GoedBericht.nl logo
English Blog

wat is “de zonde der wereld”?

27-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Tijdens de Rooms-Katholieke mis wordt het beroemde Agnus Dei gezongen waarin de volgende woorden bij herhaling klinken:

Agnus Dei, (=Lam Gods)
qui tollis peccata mundi, (= dat wegneemt de zonden der wereld)
miserere nobis (=ontferm U over ons).

Het eerste deel van deze woorden is  ontleend aan Johannes 1:29 waar we lezen…

De volgende dag zag hij (=Johannes de Doper) Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

Wanneer we nauwkeurig kijken naar deze tekst, dan valt op dat hier geen sprake is van “zonden” maar van “zonde”. Geen meervoud maar enkelvoud. Men zou daarover kunnen gaan theologiseren, maar we doen er verstandiger aan ons eerst de vraag te stellen of in het Johannes-evangelie zelf, een hint wordt gegeven naar wat “de zonde der wereld” zou kunnen zijn. En inderdaad, die hint is er!

In Johannes (16:8,9) lezen we:

En als Hij komt (= de Trooster),
zal Hij de wereld overtuigen
van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

Hier wordt gesproken over de zonde van de wereld en het blijkt één specifieke zonde te zijn, nl. ongeloof. Ongeloof (=wantrouwen) in wat God zegt, is de bron van alle andere zonden. In welke vorm zonde zich ook uitdrukt, het begint altijd met ongeloof. Zo begon het reeds in de hof van Eden. Vraagtekens zetten bij wat God verklaarde.

Heel dikwijls stelt men het zo voor dat Christus alle zonden wegneemt, met uitzondering van ongeloof. Ongeloof zou de enige zonde zijn, die het wegnemen verhindert. Maar het is precies omgekeerd! Ongeloof is geen verhindering voor het wegnemen van de zonde der wereld, het is juist een voorwaarde. Want ongeloof is de zonde der wereld. En het Lam Gods neemt deze zonde weg. Daarvan getuigde Johannes bij de Jordaan.

Let er trouwens op dat hij niet als de Christus maar als “het Lam Gods” de zonde der wereld wegneemt. Natuurlijk betreft dat dezelfde persoon, maar het is in een ander karakter. Het is als het Lam Gods dat geslacht werd (Openb.5:6), dat hij de zonde der wereld wegneemt. De wereld sloeg hem aan het kruis maar God wekte hem om het leven te geven aan heel de mensheid (1Kor.15:22). Het Lam Gods bewijst dat God onvoorwaardelijk van deze wereld houdt en dat zelfs de verwerping van zijn Zoon Hem daarin niet hindert. Het bewijs van die liefde zal uiteindelijk iedere vijandschap doen omkeren in vrede. Dan geen ongelovige wereld meer. Allen zullen hem erkennen als Heer, tot eer van God, de Vader (Filp.2:9-11)!

Zie het Lam Gods…!

Delen: