GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

chronologie 17: na twee dagen

29-03-2016 - Geplaatst door Andre Piet

images16

Israëls herstel

Eén van de grote thema’s in de Bijbelse profetie is het nationale en geestelijke herstel van Israël. Een beroemde metafoor van dat herstel is die van opstanding uit de doden. Dat is vooral bekend vanuit Ezechiël 37, waar de profeet meegenomen wordt naar een dal van dorre doodsbeenderen en in deze troosteloze aanblik een levend lichaam ziet verrijzen, daarbij verwijzend naar “het gehele huis van Israël” (37:11).

Hosea 6

Een bijzondere voorzegging in dat genre is ook Hosea 6. Ook daar wordt gesproken over Israëls herstel als een verrijzenis uit de dood. Beschreven wordt onder welke omstandigheden dit zal plaatsvinden maar ook het tijdstip waarop, wordt vermeld. “Na twee dagen” en “op de derde dag”. Deze termijn herinnert uiteraard letterlijk aan de tijd dat Jezus Christus in het graf lag en uit de doden opstond. Maar als het gaat om Israëls definitieve herstel klinkt de termijn nogal cryptisch in de oren.

Laten we eerst eens een paar zaken op een rijtje zetten over de context van deze profetie. Aan het slot van Hosea 5 lezen we dat de HERE afstand neemt van zijn volk en terugkeert naar zijn plaats. Maar dit heengaan is tijdelijk.

totdat zij zich schuldig gevoelen
en mijn aangezicht zoeken;
wanneer het hun bang te moede is,
zullen zij verlangend naar Mij uitzien.
-Hosea 5:15-

De HERE trekt zich terug totdat de Israëlieten schuld zal erkennen en Hem gaan zoeken. Dat zullen ze pas gaan doen “wanneer het hun bang te moede is”, of letterlijk “in benauwdheid”. Jeremia noemt dit de “tijd van benauwdheid van Jakob” waaruit hij verlost zal worden (Jer.30:6).

Hosea 6:1-3 is dan een herhaling van de scene zoals beschreven aan het slot van Hosea 5. Met dat verschil dat in Hosea 5 de HERE aan het woord is, terwijl Hosea 6 beschreven is vanuit het perspectief van Israël. In Hosea 5:15 is het “Ik” (=de HERE) en in Hosea 6:1-3 is het “ons” en “wij” (=de Israëlieten). De Israëlieten zullen terugkeren tot de HERE en Hij zal hen dan “na twee dagen”, “ten derde dage” doen herleven”. “… dán komt Hij tot ons als de regen, als de late regen”.

het unieke van deze profetie

Wat deze profetie zo uniek maakt is niet het geprofeteerde herstel van Israël of de metafoor van de opstanding. Ook niet het donkere scenario dat direct vooraf gaat aan dit herstel. Al deze motieven vinden we ook elders bij de profeten. Het uitzonderlijke van deze profetie is de chronologische duiding. Hosea zegt wanneer dit herstel zal plaatsvinden en geeft daarmee ook het tijdstip aan dat de HERE zal terugkeren tot zijn volk. Het probleem echter van deze duiding is de cryptische weergave. Want wat betekent hier “na twee dagen” of “ten derde dage”? Als het niet om letterlijke dagen van twaalf uren gaat, om wat voor dagen dan wel? Hoe rekent de Heer hier? Het is Petrus die aan het einde van zijn leven als “apostel van de besnijdenis” daar duidelijkheid over geeft…

Reageer op Facebook

Delen: