English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
25-04-2017 Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…
24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
23-04-2017 Job 1:21 – gegeven en genomen
22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
19-04-2017 1Korinthe 15:15 – valse getuigen
18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
17-04-2017 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
15-04-2017 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
14-04-2017 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
12-04-2017 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
11-04-2017 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
09-04-2017 Romeinen 9:3 – ik wenste…
08-04-2017 1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha
07-04-2017 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
06-04-2017 Johannes 6:13 – twaalf korven over
05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
03-04-2017 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
02-04-2017 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
01-04-2017 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
31-03-2017 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
30-03-2017 Romeinen 5:18 – alle mensen!
29-03-2017 Romeinen 6:17 – welk type onderwijs?
28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
27-03-2017 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
26-03-2017 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
25-03-2017 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
24-03-2017 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
23-03-2017 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
19-03-2017 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
18-03-2017 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
16-03-2017 Romeinen 6:14 – niet onder wet
15-03-2017 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
12-03-2017 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
11-03-2017 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
10-03-2017 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
08-03-2017 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
07-03-2017 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
05-03-2017 1Johannes 4:18 – geen vrees
04-03-2017 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
03-03-2017 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
28-02-2017 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
27-02-2017 Psalm 146:5 – de God van Jakob
26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
25-02-2017 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
24-02-2017 Hosea 3:3 – vele dagen
23-02-2017 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
21-02-2017 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
20-02-2017 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
19-02-2017 Efeze 4:32 – charizomai
18-02-2017 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
17-02-2017 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
16-02-2017 Filippi 3:1 – verheug je!
15-02-2017 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
14-02-2017 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
11-02-2017 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
10-02-2017 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
09-02-2017 Efeze 2:8,9 – opdat niemand roeme
08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
07-02-2017 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
05-02-2017 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
04-02-2017 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
03-02-2017 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
02-02-2017 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
01-02-2017 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
31-01-2017 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
30-01-2017 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
28-01-2017 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
26-01-2017 Romeinen 3:25 – Gods geloof
25-01-2017 Handelingen 4:12 – geen andere naam
23-01-2017 Genesis 14:18 – Melchizedek
22-01-2017 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
21-01-2017 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
20-01-2017 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
18-01-2017 Exodus 34:29 – uitstraling
17-01-2017 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
14-01-2017 Handelingen 17:23 – een onbekende god
13-01-2017 Romeinen 5:8 – GODS liefde bewezen
11-01-2017 Job 2:10 – het kwade van God?
10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
09-01-2017 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
08-01-2017 Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit
07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
06-01-2017 Johannes 6:66 – niet populair
05-01-2017 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
04-01-2017 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
31-12-2016 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
30-12-2016 Jozua 3:16 – vanaf Adam
29-12-2016 Romeinen 16:27 – de alleen wijze God
28-12-2016 Handelingen 26:16 – een hemelse cursus
27-12-2016 Handelingen 19:41 – volksvergadering
26-12-2016 Jesaja 9:7 – de troon van David
25-12-2016 Johannes 10:22 – het was winter
24-12-2016 Johannes 1:9 – dat ieder mens verlicht
21-12-2016 1Korinthe 9:18 – gratificatie
20-12-2016 1Johannes 5:20 – de Waarachtige en zijn Zoon
19-12-2016 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
18-12-2016 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
17-12-2016 Spreuken 16:9 – de mens wikt…
15-12-2016 Jesaja 9:6 – de schouder(s) eronder
14-12-2016 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
13-12-2016 Marcus 11:22 – hebt geloof van God
12-12-2016 1Korinthe 1:1 – door GODS wil
11-12-2016 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
10-12-2016 Zacharia 14:3 – de God van Israël
09-12-2016 Matteüs 23:39 – niet meer zien, totdat…
08-12-2016 2Korinthe 3:16 – de grote ont-dekking
07-12-2016 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
06-12-2016 Jesaja 44:28 – God voorspelt niet, Hij voorzegt
05-12-2016 Romeinen 13:1 – onderschikking aan de autoriteiten
04-12-2016 Spreuken 15:15 – altijd feest!
03-12-2016 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
02-12-2016 Johannes 1:31 – in water dopende
01-12-2016 Psalm 105:25 – God achter antisemitisme?
30-11-2016 Romeinen 10:9 – opgewekt door God
29-11-2016 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
28-11-2016 Spreuken 20:12 – oor en oog
27-11-2016 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
26-11-2016 1Korinthe 11:3 – de man als hoofd
25-11-2016 Handelingen 20:9 – Eutychus
24-11-2016 2Korinthe 3:18 – reflectie
23-11-2016 Richteren 14:4 – raadselachtig
22-11-2016 1Timotheüs 2:5 – één God, één middelaar
21-11-2016 Exodus 34:33 – bedekt aangezicht
18-11-2016 Matteüs 17:27 – de eerste vis
16-11-2016 Exodus 2:11 – Mozes’ keuze
13-11-2016 Romeinen 5:18 – alle mensen!
12-11-2016 2Korinthe 9:7 – blijmoedig geven
11-11-2016 Genesis 26:22 – Rechobot
10-11-2016 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
09-11-2016 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
08-11-2016 Exodus 34:19 – al wat de baarmoeder opent…
07-11-2016 Genesis 32:31 – de zon komt op
06-11-2016 Genesis 28:11 – de zon ondergegaan
04-11-2016 Matteüs 13:1 – ziende niet zien
03-11-2016 1Korinthe 1:21 – waanwijs
02-11-2016 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
01-11-2016 Kolosse 4:6 – altijd in genade
31-10-2016 Lucas 19:8 – Zacheüs
30-10-2016 Genesis 21:6 – God doet mij lachen!