ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 9 februari 2010
Onderstaand artikel is een samenvatting van een Bijbelstudie. Klik op het boek-icoontje en u ziet de tekst weergegeven.

DE BELOFTE VAN GENEZING


God maakt ook ziek...
Ik de HERE ben uw Heelmeester
psycho-somatisch

is placebo nep?
tekenen van het Koninkrijk
Marcus 16 is historie
wonderen die tekenen zijn
geen wondertekenen meer na Handelingen 28

Trofimus ziek achter gelaten
de Bijbel kent geen gebedsgenezers
geen mislukkingen in het Nieuwe Testament

de ene uitzondering...
Jakobus aan de twaalf stammen in de laatste dagen
de gemeente in Jakobus is een synagoge
gelovig gebed of gelofte van geloof?


God maakt óók ziek...
In Exodus 4:1 lezen we dat God niet slechts ziende maakt maar ook blind. Trouwens ook doof en stom. Slik. Job had het begrepen: 'zouden we wel het goede van God aannemen en het kwade niet?'. Alles, goed én kwaad is in Gods hand.
Exodus 4:11Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de HERE?; Job 2:10  Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.

Ik ben de HERE, uw Heelmeester
Wanneer Israël als volk naar Gods woorden luistert, dán is Hij hun Heelmeester. Niet slechts om kwalen te genezen, maar nóg beter: om kwalen te voorkómen.

Exodus 15:26Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de Here, ben uw Heelmeester.

psycho-somatisch
In Spreuken 17:22 lezen we: "een vrolijk hart bevordert de genezing". Vrijwel alle kwalen zijn min of meer psycho-somatisch. Er is niets dat zó geneeskrachtig is en vitaliseert als een vrolijke levensinstelling.
Spreuken 17:22Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.

is placebo nep?
De meeste genezing die plaatsvindt is (in zekere zin) 'geloofsgenezing'. D.w.z. vertrouwen (in de arts, in het medicijn, in het genezend vermogen van het lichaam, etc.) is meestal onontbeerlijk voor de genezing. Dat verklaard het grote succes van pillen waarbij de patiënt niet op de hoogte is van het feit dat ze nep zijn (zgn. placebo's). Maag- en darmklachten, hoofdpijn, reumatische pijnen en zelfs verkoudheid zijn héél placebo-gevoelig (± 50%!).
 

tekenen van het Koninkrijk
In Matteüs 10:5-8 zien we dat het genezen van zieken verband houdt met het nabij gekomen Koninkrijk voor Israël. In de tijd van de evangelieën en de daarop volgende Handelingen-periode stond het Koninkrijk op het punt van aanbreken... op voorwaarde van Israëls nationale bekering.
Matteüs 10:5-8Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden en Hij gebood hun, zeggende: (...)  Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is NABIJGEKOMEN. GENEEST ZIEKEN, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.

Marcus 16 is historie
De belofte die in Marcus 16:18 gegeven wordt ("op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen") ís vervuld. Lees vers 20 maar. Geforceerde pogingen om deze woorden nu toe te passen leiden voortdurend tot frustraties.
Marcus 16: 18-20Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden (...) Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.

wonderen die tekenen zijn
Genezingen en andere wonderen staan in de geschiedkundige boeken van het NT niet op zichzelf maar zij zijn 'tekenen'. D.w.z. ze hebben een be-teken-is. Ze verwijzen naar wat God met Israël wil doen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. De genezing b.v. van de verlamde man aan de Schone Poort was niet anders dan een illustratie van wat God met Israël wilde doen. Als natie bevonden zij zich op de drempel van het Vrederijk (> de Schone Poort). Slechts door te geloven "in de naam van Jezus Christus" konden ook zij daadwerkelijk ingaan. In zijn toespraak roept Petrus Israël dan ook op tot bekering "opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende...".
Handelingen 3:19-2119 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.

geen wondertekenen meer na Handelingen 28
Paulus zegt tegen het volk (de profeet Jesaja citerend):

... het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zij zich bekeren, en IK HEN ZOU GENEZEN. Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen!
Handelingen 28:27,28

Paulus predikt aan Israël als natie, dat bekering en herstel ("en Ik hen zou genezen") niet meer mogelijk was. Israël was op een zijspoor geplaatst. En God zet Zijn werk voort onder de heidenvolken. En "die zullen dan ook horen". Let wel: "horen" en niet langer: zien. Vanuit de gevangenis maakt de apostel een nieuwe 'huishouding' (bedeling) bekend: "de huishouding van de verborgenheid". Niet langer gaat het om het zichtbaar maken van het Koninkrijk maar juist om de verberging daarvan.
Handelingen 1:6Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in DEZE TIJD het kONINKRIJK voor Israel? Efeze 3:8,9Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen [wat] de huishouding van de verborgenheid [inhoudt], dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God...

Trofimus ziek achtergelaten
Dezelfde Paulus van wie we lezen in Handelingen 19:11,12 dat zelfs zijn zweet- en gordeldoeken geneeskracht hadden liet aan het einde van zijn leven (ná Handelingen 28 dus) z'n medewerker Trofimus ziek te Milete achter.

Handelingen 19:11,1211 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, 12 zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. ; 2Timotheüs 4:20...Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete.

de Bijbel kent geen gebedsgenezers
De Schrift kent geen 'gebedsgenezers'. Enerzijds is er sprake van sómmigen die de gave van genezing hebben. Zij oefenen hun bekwaamheid uit zonder dat daar gebed aan vooraf moet gaan.   Anderzijds kan íedereen bídden om genezing. De term 'gebedsgenezer' is een hopeloze verwarring van deze twee totaal verschillende zaken.

1Korinthe 12:28,30 28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen. 29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten? 30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?

geen mislukkingen in het Nieuwe Testament
Op één uitzondering na lezen we nergens in de evangelieën en Handelingen van mislukte pogingen om iemand te genezen. Er is vandaag geen 'gebedsgenezer' die een dergelijk succes zelfs maar bij benádering kan claimen.
Eén keer lezen we van een mislukte poging om iemand te herstellen. Niet omdat de patiënt te weinig geloof aan de dag legde (zoals gebedsgenezers gewoonlijk wel de schuld van zich afschuiven) maar omdat de 'genezers' te kleingelovig waren!

Mattheüs 17:16En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen.

Jakobus aan de twaalf stammen in de laatste dagen
De brief van Jakobus is geadresseerd aan "de twaalf stammen". Deze brief staat in het kader van "de laatste dagen" en van de nabije komst des Heren. Dan zullen er trouwens ook twee getuigen te Jeruzalem zijn die, net als Elia ooit, de macht hebben om het "drie jaar en zes maanden" niet te doen regenen.
Jakobus' verwijzing naar Elia en deze periode is dan ook een understatement.
Jakobus 1:1Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.; 5:3uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.; 5:8Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.; 5:17Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; vergelijk Openbaring 11:6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

de gemeente in Jakobus is een synagoge
In Jakobus 2:2 lezen we dat de geadresseerden in de synagoge samenkwamen (letterlijk vertaald). De "oudsten van de gemeente" in 5:14 zijn dus de oudsten van de synagoge. Trouwens, juist onder Israël was het zalven met olijfolie ook een bekend gebruik.

Jakobus 5:14Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. vergelijk Marcus 6:13 En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen.

gelovig gebed of gelofte van geloof?
"Het gelovig gebed zal de lijder gezond maken" is een foute weergave die het gevolg is van het losmaken van dit gedeelte uit z'n joodse context. Letterlijk staat er: "de gelofte van het geloof zal lijder gezond maken ". Het grondtekstwoord dat hier gebruikt wordt voor 'gelofte' komt alleen nog voor in 'Handelingen', waar het wel correct wordt weergegeven. Daar blijkt ook dat het om een typisch jóóds gebruik gaat.
Handelingen 18:18En nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, vergezeld door Priscilla en Aquila, nadat hij te Kenchreeen zijn hoofdhaar had laten afknippen, want hij stond onder een GELOFTE.; 21:23 Doe daarom wat wij u zeggen: Er zijn vier mannen bij ons, die een GELOFTE op zich genomen hebben;

ga naar thuis-pagina