GoedBericht.nl logo
English Blog

het eerste van alle geboden

16-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images21

Op de website van GoedBericht.nl wordt grote nadruk gelegd op de waarheid dat er één God is. Is dat terecht? Hoe belangrijk is deze waarheid volgens de Schrift?

In Marcus 12 lezen we dat Jezus in Jeruzalem, tijdens de week die vooraf ging aan zijn sterven een schriftgeleerde ontmoet die hem de volgende vraag stelde:

Welk gebod is het eerste van alle?
-Marcus 12:28-

Jezus citeert direct uit Deuteronomium 6 het zogenaamde ‘shema Yisraël’ en zegt:

Het eerste is: Hoor, Israel, de Here, onze God, de Here is één…
-Marcus 12:30-

God is één, d.w.z. onverdeeld, integer, uit één stuk. Een mens kan van Hem op aan. Maar de waarheid dat God één is, betekent voor alles: er is slechts één God. Dat blijkt ook uit de reactie van de schriftgeleerde.

En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd, dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij.
-Marcus 12:32-

De schriftgeleerde kan niet anders dan beamen wat Jezus sprak. Het is niet slechts waar, maar ook primair. Het eerste van alle. Uiteraard had de schriftgeleerde nog nooit van een ‘drie-eenheid’ gehoord, een leer die pas enkele eeuwen later door niet-joodse theologen zou worden uitgevonden. Zou de schriftgeleerde menen oog in oog te staan met ‘God de Zoon’ dan had hij moeten zeggen: naar waarheid hebt U gezegd, dat U één bent en dat er geen ander is dan U. Maar geen haar op zijn joodse hoofd, die op een dergelijke gedachte zou komen. Gesteld dat Jezus zou claimen God te zijn, dan had Hij hier deze man moeten corrigeren. Maar niets daarvan lezen we, integendeel.

En Jezus, ziende, dat hij verstandig geantwoord had…
-Marcus 12:34-

Diezelfde week, in de nacht voor zijn sterven, bevestigt Jezus plechtig deze waarheid van het zuivere monotheïsme, als Hij zijn hemelse Vader aanspreekt en zegt:

Dit nu is het eeuw-ige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.
-Johannes 17:3-

Als zijn Vader de enige waarachtige God is, dan is dat dus exclusief. Geen ander die daar aanspraak op kan maken. Door heel de Schrift klonk reeds eerder de echo van deze waarheid:

… opdat gij zoudt weten, dat JAHWEH de enige God is, er is geen ander behalve Hij.
-Deuteronomium 4:35- 

… opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de JAHWEH God is en niemand meer
-1Koningen 8:60-

Ik ben JAHWEH  en er is geen ander; buiten Mij is er geen God.
-Jesaja 45:5-

En de apostelen verkondigden niet anders:

De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen! Amen.
-1Timotheüs 1:17-

Want er is één God en ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus…
-1Timotheüs 2:5-

De enige God, onze Redder, zij door Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht…
-Judas: 25-

Reageer op Facebook

Delen: