HOME
Onderstaande ingezonden brief staat afgedrukt in het juli/augustus nummer (2000) van het evangelische magazine 'Uitdaging'. Het is een reactie op wat de heer Noorlander eerder in een brief aan 'Uitdaging' schreef over de eindeloze kwellingen van de hel.

hel (4)

In Uitdaging van mei staaft briefschrijver Noorlander zijn opvatting dat de helse kwellingen nimmer zullen ophouden vooral met twee teksten. Wanneer we deze twee Schriftplaatsen nader bezien blijkt dat onze Bijbelvertalingen minstens zo gekleurd kunnen zijn als de Nieuwe Wereldvertaling van het Wachttorengenootschap. Want wat is het geval? In Openbaring 20:10 spreekt de NBG-vertaling van een pijniging in alle eeuwigheden. Een correcte woord-voor-woord vertaling echter, die ook prima Nederlands verantwoord is, spreekt van tot in de aeonen der aeonen. Wat is er met deze frase dus gebeurd? Het bepaalde lidwoord verdween alsook het dubbele meervoud van aeonen, het woord 'alle' werd toegevoegd en last but not least, aeonen werden nietszeggende eeuwigheden. Draagt dit bij tot een beter verstaan van de Schrift? 
Aeonen (wereldtijden) in de Schrift hebben én een begin én een einde. Zo spreekt Paulus b.v. van "vóór de aeonische tijden". En elders van "de voorbije aeonen", "de tegenwoordige aeoon", "de toekomende aeoon" en "de toekomende aeonen". De toekomende aeonen zijn de hoogste en meest overtreffende aeonen. Vandaar ook "de aeonen der aeonen". In die aeonen zal God Zijn heilsplan tot de ultieme voltooing brengen. Eerst zal de wereldtijd van de duizend jaren aanbreken. Vervolgens de laatste "aeoon der aeonen", waarbij een nieuw Jeruzalem zal nederdalen op de nieuwe aarde. Tot in deze laatste beide aeonen zullen het Beest en zijn beide makkers worden gepijnigd. Is dit eindeloos? Niet noodzakelijk. Van Christus lezen we in Openbaring 11:5 dat Hij zal heersen tot in de aeonen der aeonen. Dat kán niet eindeloos zijn want Paulus schrijft in 1Korinthe 15 dat Christus moet heersen TOTDAT de laatste vijand, de dood, zal zijn teniet gedaan. Ook in de laatste aeoon zal aanvankelijk nog de Troon van het Lam staan (Openb.22:3). Wanneer echter de dood geheel zal zijn teniet gedaan (dus ook de tweede dood!), zal de Zoon het Koninkrijk overdragen aan God de Vader en "alles in allen" worden. Zonder één enkele uitzondering (1Cor.15:27).
Over de tweede tekst die Noorlander noemt kan ik kort zijn. Markus 9:48 spreekt niet van een vage hel maar van het Gehenna, het dal van Hinnom, dit is de vuilverbandingsplaats van Jeruzalem. Een geografische plaats op aarde waar je, in tegenstelling tot de hel van de traditie, naar toe kunt lopen. Jezus citeert in dat verband het laatste vers van Jesaja waar het gaat over het toekomende vrederijk. In dit vers wordt melding gemaakt van lijken van afvallige mannen die niet aflatend zullen worden aangevreten door wormen dan wel verteerd worden door het vuur. Inderdaad, een afgrijselijk schouwspel maar het steunt in geen geval het idee van een eindeloze kwelling. Psalm 30 vers 6 zegt: een ogenblik duurt Zijn toorn, een levenlang Zijn welbehagen. Zó verhoudt Gods toorn zich tot Zijn welbehagen. Gelukkig maar.

André Piet, Rijnsburg

 

 

HOME