English blog

eerstgeborene van elk schepsel

30-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

schepsel

In de verheven beschrijving van “de Zoon van zijn liefde” (Kol.1:13) noemt Paulus Hem in Kolosse 1:15 de “eerstgeborene van elk schepsel”. Om eerste (of laatste of hoogste of beste, etc.) van een reeks te zijn moet men uiteraard daarvan deel uit maken. Zou de Zoon geen schepsel zijn, dan zou Hij ook niet de eerste van elk schepsel kunnen wezen. Zoals de “eerste van alle geboden” noodzakelijk een gebod en de “eerste der maanden” vanzelfsprekend een maand is, zo is de “eerstegeborene van elk schepsel” per definitie een schepsel.

eerstgeborene

Het woord ‘eerstgeborene’ betekent vanuit het Grieks (prototokos): ‘eerst-voorgebrachtte’. Primair denken we daarbij aan iemand die als eerste is geboren. Wie echter de Bijbelse geschiedenis kent, weet dat de bekendste ‘eerstgeborenen’ zelden als eersten geboren waren. Denk maar aan Isaak maar ook aan diens zoon Jakob en diens zoon Jozef en diens zoon Efraïm. Allemaal werden zij gesteld tot ‘eerstgeborene’ maar geen van allen waren als eerste geboren. Van Salomo lezen we de Godspraak:

Ik zal hem tot een eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde.
Psalm 89:27 

Hoewel Salomo Davids tiende zoon was, werd hij gesteld tot eerstgeborene. De term ‘eerstgeborene’ duidt op de hoogste positie in erfrecht. Welnu, de Zoon van God is “eerstgeborene van elk schepsel”  en de reden voor deze voorrangpositie wordt in vers 16 genoemd:

… eerstgeborene van elk schepsel, 16 WANT in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen…

geen Schepper

Het mag ons niet ontgaan dat hoewel alles indoor en tot de Zoon geschapen is, dit Hem niet tot Schepper van alle dingen maakt. Hoe prominent zijn betekenis in de schepping ook is, de Zoon is geen Schepper maar schepsel. Vandaar: “eerstgeborene van elk schepsel”. Gód schiep alle dingen in, door en tot de naam van Hem die Hij later zou verwekken (Luk.1:35). Hoe kan dat? Petrus schrijft:

Hij (=Christus) was van TEVOREN GEKEND, voor de nederwerping der wereld…
1Petrus 1:20

Christus is niet, zoals dikwijls gedacht, een mede-Schepper. Dat idee is vreemd aan de Schrift. Van God de Schepper zegt Job:

Hij spant GEHEEL ALLEEN de hemel uit, en Hij schrijdt voort over de hoogten der zee.
Job 9:8 

En bij monde van Jesaja spreekt God zelf:

… Ik ben de HERE, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen, IK ALLEEN; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht…
Jes.44:24, zie ook Js.40:13,14

De ene God is de Schepper, “de Ontwerper en Bouwmeester” (Hebr.11:10). Hij alleen. En Hij schiep alle dingen in, door en tot dit ene ontwerp (vergl. 1Kron.28:19): de Zoon van zijn liefde! En daarom is deze Zoon de “eerstgeborene van elk schepsel”!

 

Delen: