GoedBericht.nl logo
English Blog

NIEUW boek: De alleen wijze GOD

Ondertitel:
de Romeinen-brief vers voor vers besproken

Tevergeefs had Paulus al vaak geprobeerd om in Rome het Evangelie te brengen. Terwijl hij nog in Korinthe is en op het punt staat naar Jeruzalem te gaan, schrijft hij de Romeinen aan over zijn voornemen om hen eindelijk eens te bezoeken.

Deze langste brief van de apostel is een blauwdruk van het Evangelie, dat hij zo graag in Rome wilde toelichten. In dat Evangelie wordt “de rechtvaardigheid van God” geopenbaard. Er wordt volkomen voorbijgegaan aan de schuld van de mens en God lost zijn Eigen schuld in. Ja, u leest het goed: God doet recht aan zijn Woord en vervult wat Hij van oudsher heeft beloofd. Alomvattend. Want zoals door één daad van Adam, alle mensen tot zondaren en stervelingen zijn gesteld, zó zullen ook door één daad van Christus, alle mensen gerechtvaardigd worden en leven!

Nergens in de Bijbel wordt zo fundamenteel en veelzijdig de waarheid van het Evangelie uiteengezet als juist in deze brief. Alle grote Bijbelse thema’s komen aan de orde. In een lang intermezzo, hoofdstuk 9 t/m 11, legt Paulus diepgaand uit hoe momenteel buiten het Joodse volk om, de boodschap van “de verzoening der wereld” naar de natiën gaat. Het is een tijdelijke onderbreking van de geschiedenis, met een uitdrukkelijk “totdat”. God laat immers niet varen de werken van zijn handen. Hij zal alles wat de profeten hebben voorzegd, op zijn tijd en wijze alsnog vervullen. Weergaloos en onnavolgbaar. Want Hij is de alleen wijze GOD!

Verkrijgbaar in de boekhandel of via internet.

543 pagina’s
prijs: €29,95

boek: Zielig Is Niet Geestig

Ondertitel:
de eerste Korinthe-brief vers voor vers besproken

Anderhalf jaar arbeidde Paulus in de Griekse havenstad Korinthe. Tijdens dat verblijf ontstond rond het Goede Bericht dat hij verkondigde, een gemêleerde kring van gelovigen. Als Paulus na zijn vertrek in de stad Efeze arriveert, bereiken hem berichten en vragen vanuit Korinthe. De 1e Korinthe-brief is Paulus’ antwoord daarop.

De brief geeft een inkijkje in het reilen en zeilen van de jonge geloofsgemeenschap en in de vragen die onder hen leefden. Maar het toont bovenal de geweldige antwoorden die Paulus hen, als “afgevaardigde van Christus Jezus”, mocht doorgeven. Om hen de weg te wijzen van de ‘wijsheid’ van de wereld naar de wijsheid van God. Van melk naar vast voedsel. Van kinderlijk naar volwassen. Van het fragmentarische van de begintijd naar de volkomenheid van “geloof, hoop en liefde”.

Tegen de achtergrond van allerlei kwesties rond partijschappen, rechtszaken, prostitutie, wanordelijke samenkomsten, godsdienstige en culturele spanningen, leidt Paulus zijn lezers weg van de ‘ziel-ige’ benadering naar de ‘geest-ige’. Het slot van Paulus’ brief vormt de climax: een indrukwekkende uiteenzetting over de alomvattende impact van Jezus Christus’ opstanding uit de doden.

‘Zielig is niet geestig’ is een verzameling van dagelijkse bijdragen op de website goedbericht.nl.

Te koop is dit boek slechts via de boekhandel of internet. 

449 pagina’s
prijs: €24,50

boek: Ongekende Hoogte!

Ondertitel:
de Efeze-brief vers voor vers besproken

De Efeze-brief behoort zonder enige twijfel tot het hoogtepunt in Paulus’ oeuvre. Het bouwt voort op zijn eerdere brieven en opent perspectieven die adembenemend zijn. Het ziet terug op de voorgaande aeonen (wereldtijdperken) waarin God, de Schepper van het al, het voornemen verborg dat Hij nu via Paulus’ bediening openbaar maakt. Het ziet ook vooruit naar de komende aeonen waarin God door Zijn Zoon alles tot voltooiing gaat brengen. Maar misschien wel het meest bijzondere in deze brief is, hoe de ekklesia als uitroepsel in onze dagen, deelt in alles wat aan Christus is beloofd. Ze is met hem verbonden als ‘lichaam en Hoofd’. Onverbrekelijk!

