English blog | Oude Artikelen

is aeon een eeuwigheid?

26-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images20

Veruit de meeste Bijbelvertalingen bezigen het woord ‘eeuwigheid’ en ‘eeuwigheden’. Wat het ‘Nieuwe Testament’ betreft is dit de weergave van het Griekse woord ‘aeon’. Althans, in een deel van de gevallen, want ‘aeon’ wordt ook zeer dikwijls vertaald met ‘eeuw’. Dat schept onnodig veel verwarring. Met zeer ingrijpende konsekwenties (‘eeuwig wel of eeuwig wee’)…

Lees de onderstaande Schriftplaatsen over aionen en ontdek hoe ongerijmd het woord ‘eeuwigheid’ is als weergave van ‘aeon’.
De cursieve tekst is een letterlijke vertaling van de grondtekst.

vóór de aeonen
1Kor.2:7
voor de eeuwigheden?
de aeonen gemaakt
Hebr.1:2
de eeuwigheden gemaakt?
de aeon van deze wereld
Ef.2:2
de eeuwigheid van deze wereld?
het einde van de aeon
Mat.28:20
het einde van de eeuwigheid?
de toekomende aeon
Luc.18:30
de toekomende eeuwigheid?
de komende aeonen
Ef.2:7
de komende eeuwigheden?
de aeonen der aeonen
Openb.11:15
de eeuwigheden der eeuwigheden?
de voleinding der aeonen
Hebr.9:26
de voleinding der eeuwigheden?

Conclusie: omdat aeonen uitdrukkelijk een begin en een einde hebben, is ‘eeuwigheid’ GEEN correct vertaalwoord.

eeuwig… maar niet eindeloos
een eeuwig verbond.
Leviticus 24:8
… toch komt er een nieuw verbond voor in de plaats.
Jeremia 31:31-34
de aarde staat voor eeuwig.
Prediker 1:4
… en toch gaat ze voorbij.
Matteüs 24:35
het Aäronitisch priesterschap is voor eeuwig.
Exodus 40:15
… maar ook eindeloos?
Openbaring 21:22
voor eeuwig slaaf.
Exodus 21:6
… maar ook eindeloos?
eeuwige smaad over Israël
Jeremia 23:40 Jeremia 25:9
… maar eens zal aan de smaad niet meer aan gedacht worden.
Jesaja 54:4
eeuwige woestenij in Jeruzalem.
Jesaja 32:14
… totdat over hen uitgestort wordt Geest uit den hoge.
Jesaja 32:15
eeuwig vuur over de steden van Sodom.
Judas:7
… en toch zullen deze steden eens terugkeren naar hun vorige staat.
Ezechiël 16:55
eeuwige slaap.
Jeremia 51:39,57
… en toch: allen die in de graven zijn, zullen eens ontwaken.
Johannes 5:28
Christus regeert voor eeuwig.
Openbaring 11:15
… en toch TOTDAT.
1Korinthe 15: 24,25,28
m.a.w. eeuwig is NIET eindeloos.

Enkele naslagwerken aan het woord

De Winkler Prins’ Encyclopedie (1950, deel 7, blz. 797) zegt:

Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk.

De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over ‘eeuwigheid’:

Behalve wanneer het van God wordt gebezigd, is het meestal tijdelijk bedoeld, een zeer lange tijd.

En verder:

Het Hebreeuwse ‘olam’ waarvan in het OT ‘eeuwigheid’ de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is… Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd.

In de Korte Verklaring (bij Prediker 1:4) schrijft prof. Aalders:

Bovendien bedenke men dat het woord ‘eeuwig’ in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd, die alleen in een bepaald geval kan naderen tot ons begrip van eeuwigheid.

Delen: