laatste wijziging: 18 februari 2001
HOME
aantekeningen van studie gehouden op 19 december 1999 in Zoetermeer
God als GOD
iedereen weet dat God bestaat
God als GOD vereren
UIT en DOOR en TOT Hem
God is de Plaatser
Degene die alles een plaats geeft
God staat nooit voor verrassingen
God heeft alles gemaakt voor Zijn doel, zelfs...
Niemand weerstaat Gods bedoeling
gaan er dingen mis?
terug naar af?
bewezen: God is liefde!
de gelukkige God
God is GOD


Ieder mens weet dat er een God is. De Bijbel zegt dat God Zelf onzichtbaar is maar Zijn bestaan wordt "uit Zijn werken met het verstand doorzien". Een schepping veronderstelt een Schepper. Een ontwerp verwijst naar een ontwerper. Je hoeft maar een kiwi door te snijden of naar een mierenhoop te kijken of 's nachts naar de sterrenhemel te turen of... en je weet het: Hij is er! Romeinen 1:20

Het probleem van de mensheid in het algemeen is niet dat zij niet religieus zou zijn. Bijna alle mensen zijn wel op hun mannier godsdienstig. Maar slechts zelden erkent men God "als GOD". Dat is de kern van het probleem zoals Paulus dat beschrijft in Romeinen 1. Romeinen 1:21

Wanneer een mens God niet "als GOD" verheerlijkt (=de eer geeft) lopen al zijn rederingen op niets uit. Positief geformuleerd: "de vreze des HEREN is het begin der wijsheid". Ontzag voor God "als GOD" is de basis voor zinvol redeneren en denken. Het enige correcte axioma. Romeinen 1:21; Psalm 111:10; Spreuken 9:10

Er is een tekst die perfect in één zin aangeeft wat het betekent dat God GOD is. "Want UIT Hem en DOOR Hem en TOT Hem zijn ALLE dingen". Ieder schepsel dankt zijn ontstaan, bestaan en voortbestaan aan Hem. Romeinen 11:36

Het Griekse woord voor God is 'theos'. Het is afgeleid van een werkwoord dat stellen of plaatsen betekent. Vanuit de taal van het 'Nieuwe Testament' betekent God dus 'Plaatser'.

God is Degene die alles een plaats geeft. Er vindt niets plaats zonder dat Hij het een plaats geeft. Mensen gaan in therapie met als motief te leren om aan hun problemen 'een plaats te geven'. Niets werkt zó therapeutisch als de erkenning van God als GOD. Er gaat NIETS buiten Hem om!

God zegt bij monde van Jesaja: "Ik die van den beginne, de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al Mijn welbehagen doen". God staat nooit voor verrassingen. Ook niet toen de mens ooit van de verboden vrucht at. Jesaja 46:10

In Spreuken staat: "De HERE heeft alles gemaakt voor Zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads". Spreuken 16:4 

Paulus legt in Romeinen 9 uit dat toen Farao zich verzette tegen Gods wil ("laat Mijn volk gaan"), Gods bedoeling toch slechts gediend werd. Niemand "weerstaat Zijn bedoeling"! Romeinen 9:19 (het vertaalwoord 'wil' is niet juist; moet zijn 'bedoeling' [boulema])

Ook het kwaad en de zonde dienen Gods bedoeling. Weliswaar gaan ze tegen Gods wil in maar niet tegen Zijn (verborgen) bedoeling. In de meest fundamentele zin des woords kan er NIETS mis gaan. Wanneer je dat weet, ken je "de vrede GODS". Filippi 4:9 

Velen menen dat in de nieuwe schepping alles weer in de oorspronkelijke staat zal zijn teruggebracht. Terug bij af. In dat geval zou al het lijden en kwaad "van de tegenwoordige tijd" voor niets geweest zijn. Romeinen 8:18

In de nieuwe schepping zal het BEWIJS zijn geleverd dat GOD inderdaad LIEFDE is. Een bewijs dat Adam in de hof van Eden per definitie nog niet kon kennen. Want hij kende het kwaad nog niet... en dus ook nog niet het goede. Romeinen 5:8; Genesis 2:17

In 1Timotheüs spreekt Paulus van "het Goede Bericht van de heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD". In de meeste vertalingen staat "zalige God" maar bijna niemand weet meer wat zalig is. Het Goede Bericht gaat over "de gelukkige God". Degene die alles in handen heeft is GELUKKIG! Weet u waarom? Hij weet reeds lang de afloop van alles. Het ultieme doel (om "alles in allen" te worden) dat Hij Zich gesteld heeft zal Hem gelukken! 1Timotheüs 1:11; 1Korinthe 15:28

De meest solide basis voor een gelukkig leven is de wetenschap dat God GOD is. Te weten dat er niets mis gaat. Dat God aan alles een plaats geeft. Dat al wat Hij onderneemt Hem GELUKt. "De gelukkige God"!


HOME