Archive for the ‘sex’ Category

homofoob

Saturday, August 2nd, 2014

images_10

Op het moment dat ik dit schrijf, zaterdagmiddag 2 augustus, vindt in Amsterdam de Botenparade van de Gaypride plaats. Het lijkt tegenwoordig not done om in Nederland over zo’n happening iets kwalijks te zeggen. Als Nederlanders staan we ons er op voor ruimdenkend te zijn en verafschuwen uiteraard de agressie en het geweld dat homo’s in nogal wat landen treft. Maar die ruimdenkendheid houdt meestal op wanneer mensen anders over homoseks denken, dan tegenwoordig gangbaar is. Een mens moet vrij zijn om te denken en te zeggen wat hij wil, zolang men homoseks maar normaal vindt. Libertijnse dictatuur. Een voorbeeld dat dit denken illustreert is het tegenwoordig veel gebruikte woord homofoob. Dat schijnt een heel kwalijke aandoening te zijn. Internet-encyclopedie Wikipedia zegt over dit woord:

Homofobie (van de afkorting homo voor “homoseksueel” en fobie, “vrees, angst”; beide woorden komen van het Grieks) is letterlijk de angst voor homoseksualiteit. Het woord is in de twintigste eeuw gevormd, echter met als betekenis: een haat voor of afkeer van homoseksuelen en homoseksualiteit

Dit is wat  tegenwoordig  framing genoemd wordt, d.w.z. met een uitgekiende woordkeus het debat naar je hand zetten. Welk weldenkend mens wil op één hoop gegooid worden met homohaters en potenrammers? Wie vandaag in het (zogenaamd) verlichtte Nederland beweert dat homoseks onnatuurlijk is, krijgt het label ‘homofoob’. Je mag dan sowieso geen trouwambtenaar meer zijn maar ook vele andere publieke functies zijn niet langer beschikbaar. Men is dan moreel gediskwalificeerd. Velen verkiezen daarom hun mening maar heimelijk voor zich te houden en durven er niet mee ‘uit de kast te komen’… Het kan verkeren.

Het hele spraakgebruik rond dit onderwerp is trouwens nogal gemanipuleerd. Zo is het woord ‘homo’ niet-specifiek en daarom dikwijls verwarrend. Is een homo een homofiel (=iemand die zich aangetrokken voelt tot hetzelfde geslacht) of een homoseksueel (iemand die aan homoseks doet)? Een nogal groot verschil. Of men iets in aanleg is of praktiserend. Een pedofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen terwijl een pedoseksueel daadwerkelijk seks met hen heeft. Het eerste is een afwijkende seksuele oriëntatie het tweede geldt als een strafbaar feit. Dit laatste voorbeeld laat trouwens zien hoe trendgevoelig publieke opinies kunnen zijn, want in de 80-er jaren werd pedoseksualiteit openlijk op de Nederlandse televisie verdedigd en in ‘de linkse kerk’ ook breed geaccepteerd.

Een ander voorbeeld van framing rond dit thema is het woord ‘geaardheid’. Een geaardheid is aangeboren. Maar is homofilie aangeboren? Volgens hersenonderzoeker Dick Swaab wel, maar de meeste wetenschappers op dit terrein erkennen tegenwoordig dat dit allerminst vast staat. Een zekere aanleg (vatbaarheid) voor homofilie kan vastliggen in de genen, maar of men daadwerkelijk homofilie ontwikkelt, wordt bepaald door omgevingsfactoren (ervaringen, opvoeding, onderwijs, enz.). Het begrip ‘homofiele geaardheid‘ veronderstelt ten onrechte dat seksuele oriëntatie en voorkeuren voor de geboorte al vast zouden liggen.

Beweren dat homoseks onnatuurlijk is, is niet zozeer ethiek als wel natuurkunde. Het mannelijk geslacht is biologisch ontworpen voor het vrouwelijke geslacht en vice versa. Dat is anatomie. Het is ook een Schriftuurlijk gegeven. Paulus laat in Romeinen 1 zien dat de Schepper mannelijk is (>Hij) en waar de schepping (>vrouwelijk) de Schepper vervangt, vindt dit zijn weerslag in de acceptatie van homoseks (“mannelijken in mannelijken schandelijkheid bedrijvende”; Rom.1:27). Geestelijk en fysiek gedisoriënteerd, gericht op ‘de verkeerde kant’. Let op: Paulus heeft het niet over homofilie zoals in heel de Schrift geen woord te vinden is over homofilie. Dus ook geen woord van veroordeling. Paulus schrijft over homoseks, waar God volgens hetzelfde Romeinen 1, niets aan doet. Integendeel, Hijzelf geeft de mensheid daarin over (Rom.1:28).

Deze blog is geschreven n.a.v. de Gaypride maar laat niemand denken dat ik dit feestje zou willen verbieden of zelfs maar zou willen verstoren. Het Goede Bericht op deze site is dat GOD een Redder is van alle mensen. Ongeacht of ze hetero-, homo-, bi,- of pedoseksueel zijn. U leest het goed: alle mensen! Seksualiteit is door de Schepper ontworpen en een uitbeelding van zijn liefde voor de schepping. Hij bracht d.m.v. Christus’ opstanding (erectie!) nieuw leven tot stand zodat de schepping sindsdien ‘in blijde verwachting’ is. Tot de verlossing komt (Rom.8:18-23)…
Zegt het voort!

 

Reageer op Facebook

Share

huichelarij #7: de boze natuur

Wednesday, June 11th, 2014

images20

Paulus voorzegt in 1Timotheüs 4 dat in latere dagen sommigen zouden zouden afstaan van het geloof en zich zouden keren tot leringen van demonen “in huichelarij van valse woorden” (4:1,2). Hij voegt daar aan toe (4:2,3):

… verbiedende te trouwen, zich te onthouden van spijzen die God schept om tot zich te nemen met dankzegging…

Het is niet moeilijk om in deze woorden het latere verplichte celibaat en het verplichte vasten te herkennen. Al spoedig zouden in de kerkgeschiedenis die stemmen inderdaad opgaan. Het lijkt misschien wat overdreven van Paulus om dit “leringen van demonen” te noemen.  Maar dan ontgaat ons de boosaardige gedachte die achter deze leringen schuilgaat. Luister naar Paulus’ motivatie:

Want elke schepping van God is goed en niets verwerpelijk, als [het] met dankzegging in ontvangst genomen wordt.

Het verplichte celibaat en het verplichte vasten blijken niet op zichzelf te staan. Het is een ontkenning dat Gods schepping goed is. Het goede dat een mens kan genieten in het huwelijk (lees: seksuele gemeenschap) en eten, zou verwerpelijk zijn. De basis van dit denken vinden we terug in klassiek-christelijke formuleringen. Niet alleen binnen de Rooms Katholieke kerk. Zo spreken ook ‘de drie formulieren van Enigheid’ van “de verdorven natuur” van de mens. Dat kent de Schrift niet. Want niet de natuur is verdorven maar juist het afwijken van de natuur (Rom.1:26,27). Of wat dacht u van veel bijbelvertalingen die in 1Kor.2:14 over “de natuurlijke mens” spreken. Ten onrechte, want Paulus spreekt niet van de natuurlijke mens maar van “de zielse mens”. De natuur is goed. Het afwijken van de natuur is fout.

Met de “verdorven natuur” van de mens kwam ook het idee dat de mens zijn eigen vlees zou moeten haten en daartegen zou moet strijden. Al deze formuleringen hebben gemeenschappelijk dat ze het lijfelijke en de lust als verwerpelijk beschouwen. Maar het is een ontering van God als Schepper van alle dingen. Het genieten van een maaltijd of een goed glas wijn is een gave van God. En niemand minder dan de Schepper zelf is de bedenker van seks en het verlangen daarnaar. Van oudsher huichelt de kerk hierover. Men zegt dat Gods schepping goed is maar men bedoelt dat de menselijke natuur boos is. Waarom zou men kinderen hebben geïnstrueerd om met de handen boven de dekens te slapen? Men was bang dat ze het eigen lijf zouden ontdekken en begeerten zouden worden opgewekt. En waarom denkt u dat men zelfbevrediging onanie noemde, terwijl wat Onan deed, daar niets mee te maken heeft?

Het is juist de (seculiere) wereld die op dit terrein “de huichelarij van valse woorden” feilloos aan de kaak weet te stellen. Hoeveel ‘geestelijken’ zijn de laatste decennia niet door de mand gevallen vanwege hun vergrijp aan jongens en meisjes? In het donker doen wat men op klaarlichte dag veroordeelt. Dat is huichelarij. Maar het is nog erger. Paulus spreekt in dit verband van een “gebrandmerkt geweten” d.w.z. een geweten dat is dichtgeschroeid (1Tim.4:2). Met een vroom gezicht preken tegen de natuur en onderwijl misbruik maken van de eigen machtspositie en tal van jonge mensen levenslang in de vernieling helpen. Dat is gewetenloos. Het zijn de wrange vruchten van “leringen van demonen”. Leringen die hun wortels hebben in het verwerpelijk achten van God goede schepping.

Reageer op Facebook

Share

pornografie en Matteüs 5:28

Saturday, November 30th, 2013

1_blog_5

De laatste week kwam ik diverse artikelen tegen in de christelijke pers over het verschijnsel pornografie. Veel christenmannen tobben daar namelijk enorm mee. Het is algemeen bekend dat de fixatie op seks nergens zo groot is als juist in godsdienstige kringen waar men dit juist probeert te onderdrukken. Als ergens blijkt dat de wet de zonde prikkelt (1Kor.15:56; Rom.7:5,8), dan is het wel op het gebied van seks. Terwijl men probeert de schone schijn op te houden, praktiseert men in het verborgene wat men met de mond veroordeelt.

Een kwalijke rol in dit alles speelt een hardnekkige misverstand rond Matteüs 5:28. Jezus zegt daar:

Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

Deze woorden worden uitgelegd alsof ze zouden betekenen dat wie geprikkeld wordt door het aanzien van een willekeurige vrouw of daarover fantaseert, in zijn hart al een echtbreker is. Dat lijkt tamelijk absurd. Want hoe zou een jongen zich ooit seksueel kunnen ontwikkelen, zonder een meisje of een vrouw aan te zien om te begeren? Is dat zondig? Zou Jezus dat bedoelen in Mat.5:28? Nee, Jezus’ woorden zijn een toelichting op Exodus 20:17:

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Het gaat in dit vers om iets willen hebben, wat van een ander is. David had in z’n hart al echtbreuk gepleegd toen hij vanaf het dak van zijn paleis Batseba zag baden. Niet omdat hij geprikkeld was door Batseba’s naaktheid. Zou het daarbij gebleven zijn, dan was er niets aan de hand geweest. Het kwaad in Davids hart was, dat hij zich voornam Batseba toe te eigenen terwijl ze een andere man toebehoorde (zie 2Samuël 11:2,3).

Is het niet tragisch hoe christenen van oudsher worden opgezadeld met schuldgevoelens en wordt voorgehouden te strijden tegen het vlees (lees: tegen hun seksuele verlangens). Hopeloos, want daarmee worden ze vaak verknipt voor het leven. Hoe anders is het als we leren God te danken voor alles wat Hij geschapen heeft (1Tim.4:4). Dan strijden we niet tegen het vlees, zoals in menige kerk geleerd wordt. Dat is onnatuurlijk, want “niemand haat ooit zijn eigen vlees” (Ef.5:29). Ons vlees heeft sturing nodig, dat is waar, maar die leiding kan alleen effectief gegeven worden wanneer we ons lichaam liefhebben en aanvaarden dat God ons gemaakt heeft met verlangens en begeerten. Strijd daar niet tegen maar “verheerlijk God met je lichaam!”  (1Kor.6:20).

Reageer op Facebook

Share

hoererij in discussie

Monday, July 8th, 2013

seksuele immoraliteit?

Op nogal wat plaatsen in het NT wordt gesproken over ‘hoererij’. Een aantal voorbeelden uit Paulus’ brieven:

Vlucht voor de hoererij.
-1Korinthe 6:18-

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij…
-Galaten 5:19-

Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij…
-1Thessalonika 4:3-

Wat bedoelt Paulus (en het NT in het algemeen) met ‘hoererij’? Meestal wordt deze vraag nogal vaag beantwoord met: hoererij is seksuele immoraliteit. Maar dat verschuift de vraag slechts, want wat is ‘seksuele immoraliteit’? Het begrip ‘moraal’ geeft sowieso geen enkel houvast want moraal verwijst naar de ‘heersende zeden’ (Lat. moris = gewoonte). Maar welk gezag heeft dat?  De moraal vertelt ons hoe men denkt (conservatief of progressief) maar dat is wat anders dan wat God zegt.

Het is van groot belang om scherp te krijgen wat de Schrift onder ‘hoererij’ verstaat. Want hoe zouden we kunnen vluchten voor de hoererij of ons er van onthouden wanneer we geen idee hebben van wat dat concreet betekent?

hoererij geen hoererij?

Deze week kreeg ik een artikel onder ogen waarin werd betoogd dat hoererij alle seksuele handelingen betreft die in Leviticus 18 worden opgesomd, zoals…

  • gemeenschap met een directe bloedverwant
  • gemeenschap met een aangetrouwd familielid
  • gemeenschap met een menstruerende vrouw
  • gemeenschap met de vrouw van een ander
  • gemeenschap van mannen onderling
  • gemeenschap met een dier

De redenatie in het artikel is: aangezien hoererij wordt gedefiniëerd als “onwettige seksuele gemeenschap” moeten we dus in de wet van Mozes te rade gaan om te weten wat onwettig is. Eén van de conclusies in het artikel is, dat aangezien betaalde seks niet in bovenstaand lijstje of elders voorkomt, dit dus (Bijbels gezien) geen hoererij is. M.a.w. het bed delen met een hoer is geen hoererij en dus oké, aldus het artikel. Zou het waar zijn?
Laten we het begrip ‘hoererij’ eens nader bezien.

porneia

Het Griekse woord voor hoererij’ is porneia, waarin we uiteraard het woord porno herkennen. Het is afgeleid van een werkwoord dat ‘betalen’ (>verkopen) betekent. In de letterlijke zin zien we dit bij ‘de verloren zoon’ die zijn bezit doorbracht met hoeren (Lucas 15:30). Maar de betekenis van een woord wordt uiteraard niet (alleen) bepaald door waar het van afgeleid is maar vooral door de manier waarop het wordt gebruikt. Het begrip hoererij blijkt breder dan alleen betaalde seks. Zo lezen we in 1Kor.5:1 over een man die het hield met de vrouw van zijn vader en dit wordt hoererij genoemd. Niet omdat voor het lichaam van de vrouw letterlijk betaald werd, maar omdat het gebruikt werd alsof het koopwaar is: vrijelijk beschikbaar voor de geïnteresseerde.

een ander dan de eigen vrouw

Om te weten wat hoererij is hoeven we niet te rade te gaan bij een lijst van seksuele verboden in de wet van Mozes. Hoererij is veel ouder dan Mozes en Paulus gaat voor zijn argumentatie dan ook niet terug naar Sinaï maar naar het eerste mensenpaar!

Of weet gij niet, dat wie zich aan een HOER hecht,
ÉÉN LICHAAM met haar is?
Want, zegt Hij, “die twee zullen tot ÉÉN VLEES zijn”.
-1Korinthe 6:16-

Paulus verwijst naar het allereerste woord in de Bijbel dat spreekt over seksuele omgang. Een Goddelijk statement:

Een man zal zijn vader en moeder verlaten
en ZIJN VROUW aanhangen
en DIE TWEE,
zullen tot ÉÉN VLEES zijn.
-Genesis 2:24-

Een man die gemeenschap heeft met een vrouw, is “één vlees” met haar. Voor wie is dat “één vlees”-zijn bestemd? Het antwoord luidt: voor een man en zijn vrouw. Zo staat het er. Niet voor een willekeurige vrouw maar voor de vrouw met wie hij wettig verbonden is voor het leven (Rom.7:2; 1Kor.7:39). Zoals Jezus later toelichtte:

Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees.
Hetgeen dan God samengevoegd heeft,
scheide de mens niet.
-Matteüs 19:6-

Terugkomend op 1Korinthe 6:16 stellen we vast, dat wie gemeenschap heeft met een hoer, één vlees is met een vrouw die niet de zijne is. Ziedaar de definitie! Hoererij is seksuele gemeenschap met een ander dan de eigen man of vrouw.

