laatste wijziging: 16 mei 2003

DE VERBORGEN DINGEN

De verborgen dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot de eeuw, om te doen al de woorden dezer wet.
Deuteronomium 29:29

De laatste hoofdstukken van Deuteronomium zijn in hoge mate profetische hoofdstukken. In hoofdstuk 29 voorzegt God bij monde van Mozes dat wanneer Israël ongehoorzaam zou zijn, het verstrooid zou worden onder alle volken. De meest schrikwekkende dingen zouden hen overkomen. Het is de geschiedenis van het Joodse volk in de afgelopen tweeduizend jaar.

In hoofdstuk 30 wordt daarentegen Israëls bekering en verlossing voorzegd. God zal hen éénmaal weer terugbrengen naar het land van hun vaderen. En de HERE zal tot hén wederkeren. En "de HERE uw God, zal u in overvloed het goede schenken...". Het is duidelijk dat deze woorden nog vervuld moeten worden.

Tussen deze twee hoofdstukken in vinden we dan de merkwaardige uitspraak over "de verborgen dingen" die voor de HERE God zijn. In schema:

Deuteronomium 28/29
Deuteronomiun 29:29
Deuteronomium 30
verstrooid en een verschrikking onder alle volken
"de verborgen dingen"
Israëls herstel

Het is de apostel Paulus die in zijn brieven helder licht op "de verborgen dingen" werpt. Wij leven al bijna twintig eeuwen in "de huishouding van de Verborgenheid". Het is de tijd dat God zijn aangezicht verbergt (Deut. 31:18). De tijd dat de hemel, zoals Deuteronomium 28:23 zegt "van koper" lijkt. Israël is tijdelijk door God terzijde gesteld. Maar in afwachting van haar bekering doet God in de tegenwoordige tijd een verborgen werk. Onafhankelijk van Israël voor wie immers "de geopenbaarde dingen" bestemd zijn. God roept een gemeente uit de natien. Een "gemeente van eerstgeborenen". Een eerste vrucht van het werk van Christus en daarom (naar Bijbels gebruik) met de hoogste bestemming. Bestemd "voor de HERE, onze God"!

De uitspraak in Deuteronomium 29:29 lijkt oppervlakkig beschouwd, verdwaald te zijn. Maar in het licht van Paulus' brieven past ze juist PERFEKT in de setting waarin Mozes ze ooit heeft opgetekend!