلما يعتبر جميع البشر مميتين. كذلك، جميع البشر خطأة. ليس لأنهم قاموا بشيء خاطئ، على الرغم من أن الطفل في المهد أيضًا خاطئ. ما الذي يمكن أن يفعله الطفل في ذلك؟ لا شيء، ولكن هناك فارق. الجميع يُخطئ، الجميع خطئوا. يمكن أن يكون لديك اعتراض على “خطئوا”، ويتعلق ذلك بالأفعال. ولكن المشكلة أعمق، وهي أن الإنسان يفشل في تحقيق الهدف.

في الواقع، هذا مدمج في حقيقة أنه مميت وبالتالي يفشل في الهدف، وهو الحياة. إنه ينقصه. هناك أيضًا يقال بأن لديهم ويحتاجون إلى الهجرة، أو بالواقع يحتاجون إلى الأفضل في مجد الله. وهنا يكمن الأمر، حقًا لا يهم كم تنقص. كان لدي جار في السابق كان يقول هناك نوعان من الناس. وفي الواقع، كان هذا الرجل يفعل تقريبًا كل شيء كان الله قد نهى عنه. لذلك كان يعرف ما يتحدث عنه. هناك نوعان من الناس. هناك أشخاص سيئون وهناك أشخاص سيئون جدًا…

ولكن كل إنسان ينقصه. كل إنسان لديه نقص! وسواء كنت قد فشلت بدرجة واحدة أو بعدد كبير من الدرجات في امتحان، الفشل هو الفشل. وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، ولكن كل إنسان ينقصه. الجميع أخطأ، الجميع ينقصهم من مجد الله. فمن هم هؤلاء، نفسهم الجميع؛ هؤلاء يشير إلى جميع البشر! يقومون بالتبرع بالبر بحرية في نعمة الله من خلال الفداء الذي في المسيح يسوع. اقرأ بعناية ما هنا. الجميع أخطأ، الجميع ينقصهم من مجد الله ويتبرعون بالبر بحرية. لذلك، بدون أي شروط أو مقابل. بدون أي شروط، بدون أي جهد، بدون أي مساهمة، يُبرَّرون! مجرد عدم الشروط بالتالي. ليس تقريبًا مجانًا، لأن هذا مثل “تقريبًا نجح” أو “تقريبًا حامل”. لأن “تقريبًا مجانًا”، كما يُقال غالبًا وعادة، هو ليس مجانًا. لا يجب أن أقدم شيئًا تقريبيًا، لكن هذا ليس مجانًا.

كيف هو الأمر بالضبط؟ يتم تبرير الجميع مجانًا، نفس الجميع الذين أخطأوا والذين يعانون من نقص في مجد الله. ببساطة، كل البشر، لا أحد مستثنى. يتم تبريرهم مجانًا. كيف بالضبط؟ نعم، مجانًا. وإذا لم تكن قد فهمت ذلك حتى الآن، يتم التأكيد على ذلك في النعمة الواردة منه. ويتم تبرير الجميع مجانًا في نعمة الله من خلال الفداء الذي في المسيح يسوع. ونحن نؤمن بهذا. وبالتالي نقول: آمين.

ماذا يقول في رومية الفصل الخامس؟ إذا قرأتها باليونانية، فهي في الواقع نوع من أسلوب البرقية. إنه يقرأ كصيغة رياضية، لأنه في تلك الجملة باليونانية لا يوجد حتى فعل، مما يجعلها نوعًا من أسلوب البرقية. صيغة رياضية! قد قدم بولس للتو، أثر تلك الفعلة الواحدة لآدم. الذي فيه اتضحت لجميع البشر. يجني الثمار، الفواكه المرة من ما فعله. كما فعل ذلك بمجرد خطوة واحدة، وهي تلك التي أخطأ بها آدم. وكانت لجميع البشر إلى الحكم. كذلك من خلال عمل واحد بالتأكيد لجميع البشر إلى التبرير للحياة. قلت بالفعل أن هذا نوع من الصيغ الرياضية.

مكتوب: بفعل خطوة واحدة من الجهة الأولى وبفعل عمل واحد من الجهة الأخرى. بالحرف يكتب “لعمل الواحد”، أي عمل صالح. إذا كنت تقرأ قليلاً في الآية التاسعة عشر، ستجد أنه يتعلق بفعل الطاعة. الطاعة هي ما يُعتبر صالحًا. أدت خطوة واحدة إلى الحكم لجميع البشر. وكان بولس قد قدم بالفعل شرحًا مفصلًا لأن هذا هو الواقع لجميع البشر. لذلك جميع البشر محكومون. بعد ذلك يمكنك بالتأكيد أن تناقش وحتى تدافع عن أن هذا غير عادل. لماذا نحن محكومون بسبب خطوة شخص آخر؟ حسنًا، هناك أكثر مما يمكن قوله الآن، ولكن في الواقع لا يتعلق الأمر بذلك تمامًا. انظر، الجميع محكومون لكونهم خطاة ومميتين. لم تختر ذلك. إنه واقع. أليس كذلك؟ وهذه هي حالة يائسة إلى حد كبير. لأن ماذا يمكن للإنسان فعله بخصوص ذلك؟ إنه أمر مأساوي. لأن ماذا يمكن للإنسان فعله بهذا؟ هذا مثل أمر مأساوي مثلما كان يضطر أبراهام إلى الاعتراف في نهاية حياته، بين علامتي اقتباس، بأنه كان عاقرًا. نعم، أبراهام، لقد كان عليك أن تبذل قصارى جهدك. وإذا لم تنجح، قم ببذل مزيد من جهدك! يبدو أيضًا أنها بسيطة عند قولها هكذا، لكنكم تفهمون جيدًا أن هذا هو سفاهة كبيرة. ويمكنك قولها لإنسان: نعم، يجب أن تتحقق من أن تكون لست مميتًا. مرحبًا، هل هذا ليس من هذا نحن عايشون الآن. نحن نسيرون مع الموت في أحذيتنا. وهناك محاولات كثيرة. على العموم، تُجرى للآن محاولات لإنهاء هذه المأساة.

ونعم، يجب أن أخبر تلك الأشخاص أنه من المستحيل تحقيق ذلك بمفردك. هناك حلاً إلهيًا. هناك حياة! نعم، لا يوجد حياة قبل الموت. يتم القول عادة إن العكس هو الصحيح. المشكلة هي أن الكتاب المقدس يقول: لا يوجد حياة قبل الموت، لأن ما نسميه الحياة هو في الواقع الموت. أنت في طريقك للموت. لذلك لا يوجد حياة قبل الموت ولكن بعد الموت هناك حياة! وكان ذلك قبل 2000 عام عندما تم إزاحة تلك الصخرة قليلاً خارج أبواب القدس. تم الكشف عنها للنور. في تلك اللحظة، أقامه الله من بين الأموات نهائيًا ودائمًا كباكورة له. هناك حياة، وهذا وعد لكل طفل إنسان. لأنه كما كانت هناك إدانة لكل البشر من خلال خطوة واحدة، هكذا أيضًا كانت هناك براءة لكل البشر من خلال خطوة واحدة، إلى التبرير للحياة. كما كانت كل البشر محكومة بكونها خطاة ومميتين، هكذا هي كل البشر مخصصة أيضًا لتبرير الحياة وإحيائها.

هذا أمر أساسي للغاية. على ماذا يتم تأسيس التبرير؟ الإجابة: الله سيمنح الحياة. هذا هو وعده لكل طفل إنسان، والله سيبرر كل إنسان. هذا هو فعل الله وبالتالي أيضًا جدارته وبالتالي أيضًا – وأنا سأنهي هنا في 1 كورنثوس 1 – لأن هذا هو الأمر الذي يتعلق بكل شيء في النهاية. الختام الكبير. حيث يقول بولس هذا. ولكن من خلاله، وهو في هذا السياق يعني الله، أنتم في المسيح يسوع. كيف تكون في المسيح يسوع؟ إنه من خلاله. الذي أصبح حكمة من الله لأجلنا وإضافة إلى ذلك بر، قداسة وفداء. كلها عبارة طويلة. سأتناسى الآن. ولكن الأمر هو.

إنكم في المسيح يسوع من خلاله. هل فعلت شيئًا لذلك؟ لا، بالطبع لا. هل قمت بشيء لتكون في آدم؟ هل قمت بشيء لتكون خاطئًا؟ هل قمت بشيء لتكون مميتًا؟ لا، هذا هو وضعنا كبشر. هكذا هو وضعنا في المسيح، حيث يكون هو حكمة الحياة والبر والقداسة والفداء لأجلنا. سأخبرك، القصة لا تنتهي هنا. إنه ليس فقط تبريرًا، بل هو الذي يقدسنا أيضًا. إنه يقدسنا! “تكونون قديسين”، يقول بطرس. يجب أن تكونوا قديسين. هل تعرف متى يحدث ذلك؟ في اللحظة التي يقول فيها الإنسان: لا أستطيع. أنت تقدسني. آها. لا شيء من الإنسان، حتى يكون كما هو مكتوب. يقتبس بولس مرة أخرى شيئًا من العهد القديم. الذي يفخر، فليفخر في الرب.

هذا يعني، إذا كان هناك شيء يستحق الفخر، فهو كله لله. وإذا أردت أن تمنحه كل الشرف، دع الله يفعل كل شيء! وقال إبراهيم: آمين. ونحن نقول آمين.

Spanish:

Buenos días damas y caballeros, queridos amigos. Es un placer volver a encontrarme con ustedes aquí. Esta mañana, me gustaría llevarlos al pasaje que se leyó hoy. Sin embargo, debo decir de inmediato que es más bien un punto de partida. Porque luego nos adentraremos en el comentario que el apóstol Pablo hizo al respecto, específicamente sobre las palabras que leímos de Génesis quince. Le he dado como título, como pueden ver detrás de mí en la pantalla, “Dios justifica a los impíos”, y he añadido un enfático signo de exclamación, y eso es bastante impactante. También admito de inmediato que es una afirmación bastante extrema. El justo, los impíos que son justificados por Dios. En la invitación a esta reunión, escribí que, a lo largo del tiempo y también en la preparación para esta reunión, me he enfrentado una vez más a esta verdad.

A lo largo del tiempo, se han hecho muchos intentos por desacreditar o relativizar esa verdad, pero no ha funcionado. Son todos intentos, de hecho, y esa es la conclusión real. Son intentos de despojar al evangelio de su corazón, de su esencia. Bueno, primero vayamos a Génesis quince. Me centraré en el versículo cinco, la situación. Bueno, acaba de ser leído. Abraham tiene que reconocer, ya a una edad bastante avanzada. Pero, ¿qué es la edad avanzada? Es un concepto relativo, por supuesto, porque sí, el hombre llegó a los 175 años. ¿Cuándo se considera entonces en una edad avanzada? Pero bueno, incluso en términos bíblicos, él había llegado efectivamente a una edad avanzada y la situación era que aún no tenía hijos. Es una historia conocida, apenas necesito explicarlo. Y en el mismo Romanos cuatro, al que iremos más adelante, veremos que ambos, como se les llama, estaban muertos.

Es decir, no podían producir vida. Sara definitivamente no podía, ya que era estéril. Además, ya no iba según la costumbre de las mujeres, como se dice. Una manera eufemística de expresarlo. Pero entendemos lo que se quiere decir. Y podríamos decir que en términos de fertilidad, estaba pasada de moda. Pero eso también suena un poco irreverente, pero en cualquier caso. Y de Abraham leemos, que es un poco más tarde. También Abram estaba muerto y no podía tener hijos. Esa era la situación. No tenían hijos, habían esperado hijos y ahora Abram concluye que la herencia irá a su siervo. Deben darse cuenta de que Abram era un hombre extremadamente rico. Esa riqueza iría al damasceno Eliezer.

Y luego Abram es corregido por Dios. En realidad, podríamos decir que ya debería saberlo, porque la promesa ya le había sido hecha anteriormente. Entonces leemos que Dios le dice: “Sal y observa el cielo”. Y leo textualmente: “Lo sacó, Él, Dios, lo sacó afuera y le dijo”. Y deben imaginar que Abraham vivía en Beerseba, en el desierto, podríamos decir. Si eso era así en ese momento, aún es cuestionable. Pero bueno, en cualquier caso, allí. Si miras hacia arriba en la noche, ¡realmente ves algo asombroso! Tienes una vista impresionante del cielo estrellado.

Entonces, dice que Dios le dice: “Mira, ¡hacia el cielo! Y cuenta las estrellas, si puedes”. Y luego sigue la promesa real. Porque esto es la introducción a una comparación. Y Él, Dios, le dijo: “Así será tu descendencia”. Anteriormente, ya se había dicho, no solo como las estrellas del cielo, sino también como la arena en la orilla del mar, incontable. Así será tu descendencia. La herencia no va al siervo Eliezer del que hablaba Abram. No, la herencia va a un hijo físico. Y además, él es el antepasado de muchas naciones. En ese momento, aún no había nacido el hijo prometido, pero ya entonces se le llamaba Abraham y recibió el nombre de Dios.

Pero lo más importante es que con eso se le llamó padre de muchas naciones. Y eso suena un tanto cínico, podríamos decir. O suena casi como sátira decirle eso a un hombre sin hijos. Eres el padre de muchas naciones. Pero así es como se le llamaba en la familia. “Padre de muchas naciones, ven a comer”, podría haber sonado cuando Sara lo llamaba, suena casi como una broma amarga. Sí, pero el que ríe al último, ríe mejor. Por eso el niño que finalmente nació se llamó Isaac. Y eso significa reír. Sí, y eso es lo divertido cuando, sí, puedo decirlo así, cuando conoces la promesa de Dios. Entonces realmente tienes motivos para reír. Y Dios de hecho elimina todas las limitaciones que el hombre tiene. Para Dios, nada es imposible. Así será tu descendencia. Ten en cuenta que esto no es una orden. A Abraham no se le ordena que sea padre.

Eso me parece bastante claro. Había hecho todo lo posible, podríamos decir. Pero después de décadas, aún no había tenido éxito y, hablando en términos humanos, la esperanza de que lo hiciera era prácticamente nula. Pero Dios dice: “Así será tu descendencia, ¡como las estrellas del cielo!” Y no se establecen condiciones. Y eso es lo que quiero enfatizar ahora en particular. Dios hace una promesa y no dice: “Abraham, si tú… punto, punto, punto, entonces haré que tu descendencia o tu simiente sea así”. No, ¡así será! Quienquiera que seas y hagas lo que hagas, eso está completamente fuera de discusión. Es una promesa incondicional, un anuncio o, dicho de otra manera, un mensaje.

Paulo lo mencionaría más tarde en la carta a los Gálatas de la misma manera. A Abraham se le predicó el evangelio, es decir, una buena noticia, y esta es esa buena noticia que Abraham escuchó: ‘Así será tu descendencia’. Aquí doy mi garantía. No se le pidió nada a Abraham; se le comunicó algo. Así será. Y es maravilloso, por cierto, mirar así todas esas palabras. Cuando lees, por ejemplo, que se le dice a Abraham: ‘Serás padre de muchas naciones’, no significa lo que podríamos pensar en nuestra mentalidad calvinista. Escuchas, ¡serás! Y cuando escuchas eso, ¡serás!, ya sientes la presión sobre tus hombros. ¡Ay, eso no va bien! Porque es una carga bajo la cual colapsamos. Se te piden cosas que, en última instancia, no se pueden lograr.

Pero eso no es lo que significa ‘serás’ cuando lo lees en la Biblia. Estrictamente hablando, es una predicción. Tú serás padre de muchas naciones y también aquí, así será tu descendencia. Y luego dice de Abraham, y él creyó en Yahveh. Así es como está escrito literalmente. Bueno, literalmente se utiliza una palabra aquí, pero esa es la palabra para creer en hebreo, de la cual proviene nuestra palabra ‘amén’. Debería decirlo de otra manera. Nuestra palabra ‘amén’ proviene realmente del hebreo. Porque ‘amén’ significa ‘así será’. Es verdad, eso es amén. Y en hebreo ves claramente que esta palabra se repite. Así que Abraham, afirmó lo dicho por Dios. No lo tomó simplemente como información.

En nuestro idioma, la fe también tiene el significado general de una religión. ‘¿Qué fe tienes?’ ‘Bueno, soy musulmán y eso también se llama fe.’ Fe significa decir ‘amén’. Y si lo ves desde el griego, entonces creer es lo mismo que confiar. Eso viene del corazón. No, creer significa poner mi confianza en ello. ¡Esto es la verdad! ¡Eso es lo que hizo Abraham! Usted lo dice, y por eso lo creo. Abraham no tenía que hacer nada. Tampoco podía hacer nada en absoluto. Abraham acababa de reconocer su completa incapacidad. Y Dios dice: ‘Sí, aunque hayas llegado a tu límite, tu límite es mi suelo. Ahí es donde estoy parado.”

Eso significa que lo que es imposible para ti es posible para mí. De hecho, esta es también una declaración de la historia de Abraham. ¿Habrá algo imposible para el Señor si lo promete? En realidad, lo prometido es vida surgida de la muerte. De hecho, eso es también todo el evangelio, es decir, de tu cuerpo muerto o de vuestros cuerpos muertos. De ti, Abraham, Sara, haré surgir VIDA. Y eso es precisamente lo que es el evangelio: que surge VIDA de la muerte. Que la muerte no tiene la última palabra y todos somos mortales. Sí, pero Dios hace surgir vida y vida con todas las letras, dejando la muerte atrás. La muerte ha sido vencida, eso es el evangelio. Abraham ya lo creía en germen. Y podríamos decir que suena algo arrogante, 4000 años después, sabemos mucho más. Sí, la historia ha proseguido. Y además, lo que se prometió entonces, su descendencia, es de hecho Cristo. Esa descendencia ya ha venido, así que la promesa ya se ha cumplido.

Y para nosotros, no es solo una promesa. Es un mensaje; la promesa se ha cumplido. Pero bueno, Abraham, él creyó a Dios. Creyó, sí, lo afirmó. Y dice allí que Él, es decir, Dios, lo contó como justicia. Y este versículo es tan esencial, como queda claro, ¿cuántas veces se repite esto en el Nuevo Testamento? Especialmente, ¿cómo podría ser diferente? ¿Quién se hizo cargo de la mayoría de las cartas? Catorce cartas. Pero Pablo cita esto tan a menudo y es un dato fundamental en sus cartas. Dios cuenta. Eso es lo que significa la expresión. Dios considera la fe en una promesa incondicional como justicia. Y quizás sea importante decir también que esto no significa que sea una especie de transferencia, una transacción contable. No eres justo, pero yo te lo cuento como justo. No, ¡eso no es!

¿Qué significa entonces? Cuando Dios considera a alguien, como en este caso a Abraham, como justo, básicamente está diciendo: “Tú eres justo”. ¿Por qué entonces Abraham no hizo nada? Esa es precisamente toda la historia. Él afirmó que no podía hacer nada y que tampoco tenía nada que aportar, y que Dios cumpliría Su promesa de manera incondicional de todos modos. Y esa fe, Dios la consideró como justicia. Eso hizo que Abraham fuera considerado justo. ¿Qué es un justo para Dios? ¿Alguien que hace su mejor esfuerzo? ¿Cuántas veces se nos dice eso? Hablaba antes sobre la fe y cómo en nuestra terminología a menudo no es más que un sinónimo de seguir una religión. Seguramente se escuchará esto hoy en muchos púlpitos. Dirán: “¡Haz lo mejor que puedas!” O una carga que se coloca sobre los hombros. Y luego es un alivio escuchar realmente una buena noticia. De lo que Dios hace, no es obra del hombre, solo la obra de Dios.

Entonces, al igual que Abraham, levantas la mirada. Porque sí, si no puedes esperarlo de ti mismo y tampoco de las personas a tu alrededor, ¿a dónde más mirarías? “Levanto mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda?” ¡No es una pregunta sino certeza! ¡Mi ayuda viene de las montañas! ¡Mi ayuda viene de arriba, de quién más sería! Dios le contó a él como justicia. Es decir, Abraham es considerado justo por Dios. ¿Por qué? Porque confía completamente en lo que Dios promete. Eso es todo. Bueno, Romanos 4 es un capítulo en el que Pablo explica y detalla esto extensamente. Y vayamos allí desde el verso dos. Entonces Pablo dice esto: “Si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios.” ¿Por qué? Porque entonces podría presumir de algo que él logró. Si hubieran sido obras, si Abraham hubiera hecho algo, podría decir: “Bueno, lo hice y está en mi haber.”

Independientemente de lo que fueran esas obras. La idea detrás de las obras es que es un logro que el ser humano podría atribuirse a sí mismo, por lo tanto, un mérito. Y luego podrías decir, “Lo conseguí trabajando para ello.” Si Abraham hubiera sido justificado por obras, tendría de qué gloriarse. Por supuesto, entonces podría presumir, pero no ante Dios. Es decir, entonces la gloria no iría o la alabanza no iría a Dios. No, porque Él mismo habría hecho algo. Pablo explica estas cosas. Lo estoy haciendo esta mañana, el punto principal de la historia es tan increíblemente simple que un niño podría entenderlo. Por eso es increíble que esta verdad se haya distorsionado tanto en la historia de la iglesia.

Cómo han convertido la fe nuevamente en una obra, usando una especie de puerta trasera. Porque saben que la verdad central de la Reforma es “solo por fe”. Sí, eso es verdad. Pero si convierten la fe nuevamente en una obra, como diciendo: “He creído, eso es un logro mío”. Me estoy refiriendo a la variante evangélica. Entonces dicen: “He elegido a Jesús”. La idea es que el ser humano ha hecho algo nuevamente. ¡Y entonces tienes gloria! O dicen: “Dios lo ha hecho todo. Solo tuve que aceptarlo”. En la terminología oficial de la iglesia, esto se llama “la oferta de la gracia”. Esto significa, ¿hasta qué punto la gracia es realmente una oferta y a quién se le ofrece?

¿Se ofrece a todas las personas indiscriminadamente? ¿O solo se ofrece a algunos, a los llamados elegidos? Y sabes, ni siquiera es realmente una cuestión de oferta. Es simplemente un hecho. Es un anuncio. No es que Dios quiera ser tu Salvador y tú puedes aceptarlo. O que Él sea un Salvador para todas las personas. No, Él es un Salvador de todas las personas, y puedo decirle a cualquier persona: “Él es tu Salvador”. Y eso significa que Él te salva, de cualquier manera, en cualquier momento. Pero el hecho es que Él es tu Salvador, al igual que Él es tu Creador. Él no es tu Creador porque tú lo creas. ¡Eso es absurdo! O Él es tu Juez, es decir, Él endereza todas las cosas, Él te juzga. Eso no es condicional. No, es un hecho.

Él es tu Dios. Él es tu Creador. Él es tu Salvador. Es una declaración, un mensaje. Puedes creerlo o no. Continuemos, vamos a Romanos 4:2. Allí se establece que si Abraham hubiera hecho algo, tendría de qué presumir. Pero la gloria no iría a Dios. Y ahora Pablo dice: “¿Qué dice la Escritura?” Y les adelanto que ahora va a citar Génesis 15:6, de donde acabamos de leer. Porque ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando ahora de su Biblia hebrea, y estamos aproximadamente en el tiempo tan lejos de Pablo como Pablo de Abraham. Es decir, de Abraham a Pablo son aproximadamente 2000 años y de Pablo a nosotros también son aproximadamente 2000 años. Entonces, han pasado unos 4000 años.

Ahora, la verdad central. ¿Por qué Abraham era considerado justo ante Dios? ¿Era porque hacía su mejor esfuerzo? No, era justo porque creía a Dios en Su promesa incondicional. Eso es lo que Pablo destaca aquí. Y no solo aquí, de hecho, aunque lo destaca y explica de manera fundamental aquí. Luego, Pablo continúa diciendo: “Ahora, al que trabaja, se le cuenta el salario no como un favor, sino como lo que se le debe”. No, si has trabajado, puedes decir: “Tengo derecho a mi salario”. Cuando recibes tu salario, no necesitas dar las gracias. Puede ser parte de la etiqueta, pero quiero decir, es una deuda que se paga. Es decir, tu empleador te debe algo. Está obligado a dártelo. Eso es un salario. Lo has ganado. Eso es cómo funciona el trabajo.

El trabajo es esencialmente ganar algo. Y si lo recibes, puedes reclamarlo porque la otra parte está obligada a darte lo que has trabajado. Así es como funciona el trabajo. Romanos 4:5. Aquí está el meollo del asunto. Pablo dice: “Al que no trabaja, pero confía en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. También podríamos decir, pone su fe en Él, confía en Él. Porque creer es esencialmente confiar.

La palabra “confiar” implica mucho más que solo un asunto del corazón. Confiar en algo, confiar en alguien. Confiar en una palabra. Él lo dice y, si lo dice, entonces yo creo eso. Entonces confío en eso. Y eso puede ser cuestionado. Dudado. Puedes ser ridiculizado por eso, y puedes estar seguro de que a Abraham también le pasó. Por cierto, Abraham también tuvo sus momentos de debilidad más adelante. Pero lo hermoso es que todo eso es simplemente ignorado en el Nuevo Testamento. No juega ningún papel. En la carta a los Romanos dice: “Al que no trabaja, pero confía en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe por justicia”. En el mundo cristiano, se le ha dado un giro a esta verdad. No se cree literalmente en lo que está escrito aquí, pero esta verdad es precisamente la clave de todo el evangelio.

Aquí se dice: Dios justifica a los impíos. Dios lo hace, y por eso es completamente su obra. Podrías decir, pero Abraham creía, ¿no es eso obra humana? Pero, ¿puedes decir que si Abraham confía en Dios, está convencido de lo que Dios le habla, entonces eso es obra de Abraham? ¡Por supuesto que no! En otras palabras, cuando un ser humano cree a Dios, es decir, está convencido por Su Palabra, eso es un logro de Dios. Si crees que hay algo de tu trabajo en ello, entonces Dios no lo cuenta como justicia.

En la carta a los Romanos dice: “pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia”. Eso significa que la confianza en que nada de mí, incluso si fuera un impío, nada de mí, sino la promesa incondicional de Dios es decisiva. En el momento en que piensas que hay algo de ti, tu elección u otro trabajo, entonces todo eso es trabajo. Se trata de si lo has ganado o al menos has hecho algo al respecto. No, es Dios quien justifica al impío. Y por eso es un anuncio tan maravilloso. Porque esto es lo que puedes decirle a cualquiera y no bajo la condición de que primero te escuchen a ti o algo así. No, es simplemente un anuncio. Dios justifica a los impíos, así que puedes ir a un impío y decirle: ¿Cuál es el mensaje? Dios te justifica, Él te salva.

¿Sabes quiénes son los primeros en tropezar con esto? Sí, son las personas religiosas. No puede ser tan fácil, ¿verdad? Y no lo creen. O dicen: sí, pero primero debes creer. Pero mi punto demuestra precisamente que no lo creen. ¿Qué fe cuenta Dios como justicia? ¿La fe en Él o en Aquel que justifica al impío? Pero, ¿justifica Él a todos? Sí, entonces debemos retroceder un poco, porque estamos en Romanos cuatro y luego vamos a Romanos tres. En Romanos tres versículo 23. Aquí otra afirmación tan simple. Pablo dice: Porque todos han pecado. Dice porque, porque eso es precisamente lo que había explicado y demostrado en los capítulos anteriores, en la medida en que eso aún necesita prueba. Un ser humano es un fallador del objetivo. Porque eso es básicamente lo que significa la palabra pecador.

El ser humano peca. Falla en su objetivo. Y ¿quiénes son esos? Pablo responde diciendo: Todos. ¿Qué quiere decir con todos? Bueno, nadie excluido. Ni siquiera uno, dice él anteriormente en Romanos tres. No hay nadie que busque a Dios, ni siquiera uno. Así que cuando dice “Porque todos han pecado”, está construyendo sobre lo que ya había establecido anteriormente. De ahí ese “Porque”. Y es todos, y es importante que leas ese todos. Porque se trata de una verdad universal sin excepciones. Así como todos los seres humanos son mortales, también todos los seres humanos son pecadores. No porque hayan hecho algo mal, porque incluso un niño en la cuna es un pecador. ¿Qué puede hacer ese niño al respecto? Nada, pero eso no es en absoluto el punto. Todos pecan. Todos pecaron. Puedes decir que esto tiene que ver con las acciones. Pero el problema es más profundo, y es que el ser humano es un fallador del objetivo. De hecho, eso ya está implícito en el hecho de que es mortal, y por lo tanto, falla en el objetivo, que es la vida. Le falta. En realidad, también se menciona que él y carecen, o en realidad significa tener carencia de la gloria de Dios. Y en realidad, no importa cuánto falles. Solía tener un vecino que decía que hay dos tipos de personas. Y este hombre hacía casi todo lo que Dios había prohibido. Así que sabía de lo que estaba hablando. Hay dos tipos de personas, decía. Tienes malas personas y tienes personas muy malas… Pero cada ser humano falla. ¡Cada ser humano suspende! Y ya sea con un punto o con muchos puntos, suspender es suspender. Hay muchos ejemplos de esto, pero el punto es que cada ser humano tiene carencias. Todos pecaron. Todos tienen carencia de la gloria de Dios. ¿Quiénes son esos, esos mismos todos? Se refiere a todos los seres humanos. La mayoría de los lectores de la Biblia a menudo ponen un punto aquí, pero la oración continúa. Sigo leyendo: y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lee bien lo que dice aquí. Todos pecaron, todos tienen carencia de la gloria de Dios y todos son justificados gratuitamente. Entonces, sin ninguna condición o contraprestación. Sin ninguna condición, sin ningún mérito, sin ninguna contribución, ¡son justificados!

Simplemente gratis. No casi gratis, porque eso es algo así como casi aprobado o casi embarazada. Porque casi gratis, como a menudo y generalmente se dice. Eso no es gratis, eso es falso. No tengo que dar casi nada, pero eso no es gratis.

¿Cómo es entonces? Todos son justificados gratuitamente, los mismos todos que pecaron y carecen de la gloria de Dios. En resumen, toda la humanidad, nadie excluido. Esos son justificados gratuitamente en la gracia de Él, mediante la redención que está en Cristo Jesús. Y eso lo creemos. Y decimos Amén.

En Romanos cinco, si lo lees en griego, es básicamente un tipo de estilo telegráfico. Se lee como una fórmula matemática, ya que en toda la oración en griego ni siquiera hay un verbo, lo que la convierte en una especie de estilo telegráfico. ¡Una fórmula matemática! Pablo acababa de presentar la repercusión de ese acto único de Adán, en el que toda la humanidad está implicada. Esa acción cosecha los frutos, los amargos frutos de lo que él hizo. Así como por un solo error, es decir, el de Adán, todos fueron condenados. Así también, por un solo acto de justicia, todos los seres humanos son justificados para vida. Como dije, esto es como una fórmula matemática.

Dice: por un solo error de un lado y por un solo acto de justicia del otro lado. Literalmente dice “por un solo acto de justicia”, una acción justa. Si lees un poco más en el versículo diecinueve, resulta ser un acto de obediencia. La obediencia es lo que es justo. Ese solo error llevó a la condena de todos los seres humanos. Y Pablo ya había explicado extensamente que, de hecho, todos los seres humanos están incluidos. Así que todos están condenados. Luego, por supuesto, podrías discutir e incluso defender que esto no es justo.

Porque, ¿por qué estamos condenados por el error de otro? Bueno, hay más que decir al respecto de lo que voy a abordar ahora, pero de hecho, eso ni siquiera importa. Mira, todos los seres humanos están condenados por ser pecadores y mortales. Eso no fue elección tuya. Es un hecho. ¿Verdad? Y eso es una situación bastante desesperada. Porque, ¿qué puede hacer un ser humano al respecto? Es tan desesperado como Abraham, que tuvo que reconocer al final de su vida, entre comillas, que era estéril. Sí, Abraham, deberías haber hecho un esfuerzo mayor. ¡Y si no funciona, haz un esfuerzo aún mayor! Suena un poco banal cuando lo digo así, pero entiendes que es un gran sinsentido. Y se lo puedes decir a un ser mortal. Sí, debes asegurarte de que ya no seas mortal. ¡Hola, eso es lo que somos! Caminamos con la muerte a cuestas. Y hay intentos de sobra. Además, esos intentos siguen en marcha para poner fin a esa tragedia.

En sí, tengo que decepcionar a esas personas porque nunca lo lograrán por sí mismas. Existe una solución divina. ¡Sí, hay vida! Sí, no hay vida antes de la muerte. Por lo general, se dice lo contrario. El punto es que la Biblia dice que no hay vida antes de la muerte, porque lo que llamamos vida es en realidad morir. Estamos ocupados muriendo. Por lo tanto, la vida no está antes de la muerte, sino después de la muerte. ¡Hay vida! Y eso ocurrió hace 2000 años, cuando esa piedra fue rodada, justo fuera de las puertas de Jerusalén. Se hizo evidente. En ese momento, Dios lo resucitó de entre los muertos de una vez por todas como primicia. Hay vida, y eso se promete a cada hijo de hombre. Porque así como por un solo error todos fueron condenados, también por un solo acto de justicia todos son justificados para la vida. Así como todos están condenados a ser pecadores y mortales, todos están destinados a ser justificados y vivificados.

Esto es fundamental. ¿En qué se basa la justificación? La respuesta es que Dios dará vida. Esa es su promesa a cada hijo de hombre, y Dios justificará a cada ser humano. Esa es la obra de Dios, y también su mérito, y así concluyo en 1 Corintios 1. Porque en Cristo Jesús, ustedes están allí. ¿Cómo llegaste a estar en Cristo Jesús? Es por medio de Él. Él, en este contexto, es Dios. Él se convirtió en sabiduría para nosotros, y también en justicia, santificación y redención. Es un bocado. Lo pasaré por alto por ahora, pero el punto es este.

Están en Cristo Jesús por medio de Él. ¿Hiciste algo para ello? No, por supuesto que no. ¿Hiciste algo para estar en Adán? ¿Hiciste algo para ser un pecador? ¿Hiciste algo para ser mortal? No, esa es nuestra posición como ser humano. Así es. Así es nuestra posición en Cristo, que Él se convierte en sabiduría, justicia, santificación y redención para nuestra vida. Les diré, la historia no termina aquí. No es solo una justificación; también es Él quien nos santifica. ¡Él nos santifica! “Sean santos”, dice Pedro. Serán santos. ¿Sabes cuándo entra en acción? En el momento en que el ser humano dice: “No puedo hacerlo. Así que me santificas”. ¡Ajá! Nada del ser humano, para que, como está escrito, Pablo cita nuevamente algo del Antiguo Testamento. “El que se gloríe, que se gloríe en el Señor”. Es decir, si hay algo de lo que gloriarse, es todo de Dios. Y si le das toda la gloria, ¡deja que Dios también haga todo! Y Abraham dijo. Amén. Y nosotros decimos Amén.

Bulgaars:

Добро утро, госпожи и господа, скъпи приятели, Много съм щастлив да ви срещна отново тук. Днес сутринта бих искал да ви отведа в частта, която беше четена тази сутрин. Но трябва да кажа веднага, че това е всъщност стъпало. Защото след това ще преминем към коментара, който апостол Павел е направил по това, а именно по тези думи, които прочетохме от Битие петнадесет. И аз му дадох заглавие, както виждате зад мен на екрана “Бог оправдава нечестивите”, и добавих, че това е моята смелост, но добавих и един голям удивителен знак. Защото това е нещо сериозно. И признавам си, че е доста екстремно изказване. Праведникът, нечестивите, които се оправдават от Бог. В анонса на това събрание беше написано, че през годините и по време на подготовката за това събрание се сблъсках отново с реалността.

През годините бяха направени множество опити да се отрече или да се относителнизира тази истина, но не успя. Те всички са опити, за да се премахне сърцето, същността на евангелието. Нека първо да отидем в Битие петнадесет. И ще се спра на ситуацията в петия стих. Както вече беше прочетено. Авраам трябва да признае. Вече е доста напреднал в годините. Но какво значи това? Това е относително понятие, разбира се, защото да, този човек е станал на 175 години. И кога сте на напреднала възраст? Но добре, дори в библейски термини, той беше напреднал възраст и ситуацията беше, че все още не е имал деца. Това е известна история, нямам нужда да я обяснявам. И в същото Римляни четири, където ще отидем по-късно, ще видим, че и двамата, и така са наречени, бяха мъртви.

Това означава, че те не можеха вече да раждат. Сара, разбира се, вече не можеше, защото беше безплодна. Освен това, тя не беше вече, както се казва, по пътищата на жените. Какво е това за евфемизъм. Но разбираме какво се има предвид. И ние бихме казали, във връзка с плодовитостта, че тя е извън срока си. Но това също звучи малко. Неуважително, но все пак. И за Авраам четем, че това е на по-късна дата. Също Аврам беше мъртъв и не можеше да има деца. Това беше ситуацията. Не са имали деца, чакаха деца и сега Аврам признава. Това означава, че наследството ще отиде на моя слуга. Трябва да си дадете сметка, че Аврам беше изключително богат човек. Тази богатство щеше да отиде на дамаскинския Елиезер.

И тогава Авраам бива поправен от Бога. Фактически, това е нещо, което вече можеше да знае, защото обещанието му беше направено по-рано. След това четем, че Бог му казва: “Излез веднъж навън.” И аз чета напред. Той го направи, Той, Бога, го изведе навън и му каза. И трябва да си представите, Авраам, който живееше във Вирсавия. В пустинята, бихме казали. Дали тогава беше така, това е въпросът. Но във всяка случайност там. Ако след това погледнеш нагоре в нощта, наистина виждаш нещо! Там имаш прекрасна гледка на звездното небе.

И тогава се казва, че Бог му казва: “Погледни към небето! И преброй звездите. Ако можеш, разбира се.” И тогава следва истинското обещание. Защото това е въведение към сравнение. И Той, Той, Бог, му каза: “Така ще бъде твоето потомство. Вече беше казано, между другото, че не само колкото звездите на небето, но и като пясъка на брега на морето, който не може да се преброи. Така ще бъде твоето потомство.” Наследството не отива на слугата Елиезер, за когото Авраам току-що говори. Не, наследството отива на биологичен син. И още повече, това е прародителят на много народи. Тогава все още нямаше обещаният син, но дори вече беше наречен и получи името Авраам от Бог. Авраам получи още една буква в името си и за това има много какво да се каже.

Но най-важното е, че по този начин той е наречен баща на много народи. И това звучи като цинизъм, може би. Или звучи като сатира, че да се каже това на бездетен мъж. Ти си баща на много народи. Но така той беше наричан в семейството. 

Баща на много народи, ела да ядеш, би ли звучело странно, ако Сара го повика, това звучи като горчива шега. Да, но който се смее последен, той се смее най-добре. Затова и детето, което накрая се роди, ще се казваше Исаак. И това означава смях. Да, и това е забавно, когато, да, аз ли мога да го кажа така, когато познаваш Божието обещание. Тогава наистина имаш причина да се смееш. И Бог наистина премахва всички ограничения, които човекът има. За Бог нищо не е невъзможно. Така ще бъде твоето потомство. Обърнете внимание, това не е заповед. Авраам не получава заповед да стане баща.

Това ми изглежда доста ясно. Той се е опитал, да кажем така. Но след десетилетия все още не успя и надеждата за това беше, човешки казано, нула. Но Бог казва: “Така ще бъде твоето потомство, както звездите на небето!” И не се поставят условия. И това подчертавам сега, особено. Бог прави обещание и не казва на Авраам: “Ако ти сега…” Точка, точка, точка, тогава ще направя така, че твоето потомство или твоето семе ще бъде такова. Не, така ще бъде! Който и да си и каквото и да правиш, това е напълно извън реда. Това е безусловно обещание, известие или, както се казва, съобщение.

По-късно Павел в писмото до Галатите също така ще го нарече. На Авраам му беше казано евангелие, това е, добра вест, това е това. Това е тази добра вест, която Авраам чу. Така ще бъде твоето потомство. За това аз стоя гарант. На Авраам не му бе поискано нищо. То му се съобщава. Така ще бъде. И наистина е чудесно да се погледне на всички тези думи. Когато четете, например, че казват на Авраам, “Ти ще бъдеш баща на много народи”, това не означава както ние в нашия калвинистки мислене. Тогава чуваш, “Ти ще!”. И когато чуеш това, “Ти ще”, вече чувстваш натиска върху рамото си. Ох, нещата не вървят добре. Защото това е тежък товар, под който прекланяш. И от теб се изискват неща, които, когато стане въпрос за въпроса, не могат да бъдат постигнати.

Но това не е каквото “Ти ще” означава, когато го четете в Библията. Строго взето, това е пророчество. Ти ще бъдеш баща на много народи и тук, така ще бъде твоето потомство. И тогава се казва за Авраам, и той повярва в Йахве. Така е думата буквално. Ну, да, тук се използва дума буквално, но това е думата за вярване на иврит, в нея се крие нашата дума “амин”. Всъщност трябва да го кажа по-различно. Нашата дума “амин” всъщност произлиза от иврита. Защото “амин” означава така ще бъде. Това е вярно, това е “амин”. И в иврит виждате ясно тази дума да се връща. Така че Авраам, се съгласи с Бога. Той не го прие просто като информация.

В нашия език вярата също има значение в общ план на религията. Каква е твоята вяра? Е, аз съм мюсюлманин и тогава се казва, че това също е вяра. Вяра означава. Казвам “амин”. И ако го разгледате от гръцкия ъгъл, тогава вярването е същото като доверие. Това е нещо от сърцето. Не, вярата означава, че се доверявам на това. Това е истината! Това е каквото Авраам направи! Вие казвате това, и затова го вярвам. Авраам не трябваше да прави нищо. Той също не можеше да направи нищо. Авраам просто беше установил своята пълна неспособност. И Бог казва Да, но въпреки това, ти можеш да стигнеш до твоя таван, но твоят таван, това е моят под. Там стоя аз.

Това означава, че това, което за теб е невъзможно, за мен е възможно. Това, между другото, е изказване от историята на Авраам. Би ли било нещо невъзможно за Господа, ако Той го обеща? В същност, това, което е обещано, е живот от смъртта. На практика това е цялото евангелие, тоест от твоето мъртво тяло или от вашите мъртви тела. Това на теб, Авраам, ще донеса ЖИВОТ. И това е точно какво е евангелието, че от смъртта възниква живот. Че смъртта не е последната дума и ние всички сме смъртни. Да, но Бог дава живот и живот с всичките му главни букви, който има смъртта зад гърба си. Смъртта е преодоляна, това е евангелието. Авраам вярваше в него още в зародиш. И можем да кажем, че звучи малко арогантно, 4000 години по-късно, ние знаем толкова повече. Да, историята продължи. И между другото, това, което беше обещано тогава, е това семе и на практика това е Христос. Това семе вече е дошло, така че обещанието вече е изпълнено.

И така, за нас това не е просто обещание. Това е съобщение, обещанието е изпълнено. Но добре, Авраам, той повярва на Бога. Той повярва, да, той го потвърждава. И стои написано, Той, иначе казано, Бог, го приброи към праведността. И това е толкова съществено стих, това става ясно, защото колко често това не се повтаря ли в Новия завет? Особено, как може иначе? Той взе най-голямата част от писмата в своя сметка? Четиринадесет писма. Но Павел толкова често цитира това и това е основно в неговите писма. Бог приброява. Това е каквото означава изразът. Бог приброява вярата в едно безусловно обещание към праведност. Това е може би още по-важно да се каже. Това не означава, че това е някакъв вид прехвърляне, някаква счетоводна трансакция. Ти не си праведен, но аз ти го приброявам. Не, това не е така!

Какво означава тогава? Когато Бог приброява някого, като в този случай Авраам, към праведност, тогава Той казва, тогава обявява, Ти си праведен. Защо той направи нещо? Не, точно това е цялата история. Той потвърди, че не можеше да направи нищо и че нямаше какво да допринесе и че Бог безусловно ще изпълни Своето обещание независимо от всичко. И тази вяра, това Бог го приброява за праведност. Това направи Авраам праведен. Какво е праведен пред Бога? Някой, който се старае? Колко пъти не се казва това? Аз току-що говорих за вярата и че в нашата терминология това често нищо друго не е или синоним на придържане към религия. Днес със сигурност ще се чуе от много амвони. Тогава казват, дай си максимума! Или тегло, което се слага на раменете. И тогава е освежаващо да се чуе наистина едно добро съобщение. За това, което Бог прави, никакво дело на човека, само дело на Бога.

Тогава вие се вдигате и гледате нагоре, точно както Авраам. Защото да, ако не очаквате от себе си и също така не от хората около вас, да, къде другаде бихте гледали? Подигам очите си към планините, от там идва моята помощ! Не е въпрос, а сигурност! Моята помощ идва от планините! Моята помощ идва отгоре, от къде другаде! Бог го приброи това към праведността. Това означава, че Авраам е праведен пред Бога. Защо? Защото той напълно се доверява на това, което Бог обещава. Това е. Ну, Римляни четири е глава, в която Павел подробно обяснява и пояснява това. И затова ще отидем там. От втори стих. Тогава Павел казва това: Ако Авраам беше оправдан чрез дела или би бил оправдан, да, тогава той имаше слава. Да, защо? Тогава той можеше да се хвали с нещо, което е постигнал. Ако бяха били дела, ако Авраам беше направил нещо, тогава можеше да каже, ну, аз направих това и то е на моята сметка.

Без значение какво, каквито и да са тези дела. Идеята за делата е, че те са постижение, което човекът може да приписва на себе си, следователно заслуга. И тогава можеш да кажеш, че съм получил това, като се боря за това. Ако Авраам беше оправдан чрез дела, той имаше слава. Разбира се, тогава той можеше да се хвали, но не пред Бога. Това означава, че славата не отива към Бог. Не, защото тогава Той е направил нещо сам. Павел обяснява тези неща. Аз го правя тази сутрин, цялата основа на историята е толкова проста, че наистина дете може да я разбере. Затова е невероятно, че тази истина в църковната история е изкривена.

Как хората превръщат вярата през задния вход отново в дело. Защото вие знаете, централната истина на Реформацията е чрез вяра само. Да, това е така. Но ако след това отново правите вярата на работа, ако, например, аз съм повярвал, това е моята заслуга. Сега говоря за евангелската вариант. Тогава хората казват, Аз избрах Христос. Идеята при това е, че човекът отново е направил нещо. И тогава имаш слава! Или казват, Бог е направил всичко. Просто трябваше да го приема. В официалната църковна терминология това се нарича “предложението на благодатта”. Това означава, доколкото благодатта е предложение и на кого се предлага?

Дали се предлага това на всички хора? Или се предлага само на някои, така наречените избрани? И знаете ли, това дори не е въпрос на предложение. Просто е факт. Това е съобщение. Това не е “Бог иска да бъде твоят Спасител и ти можеш да го приемеш”. Или “Той е спасител за всички хора”. Не, Той е спасител на всички хора и мога да кажа на всеки човек: “Той е твоят Спасител!” И това означава, че Той те спасява. Винаги и навсякъде. Но фактът е, че Той е твоят Спасител, точно както Той е твоят Създател. Той не е твоят Създател, защото ти вярваш в това. Това е безсмислица, нали? Или Той е твоят Съдия, това означава, че Той изправя всичко, Той те съди. Това не е условно. Не, това е факт.

Той е твоят Бог. Той е твоят Създател. Той е твоят Спасител. Това е съобщение, едно известие. Това можеш да повярваш или не. Продължаваме, продължаваме с Римляни 4:2. Там се посочва: “Ако Авраам беше придобил нещо, то сега то би било за хвала. Но пред Бога не! Защото какво казва Писанието? ‘Авраам повярва в Бога, и това му бе засчитано за праведност’.” Сега Павел цитира от еврейската си Библия, а ние сме почти в същия времеви период, в който е бил и Павел спрямо Авраам. Това означава, че от Авраам до Павел са изминали около 2000 години, и също така, от Павел до нас са минати около 2000 години. Така че е преди 4000 години.

Сега централната истина. Защо Авраам беше праведен пред Бога? Защото ли? Защото се стараеше? Не, той беше праведен, защото повярва в Бога и в Неговото безусловно обещание. Това е това, което Павел подчертава тук. И не само тук, а и другаде, въпреки че тук той го обяснява и подробно. Павел продължава и казва: “А на този, който работи, заплатата не се засчита по благодат, а по задължение.” Ако си работил, тогава можеш да кажеш, че имаш право на заплата. Ако получиш заплатата си, няма нужда да благодариш. Добре, може да е в съответствие с етикета да направиш така, но имам предвид, това е дълг, който се плаща. Това означава, че работодателят ти дължи нещо на теб. Той е задължен да ти го даде. Това е заплата. Ти си я заслужил. Така става с работата.

Работата също така е по същество само начин да заслужите нещо. И ако го получите, може да потърсите право да го получите, защото другата страна е задължена да ви даде това, за което сте работили. Така стои работата. Римляни четири, пет. Това е сърцевината. Павел казва: “Този, който не работи, а вярва в Него, който оправдава беззаконника, вярата му се счита за праведност.” Така че, ако не работиш, а вярваш в Него, тоест, утвърждаваш вярата си в Него, уверен си в Него. Защото наистина вярата не е нищо друго освен доверие.

Думата “доверие” също носи много повече от това, че това е въпрос на сърце. Вие доверявате на нещо, доверявате си на някого. Вие доверявате на една дума. Той я казва, и ако тя я казва, аз вярвам в това. Затова му вярвам. И това може да бъде оспорено. Да се постави под съмнение. Можете да бъдете изсмивани за това, и може да стане така и с Авраам. Всъщност, Авраам по-късно също преживява моменти на слабост. Но хубавото е, че в Новия Завет всичко това просто се пренебрегва. Това не играе никаква роля. В писмата на апостол Павел казва: “На онзи, който не работи, а вярва в Този, който оправдава беззаконника, вярата му се счита за праведност.” Това е праведник пред Бога. В християнския свят на тази истина се дава обратен знак. Хората не вярват буквално в това, което е написано тук, но това е същността на цялото евангелие.

Тук се казва: Бог оправдава беззаконниците. Това прави Бог, и затова цялата работа е Негова. Сега може да кажете, но Авраам вярваше, това не е ли дело на хората? Но може ли да се каже, че когато Авраам се доверява на Бога, когато той е убеден в това, което Бог му казва, това ли е дело на Авраам? Разбира се, че не е!

По-точно казано, ако човек вярва на Бога, това означава, че е убеден от Неговото Слово, то това е дело на Бога. Ако смятате, че в това има нещо от вас, вашето решение или друга работа, но всичко това е работа. Важното е, че вие сте заслужили или поне сте направили нещо. Не, Бог оправдава беззаконниците. И затова това е толкова страхотно съобщение. Защото това е това, което можете да кажете на всеки и не е условие да първо ви слуша или нещо такова. Не, това е просто едно съобщение. Бог оправдава беззаконниците, така че можете да отидете при един беззаконник и да кажете: какво е съобщението? Бог те оправдава, Той те спасява.

Той е твоят Спасител. И знаеш ли кой са първите, които се спъват по този въпрос? Да, това са религиозните хора. Толкова лесно ли може да е? И те не вярват в това. Или казват: “Да, но трябва първо да вярваш.” Но моето твърдение показва точно, че хората не вярват в това. Вярата, която Бог признава за праведност, е ли в Него или на Него, който оправдава беззаконника? Но той ли оправдава всички? Да, тогава трябва да се върнем назад, защото това е Римляни 4, а ние сме в Римляни 3. В Римляни 3, 23. Отново едно такова просто установяване. Павел казва: “Защото всички са съгрешили.” Той казва “защото”, защото това той е разяснил и доказал в предходните глави, дори и ако това не е нужно да бъде доказано. Човекът е пропускач на целта. Защото това е фактически значението на думата “грешник”.

Човекът съгрешава. Той не достига до целта си. И кой са те? Павел отговаря, като казва: “Всички.” Какво имаш предвид с “всички”? Но никой не е изключен. Дори един, казва той по-рано в Римляни 3. Няма никой, който търси Бога, дори един. Така че, когато той казва “Защото всички са съгрешили”, той продължава от това, което вече беше установил. Затова “защото”. И всички, и е важно да се чете “всички”. Защото става въпрос за универсална истина, за която няма изключения. Както всички хора са смъртни. Така и всички хора са грешници. Не защото са направили нещо лошо, защото дори бебето в кошарата е грешник. Какво може да направи това бебе? Нищо, но това е без значение. Всички са грешили. Всички са грешили. От “са грешили” може би ще кажете. Това има връзка с делата. Но проблемът е по-дълбок и това е, че човекът пропуска целта си.

В същност това е в самото факт, че той е смъртен и следователно не достига до целта си, а именно живота. Той не достига до целта. Въпреки това се казва и имат нужда от Божието славословие. И тогава въпросът е колко му липсва. Имаме един съсед, който вече каза, че има два вида хора. И всъщност този човек правеше почти всичко, което Бог беше забранил. Така че той знаеше за какво говори. Има два вида хора. Има лоши хора и има много лоши хора…

Но всеки човек е недостатъчен. Всеки човек е провалил! И независимо дали сте провалили изпит с една точка или с много точки, провалил сте се. Има толкова много примери за това, но всеки човек е недостатъчен. Всички са съгрешили. Всички са съгрешили и имат нужда от славата на Бога. Кой са тези, същите всички? Това се отнася до всички хора! Повечето четци на Библията често слагат точка тук, но изречението продължава. Продължавам да чета: и се оправдават безплатно чрез неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус. Прочетете внимателно какво е написано тук. Всички са съгрешили, всички имат нужда от славата на Бога и всички се оправдават безплатно. Така че без никакви условия или противопредложения. Без никакви условия, без никакво заслужаване, без никакъв принос, те се оправдават!

Просто безплатно. Не почти безплатно, защото това е като почти изкарал изпит или почти бременна. Защото почти безплатно, както често и повече се казва. Това не е безплатно, това е фалшиво. Не ми е нужно почти нищо да дам, но тогава не е безплатно. Какво е тогава? Всички се оправдават безплатно, същите всички, които са съгрешили и които се нуждаят от славата на Бога. С други думи, цялото човечество, никой не е изключен. Те се оправдават безплатно. Как? Да, безплатно. И ако все още не сте разбрали, тогава следва чрез неговата благодат. И всички се оправдават безплатно чрез неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус. И вярваме в това. И така казваме Амин.

В Римляни 5 стои написано: “δι’ ενος παραπτωματος εις παντας ανθρωπους εις κατακριμα, ουτως και δι’ ενος δικαιωματος εις παντας ανθρωπους εις” – И ако четете на гръцки, това е сорт телеграфен стил. Тя се чете като математическа формула, защото в цялото изречение няма дори глагол на гръцки, което го прави на сорт телеграфен стил. Математическа формула! Павел просто изтъква последиците от това едно действие на Адам. Където цялата човешка раса е замесена. Те пожънаха плодовете, горчивите плодове на това, което той направи. Като чрез едно погрешно движение, наистина, това на Адам. Всичките са осъдени. Така и чрез един акт на праведност за всички хора, към оправдание на живота. По-късно, ако прочетете във верс 19, там се появява израз “за едно праведно действие”, което на гръцки единствено еквивалент на един акт на послушание. Послушанието е това, което е право. Това единствено грешно движение води до осъждането на всички хора. И Павел вече е подчертал толкова подробно, че наистина са всички хора. Всички са осъдени. И след това, разбира се, можеше да се спори и дори да се защитава, че това не е справедливо. Защо сме осъдени за грешката на друг? Но всъщност не става въпрос за това. Вижте, всички са осъдени заради грешника и смъртника. Не си избрал това. Това е даденост. Не е ли така? И това е доста безнадеждна ситуация. Защото какво може човек да направи за това? Това е толкова безнадеждно, колкото Авраам, който трябваше да отбележи в края на живота си, в кавички, че е бездетен. Да, Авраам, трябваше да си направиш по-добре. И ако не успееш, направи още по-добре! Звучи малко банално, когато го казвам така, но разбирате, че това е голяма глупост. И това можеше да се каже на един смъртен. Да, трябва да се погрижите да не сте вече смъртни. Здравей, това, това сме ние. Ние вървим със смърт в чорбаджийките си. И има достатъчно опити. И все още се предприемат опити да се сложи край на тази трагедия.

И да, трябва да разочаровам тези хора, защото никога няма да успеят със свои сили. Съществува божествено решение. Има живот! Да, няма живот пред смъртта. Обикновено се казва обратното. Но Библията казва, че няма живот пред смъртта, защото това, което ние наричаме живот, е смърт. Ти си на път да умреш. Така че животът не е пред смъртта, а след смъртта. Има живот! И това беше преди 2000 години, когато тая камък беше отклатен, точно извън портите на Ерусалим. Видя светлината на деня. Тогава Бог Го възкреси от мъртвите като първия плод. Има живот и той е обещан на всеки човешко дете. Защото както чрез едно погрешно движение за всички хора до осъждане, така и чрез един акт на праведност за всички хора до оправдание на живота. Както всички хора са осъдени да бъдат грешници и смъртници, така и всички хора са предназначени да бъдат оправдани и съживени. Това е толкова фундаментално. Върху какво се основава оправданието? Отговорът е, Бог ще даде живот. Това е Неговото обещание на всеки човешко дете и Бог ще оправдае всеки човек. Това е делото на Бога и, следователно, Неговите заслуги, и, следователно, искам да завърша с Първа Коринтяни едно. Защото това е, в крайна сметка, на което всичко става. Голямото заключение. Където Павел казва това. Но от Него, Него е в тази връзка Бог, че вие сте в Христос Исус. Как станахте в Христос Исус? Това е от Него. Който от Бог стана мъдрост за нас и още справедливост, освещение и изкупление. Цяла тази купчина. Ще пропусна за момента. Но сега е важно.

Това е от Него, че вие сте в Христос Исус. Направихте ли нещо за това? Не, разбира се. Направихте ли нещо, за да бъдете в Адам? Направихте ли нещо, за да бъдете грешник? Направихте ли нещо, за да бъдете смъртници? Не, това е нашето положение като хора. Така е. Така е нашето положение в Христос, че Той е за нас мъдрост, справедливост, освещение и изкупление. Ще ви кажа, че историята не свършва тук. Той не само оправдава, той също ни освещава! Той ни освещава! Ти ще бъдеш осветен, казва Петър. Ще бъдете светии. Знаете ли кога това започва да действа? В момента, в който човекът каже, Че не мога. Ти ме освещаваш. Аха. Нищо от човека, за да бъде така, както е писано. Павел отново цитира нещо от Стария Завет. Който се хвали, нека се хвали в Господа.

Това означава, ако има нещо, за което да се хвали, то е всичко от Бог. И ако искате да дадете цялата слава на Него, оставете Бог да направи всичко! И Авраам каза. Амин. И ние казваме Амин.