laatste wijziging: 23 april 2001
HOME
aantekeningen van studie gehouden op 1-4-1999

ZONDOFFER & BRANDOFFER

twee groepen offers
zondoffer = zonde

Evangelie voor Kaïn

branoffer & holocaust

buiten de legerplaats

twee bokken en hun betekenis

geslacht en toch ten hemel gevaren

hoezo: offer der opstijging?

het brandoffer en de derde dag

Er zijn twee groepen offers in Israëls eredienst. Eén groep zou je negatief kunnen noemen. Het zijn de zond- en schuldoffers die zoals de naam al aangeeft verband houden met zonde en schuld. De andere groep offers zijn positief doordat ze (zoals dat genoemd wordt) "tot een liefelijke reuk voor de HERE" zijn. Onder deze offers vallen het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer.

Het Hebreeuwse woord voor 'zondoffer' is hetzelfde als het woord voor 'zonde' (Hebr. chatha'a). In een aantal gevallen is het heel moeilijk voor de vertalers om te bepalen of gekozen moet worden voor 'zonde' of voor 'zondoffer' (zie volgende aantekening). Een zondoffer is ook in de diepste zin zonde: een gezond, onschuldig dier moet sterven ... Het brengt ons bij de uitspraak van Paulus "Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt...".. 2Korinthe 5:21

In Gen.4:7 spreekt God tot Kaïn volgens de NBG-weergave: "... de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen". In de Concordante vertaling klinkt daarentegen het evangelie in deze tekst door: "... het zondoffer ligt bij de opening voor uw herstel. En gij zijt heerser daarover". De woorden "voor uw herstel" is de lezing van de Septuaginta. M.a.w. God wijst Kaïn op een zondoffer voor zijn herstel. Kaïn was heerser over dit dier om het te offeren.

Het Hebreeuwse woord voor 'brandoffer' is olah. Meer precies weergegeven betekent dit '(offer der) opstijging'. Het Griekse woord voor 'brandoffer' is holo'kautoma wat 'geheel verbranden' betekent. Ons woord 'holocaust' is hiervan afgeleid en duidt op Hitlers wens om het joodse volk in de gaskamers geheel te verbranden.

Zoals de zondoffers "buiten de legerplaats" verbrand moesten worden (op het zgn. Mifkad-altaar op de Olijfberg), zó moest ook Jezus buiten de legerplaats worden gekruisigd. Er zijn heel goede redenen om aan te nemen dat Golgotha inderdaad vlakbij deze lokatie heeft gelegen. Op de Olijfberg!

Het zondoffer op de Verzoendag bestond uit twee bokken. De eerste werd geslacht en het bloed ervan werd in het heiligdom gebracht. Vervolgens was daar de tweede (zonde)bok die levend in de woestijn werd gestuurd. In beeld heeft dit betrekking op hét Zondoffer dat als "het Lam dat geslacht is" momenteel in het hemels heiligdom verkeerd maar anderzijds straks als de levende Zondebok zal verschijnen!

In Leviticus 14:4-7 wordt gesproken van twee vogels. De ene moest worden geslacht en het bloed moest worden opgevangen. De levende vogel moest worden gedoopt in dat bloed en vervolgens liet men deze wegvliegen in het open veld. Net als de twee bokken op de Verzoendag zijn deze twee vogels tesamen een prachtig beeld van Christus: geslacht en vervolgens (als geslacht máár toch) levend, ten hemel gevaren.

Het offer der opstijging (= brandoffer) heeft betrekking op Hem die nadát Hij gestorven is opsteeg uit het graf, opsteeg tot in de hoogste hemelen.

In Gen.22 lezen we de aangrijpende geschiedenis van de zoon van Abraham die ten brandoffer gebracht moest worden op het gebergte van Moria (waar duizend jaar later de tempel zou komen te staan). Abraham reist naar die plaats en "op de derde dag" ziet hij deze plaats. En op die dag ontvangt hij zijn zoon bij wijze van spreken ook weer terug uit de doden (Hebr.1119). Abraham spreekt dan de profetische woorden uit: "God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon". Twee duizend jaar later zou hét geslachte Lam inderdaad op de derde dag opstijgen uit het graf! 


HOME