GoedBericht.nl logo
English Blog

de verzamelde geschriften

15-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

14  Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd,15  en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.16  Elk van God geïnspireerde schrift is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,17  opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
2Timotheüs 3

Als Joodse jongen was Timoteüs vanaf zijn vroegste jeugd opgegroeid met “de heilige Schriften”. Paulus doelt daarbij uiteraard op de Tenach oftewel  ‘het Oude Testament’. Maar inmiddels aan het einde van zijn loopbaan, voegt Paulus daar aan toe: elk van God geïnspireerde schrift is nuttig voor onderricht, weerlegging, enz. En dán doelt Paulus niet slechts op de heilige Schriften waarmee Timotheüs was opgegroeid maar ook aan alles wat daar sindsdien aan toegevoegd was. Niet alleen de Hebreeuwse Bijbel maar ook de Griekse Schriften van ‘het nieuwe Testament’.

Aan Paulus was het beheer gegeven om het Woord van God te completeren (Kol.1:25). Nemen we dat letterlijk (en waarom niet?) dan moest Paulus aan het einde van zijn leven het complete Woord van God, aan Timotheüs hebben kunnen overdragen. Zeker daar we op goede gronden mogen aannemen dat alle geschriften van ‘het Nieuwe Testament’ zijn geschreven vóór het jaar 70AD.
Slechts met deze geschriften, zou Timotheüs tot alle goed werk volledig  zijn toegerust.

M.a.w. Paulus doelt in 2Tim.3:16 op de complete Bijbel die de mens Gods volkomen maken. Wat stond Paulus daarom  aan de finish van zijn loopbaan, anders te doen, dan al deze geschriften ook daadwerkelijk te verzamelen? Normaal gesproken zal iemand die op korte termijn weet te zullen sterven, wel wat anders aan het hoofd hebben, dan zijn bibliotheek te organiseren. Toch is dat precies waar Paulus zich wél druk om maakte. Hij schrijft aan Timotheüs”:

Als gij komt, breng dan de mantel (lett. de omslag) mede, die ik te Troas bij Karpus liet liggen, en ook de boeken (Gr. ta biblia), vooral de perkamenten.
2Tim.4:13

In het licht van wat Paulus een paar regels eerder aan Timotheüs had geschreven over het grote belang van “elk van God geïnspireerde Schrift” is het niet moeilijk om in te zien waar Paulus’ zorg op gericht was.
Hij bekommerde zich niet om zijn privé-bibliotheek maar om de voltooiing van de Bijbel!

Delen: