laatste wijziging: vrijdag 11 augustus 2000
HOME

PMT-studie 09-03-00

GODS WOORD IS ALS...

Psalm 119 en Jeremia
lamp voor mijn voet
zoeter dan honing
overvloeiende van melk en honing
honing dat de ogen verlicht...
kostbaarder dan goud
goudzoeken
als regen en sneeuw
als zaad
als vuur
als een hamer
als melk
wat is 'vaste spijze'?
als een zwaard
scheiding maken tussen ziel en geest
gedachten en sentimenten
als reinigend water

Psalm 119 is een lange psalm, geschreven door iemand die nog jong was, tot koningen sprak, door vorsten werd vervolgd en voor wie kuilen waren gegraven. Er is één Bijbels persoon die perfect past in dit profiel: Jeremia. De wenende profeet. Let ook op de opmerkelijke overeenkomst tussen Psalm 119:136 en Jeremia 9:1 (en 14:17).

"Uw Woord is als een lamp voor  mijn voet", zegt de psalmist. Toentertijd moest men het doen met een zwak olielampje. Het gaf genoeg licht om de volgende stap te zetten. Vandaar dus "voor mijn voet". Gods Woord pretendeert niet te vertellen (als ware het een horoscoop) hoe ons hele levenspad er uit zal zien. Ps.119:105

Gods Woord is "zoeter dan honing". Ooit gaf Simson op zijn bruiloft een raadsel op. "Spijze ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke". En het antwoord bleek te zijn: "wat is zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw?" Maar feitelijk was het antwoord opnieuw een vraag. Een vraag die wat het eerste deel betreft rechtstreeks beantwoord wordt door Ps.19:11.

Het beloofde land zou zijn "overvloeiende van melk en honing". Dat is ongetwijfeld letterlijk waar. Maar het is niet minder ook figuurlijk waar. Zowel melk als honing zijn een type van het Woord van God. Aan Israël zijn de woorden Gods toevertrouwd, melk en honing. En vanuit Israël zou het overstromen naar de volkerenwereld. De Schriften die wij in ons bezit hebben komen uit Israël. Ook straks in het Messiaanse vrederijk zal des HEREN Woord wereldwijd uitgaan uit Jeruzalem. Romeinen 3:1,2

In Psalm 19 lezen we dat het Woord als honing is én dat het Woord de ogen verlicht. Ooit at een hongerige Jonathan van de honing "en zijn ogen werden verlicht". Wanneer je weet waar honing een bééld van is, dan is dat effect niet meer zo raadselachtig. 1Samuël 14:27,29

Gods Woord is kostbaarder dan goud. Goud is een edelmetaal. Het roest niet. Het is een beeld van onvergankelijkheid en kostbaarheid. De woorden 'geld'  en 'gulden' zijn afgeleid van goud. Psalm 19:11

Goud is een metaal waarvan het zoeken bijzonder moeizaam is. Het ligt gewoonlijk niet voor het oprapen. Zo is het ook met de kostbaarste waarheden van de Schriften. Die liggen voor het merendeel onder de oppervlakte. Om goudkorrels te vinden moet men de Schrift met recht onder-zoeken. Zoeken onder de oppervlakte.

Gods Woord is als de regen en de sneeuw. Het daalt van boven neer en doorvochtigt de aarde, maakt haar vruchtbaar, geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo is ook het Woord van God. Het komt van bovenaf en het zal altijd dát doen waartoe God het zend. Let er op trouwens op dat zowel zaad als brood óók typen zijn van Gods Woord. Jesaja 55:10,11

Meer dan eens wordt Gods Woord vergeleken met zaad. Zaad verwekt leven. Gods Woord is niet slechts levend, het verwekt het ook. Je hoeft niet te weten hoe het werkt. Strooi het maar uit en het zal uitwerking hebben. Althans, als het in goede aarde valt... 1Petrus 1:23; Marcus 4:14,15

Gods Woord is als vuur dat hout verteert. In 1Korinthe 3:13 is hout een beeld van ondeugdelijk bouwmateriaal waarmee de gemeente wordt opgebouwd. Veel zogenaamde  gemeente-opbouw in onze dagen geschiedt met hout, hooi en stoppelen. Het verwijst naar mensenwoord, menselijke technieken en strategieën die misschien wel wijs lijken maar waar niets van overblijft zodra het in contact komt met Gods Woord. Jeremia 5:14; 23:29

Gods Woord is als een hamer. Het vermorzelt. Het is één van de minder aangename kanten van Gods Woord. Als de Schriften het oordeel aanzeggen, dan komt dit ook onherroepelijk. In Jeremia 50:23 wordt aangekondigd dat de stad Babel zal worden vermorzeld als door een hamer. Inderdaad, er blijft niets van over. Jeremia 23:29

Gods Woord is als melk. D.w.z. als moedermelk. Als zaad verwekt het nieuw leven. Als moedermelk voedt het het nieuwe leven. Melk staat voor de elementaire uitspraken van God. Het ABC van de Schriften. Elke beginnende gelovige moet die leren kennen om geestelijk te kunnen groeien. Hebreeën 5:12; 1Petrus 2:1,2

Gods Woord is als vaste spijze. Dat is voedsel waarop gekauwd moet worden teneinde het in zich op te kunnen nemen. Volgens de schrijver van de Hebreeën-brief duidt het op hetgeen hij allemaal wilde vertellen over de diepere betekenissen van Melchizedek. In de Korinthe-brief duidt het op de verborgen wijsheid van God. 'Vast voedsel' is een aanduiding voor de verborgen betekenissen in het 'Oude Testament'. Gewoonlijk aangeduid met 'typologie'. Het is niet hap-slik-weg maar wel zéér voedzaam. En aangenaam. Als honing uit de raat. Honing uit de raat is trouwens niet vloeibaar maar hard. Dus met recht 'vast voedsel'. 1Korinthe 3:1; Hebreeën 5:12,14

Gods Woord is als een zwaard. Het hanteren van een zwaard vereist oefening. Zeker dat van een tweesnijdend zwaard. Want dat snijdt naar alle kanten. Zo is Gods Woord. Nooit vrijblijvend maar altijd penetrerend in het diepst van ons wezen. Therapieën en meditatie-technieken zijn uiterst oppervlakkig in vergelijking met de werking van het Woord. Efeze 6:17; Hebreeën 4:12

Gods Woord maakt scheiding tussen ziel en geest. Wij meestal niet. Iemand heeft geestelijke problemen en gaat vervolgens naar de zielzorger (psycholoog). In de Bijbel daarentegen staat 'ziel' primair voor de complete mens en 'geest' voor de (onzienlijke) binnenkant. Hebreeën 4:12; Genesis 2:7

Gods Woord "schift overleggingen en gedachten des harten". Voor het woord 'overleggingen' staat eigenlijk 'invoelingen'. De Concordant Version geeft het weer met 'sentimenten'. Hoe belangwekkend is het om 'sentiment' te kunnen onderscheiden van 'gedachten'! Hebreeën 4:12

Gods Woord is als water dat reinigt. Het is niet te voorkomen dat onze geest bevuild raakt in de wereld. Geen nood, Gods Woord is in staat om ons te reinigen en te verfrissen. Efeze 5:26 

HOME