In 1Korinthe 7:2 borduurt Paulus op dit simpele gegeven voort:

… met het oog op de gevallen van HOERERIJ
laat ieder zijn EIGEN VROUW hebben
en iedere vrouw haar EIGEN MAN.

Kan het duidelijker? Ook in 1Thessalonika 4:3-5 laat Paulus zich op een zelfde wijze uit:

3 Want dit wil God: jullie heiliging,
dat jullie je onthouden van de HOERERIJ,
4 dat ieder van jullie ZIJN VAT wete te verwerven,
in heiliging en eer….

Door hoererij verwerft een man zich een vrouw die niet de zijne is (“zijn vat”).

Kortom, wanneer we in het NT lezen over onthouding van hoererij dan weten we exact wat daarmee bedoeld wordt. Zelfs zonder enige kennis van specifieke bepalingen die God in de wet van Mozes liet vastleggen.

Reageer op Facebook

Share

symphonie

Friday, June 14th, 2013

images_12

In 1Korinthe 7 reageert Paulus op kwesties die hem schriftelijk waren voorgelegd i.v.m. al of niet  trouwen (7:1). Korinthe was een havenstad die bekend stond om haar losbandigheid en hoererij (losse seksuele contacten) en met het oog daarop schrijft Paulus dat iedere man zijn eigen vrouw en iedere vrouw haar eigen man zou hebben (7:2). Ook adviseert Paulus dat seksuele onthouding binnen het huwelijk geen regel zou zijn. En in elk geval met “onderling goedvinden” (7:5). Van het Griekse woord dat Paulus hier gebruikt, is ons woord symphonie afgeleid. Letterlijk betekent dat: samen-klank. Het heeft bij ons de betekenis gekregen van een muziekstuk waarin tegelijkertijd verschillende muziekinstrumenten gehoord worden.

Is symphonie geen prachtig woord in het verband waarin Paulus het gebruikt? Seks is in menig huwelijk een bron van conflict en het kan echtgenoten uiteen drijven. Des te mooier wanneer op dit terrein in plaats van wanklank, symphonie mag klinken. Verschillende geluiden en toch harmonie. Dat kan alleen wanneer de man zich wegcijfert voor zijn vrouw en de vrouw voor haar man (7:4). Dan is liefde de toon die de muziek maakt.

Reageer op Facebook

Share

bij de beesten af

Wednesday, October 24th, 2012

Daarom geeft God hen over
in hartstochten van oneer,
want hun vrouwelijken vervangen het natuurlijk gebruik
in het naast-natuurlijke.
Paulus in Romeinen 1:26 (letterlijk vertaald)

In het voorgaande van Romeinen 1 betoogde Paulus dat elk mens weet heeft van God. God kan weliswaar niet gezien worden, maar zijn prestaties worden met het verstand doorzien (1:20). Anders gezegd: de schepping veronderstelt  een Schepper. Die twee (schepping en Schepper) verhouden zich als vrouwelijk en mannelijk. De Schepper is een “Hij”, de Verwekker (Vader) van al wat leeft. Terwijl de schepping een “zij” is en de rol van een zwangere vrouw vervult (Rom.8:22). Ze is “in blijde verwachting”!

duister
De wereld in het algemeen echter, rekent en vereert God niet als GOD (Rom.1:21), zo vervolgt Paulus. Daardoor wordt het duister in het onverstandig hart en lopen alle redeneringen per definitie op niets uit. In die duisternis verdwijnt ook het zicht op het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Waar de betekenis van deze begrippen de maatschappij ontgaat, zal dit ook haar weerslag krijgen in de seksuele verhoudingen (Rom.1:24,25).

HIJ wordt ingewisseld
De eerste vorm van ontering van het lichaam (1:24) die Paulus noemt, betreft “de vrouwelijken”. Deze formulering klinkt wat eigenaardig, maar de nadruk legt hij hiermee op het geslacht. Wat zegt hij van “de vrouwelijken”? Zij “vervangen het natuurlijk gebruik”. Hetzelfde werkwoord als in het voorgaande vers waar werd gesproken over het vervangen van “de waarheid van de God” door “het schepsel”. De “HIJ” wordt ingewisseld…

homoseks
De oriëntatie op “HEM” maakt plaats voor, zoals het er letterlijk staat “het naast-natuurlijke”. Gewoonlijk denkt men dat Paulus hier verwijst naar lesbische verhoudingen. Vóór die opvatting pleit dat hij schrijft over het verlaten van “het natuurlijk gebruik” (= gemeenschap met de man) én dat hij in het navolgende vers schrijft over (letterlijk) “mannelijken in mannelijken schandelijkheid bedrijvende“. Dat laatste is onmiskenbaar homoseks. Maar het moet opvallen dat in verband met “de vrouwelijken” in vers 26 zo’n beschrijving ontbreekt. Strikt genomen kunnen vrouwen dit ook niet onderling bedrijven. Anatomisch zijn alleen mannen in staat tot penetratie. Het mannelijke geeft, het vrouwelijke ontvangt. In de wet van Mozes wordt gemeenschap van mannen onderling, “een gruwel” genoemd (Lev.18:22). Maar over seksueel contact van vrouwen onderling wordt in het geheel niet gesproken. Zulk contact valt (Bijbels gezien) niet onder de noemer ‘gemeenschap’.

bestialiteit
Waar doelt Paulus dan wél op wanneer hij schrijft over “het naast-natuurlijke” in Romeinen 1:26? Zou dat niet precies dat zijn waar ook de wet van Mozes van spreekt?

… een vrouw zal niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.
Leviticus 18:23 

Met “het naast-natuurlijke” doelt Paulus kennelijk evenals Mozes op bestialiteit – seksuele gemeenschap van een vrouw met een dier. En iedereen begrijpt dat dit “hartstochten van oneer” zijn. Met recht ‘bij de beesten af’.

 

Reageer op facebook

Share

wat is trouwen?

Wednesday, June 13th, 2012

Bovenstaande vraag lijkt op het eerste gezicht wellicht op het opentrappen van een open deur. Maar toen ik in de vorige blog naar voren bracht dat in de Bijbel hoererij sex is met een ander dan de eigen vrouw of man, riep dit in de reacties diverse vragen op. Is de wijze waarop wij ons wettig huwelijk vormgeven, de norm? Waar spreekt de Bijbel over de gang naar het stadhuis? Heeft het zogenoemde ‘boterbriefje’ Bijbelse grond? Het antwoord op al deze vragen is vanzelfsprekend: nee. Maar dan blijft de vraag: wat maakt een huwelijk tot een huwelijk?

in bed gesloten?
Sommigen menen dat een huwelijk (populair gezegd) in bed gesloten wordt. Op het moment dat men “één vlees” wordt (gemeenschap heeft) met een partner, is men getrouwd, zo is het idee. Maar dat lijkt me een misverstand, want dan had Paulus m.b.t. ongehuwden niet geschreven: “indien zij zich niet beheersen, laten zij trouwen” (1Kor.7:9). Zou de genoemde opvatting correct zijn, dan had Paulus opgemerkt dat zij die zich niet beheersen al getrouwd zijn.

trouwerij
In het Grieks, de taal waarin het ‘Nieuwe Testament’ is geschreven, is het woord voor ‘huwelijk’ hetzelfde als voor ‘bruiloft’. Als in Johannes 2:1 staat: “op de derde dag was er een bruiloft” dan wordt daar exact hetzelfde woord gebruikt (gamos) als in Hebreeën 13:4 “het huwelijk zij in ere bij allen”. In het Nederlands spreken we in beide gevallen van een ‘trouwerij’. Waarbij de trouwerij niet het feest is maar de officiële verklaring dat man en vrouw elkaar toebehoren.

ook Adam was getrouwd
Heel de Bijbel door wordt vaak kortweg vermeld: zij werd “hem tot vrouw” (Gen. 24:67; 34:8; Ruth 4:13). Het betekent dat vanaf dat moment beiden elkaar voor het leven toebehoren (Mat.19:6; 1Kor.7:39). Totdat de dood hen scheidt. De vormgeving van zo’n trouwerij kan eindeloos variëren maar karakteristiek voor de start is altijd dat het een officiële, publieke verklaring betreft.  Zelfs Adam was getrouwd met Eva, want zij heet “zijn vrouw” (Gen.4:1). Inderdaad, een stadhuis was er niet, menselijke getuigen evenmin en van een feest kon uiteraard ook geen sprake zijn. Toch verklaarde Adam Eva plechtig tot zijn vrouw toen hij zei:

Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.
Genesis 2:23

Heel de mensheid (inderdaad, hier nog slechts een tweetal) wist: Eva behoort Adam toe. Om die reden voegt de schrijver (ook Adam!) er aan toe:

DAAROM zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:24 

Conclusie: trouwen is de officiële, publieke verklaring dat een man en een vrouw elkaar voor het leven toebehoren.

 

Reageren op Facebook

Share

wat is ‘hoererij’?

Tuesday, June 12th, 2012

Bovenaan het rijtje van “de werken van het vlees” noemt Paulus ‘hoererij’ (Gal.5:19; zie ook 1Kor.6:10; Ef.5:3; Kol.3:5). Wat bedoelt hij met dit woord? Men zou kunnen denken dat het alleen om ‘prostitutie’, d.w.z. betaalde sex gaat. En inderdaad, het Griekse woord ‘porneia’ (waarin we uiteraard het woord porno herkennen) is inderdaad afgeleid van een werkwoord dat ‘betalen’ betekent. Zo lezen we van de zogenoemde ‘verloren zoon’ dat hij zijn bezit doorbracht met hoeren (Lucas 15:30), m.a.w. hij betaalde de dames kennelijk voor hun diensten.

Hoewel het woord ‘hoer’ zowel in de Bijbel alsook in onze taal de betekenis heeft van een vrouw die haar lichaam verkoopt, blijkt de betekenis van het aanverwante ‘hoererij’ breder te zijn en meer te omvatten. De meervoudsvorm (‘hoererijen'; Mat.15:19; Mar.7:21; 1Kor.7:2) wijst ook in die richting. Paulus spreekt in 1Kor.5:1 van een man die het hield met de vrouw van zijn vader en noemt dat hoererij.

In 1Korinthe 7 begint Paulus met de opmerking dat het goed is voor een mens (lett.) “geen vrouw aan te raken” (7:1), maar…

… vanwege de hoererijen, laat ieder zijn eigen vrouw hebben, en ieder haar eigen man hebben.
1Korinthe 7:2 

De tegenstelling maakt de betekenis duidelijk: tegenover de hoererijen (meervoud!) staat het hebben van een eigen man en eigen vrouw. Wie hoereert is één lichaam met iemand (1Kor.6:16) die niet de eigen man of vrouw is. Paulus haalt in dat verband Genesis 2:24 aan:

Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en DIE twee (= een man en zijn vrouw), zullen tot één vlees zijn.
Genesis 2:24 (zie ook 1Kor.6:16)

Wanneer Paulus, nog steeds met het oog op de hoererijen (1Kor.7:2) de ongehuwden aanspreekt , dan schrijft hij:

  …  Het is ideaal voor hen, indien zij zouden blijven, zoals ik. Maar indien zij zich niet beheersen, laten zij trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden.
1Korinthe7:8,9 

Hoewel het voor Paulus ideaal was vrijgezel te zijn (‘niet aan een vrouw verbonden”; 1Kor.7:1), wijst hij degenen die zich niet (kunnen) beheersen op het alternatief van trouwen. Ook hier weer: of trouwen of zich beheersen. Al wat daarbuiten ligt, heet hoereij.

Aan de Thessalonikers schrijft Paulus:

Want dit wil God: jullie heiliging, dat jullie je onthouden van de hoererij; dat ieder van jullie zijn vat wete te verwerve in heiliging en eer…
1Thessalonika 4:3,4

Tegenover hoererij plaatst Paulus heiliging en definiëert dit met het verwerven van “zijn vat”. Een vat is hier een lichaam, zoals Paulus elders spreekt van een “schat in aarden vaten” (2Kor.4:7). Wie hoereert gebruikt een vat (= een lichaam) dat niet het zijne is.

Conclusie: hoererij is één lichaam zijn met iemand met die niet de eigen man of vrouw is.

 

reageren op Facebook

Share

homosexuele identiteit?

Wednesday, January 18th, 2012

Veel ophef deze dagen in ons land over stichting Different en een rabbijn, vanwege hun opvatting over homosex en het behandelen daarvan. Ons land laat zich voorstaan op ruimdenkendheid maar op zulke momenten toont zij zich van haar smalste kant. Alle media buitelen quasi verontwaardigd over het standpunt van de christelijke stichting en de rabbijn. Wat mij in vrijwel alle reacties weer opvalt, is dat men daarbij steevast uitgaat van het een idee van een homosexuele identiteit of geaardheid. Dat is een verstrekkende misvatting.

Er bestaan twee soorten sexuele identiteit: mannelijk en vrouwelijk (Gen.1:27). Biologisch en anatomisch zijn de beide sexen op elkaar aangelegd. Dat is de natuur. Opmerkelijk daarbij is dat hoewel homosexueel gedrag  onder beesten inderdaad voorkomt, homofiel geaarde dieren niet bestaan. Dus homofilie als aangeboren oriëntatie of instinct. Dieren met sexuele voorkeur voor hetzelfde geslacht, is een onbekend fenomeen.

Dat mensen door opvoeding of gebeurtenissen in de vroege jeugd vervreemd kunnen raken van hun sexuele identiteit is een gegeven. En dat een bepaald type persoonlijkheid daar extra gevoelig voor is, eveneens. Die vervreemding hoeft zich niet persé te uiten in homofilie maar kan ook pedofiel van aard zijn. Om van andere afwijkingen maar te zwijgen. Veelzeggend dat de publieke opinie deze nuance liever niet maakt. Of men van sexuele desoriëntatie altijd kan herstellen, is de vraag. Maar daar gaat het nu niet om. Nu laat het publiek zich zand in de ogen strooien door de aanname van een homosexuele identiteit.
Gelukkig kan men van die dwaling genezen. Zonder therapie… natuurlijk.

 

Share

sex vóór het huwelijk

Tuesday, November 8th, 2011

prematuur
Paulus vangt in 1Korinthe 7 aan met te schrijven:

… met het oog op de gevallen van hoererij laat ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.
1Korinthe 7:2

Hoererij in de Bijbel is alle sex met een ander dan de eigen man of vrouw. Sex vóór het huwelijk is een grensgeval omdat men het bed deelt met iemand die nog niet de eigen man of vrouw is maar dat dus wel zal zijn. Voorechtelijke sex is prematuur (een vooruitgrijpen), want…

… een man… zal ZIJN VROUW aanhangen en DIE TWEE  zullen tot één vlees zijn. Gen.2:24

“… die twee”, dat wil zeggen: een man en zijn vrouw zullen één vlees te zijn. Vandaar dat als maagd tot de huwelijksnacht wachten, sinds mensenheugenis als norm geldt.

indien zij zich niet beheersen
De eerlijkheid gebied echter te zeggen dat dit ideaal voor velen in de praktijk te hoog gegrepen is. Paulus schrijft daarover aan de (spreekwoordelijk) losbandige Korinthiërs…

Indien zij zich echter niet beheersen, laten zij trouwen.
1Korinthe 7:9 

Paulus heeft het hier over sex vóór het huwelijk. Dat komt in de meeste vertalingen niet helder uit de verf, omdat men het woord ‘kunnen’ aan de zin heeft toegevoegd: “indien zij zich niet kunnen beheersen”. Met deze toevoeging wordt in in het midden gelaten of er daadwerkelijk van sex sprake is. Terwijl Paulus’ formulering zonder meer impliceert dat de ongehuwden zich niet beheersen. En dan? Veroordeelt Paulus de ongehuwden die zich niet beheersen? Nee, hij schrijft kort en krachtig: “laten zij trouwen”. Waarmee overigens de bewering is weerlegd dat het huwelijk al in bed gesloten zou zijn. Een huwelijk is een bruiloft (hetzelfde woord in het Grieks) en een wettige aangelegenheid (Romeinen 7:2). Ongeacht hoe dit bij wet geregeld is, want dat verschilt per cultuur. Sex (“één vlees”; 1Kor.6:16) is in de Bijbel gereserveerd voor een man en zijn vrouw. Vandaar dat Paulus slechts één advies heeft voor ongehuwden die zich niet beheersen: laten zij trouwen.

Share