‘Ongekende Hoogte’ is een compilatie van bijdragen op de website goedbericht.nl en neemt de lezer vers voor vers mee in, zoals Paulus het zelf noemt, “de onnaspeurlijke rijkdom van Christus”.

Te koop is dit boek slechts via de boekhandel of internet. 

219 pagina’s
prijs: €15,95

boek: 101 Bommen En Granaten...

Ondertitel:
waarom het Evangelie een écht Goed bericht is

De schrijver werpt in deze unieke bundel een verrassende kijk op de oude dogma’s van de kerk. Scherp en verfrissend worden de grote thema’s tegen het licht gehouden en komt de schrijver tot opmerkelijke conclusies die uw kijk op het Christendom blijvend zullen veranderen. Theologie, duivel, schepping, evangelie, alverzoening, de Goede God, het komt allemaal aan bod. Dit boek zal niemand onberoerd laten.

Dit boek is slechts via de boekhandel of internet te koop.

236 pagina’s
prijs: €19,95

brochure: Altijd Blij En Onbezorgd!

In Filippiërs 4:4 roept Paulus op om ons altijd te verblijden. Sommige mensen worden verdrietig van zulke oproepen. Men was al niet blij (zeker niet altijd) en dan komt Paulus ze ook nog eens vertellen dat ze wel blij zouden moeten zijn. Het gevolg is: schuldgevoel en dus nog minder blij dan men al was.

Iets soortgelijks doet zich voor als ze enkele verzen verderop Paulus’ woorden lezen: “weest in niets bezorgd” (Filippiërs 4:6). Stel, je ligt elke nacht wakker van zorgen en dan draagt iemand je op, niet bezorgd te zijn. Het resultaat daarvan is dat je daardoor juist een extra zorg hebt gekregen!

Wie deze oproepen van Paulus zo opvat, begrijpt zijn punt niet. Hij legt geen lasten op. Hij zegt niet: jullie moeten blij zijn. En evenmin: jullie mogen niet bezorgd zijn. Zulke commando’s hebben een averechts effect. Dat heeft met vreugde ook niets te maken. Integendeel, het is fake.

Maar hoe wordt het dan wèl bedoeld?
Het antwoord is verrassend …
Wat je moet wéten om daarvan de vruchten te plukken.

brochure: Model Vaderschap

brochure
U kent het, de uitspraak, of het spreekwoord, dat zegt: “Vader worden is een gunst, vader zijn een hele kunst.”
Maar de kunst van het ‘vader zijn’ is niet het onderwerp, het gaat eigenlijk nog dieper.

Niet zozeer: hoe ben je vader, maar wat is vaderschap? Niet: hoe zou je als vader moeten zijn, maar wat betekent het dat iemand vader is?

Of wat betekent het dat iemand jouw vader is? Wat is de essentie daar nu van?

En waar het vandaan komt. Spreken we God aan als Vader omdat Hij als een Vader is, of spreken we van ‘vaders’ omdat hun rol van God is afgekeken? Oftewel: wat was er eerder? Een zeer basale vraag!

En wat betekent het dat God “Abba, Vader” is?

brochure: Waarom Blind Geboren?

Eén van de grootste vragen waar de mens, vroeg of laat, tegenaan loopt is deze: waarom is er zoveel lijden? Als God er is, zou Hij dat toch wel kunnen voorkomen?

Menselijke filosofie en godsdienstige tradities zoeken naar verklaringen vanuit het verleden en/of naar een schuldvraag. Het antwoord van de Schrift staat daar haaks op en luidt: “Opdat de werken van DE GOD openbaar gemaakt zouden worden in hem.”

De blinde in Johannes 9 werd niet genezen omdat hij blind was – hij was blind opdat hij ziende gemaakt kon worden!
Door te filosoferen of te theologiseren belanden we in een doolhof van opinies. Het is de Schrift die voorziet in onze grote vragen van hart en verstand. Helder, logisch, solide en verblijdend. Kortom: Goddelijke antwoorden!

brochure: Geschikt Voor In Huis

Traditioneel staat het slot van Kolosse 3 bekend als het gedeelte over ‘de huiselijke plichten’ of ‘de christelijke huisregels’. Het is echter niet de plicht maar de dankzegging die in deze passage de toon zet. Dankzegging is een vreugde-generator en máákt dat mensen dingen van harte gaan doen.

Kolosse 3, wat altijd in een wettische sfeer is getrokken, illustreert juist hoe genade Zijn werk doet in ons leven. Het heeft impact, het maakt stralend, het geeft vreugde, het geeft je schik en het maakt je geschikt. En dat is de genade waar Paulus in deze brieven, en in heel zijn bediening, over spreekt. Over die grote genade van God die ook wij mogen versieren in alles.

brochure: Hoop Doet Leven!

Hoop verwijst per definitie naar de toekomst. Maar hoop heeft ook grote impact op het nu. De redding die ons deel is geworden is een zaak van hoop. Of, zo u wilt, van verwachting. Toekomstmuziek. Alles wat we daarvan weten komt van God, Die dat heeft geopenbaard. Te zien valt er nog niets. Dat is ook precies wat hoop is.

Ondertussen is hoop wel ‘de brandstof’ waarop we leven. Het opent vensters. Het geeft kracht om de moeiten van vandaag te doorstaan. Het maakt dat we onze hoofden omhoog heffen. Bij alledaagse, menselijke hoop is dat slechts heel betrekkelijk. Maar als God belooft – Hij “die van den beginne reeds de afloop verkondigt” – dan is dat absoluut solide en vast. Als een anker!

Paulus spreekt in Titus 2:13 over “de gelukkige hoop” omdat de hoop zelf gelukkig is, maar ook gelukkig maakt. Niet vanuit blind of naïef optimisme, maar omdat bij God per definitie geen ‘hopeloze gevallen’ bestaan.

Wie hoop heeft, verwacht het goede voor de toekomst en juist dát geeft het bestaan vandaag zoveel vreugde want: ‘Hoop doet léven! 

brochure: Vanwaar haalde Abraham de most...?

Vanwaar haalde Abraham de mosterd?
Weet u dat?
Een idee?

‘Most’ – je komt dat woord vaak tegen in de Bijbel – is druivensap.
Het is druivensap ‘vers van de pers’, ook wel ‘nieuwe wijn’ genoemd, met name in het Nieuwe Testament; er is sprake van oude en nieuwe wijn.

Men zegt wel: ‘Most is een verzamelnaam van de vrucht van de wijnstok, waarbij wijn meer specifiek gegist druivensap is.’
Maar alles wat van de wijnstok af komt, is most en dat werpt veel licht op die uitdrukking.

Wat wist Abraham wél dat wij niet (meer) weten?

brochure: Abram slapend rijk

In Genesis 15 lezen we dat God Abram een grote belofte geeft en bevestigt. En dat terwijl Abram slaapt …

Als God wil dat je rijk wordt, dan ben je steenrijk en Abram was zo iemand. Dat geldt tevens voor zijn zoon Izaak. Over hen lees je dat ze steeds rijker worden, dat had God beloofd.

Als God iets wil, dan gebeurt het gewoon en dan hebben de activiteiten, of de werken, of de prestaties van de mens, daar helemaal niets mee te maken. God trekt Zijn plan en dat hoeft Hij niet bij te stellen; Hij volvoert dat.

Dit mag dan een geschiedenis zijn die 4000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, maar het is geweldig dat we zo’n God hebben, met een Woord dat zó accuraat, zó betrouwbaar en zó solide is!

brochure: de gelukkige God!

“… volgens het evangelie der heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd.”
– Paulus, 1 Timoteüs 1:11-

Wat is geluk en waarom is God gelukkig?
En wat is de boodschap van dit Goede Bericht op ons eigen leven?
Een samenvatting van vijf studies over “De GELUKKIGE God”, 2018 te Maarn.

brochure: Hebreeën 10:25: stok achter de kerkdeur?

Hebreeën 10:25 geldt gewoonlijk als ‘de stok achter de deur’ om kerkdiensten vooral toch bij te wonen. Maar is dat terecht? Waar gaat het in dit vers over en wat stond er voor de Hebreeën op het spel?
De antwoorden zullen je verbazen …!