English blog | Oude Artikelen
Overzicht van Rubrieken
03-07-2017 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
02-07-2017 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
01-07-2017 Galaten 3:8 – aan Abraham geëvangeliseerd
30-06-2017 1Korinthe 2:14 – ziels en geestelijk
29-06-2017 Spreuken 25:2 – Gods heerlijkheid verbergt…
28-06-2017 Psalm 19:2 – de hemelen vertellen…
27-06-2017 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
26-06-2017 Prediker 11:9 – verheug je, zonder mitsen en maren
25-06-2017 Richteren 11:3 – Jefta in het land Tow
24-06-2017 Prediker 3:10 – nederig
23-06-2017 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
22-06-2017 Hebreeën 11:11 – neerwerping van zaad
21-06-2017 Filippi 4:2 – de neuzen in één richting
20-06-2017 Richteren 3:15 – Ehud, van links naar rechts
19-06-2017 Judas:3 – het geloof eenmaal aan de heiligen overgeleverd
18-06-2017 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
16-06-2017 2Timotheüs 1:7 – gezond verstand
15-06-2017 1Korinthe 14:23 – onkundigen en ongelovigen
14-06-2017 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
13-06-2017 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
12-06-2017 2Petrus 1:20 – geen eigen uitlegging
10-06-2017 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
09-06-2017 Kolosse 1:6 – de genade Gods in waarheid beseffen
08-06-2017 Genesis 13:18 – eikenbomen
07-06-2017 1Korinthe 12:18 – God plaatst leden in het lichaam
06-06-2017 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
05-06-2017 Handelingen 2:16 – dit is…
04-06-2017 Ruth 3:15 – leven en overvloed!
03-06-2017 1Timotheüs 4:11 – beveel en leer dit
01-06-2017 Kolosse 3:13 – verdragen en genade bewijzen
31-05-2017 Handelingen 22:9 – horen en horen is twee
30-05-2017 Judas:7 – een voorbeeld van aeonisch vuur
29-05-2017 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
28-05-2017 Matteüs 10:28 – wie zou men vrezen?
27-05-2017 Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!
26-05-2017 Matteüs 10:23 – zal of zou?
25-05-2017 Efeze 4:10 – het al tot volheid brengen
24-05-2017 2Korinthe 4:17 – relativeren
23-05-2017 Efeze 5:28 – liefhebben als zijn eigen lichaam
22-05-2017 Efeze 3:15 – vaderschap
20-05-2017 Marcus 15:33 – drie uur duisternis
19-05-2017 Romeinen 9:11 – nine eleven
17-05-2017 Marcus 10:18 – niemand goed behalve…
16-05-2017 Ezechiël 37:3 – herleven?
15-05-2017 Efeze 4:20 – Christus zelf leren kennen
14-05-2017 Matteüs 24:43 – weten wanneer
13-05-2017 Hebreeën 11:5 – Henoch overgeplaatst
12-05-2017 Spreuken 25:11 – een gepast woord
11-05-2017 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
10-05-2017 Matteüs 24:14 – dit goede bericht van het Koninkrijk
09-05-2017 Romeinen 5:17 – veel meer!
08-05-2017 Romeinen 9:32 – geloof of werken?
07-05-2017 Genesis 8:6 – veertig dagen
06-05-2017 Johannes 8:17 – jullie zullen mij zoeken…
05-05-2017 Hebreeën 4:8 – Jozua of Jezus?
04-05-2017 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
02-05-2017 Hosea 6:2 – na twee dagen
01-05-2017 2Petrus 3:8 – één dag als duizend jaren
30-04-2017 Kolosse 1 – vervuld van besef
29-04-2017 Handelingen 1:6 – in deze tijd?
28-04-2017 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
27-04-2017 Richteren 6:37 – het teken van het wollen vlies
26-04-2017 Galaten 1:16 – zijn Zoon in mij te openbaren
25-04-2017 Jesaja 44:6 – Ik ben de Eerste…
24-04-2017 Openbaring 11:15 – aeonen der aeonen
23-04-2017 Job 1:21 – gegeven en genomen
22-04-2017 Handelingen 22:21 – in het hol van de leeuw
21-04-2017 2Korinthe 3:9 – bediening van veroordeling
20-04-2017 1Timotheüs 2:14 – eerst Adam, daarna Eva
19-04-2017 1Korinthe 15:15 – valse getuigen
18-04-2017 Psalm 22:22 – U hebt mij geantwoord!
17-04-2017 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
16-04-2017 1Korinthe 15:3 – van dood naar Leven!
14-04-2017 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
13-04-2017 Psalm 22:2 – Eli, Eli lama….
12-04-2017 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
11-04-2017 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
10-04-2017 Jakobus 2:19 – demonen en de ene GOD
09-04-2017 Romeinen 9:3 – ik wenste…
08-04-2017 1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha
07-04-2017 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
06-04-2017 Johannes 6:13 – twaalf korven over
05-04-2017 Efeze 1:7 – vergeving van zonden?
04-04-2017 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
03-04-2017 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
02-04-2017 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
01-04-2017 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
31-03-2017 Handelingen 22:13 – JAHWEH is genadig
30-03-2017 Romeinen 5:18 – alle mensen!
29-03-2017 Romeinen 6:17 – welk type onderwijs?
28-03-2017 Hebreeën 9:22 – zonder bloedstorting geen vergeving
27-03-2017 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
26-03-2017 2Timotheüs 2:8 – Davids zoon opgewekt…
25-03-2017 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
24-03-2017 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
23-03-2017 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
20-03-2017 Psalm 22:7 – een worm, geen man
19-03-2017 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
18-03-2017 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
17-03-2017 Deuteronomium 18:15 – een profeet als mij
15-03-2017 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
14-03-2017 2Petrus 1:3 – goddelijk vermogen
13-03-2017 1Korinthe 4:8 – als koning heersen?
12-03-2017 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
11-03-2017 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
10-03-2017 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
09-03-2017 Psalm 19:15 – hart en mond
08-03-2017 Galaten 1:1 – Paulus, afgevaardigde…
07-03-2017 2Korinthe 12:9 – roemen in zwakheden
06-03-2017 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
05-03-2017 1Johannes 4:18 – geen vrees
04-03-2017 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
03-03-2017 Kolosse 2:7 – vast en bevestigd
02-03-2017 Genesis 40:20 – Farao’s geboortedag
28-02-2017 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
27-02-2017 Psalm 146:5 – de God van Jakob
26-02-2017 Filippi 2:10 – in de naam van Jezus
25-02-2017 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
24-02-2017 Hosea 3:3 – vele dagen
23-02-2017 Romeinen 8:18 – het gewicht van lijden
22-02-2017 Genesis 1:1 – een goed begin!
21-02-2017 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
20-02-2017 Numeri 17:8 – de bloeiende staf van Aäron
19-02-2017 Efeze 4:32 – charizomai
18-02-2017 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
17-02-2017 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
16-02-2017 Filippi 3:1 – verheug je!
14-02-2017 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
13-02-2017 Matteüs 25:1 – dán zal het Koninkrijk…
12-02-2017 1Petrus 1:3 – een levende hoop
11-02-2017 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
10-02-2017 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
08-02-2017 1Samuël 14:29 – verlichte ogen
07-02-2017 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
05-02-2017 Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis
04-02-2017 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
02-02-2017 1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen
01-02-2017 Efeze 5:9 – de vrucht van het licht
31-01-2017 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
30-01-2017 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
29-01-2017 1Thessalonika 2:9 – het goede bericht van de God
28-01-2017 Johannes 1:18 – niemand heeft God gezien
26-01-2017 Romeinen 3:25 – Gods geloof
25-01-2017 Handelingen 4:12 – geen andere naam
23-01-2017 Genesis 14:18 – Melchizedek
22-01-2017 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
21-01-2017 Jesaja 40:23 – de regeerders van de aarde
20-01-2017 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
19-01-2017 Genesis 47:9 – weinig in getal
18-01-2017 Exodus 34:29 – uitstraling
17-01-2017 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
15-01-2017 1Thessalonika 4:18 – met deze woorden
11-01-2017 Job 2:10 – het kwade van God?
10-01-2017 Prediker 7:2 – beter in een huis van rouw
09-01-2017 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
08-01-2017 Psalm 139:8 – als ik mijn ogen sluit
07-01-2017 Openbaring 20:11 – een grote witte troon
06-01-2017 Johannes 6:66 – niet populair
05-01-2017 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
04-01-2017 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik