GoedBericht.nl logo
English Blog

de vrucht van de Geest

24-04-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images7

werken & wet

Het is veelzeggend dat de apostel Paulus juist in de Galaten-brief spreekt over “de vrucht van de Geest” (5:22). Het wordt geplaatst tegenover “de werken van het vlees” (5:19). Het begrip ‘werken’ heeft te maken met verdienen, iets doen voor loon (Rom.4:4). Vijf keer eerder in de Galaten-brief was al sprake van “werken” en elke keer gaat het daarbij om “werken der wet” (2:16; 3:2,5,10). “Werken der wet” wil zeggen: de wet willen volbrengen om zodoende te verdienen. Vooral om een rechtvaardige te worden (2:16). Dat is onmogelijk. Het grote Bijbelse voorbeeld daarbij is Abraham die God geloofde toen deze hem een nageslacht beloofde zoals de sterren des hemels. Niets werd van hem gevraagd maar Abraham geloofde Gods onvoorwaardelijke belofte en dat maakte hem een rechtvaardige (Gen.15:6; Rom.4:2,3).

aanbod of bericht?

Alle godsdienst, inclusief de christelijke, is gebaseerd op werken of verdienen. God is jouw Redder op voorwaarde dat… Waarbij men in de christelijke religie ‘geloof’ heel tricky veranderd heeft in een werk. Men zegt dan: God is jouw Redder als jij gelooft. Dat is een leugen want het Evangelie is geen transactie of aanbod! Het is een mededeling, een bericht! God is jouw Redder (1Tim.4:10)! Dus niet: als jij gelooft wordt God jouw Redder, maar: God is jouw Redder… geloof dat!

werken of geloven?

Het universele principe is dat een mens rechtvaardig wordt door geloof en niet door werken. Die twee staan per definitie tegenover elkaar. Dat geldt niet alleen om rechtvaardig te worden, maar ook om als rechtvaardige te leven (Rom.1:17). Daarover gaat de Galaten-brief. God zegent geloof: het be-amen van zijn onvoorwaardelijke belofte. Zodra men gaat werken (= om zegen te verdienen), dan is men “vervallen van de genade” (Gal.5:4) en wandelt men, hoe vroom ook, “naar het vlees” (Gal.4:23,29). En “de werken van het vlees” (hoererij, twist, afgunst, dronkenschap, etc.), gaan daarmee hand in hand.

vrucht

Werken is verdienen. Daartegenover staat: vrucht. Een vrucht groeit namelijk om niet, gratis. Staat de boom op een plaats waar ze voeding en licht ontvangt, dan groeit de vrucht als vanzelf en God geeft de wasdom. Zo is het ook met “de vrucht van de Geest”. Die vrucht groeit niet waar mensen proberen iets te bereiken – dat is werken. Die vrucht groeit waar mensen in het licht van Gods genade zijn geplant en gevoed worden door zijn beloften. Dan staat men gegrond in de liefde en in vreugde en vrede smaakt men het voorrecht om geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing te tonen.
Ziedaar de vrucht van de Geest!

—————————————

NASCHRIFT:

“De vrucht van de Geest” is ook het thema van het GoedBericht-weekend dat staat gepland voor 7-9 juni a.s..

Reageer op Facebook

Delen: