English blog | Oude Artikelen

Vragen over “de tweede dood” (2)

19-11-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

5. Wie komen in “de tweede dood” terecht?

Ook deze vraag wordt direct in Openbaring 20:14,15 beantwoord:

Dat is de tweede dood: het meer van het vuur. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij geworpen in het meer van het vuur.

De woorden “en wanneer iemand niet…”, suggereren dat er ook mensen zullen zijn, die wél staan ingeschreven in het boek van het levens.

In Openbaring 21:8 wordt de groep van mensen die niet staan ingeschreven in het boek van het leven nader omschreven:

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in het meer dat brandt in vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

6. Wat is het boek des levens?

Uit Openbaring 21:27 weten we dat slechts zij die ingeschreven zijn in “het boek van het leven”, recht hebben in te gaan in het nieuwe Jeruzalem. Het is opvallend dat de Schrift diverse keren melding melding maakt van de mogelijkheid uitgedelgd te worden uit dit boek. Psalm 69:28 zegt:

Laten zij uit het boek van het leven worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.
(zie ook Exodus 32:32,33)

En Openbaring 3:5 zegt:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven…

Het idee is dat de mens in aanvang in “het boek van het leven” staat opgetekend. Maar omdat de onrechtvaardigen (=ongelovigen) uit dit boek worden uitgewist, blijven slechts de namen van de rechtvaardigen in dit boek over.

7. Wat is het nut van “de tweede dood”?

“De tweede dood” is een terugkeer naar de dood en daarmee ook een voortzetting van de dood. Het gericht bij de Grote Witte Troon is een intermezzo, een onderbreking van de doodtoestand. Waarom moeten deze doden worden opgewekt als zij daarna toch weer doodgaan? De reden dat de doden opstaan is om te worden gericht “naar hun werken” (Openb.20:13). Zij verschijnen voor de Grote Witte Troon zodat alles openbaar en rechtgezet zal worden. Ook om duidelijk te maken waarom men geen toegang heeft tot het nieuwe Jeruzalem, nl. omdat men niet geschreven staat in het boek van het leven (Openb.21:27).

“De tweede dood” demonstreert de Bijbelse waarheid dat “onrechtvaardigen geen lotsdeel zullen hebben in het Koninkrijk van God” (1Kor.6:9; Gal.5:21; Ef.5:5). Wiens naam ontbreekt in “het boek van het leven” zal ontbreken gedurende “de aeonen der aeonen” waarin Christus als Koning zal heersen. Het leven tijdens deze overtreffende aeonen (het aeonische leven of het eeuw-ige leven) is niet hun deel.

8. Komt er een einde aan “de tweede dood”?

Jazeker, het Evangelie is immers de boodschap dat de dood teniet gedaan wordt (2Tim.1:10) en verzwolgen wordt in de overwinning (1Kor.15:54). Het teniet doen van de dood is pas gerealiseerd wanneer allen die in Adam sterven, zijn levendgemaakt zoals Christus, de Eersteling (1Korinthe 15:22,23), d.w.z. in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (1Kor.15:42,43).

Het teniet van de dood vindt plaats aan het einde van Christus’ heerschappij, zoals we lezen in 1Kor.15:22-28. Welnu, in Openbaring 21 en 22 is dit nog niet het geval, aangezien Christus en de zijnen daar nog heersen (22:1,5). Het teniet doen van de dood (= de levendmaking van allen), de abdicatie van de Zoon en het overdragen van het Koninkrijk aan God de Vader, liggen voorbij de horizon van het boek ‘Openbaring’. God kan niet eerder “alles in allen” zijn, dan wanneer allen zijn levendgemaakt en er geen dood meer zal zijn.

deel 1
deel 3
deel 4

Reageer op Facebook

Delen: