English blog

een raadselachtige opstanding (1)

06-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

VRAAG:
In Matteus 27:50-53 lezen we dat bij Jezus’ sterven het voorhangsel van de tempel scheurde, de aarde beefde, rotsen scheurden en graven zich openden. Maar het meest bijzondere is dat ook vele lichamen van heiligen werden opgewekt en uit de graven gingen na Christus’ opstanding en aan velen verschenen. Hoe moet ik dat verstaan? Zijn de heiligen na hun opwekking eerst nog een paar dagen in het graf gebleven? Waarom geeft alleen Matteüs aandacht aan dit gegeven en vanwaar dan nog zo summier? Wie waren die heiligen trouwens? En wat is er van hen geworden?

ANTWOORD:

Matteüs 27:52 en 53 behoort tot de meest raadselachtige schriftplaatsen die ik ken. Meer dan de beknopte informatie die Matteus 27 ons aanreikt, hebben we niet. Want zowel Marcus, Lucas als Johannes zwijgen in het geheel over deze opwekking. Het is alsof de opwekking van de ene Zoon van David de opwekking van deze vele heiligen geheel naar de achtergrond dringt.

De gangbare interpunctie (plaatsing van leestekens) suggereert dat de opwekking van deze heiligen een paar dagen voorafging aan het naar buiten komen uit de graven. Maar deze (in mijn ogen) ongerijmde lezing is helemaal niet noodzakelijk. Het “na zijn opstanding” kan zowel slaan op “en zij gingen uit de graven” alsook op “en vele lichamen … werden opgewekt”. Dus dan lezen we:

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeen, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden, 52 en de graven gingen open. En vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt 53 én zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

In deze weergave is het scenario: Jezus stierf, er vindt een aardbeving plaats en vele graven (op de Olijfberg?) breken open. En vervolgens vindt na Christus’ opstanding de opwekking plaats van vele heiligen, hun uitgaan uit de graven, enz.

Wie deze opgewekte heiligen waren, staat niet vermeld. Het betrof “vele lichamen der ontslapen heiligen”, niet allemaal. Hoeveel is “vele”? Gaat het wellicht om die ontslapenen die Christus hadden aanvaard tijdens zijn omwandeling op aarde? Volgens Johannes 1:12 hadden zij recht gekregen om kinderen Gods te worden. Een voorrecht dat echter niet eerder kon worden gerealiseerd dan na Christus’ opstanding. Immers, Petrus verklaart (1Petr.1:3) dat gelovigen zijn wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wedergeboorte en daardoor een kind van God worden, is dus slechts mogelijk sinds de opstanding van Christus. Welnu, de ontslapen heiligen hadden recht gekregen kinderen Gods te worden, en werden dit daadwerkelijk toen ze werden opgewekt bij Christus’ opstanding. Als eerstelingen zelfs!

Mat.27:53 zegt dat deze opgewekte heiligen aan velen zijn verschenen in de heilige stad, d.w.z. Jeruzalem (Mat.4:5). Het woord “verschenen” geeft aan dat ze incidenteel zichtbaar werden, niet permanent. Het was dus geen terugkeer naar hun aardse bestaan, zoals we dat b.v. van Lazarus lezen (Joh.12:9-11). Dat de opwekking van deze heiligen definitief zou zijn, lijkt me trouwens uitgesloten. Want volgens Paulus is de eerstvolgende lichting die zoals Christus levend zal worden gemaakt, niet eerder dan in zijn parousia (1Kor.15:22,23). Hoe het deze opgewekte heiligen na hun verschijningen in de stad verder vergaan is en wat er gebeurde met hun lichamen – de tekst in Matteüs zwijgt er totaal over. Laten we dit zwijgen eerbiedigen en er niet over speculeren.

images_10

Reageer op Facebook

Delen: