GoedBericht.nl logo
English Blog

men noemt Hem… sterke God

14-10-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

VRAAG:
Als Christus geen God is, hoe moet ik Jesaja 9:5 dan begrijpen?

ANTWOORD:
In Jesaja 9 wordt het toekomstige koninkrijk vanaf de troon van David aangekondigd. Met een heerschappij van vrede en recht dat zich wereldwijd zal uitstrekken (9:6). Degene die op die troon zal zitten zal uiteraard een telg zijn uit de dynastie van David. Wie Hij zal zijn, wordt in vers 5 gezegd:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Een Kind geboren – dat gebeurde in Bethlehem, de stad van David. Een Zoon gegeven – verwijst dat niet bovenal naar de dag dat God zijn Zoon uit doden verwekte (Hand.13:32,33)? En de heerschappij rust op zijn schouder – dat krijgt zijn vervulling als de Messias op de troon van zijn vader David zal gaan heersen in Jerzualem.

Maar dan nu de vraag: bewijzen de namen die aan de Zoon gegeven worden niet dat Hij God zelf is? Immers, Hij wordt genoemd “El Gibor”, dat is “Sterke God”. En ook “Eeuwige Vader”. Dat laatste is problematisch vanuit de drie-eenheidsleer want men mag immers de Vader en Zoon niet vermengen (belijdenis van Athanasius -4). Gebeurt dat niet door de Zoon “Eeuwige Vader” te noemen? Andere vertalingen spreken van “Vader der eeuwigheid”. Het Hebreeuwse woord (aviad) verwijst naar de vader van de toekomst, d.w.z. de toekomende aeonen. Zoals Jubal de vader werd van hen die citer en fluit bespelen (Gen.4:21), zo zal de Messias de vader zijn van de toekomende aeonen. Deze wereldtijdperken komen door Hem tot stand.

Is de Zoon van God “El Gibor”, d.w.z.”Sterke God”? Laat mij een tegenvraag stellen. We kennen in de Bijbel een hemelse boodschapper die qua betekenis exact dezelfde naam draagt: Gabriël. Maar is deze engel daarom dus God? En als, om een willekeurig ander voorbeeld te noemen, de naam Jozua “JAHWEH redt” betekent en Johannes “JAHWEH is genadig”, zijn deze naamdragers daardoor God zelf? Natuurlijk niet! Hun namen verwijzen naar God, maar de namen maken hen daarom nog niet identiek met God. Er is één God, de Vader. En Jezus Christus is de Zoon van God (1Kor.8:6; Joh.17:3; 1Tim.2:5).

Het geboren kind en de gegeven Zoon, zou worden genoemd naar alles waar zijn persoon naar verwijst. Hij is Wonderbaar en een Raadsman. Hij is het beeld van de sterke God, de Vader van de eeuw en Vredevorst. En daarom draagt Hij met recht ook deze namen.

Delen: