GoedBericht.nl logo
English Blog

21 mei, dag des oordeels?

20-05-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Zaterdag, 21 mei staat  het te gebeuren. Althans, als we de affiches moeten geloven die we b.v. op de perrons van treinstations aantreffen. Harold Camping, de leider van Family Radio weet het zeker omdat hij de datum van ‘de dag des oordeels’ vanuit de Bijbel heeft berekend. De meeste christenen,  niet gehinderd door al te veel kennis (en interesse), maken zich van zo’n berekening af met een beroep op Jezus’ woord, dat “van die dag en ure niemand weet” (Mat.24:36). Daar tegenover stelt Camping dat tegen de tijd van het einde, het juist wél zal worden geopenbaard (Dan.12:4).
Goed, laten we eens kennisnemen via welke stappen Camping tot zijn conclusie is gekomen (zie hier).

 1. De zondvloed vond volgens Camping plaats in 4990 v.Chr.,
 2. De zondvloed in Noach’s dagen verwijst naar de dag van het oordeel (2Petr.3:7,12). 
 3. In Genesis 7:4 zegt God tegen Noach: “Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten doen regenen, en Ik zal alles wat bestaat, hetgeen Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen”.
 4. In 2Petrus 3:8 lezen we i.v.m. de terugkeer van Jezus Christus, dat het ons niet zou ontgaan dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
 5. Voeg de de punten 2,3 en 4 tesamen, dan volgt daar volgens Camping uit, dat Jezus dus 7000 na de zondvloed wederkomt. 
 6. Rekenen we vanaf 4990 v. Chr. 7000 jaar verder, dan komen we uit in 2011.
 7. Omdat de zondvloed begon op de 17-de dag van de 2-de maand, zal de dag des oordeels ook aanvangen op de 17-de dag van de 2-de maand van de Hebreeuwse kalender. Dit komt in 2011 overeen met 21 mei.

Het spreekwoord zegt: een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Welnu, in het geval van Camping’s redenering is de ketting vanaf de eerste tot de laatste schakel zwak. De belangrijkste zwakke schakels:

 1. Uitgangspunt van de redenering is dat de zondvloed plaatsvond in 4990 v. Chr.  Camping volgt daarbij een aanvechtbare procedure, door in (o.a.) Genesis 11  niet de verwekkingsleeftijden maar de totale leeftijden van de aartsvaders bij elkaar op te tellen. Zou dit niet opgaan, dan hebben we de rest van de redenering volgend, nog ruim 2500 jaar te gaan voor de oordeelsdag…
 2. In Gen.7:4 wordt de zondvloed na zeven dagen aangekondigd. Het is prima wanneer Camping hierin een type ziet van zeven millennia maar hij mag daar nooit een uitleg op baseren. Uitleg behoort gegrond te zijn op directe statements in de Schrift terwijl een type slechts illustreert (niet bewijst).
 3. Het is inconsequent dat Camping wel rekent met de zeven dagen in Gen.7:4 maar niet met de veertig dagen regenval in dat zelfde vers.
 4. De 2-de maand in Genesis 7:11 komt niet overeen met de 2-de maand van de huidige Hebreeuwse kalender. Want de Hebreeuwse telling van maanden is sinds de uittocht uit Egypte een half jaar opgeschoven (Ex.12:1). Sinds die tijd hanteert Israël twee kalenders die ieder een half jaar van elkaar verschillen.

Campings pretentieuze bewering (“the Bible guarantees it”) is niet gebaseerd op keiharde Bijbelse uitspraken maar op een gammele redenering die op minstens vier plaatsen aantoonbaar onderuitgaat. Dat hij zichzelf daarmee belachelijk maakt, is nog het minst kwalijke van de zaak. Dat hij vele volgelingen na de 21-ste mei ontgoocheld achterlaat is veel kwalijker. Maar het meest kwalijke wat hij met deze campagne aanricht, is dat de waarheid van het profetisch woord in discrediet wordt gebracht.

We beleven bijzondere tijden en de geprofeteerde termijn van “twee dagen” waarna de Here zou terugkeren (Hosea 6:1-3), loopt binnenkort ten einde. De ontwikkelingen in wereld bevestigen dit dagelijks. Ook de hype van een uit de duim gezogen datum en een valse voorzegging past in dit scenario (Luc.17:23).

Delen: