laatste wijziging: 9 maart 2002
HOME

DE ZOON VAN GOD

God de Zoon?
hoezo "Zoon van God"?
"de eniggeboren Zoon van God"?
"Ik heb U heden verwekt"
de leugen vand Islam
verwekt... uit de doden
de Zoon vóór de aionen
wanneer de Zoon Zich zal onderschikken


God de Zoon?

Tientallen keren heet Jezus in de Bijbel "Zoon van God". Deze "uitnemender naam" (Hebreeën 1:4) is door 'de leer van de drie-eenheid' helaas veranderd in 'God de Zoon'. Dit is onlogisch en volkomen ten onrechte. De uitdrukking 'God de Váder' komen we wél vaak tegen in de Bijbel. Sterker nog: "voor ons is er maar één God, de Vader" (1Korinthe 8:6). Deze laatste uitspraak verklaard meteen ook waarom we nergens in de Bijbel 'God de Zoon' lezen.

hoezo "Zoon van God"?

De meest expliciete uitleg van deze benaming treffen we ongetwijfeld aan in Lucas 1:35. Daar krijgt Maria antwoord op de vraag hoe zij zwanger kon worden, zonder omgang met een man te hebben.
En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

Het kind dat Maria ter wereld zou brengen zou Zoon van God heten, omdat niet een mens maar God Zelf de Verwekker ervan zou zijn. Verwekt door de heilige Geest die hier wordt aangeduid als "de Kracht van de Allerhoogste" (niet: 'de derde persoon van de drie-eenheid' o.i.d.).

"de eniggeboren Zoon van God"?

God heeft "vele zonen" (Hebreeën 2:10). Toen God de aarde grondvestte jubelden "al de zonen Gods" (Job 38:7). En tegen Mozes zegt God: "Israël is Mijn eerstgeboren zoon" (Exodus 4:22).
Hoe kan het dan dat Christus vijf keer Gods "eniggeborene" wordt genoemd (Johannes 1:14,18; 3:16,18; 1Johannes 4:9)?
Ook hier levert de concordantie het antwoord. Het woord "enigggeboren" (Grieks: monogenés) treffen we, behalve in de bovengenoemde Schriftplaatsen, ook aan in Hebreeën 11:17, waar het betrekking heeft op het offeren van Abraham's eniggeboren zoon Izaäk. Toch was Izaäk niet de enige die uit Abraham was geboren. Zelfs niet de eerste. Maar Izaäk was wel Abraham's unieke zoon, de zoon van de belofte en trouwens ook de enige die uit Sara was verwekt. Zo is het ook met "de eniggeboren Zoon van God". Hoeveel zonen (erfgenamen) God ook mag hebben, er is slechts één Mens die letterlijk door God Zelf is verwekt.
En zoals Izaäk de eniggeborene, de geliefde van zijn vader, geofferd moest worden (Genesis 22:2), zo ook "de eniggeboren Zoon van God". Op dezelfde locatie nogwel! En 'last but not least': op de derde dag ontving Abraham Zijn zoon, "bij wijze van spreken" weer terug uit de doden (vergl. Genenis 22:4, Hebreeën 11:18,19)...!

"Ik heb U heden verwekt"

Het volk Israël dat de Messias verwachtte, wist dat de Messias ook de Zoon van God zou zijn. Zo zei Martha ooit tegen Jezus:

Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. (Johannes 11:27)

Hoe wist Martha dit? Eén van de bekendste Messiaanse passages in de Hebreeuwse Bijbel treffen we aan in Psalm 2. Daar vinden we de voorzegging dat de volken in een geest van revolutie zullen optrekken naar Jeruzalem. Dat blijkt een ijdele onderneming te zijn omdat ze als pottenbakkerswerk zullen worden stukgeslagen. Dit zal gebeuren o.l.v. Degene die God als Koning over Sion zal hebben aangesteld. Maar let nu op. Midden in de psalm komt de Messias Zelf aan het woord en zegt:

Ik wil gewagen van het besluit des HEREN:
Hij sprak tot Mij: Mijn Zoon zijt Gij;
Ik heb U heden verwekt.
Vraag Mij en Ik zal volken geven tot Uw erfdeel... (Psalm 2:7,8)

De Messias is de Zoon van God. Waarom? Omdat Hij door God Zelf verwekt is! Dat staat in de Hebreeuwse Bijbel! Er wordt trouwens ook bij vermeld wat dit 'zoonschap' in de praktijk zal inhouden: Hij zal volken tot Zijn erfdeel ontvangen. Met deze mededeling stuiten we op het oer-Bijbelse gegeven, nl. dat een zoon per definitie een erfgenaam is. "Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam" (Galaten 4:7).
Hoe dan ook, de beloofde Messias zou koning over Sion zijn, alle volken tot Zijn erfdeel ontvangen én niemand minder zijn, dan de door de HERE Zelf verwekte Zoon.

de leugen van de Islam

Al sinds eeuwen is op de gevel van de Rotskoepel te Jeruzalem de inscriptie in het Arabisch te lezen: God heeft geen zoon. Het is één van de belangrijkste beweringen van de Islam. Johannes schreef reeds eeuwen vóór het ontstaan van de Islam: "dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent". Uitgerekend in het middelpunt van de locatie waar Psalm 2 zo nadrukkelijk naar verwijst (de heilige stad Jeruzalem), wordt tot op heden deze Psalm brutaal tegengesproken.
Te Zijner tijd zal de HERE hier korte metten mee maken.

verwekt... uit de doden

Al eerder zagen we dat Jezus Zoon van God genoemd wordt omdat Hij door God Zelf is verwekt uit de maagd Maria. Dat is duidelijk. Maar daarmee is niet gezegd te dat dit de enige reden is. Want wanneer Paulus in Antiochië is, verklaart hij:

En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt. (Handelingen 13:32,33)

Het "heden heb Ik U verwekt" blijkt een dubbele vervulling te hebben gekregen. Het slaat op het begin van Zijn leven in Maria maar net goed op het begin van Zijn nieuwe Leven in de opstanding (zie ook Romeinen 1:4).

Zoon vóór de aionen

Wanneer we eenmaal inzien dat het "heden verwekt" van Psalm 2:7 betrekking heeft op het begin van Jezus' leven op aarde én op het begin van Zijn nieuwe Leven in de opstanding, is het niet moeilijk om nóg een begin van Zijn leven aan te wijzen. In dat geval moeten we zelfs spreken van "het begin der schepping Gods" (Openbaring 3:14). In Hebreeën 1 wordt de luister van de Zoon van God in de schijnwerpers geplaatst en gezegd dat God thans gesproken heeft

... in de Zoon (...) door wie Hij ook de aionen maakt.
(Hebreeën 1:1-3; zie Concordant Version)

Als God d.m.v. de Zoon de aionen (=wereldtijden) maakt, dan was de Zoon er dus al vóór de aionen. Dat klopt. De Zoon is door God namelijk als eerste van alle schepselen voortgebracht. Paulus schrijft in Kolosse 1 over "de Zoon van Gods liefde":

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van ieder schepsel, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is vóór alles....
(Kolosse 1:15-17)

Van ieder schepsel is de Zoon de Eerste. Arius werd om deze bewering als ketter gebrandmerkt - maar sprak gewoon Paulus na. "De eerstgeborene van ieder schepsel". Aan het begin van alles staat "de Zoon van Gods liefde". Dit is de garantie bij uitstek voor de goede afloop der dingen. Vandaar dat Kolosse 1:20 leert dat "het al" (Grieks: ta panta) door Hem ook zal worden verzoend tot God. Ja beste lezer: "het al"!

wanneer de Zoon Zich zal onderschikken

Vóór alles was daar "de Zoon van Gods liefde". Hij is "het Begin van de schepping Gods". Maar Hij is óók het Einde. Lees maar:

Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. (1Korinthe 15:28)

De glorie van de Zoon is niet zijn Eigen glorie, maar die van Zijn God en Vader. Nooit ging het de Zoon om Zichzelf. Op aarde zei Hij: "de Vader is meerder dan Ik" (Johannes 14:28). En bij de voltooïng van Gods plan zal het niet anders zijn. Wanneer geen vijand meer zijn zal, wanneer de dood zal zijn verslonden in de overwinning, wanneer er niets meer te heersen zal zijn vanwege het ontbreken van welke rebellie ook... dan zal de missie van de Zoon (opnieuw) zijn volbracht. Heel de schepping zal ondergeschikt zijn aan God en bruisen van opstandingsleven. "De Zoon van Gods liefde" waarin elk schepsel haar aanvang heeft, zal Gods liefde op ultieme wijze hebben leren kennen. De circel zal rond zijn. De Zoon zal een volmaakte schepping (maar nu bekend met Gods liefde) teruggeven aan Hem van Wie Hij het ooit ontving. De Zoon zal Zich onderschikken en daarmee het definitieve bewijs leveren dat het nooit om Hemzelf ging.
En God zal worden "alles in allen".
Voordat "de Eerstgeborene van ieder schepsel" er was, was God alles in Zichzelf. Nu woont "de volheid van de Godheid lichamelijk" in Christus (Kolosse 2:8). Uiteindelijk zal God zijn "alles in allen".
Onvoorstelbaar... maar waar!

 

HOME