GoedBericht.nl logo
English Blog

genezing onder haar vleugelen

23-01-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen…
Maleachi 4:2

In het laatste hoofdstuk van ons ‘Oude Testament’ treffen we een profetie aan over de komst van de Messias. Vers 1 spreekt over de Dag van JAHWEH die als een brandende oven vernietigend zal zijn voor de goddelozen. Daarentegen zal “de zon der gerechtigheid opgaan” over een gelovig overblijfsel van Israël. En dan staat er bij: “er zal genezing zijn onder haar vleugelen”. Zoomen we in op het Hebreeuwse woord dat hier voor ‘vleugel’ wordt gebruikt (kanaph), dan ontdekken we dat het elders wordt weergegeven met ‘hoek’ of ‘zoom’. Het idee achter het woord is: een grens, een uiterste of een rand. Ook in onderstaand vers komt dit woord voor:

Spreek tot de Israelieten en zeg tot hen, dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken (kanaph) van hun klederen, van geslacht tot geslacht, en dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken (kanaph) een hemelblauw draad verwerken.
Numeri 15:38

Deze gedenkkwasten worden in het jodendom ‘tzitzit‘ genoemd. Alleen wanneer we op de hoogte zijn van dit gebruik, kunnen we begrijpen, wat de bloedvloeiende vrouw deed toen zij naar Jezus ging.

43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden, 44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond hield haar vloeiing op. 45 En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En terwijl allen het ontkenden, zeide Petrus: Meester, de scharen drukken en verdringen U. 46 Maar Jezus zeide: Iemand heeft Mij aangeraakt, want Ik heb kracht van Mij voelen uitgaan. 47 Toen de vrouw zag, dat zij niet onopgemerkt bleef, kwam zij bevende nader, viel voor Hem neer en verhaalde Hem, voor al het volk, om welke reden zij Hem aangeraakt had en dat zij terstond beter was geworden. 48 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede.
Lucas 8

Het was geloof dat deze vrouw er toe bracht om de kwast van Jezus’ kleed aan te raken. Had ze wellicht in de Tenach gelezen dat wanneer de Zon der gerechtigheid zou opkomen, er genezing zou zijn onder diens vleugels (=kanaph)? Wat stond haar anders te doen dan de hemelblauwe hoeken (=kanaph) van zijn kleed aan te raken?! Daar zou immers genezing zijn!

Delen: