GoedBericht.nl logo
English Blog

marionetten?

22-01-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Onverminderd gaan de discussies op het forum voort over onderwerpen als de oorsprong van het kwaad en de ‘vrije wil’. De laatste maand werden gemiddeld 47 berichten per dag op het forum gepost. Het merendeel ging over genoemde kwesties.

Onlangs las ik een een bericht van iemand die een lijst van Bijbelteksten had aangelegd, waarin het woord ‘vrijwillig’ voorkomt. Dat was een lange lijst want het woord komt maar liefst 40x voor in de Bijbel! Daarmee is aangetoond dat het woord ‘vrijwillig’ volstrekt Bijbels is. Toch schuilt hier een addertje onder het gras… Want tot op welke hoogte heeft de mens een vrije wil? Is de vrije wil van de mens absoluut? Zou ook God niet beschikken over de wil van de mens? Zie daar het addertje! – want ‘de leer van de vrije wil’ houdt inderdaad dit laatste in. Laat ik daarom eerst een aantal Schriftplaatsen noemen waar we lezen dat God wis en waarachtig, daadwerkelijk over de wil beschikt. Ongeacht van wie. Gelovig of ongelovig.

… en de Here opende haar (= Lydia’s) hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.
Handelingen 16:14

… God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
Filippi 2:13
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn gang.
Spreuken 16:9

Het hart van (zelfs!) de koning is in de hand des HEREN als waterbeken, Hij leidt het overal heen, waar het Hem behaagt.
Spreuken 21:1
Maar Ik (= God) zal het hart van Farao verstokken…
Exodus 7:3

Hij (= de HERE) veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.
Psalm 105:24

Heeft Lydia vrijwillig aandacht geschonken aan hetgeen Paulus te melden had? Ongetwijfeld! Was Farao vrijwillig ongehoorzaam aan Gods opdracht? Ongetwijfeld! In hun beider beleving was er geen enkele sprake van dwang o.i.d. Niettemin was het God die in beide gevallen het hart van deze mensen bewerkte (i.c. opende dan wel afsloot). Het punt is namelijk dat God in het geheel geen dwang hoeft te gebruiken om de wil van de mens te buigen. Gaat u maar na. Er zijn twee soorten factoren die aan elke keuze ten grondslag liggen: externe en intene factoren. Met externe factoren doel ik op onze omgeving (in welk deel van de wereld bevinden we ons? in welk tijdsgewricht? welk land? welke maatschappelijke klasse? welke godsdienst? welke familie? welke ouders? welke gebeurtenissen? welke school? welke vrienden? welke boeken? etc. etc.). Met interne factoren doel ik vooral op onze genen (dus erfelijk bepaalde eigenschappen) en daarmee ook op onze sexe, intelligentie, temperament, etc.. Op vrijwel geen van deze factoren heeft de mens ook maar de geringste invloed! Ze bepalen echter wel wie we zijn, hoe we denken en dus ook wat we kiezen. ‘De vrije wil van de mens’ is een produkt van triljoenen factoren en invloeden tezamen. Of we dit nu leuk vinden of niet. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Dat we maar tot deze nederige erkenning zouden komen! ALLES wat we hebben, wie we zijn en wat we kiezen wordt bepaald we door talloze factoren die slechts ÉÉN Iemand volkomen in de hand heeft… GOD. Daarom zegt de Bijbel dat zelfs het hart van een machtige koning (zie boven) in de hand van Hem is, als een waterstroompje: Hij dirigeert het naar iedere plaats waarheen Hij wil.

Er was eens een godloochenaar die in aanwezigheid van publiek zijn vuist balde en omhoog stak en riep: “als God bestaat, slaat Hij op dit ogenblik mijn hand naar beneden”. Op hetzelfde ogenblik daalde een klein vliegje op de neus van de beste man en als in in een reflex joeg hij deze met z’n omhooggestoken hand weg…
God had geen bliksem of ander geweld nodig om de man zijn hand te laten zakken. Een klein vliegje was al voldoende om de hand van de man naar beneden te doen laten gaan! Dát is ‘de vrije wil’ voor een almachtig GOD. Mensen beklagen zich erover dat een albeschikkend God hen tot marionetten maakt. Dat komt omdat ze zich niet willen realiseren dat ze niet de Maker maar ‘slechts’ maaksel zijn. En dat er ÉÉN is die ALLE touwtjes in handen heeft. Juist dat is de garantie dat alles verloopt “naar de raad van Zijn wil” en dat eenmaal, alle tong (niet: lip!) zal belijden: Jezus is Heer!
Tot eer van God de Vader!

Delen: