GoedBericht.nl logo
English Blog

4. Behoren de gelovigen van het OT ook tot het lichaam van Christus?

Karakteristiek voor de ekkesia, het Lichaam van Christus (Kol.1:18) is dat Christus het Hoofd daarvan is.

… Hij is het Hoofd van het lichaam, van de ekklesia. Hij is de oorsprong, eerstgeborene vanuit de doden, opdat Hij in alles de eerste zou worden.
-Kolosse 1:18-

Dat betekent dat deze ekklesia begon bij de “Eerstgeborene uit de doden”. Het spreekt voor zich dat de gelovigen in het OT, Christus niet als Hoofd kenden aangezien Christus nog moest komen.

wegrukking vóór de 1260 dagen

De gelovigen die deel uitmaken van “het Lichaam van Christus” zullen vóór “de grote verdrukking” van 1260 dagen worden weggerukt tot God en zijn troon (“de mannelijke Zoon”; Openb.12:5,6). Als Paulus over deze wegrukking schrijft, zegt hij dat “de doden in Christus” eerst zullen opstaan (1Thes.4:16). Doden die stierven voordat de Christus kwam, vallen niet in die categorie. De gelovigen van het Lichaam van Christus zijn eerstelingen en voor hen is (zelfs letterlijk) het hoogste deel weggelegd: in de hemel bij God. Zij zijn als organische eenheid (=één lichaam) verbonden met Christus die is gezeten aan Gods rechterhand (Kol.3:1-4)!

opstanding ná de 1260 dagen

De gelovigen van Israël hebben een geweldige verwachting en zij zullen (zoals bijvoorbeeld Daniël) opstaan bij “het einde van de dagen” dat is de laatste dag van de 1335 dagen na “gruwel van de verwoesting” (Dan.12:11-13), dat is 75 dagen na het einde van de grote verdrukking die 1260 dagen zal duren (Openb.11:2,3; “tijd van benauwdheid”, Dan.12:1).

de kleinere in het Koninkrijk groter dan Johannes

Maar hoe geweldig de status van de gelovigen in het OT ook zal zijn, het haalt niet bij die van de gelovigen die Christus kennen als de Opgestane. In Mat.11:11 verklaart Jezus dat van allen die uit vrouwen geboren zijn niemand groter is dan Johannes de Doper. Maar hij voegt er direct aan toe: de kleinere in het Koninkrijk van de hemelen is groter dan hij. In Jezus’ dagen was het Koninkrijk nabij gekomen (Mat.3:2; 4:17; etc.) en officiëel ving het aan bij het aantreden van de Koning, d.w.z. toen Christus aan Gods rechterzijde werd verhoogd (Hand.2:32-36). Met de troonsbestijging van de Koning ving het Koninkrijk aan, ook al is dat (tot op vandaag!) verborgen (Luc.19:11). De eersten die in dit (verborgen) Koninkrijk binnengaan valt de hoogste positie ten deel: deel uitmakend van het lichaam van de Koning. Een positie die zelfs die van Johannes de Doper (= de grootste sinds Adam!) overtreft.

Samengevat

De ekklesia als het Lichaam van Christus kon niet eerder beginnen dan bij Christus’ opstanding. Dat betekent dat de gelovigen daarvoor niet bij dit Lichaam behoren. Het Lichaam van Christus is een bijzondere selectie van mensen die hun positie (uitsluitend) ontlenen aan het feit dat ze behoren bij de eerstelingen van het Koninkrijk.

Delen: