English blog

Gods wil en zijn verborgen bedoeling

09-01-2004 - Geplaatst door Andre Piet

Correct weergegeven staat in dit Romeinen 9:19 (zie toevoeging in ‘doorgelicht’):

“Gij zult nu tot mij zeggen: Wat heeft Hij dan nog aan te merken? Want wie heeft Zijn bedoeling weerstaan?”

In dit gedeelte betoogt Paulus dat God d.m.v. Farao zijn macht wilde demonstreren. Een kneedbare Farao was daarvoor niet bruikbaar en daarom, toen Farao onder de grote druk van de plagen dreigde te bezwijken, verharde (of versterkte) God diens hart (Exodus 9:12). Trouwens, niet alleen het hart van Farao maar ook de harten van de andere Egyptenaren heeft God op soortgelijke wijze bewerkt.

“HIJ VERANDERDE HUN HARTEN, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.”
Psalm 105:25

Achter het drama van rebellie en antisemitisme van Farao en de Egyptenaren blijkt God de grote Regisseur te zijn. Dát is wat Paulus naar voren brengt. Dát verklaart ook de voorspelbare kritiek die hij vervolgens zijn tegenstanders laat uiten: wat heeft God dan nog aan te merken? Farao (of wie dan ook) heeft Gods BEDOELING toch nooit weerstaan?

Farao en de zijnen weerstonden Gods WIL. God had Farao herhaalde malen, bij monde van Mozes, laten weten: “laat-Mijn-volk-gaan”. Daarop werden Farao en zijn volk ook afgerekend. Niettemin, achter Gods wil, ging een verborgen BEDOELING schuil. Een bedoeling waarvan Farao niet wist en vermoedelijk ook niet mócht weten. En deze bedoeling hield in dat Farao het volk niet zou laten gaan. En zo vervulde de ongehoorzame Farao, ongewild voor de volle 100%, Gods bedoeling. Dat kán ook niet anders, aangezien God…

“… in ALLES werkt naar DE RAAD VAN ZIJN WIL…”
Efeze 1:11
(Het woord voor ‘raad’ hier, is hetzelfde als wat Paulus gebruikt in Romeinen 9:19: boule, boulema.)

Een goddeloze Farao, een vijandig volk van Egypte, de broers die Jozef als slaaf verkochten, enz, enz,., zij allen vervulden op hun wijze, Gods raad (bedoeling). Dit geldt zelfs voor de grootste misdaad ooit gepleegd: de kruisiging van de Messias. Ook deze daad was heel nadrukkelijk…

“… naar de bepaalde raad en voorkennis van God… ”
Handelingen 2:23

Geen enkel schepsel kan ook maar iets bedenken of ondernemen, zonder dat het EXACT overeenkomt met het ‘script’ van de Schepper. Het schepsel hoeft zich dus nooit te verbeelden origineel te zijn. De mens is een kleipoppetje wiens lot volkomen bepaald is en wordt door de grote Pottenbakker. En tot degenen die hiertegen protest aantekenen, heeft Paulus het volgende te zeggen:

“Maar jij, o mens! wie ben jij, dat je GOD zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt je mij zo gemaakt? Of heeft de pottebakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot oneervol gebruik?
Romeinen 9:20,21

God is GOD. Hij verklaart nadrukkelijk met ALLES een bedoeling te hebben. Hij is geen verantwoording schuldig. Hij excuseert Zich niet. Hij zal eenmaal met recht kunnen zeggen: I did it My way.
En beste lezer, reken er maar op dat het uiteindelijke resultaat van al Gods wegen adembenemend groot en heerlijk zal zijn!
En… zonder dat er ook maar één creatuur zal ontbreken. Ook de Farao niet.

“Want God heeft ALLEN onder ongehoorzaamheid BESLOTEN, OM Zich over ALLEN te ontfermen (…) Want UIT HEM en DOOR HEM en TOT HEM is het AL. Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen.”
Romeinen 11:32, 36

Delen: