GoedBericht.nl logo
English Blog

het struikelblok: de Zoon van God

12-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Jezus is de Zoon van God doordat God Hem verwekte uit de maagd Maria (Luc.1:35). Hij is de eniggeboren Zoon van God (Joh.1:14, 18; 3:16,18) omdat Hij daarin volstrekt uniek is. Welk mens kan immers zeggen dat niet een mens, maar God zijn Vader is? Hierin ligt de aanstoot van Jezus’ aanspraak!

Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.
Johannes 5:18

God een Vader noemen en Hem ook als Vader aanspreken was voor Joden totaal niet ongebruikelijk (Mal.2:10). Maar men begreep maar al te goed, dat Jezus claimde letterlijk de Zoon van God te zijn. Dit beschouwde men als laster. Jezus:

… zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?
Joh.10:36

In een eerdere conversatie met de Joodse leidslieden insinueerde men dat Jezus uit hoererij was geboren (Joh.8:41) en een Samaritaan zou zijn (Joh.8:48). Uiteindelijk werd Jezus’ claim de Zoon van God te zijn, de reden voor zijn doodstraf:

De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt.
Johannes 19:7 (de evangelieën zijn unaniem: Mat.26:63,64; Mar.15:61,62; Luc.22:70,71)

Het Jodendom beschouwde Jezus’ pretentie de Zoon van God te zijn, als Godslastering. Men leverde Hem om die reden over om te worden gekruisigd. Ook voor de Islam in onze dagen, is het idee dat God een Zoon zou hebben onverdragelijk. De inscriptie in de Rotskoepel te Jeruzalem: ‘God heeft geen Zoon’  is veelzeggend.

Het christendom erkent officieel dat Jezus de Zoon van God is. Maar wat is de waarde daarvan, als men dit met andere woorden juist ontkent? Als er één God is en Jezus is de Zoon van God, dan kan Jezus dus geen God zijn. Maar deze logica is in het christendom uit den boze. Sinds de vierde eeuw luidt de officiele leer: Jezus is ‘God de Zoon’. Een glasharde ontkenning van de Bijbelse waarheid dat er “één God is, de Vader” (1Kor.8:6; Joh.17:3). Het is bovendien een uitholling van de unieke reden die de Bijbel opgeeft voor het feit dat Jezus de Zoon van God is. Tegen de maagd Maria werd gezegd:

… De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; DAAROM zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
Lucas 1:35

Vergelijk dit met de uitspraak in de geloofsbelijdenis van Nicea:

… de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen…

Ziet u hoe ‘Nicea’ een concrete, historische, Bijbelse waarheid tot een abstractie maakt? Men leert, dat Jezus reeds de eniggeboren Zoon van God was in een ‘vorig leven’. Maar dit kent de Schrift niet. Zoals een mens tot wording komt door de samensmelting van een zaadcel en een eicel, zo kwam de Zoon van God tot wording (Gr. gennao) door “de kracht van de Allerhoogste” (=de Vader), die Maria overschaduwde. Daarmee werd “het woord” vlees (Joh.1:14). Want zó had God tevoren gesproken.

 

Delen: