GoedBericht.nl logo
English Blog

buigen onder dwang?

07-09-2005 - Geplaatst door Andre Piet

images7

VRAAG:
In een bijbelstudie van Ab Klein Haneveld wordt beweerd dat inderdaad alle knie zich ooit zal buigen en dat alle tong zal belijden dat Jezus Heer is, maar dat dit voor voor velen niet van harte zal zijn. Hij stelt dat we Filippiërs 2:10,11 moeten lezen in het licht van Jesaja 45:23. Uit Jesaja zou blijken dat voor velen de belijdenis een verschrikking zal zijn
Is dat zo?

ANTWOORD:
Om met het laatste te beginnen: Klein Haneveld citeert Jesaja 45:22-25 vanuit de Staten Vertaling terwijl deze vertaling hier misleidend is. Zowel in vers 24 als in vers 25 wordt in de SV namelijk ten onrechte het woordje ‘maar’ gebruikt. In vers 25 wordt dit weliswaar tussen vierkante haken geplaatst, maar de lezer is dan reeds op het verkeerde been gezet. De Staten Vertalers veronderstellen ten onrechte een tegenstelling tussen degenen die beschaamd staan (vers 24) en zij die gerechtvaardigd worden. Maar dat staat er niet. “… EN beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. In de HERE zullen ZIJ gerechtvaardigd worden en het ganse zaad van Israël zal zich beroemen”.
Het is deze laatste weergave die volkomen matcht met hetgeen Filippiërs 2:10,11 leert. Het is volstrekt helder dat Paulus in deze verzen uiteenzet dat alle knie vrijwillig zal buigen en alle tong van harte zal belijden dat Jezus Heer is.
Hier volgen acht redenen:

#1. Alle knie zal zich buigen “in de naam van Jezus“. Hoezo “in de naam van Jezus”? Het antwoord is eenvoudig: Jezus is de naam van Hem die Zich vernederde “tot de dood, ja tot de dood des kruises” om ons te redden. Jezus betekent immers: de HERE is Redder. M.a.w. alle knie zal zich dus buigen in de naam van de… REDDER!

#2. Het buigen van de knieën is elders in het NT altijd een daad van vrijwilligheid (zie o.a. Rom.11:4).

#3. Alle tong zal belijden. De Bijbel spreekt vaak van lippendienst (“dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij”; Matteüs 15:8). Dan gaat het om een uitwendige demonstratie. De tong staat echter (in tegenstelling tot de lippen) voor de binnenkant.

#4. Het woord voor ‘belijden‘ in Filippiërs 2:11 (ex-omologeo) duidt overal waar het in het NT gebruikt wordt (11x), op een hartelijke instemming. Het gewone woord voor belijden is ‘homologeo’. Waar het voorzetsel ‘ex’ ervoor staat, betekent dit dat het van binnen uit komt.

#5. 1Korinthe 12:3 leert dat niemand kan zeggen: Jezus is Heer, dan alleen door de heilige Geest.

#6. Op vele plaatsen in de Schrift wordt onderwezen dat al wie de naam van de Heer zal aanroepen, gered zal worden (Romeinen 10:13). Dat is een universeel Bijbels principe. Dus wanneer alle tong de Heer zal aanroepen, betekent dit per definitie de redding van allen. Volkomen in overeenstemming met het gegeven dat God niet alleen wil dat dat alle mensen gered worden maar ook daadwerkelijk een Redder is van alle mensen (1Timotheüs 2:4; 4:10).

#7. Alle tong zal belijden “tot eer van God“. Niet dwang maar de eer van God is het motief van de belijdenis.

#8. Alle tong zal belijden “tot eer van God, de Vader“. Niet als Rechter of Koning maar als Vader zal God worden geëerd. Paulus begon met de mededeling dat alle knie zich zal buigen in de Naam die betekent: de HERE is Redder. En hij eindigt met te zeggen: het zal zijn tot eer van God, de Vader. Hier klinkt een lofzang van geredde creaturen, die God kennen als hun Vader!

Conclusie:

Paulus maakt in Filippiërs 2 onweerlegbaar duidelijk dat het slotstuk van de heilshistorie een universeel klinkend loflied zal zijn. Onder ede garandeert God deze uitkomst. Het is de climax van de bekroning van Jezus’ Naam: de HERE is Redder, d.w.z. de Redder van allen! Een grootser, veelomvattender vrucht van Zijn inspanningen is niet denkbaar! “Alle knie”, “alle tong”, niemand uitgezonderd. Het is Gods eer dat Hij in staat blijkt om heel Zijn schepping te krijgen, waar Hij het hebben wil. Wat een ode aan Zijn Vaderhart, wanneer uit al die miljarden monden, welgemeende lofzangen zullen klinken!
Wie zou Hem deze vreugde ook maar durven ontnemen?

Delen: