English blog

de ontlediging van Christus Jezus

25-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

Filippi 2:5-8 is een bekend Bijbelgedeelte waarin Paulus spreekt over de ontlediging van Christus Jezus.

5 Laat die gezindheid bij u zijn,
welke ook in Christus Jezus [was],
6 die, in de gestalte Gods zijnde,
het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft,
en de gestalte van een slaaf aannam,
in de gelijkenis van mensen wordend.
8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden,
heeft Hij Zich vernederd
en is gehoorzaam geworden tot de dood,
ja, tot de kruisdood.

Van oudsher worden de verzen 5 t/m 7 betrokken op het voorbestaan (pre-existentie) en de vleeswording (incarnatie) van Christus. Ten onrechte m.i. want er zijn solide redenen om bij de ontlediging van Christus Jezus te denken aan wat Hij deed sinds zijn doop in de Jordaan.

overweging #1
De incarnatie (zie Joh.1:14) was een daad van God de Vader. Hij verwekte zijn Zoon, toen de kracht van de Allerhoogste Maria overschaduwde. De Zoon was daarin volstrekt passief. Niet de Zoon werd mens, maar omdat God Hem verwekte in de moederschoot, is Hij Gods Zoon, aldus Lucas.1:35.

overweging #2
De ontlediging heeft betrekking op de gezindheid van Christus Jezus. Deze naam draagt Hij als mens, want het is “de mens Christus Jezus” (1Tim.2:5). Het is nog specifieker: Christus Jezus is een ambtelijke naam en dit verwijst naar wat Hij deed als Christus d.w.z. als gezalfde. Hij werd gezalfd, aldus Petrus in Hand.10:38, nadat Hij bij zijn doop in de Jordaan opstond uit het water en de Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif.

overweging #3
Toen Jezus met de Geest werd gezalfd, klonk een stem uit de hemel: “Gij zijt mijn geliefde Zoon”. En Johannes de Doper getuigde (Joh.1:32-34):

Ik heb aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel (…) En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

Ziedaar “de gestalte Gods” – zo Vader, zo Zoon (Joh.14:9).

overweging #4
Als Zoon van God, was Jezus ook God gelijk, d.w.z. gelijkend. Zoals de Joden Hem later ook beschuldigen:

Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God gelijkstelde.
-Johannes 5:18-

overweging #5
Nadat Jezus gezalfd was, werd Hij in de woestijn geleid, waar de diabolos Hem verzocht om aanspraak te doen op het feit dat Hij de Zoon Gods is.

En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.
-Matteus 4:3 (zie ook 4:6)-

Maar Jezus weigert dit, want zijn missie was niet om te worden gediend maar om te dienen (Mat.20:28). Dat is zijn ontlediging: zich niet als Zoon Gods te doen gelden maar als slaaf gehoorzaam te zijn.

overweging  #6
Doordat Jezus zich ontledigde van zijn goddelijke gestalte, nam Hij de gelijkenis van mensen aan. Wat Hem als Zoon Gods onderscheidde van de mensen, was niet langer zichtbaar.

overweging #7
Hebreeën 5:8 zegt:

… en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden…

Als Zoon Gods te midden van mensen kon Jezus gehoorzaamheid opeisen. Maar doordat Hij afstand deed van deze positie, leerde Hij nu zélf gehoorzaamheid in een weg van vernedering. Gehoorzaam tot de dood, ja tot de dood van het kruis.

conclusie
Bovenstaande overwegingen maken m.i. duidelijk dat Paulus niet doelt op een hemelwezen dat zich transformeerde tot een mens-in-wording. Nee, Paulus refereert aan wat Christus Jezus, als zodanig (dus sinds zijn zalving) deed. Hij deed afstand van zijn positie als Zoon Gods om vervolgens als slaaf gehoorzaam te worden tot de kruisdood. Dat is de gezindheid van Christus Jezus die Paulus aan de Filippiërs ten voorbeeld stelt.

Reageer op Facebook

Delen: