GOD ZEGT DIT, MAAR BEDOELT DAT ?

 

Hieronder een selectie van Bijbelsteksten die laten zien wat 'men' met de Schrift heeft gedaan.
De woorden die doorgestreept zijn, geven aan wat GOD zegt, terwijl de rode tekst bestaat uit verklaringen van theologen en christelijke leidslieden.

 
   
  Gods soevereiniteit
Job 23:13 Maar Hij blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, probeert Hij uit te voeren voert Hij uit.
Job 42:2 Ik weet, dat Gij alles veel vermoogt, en dat bijna geen uwer plannen wordt verijdeld.
Ps 115:3 Onze God is in de hemel, Hij probeert te doen doet al wat Hem behaagt.
Ps 135:6 De Here probeert dingen te doen die doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeen en alle waterdiepten;
Isa 46:10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal hopelijk volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen proberen te doen;
1Cor 10:26 want de aarde en een gedeelte van haar volheid is, des Heren.
Rom 11:36

Want niet uit Hem en niet door Hem en niet tot Hem zijn alle dingen: Hem zij daarom ook niet de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Efe 3:20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel minder meer te doen dan wij bidden of beseffen,
   
  vrije wil van de mens & verkiezend voornemen van God
Spr 16:9 Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert soms zijn gang.
Spr 19:21 Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal soms bestaan.
Spr 21:1 Het hart van de koning is in de hand des Heren soms als waterbeken, Hij leidt probeert het te leiden overal heen, waar het Hem behaagt.
Isa 63:17 Waarom liet Gij ons afdwalen, Here, van uw wegen, verharddet wij Gij ons hart, zodat wij U niet vreesden?...
Jer 10:23 Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.
Joh 6:44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij hij een persoonlijke keuze maakt om te geloven de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Acts 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en zij de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.
1Cor 1:29 Opdat geen vlees zou roemen voor God (behalve dan dat ze de juiste keuze hebben gemaakt)
1Cor 1:30 Maar uit Hem Door uw keuze is het, dat gij in Christus Jezus zijt, ...
Rom 8:20-21 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar niet om [de wil van] Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook een deel van de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.
Rom 9:11 Want nadat toen de kinderen nog niet geboren waren en goed noch en kwaad hadden gedaan (opdat het geen verkiezend voornemen Gods zou blijven,...
Rom 9:16

Het hangt dus niet daarvan af, of iemand wil, dan wel of iemand loopt, niet alleen maar van God, die Zich ontfermt.

Rom 9:18 Hij ontfermt Zich dus over wie Hij wil het goede kiezen en Hij verhardt wie Hij wil zich verharden.
Rom 9:22 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die zichzelf ten verderve toebereiden waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft;
Rom 11:32 Want niet God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, maar wel om Zich over een deel van hen allen te ontfermen.
Efe 1:11 in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in sommige dingen alles werkt naar de raad van zijn wil,
Efe 2:8-9 Want door genade (plus uw wijsheid om de juiste keuze te maken) zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is geen een gave van God; niet uit werken, opdat u kan niemand roeme.
Efe 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft van ons verwacht opdat wij daarin zouden wandelen.
Phil 2:12-13 ...want God is het die, om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt zou willen werken ...
1Pet 2:8 voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn zelf kozen.
   
  God en het Kwaad
Job 2:10 Maar hij zeide tot haar: Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij; zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet.
Ps. 105:25 Hij Zij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haatten en listig handelden tegen zijn knechten.
Spr 16:4 De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs behalve de goddeloze voor de dag des kwaads.
Jes 45:6-7 stv Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.
Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede maar en schep niet het kwaad [Heb:"ra"], Ik, de HEERE, doe niet al deze dingen.
Klaagl. 3:38 Komt niet uit de mond des Allerhoogsten het kwade en alleen het goede?
Amos 3:6 stv ... zal er een kwaad [Heb:"ra"] in de stad zijn, dat de HEERE Satan niet doet?
Rom 5:20 stv Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad minder zou te meerder worde; en waar de zonde minder meerder geworden is, [daar] is de genade te veel meer overvloedig geweest;
   
  Redder van alle mensen?
Gen 12:3 ...en met u (Abraham) zullen alle sommige geslachten des aardbodems gezegend worden.
Ps 145:9 De Here is voor allen die in Hem geloven goed, en zijn barmhartigheid is over al sommige van zijn werken.
Joh 1:29 ... Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld gelovigen wegneemt.
Joh 3:17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat een deel van de wereld door Hem behouden worde
Joh 6:39 En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles een deel wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan,...
Joh 12:32 en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik sommige allen tot Mij trekken.
1Cor 15:22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen alle volgelingen van Christus levend gemaakt worden. (zie Het Boek)
Rom 5:18 Derhalve, gelijk het door een daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het niet ook door een daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.
Phil 2:9-11 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong helaas voor een groot gedeelte onder dwang zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer verdriet van God, de Vader!
Col 1:19-20

Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle sommige dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

1Tim 2:5-6 Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen een aantal; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.
1Tim 4:10 stv

(Dit vers kan niet uiteraard niet bedoelen wat het zegt, zodat we hieronder een aantal vertaal-varianten weergeven)
Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God,...

a) Die een Behouder is wil zijn van alle mensen, [maar] allermeest der gelovigen.
b) Die een Behouder is van alle mensen, [maar] allermeest der om precies te zijn de gelovigen. (naar commentaar Studie Bijbel)
c) Die een Behouder is voor van alle mensen, [maar] allermeest der gelovigen. (naar de NBG)
d) Die een Behouder Onderhouder is van alle mensen, [maar] allermeest der gelovigen. (naar de Telos vertaling)
e) Die een Behouder is van alle allerlei mensen, [maar] allermeest der gelovigen. (naar de Nieuwe Wereld vertaling)

1Joh 3:8 ...Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels voor het grootste deel verbreken zou.