ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 21 september 2009

Samenvatting van TOESPRAAK gehouden op zondag 21 september 2009 in den Haag. Nader wordt ingegaan op enkele diepere (typologische) betekenissen die verborgen liggen in 1Samuël 19.

David uit het venster... 1Samuël 19

Davids leven in drie delen
De geschiedenis van David valt uiteen in drie delen. Het eerste deel gaat over David als jonge man uit Bethlehem, de heldhaftige herder die gezalfd was om koning te worden en die door zijn overwinning op Goliath een grote verlossing tot stand had gebracht. Het laatste deel betreft David als eerste en grote vorst van de Davidische dynastie. Het tussenliggende deel handelt over de tijd die ligt tussen zijn overwinning op Goliath en zijn koningschap. Het is de tijd dat David zich verborgen moest houden vanwege Sauls achtervolging.

twee komsten van de Zoon van David en de tussentijd
De drie delen van Davids geschiedenis sluiten naadloos aan bij de wijze waarop we de Zoon van David in het NT leren kennen. Eerst als Degene die werd geboren in Bethlehem, zijn leven inzette voor zijn schapen en die sinds zijn opstanding uit de doden officiëel tot Christus is gesteld, d.w.z. gezalfd met de heilige Geest waardoor Hij onvergankelijk leven ontving en aan het licht bracht. Waardoor hij ook de grote vijand (de dood) definitief overwon en uiteindelijk ook teniet zal doen. Hoewel Hij voorbestemd is voor de troon van zijn vader David, is Hij in de tegenwoordige tijd verborgen. Niet erkend door zijn volk dat vasthoudt aan de heerschappij van het Oude Verbond, is Hij genoodzaakt Zich schuil te houden. Zie daar het plaatje van de tegenwoordige tijd van "de verborgenheid".

Saul en Saulus
Saul is een type van de voorbijgaande heerschappij van het Oude Verbond. Sinds de dood van de Man is het oude (huwelijks-)verbond officiëel beëindigd en Israël niet langer "onder de wet" Rom.7:1-6. Het jodendom in de tegenwoordige tijd is daarmee feitelijk een anachronisme - vasthoudend aan iets dat 'over de datum' is. Saul is familie maar niettemin de aarstvijand van David en staat daarmee voor het joodse volk dat te boek staat als "vijanden van het Evangelie..." Rom. 11:28. In het NT komen we Saul tegen onder dezelfde naam en trouwens ook als stamgenoot (>Benjamin): Saulus van Tarsus. Saulus als extreme exponent van het jodendom, als hartstochelijk ijveraar van de voorvaderlijke overleveringen en daarom ook "in tomeloze woede" ontstoken tegen de volgelingen van de Zoon van David Gal.1:13,14; Hand.26:11.

niet in "het huis van David"
In 1Samuël 19 wordt verhaald hoe Saul het huis van David laat bewaken en David via het venster weet te ontkomen. Het spreekt van de tegenwoordige tijd waarin "het huis van David" (de Davidische dynastie) verlaten en vervallen is en de troonpretendent ontbreekt. De Zoon van David is namelijk via het venster van Sion (de Olijfberg) aan het zicht onttrokken. En Saul en de zijnen (>het joodse volk) worden sinds die tijd bedrogen door een pseudo-messiaanse verwachting. Zij verwachten iemand die allang gekomen is. Sterker: iemand die reeds vertrokken is zonder dat zij daar benul van hebben!

in 'rust' bij de 'hoge plaats'
De vraag waar David is wordt negatief beantwoord met: niet in het huis van David want ontkomen via het venster. Het positieve antwoord luidt: David bevindt zich bij degene die hem ooit gezalfd had, in Najot bij Rama. Een veelzeggend antwoord, wanneer we denken aan de Zoon van David. Waar is Hij momenteel? Bij Degene die Hem ooit tot "de Gezalfde" maakte (zijn God). Waar is dat? Najot betekent 'rust' en Rama wil zeggen 'hoge plaats'. Verheven op de allerhoogste plaats, aan de rechterhand van God. Gezeten. Inderdaad, in rust, want het werk is volbracht!

wat gebeurt en bij David?
David bleek te zijn ontweken naar een plaats waar hij onaantastbaar was. Want welke delegatie Saul ook op David afstuurde om hem gevangen te nemen, ze moesten er allemaal aan 'geloven'. Wie in de buurt bij Samuël en David kwam ontving Gods Geest en ging profeteren, d.w.z. Gods Woord spreken. Zo is het vandaag ook. Wie tot de Zoon van David komt in de hoge plaats van rust, ontvangt Gods Geest. Niet omdat mensen daarvoor kiezen, maar omdat Gód daarvoor kiest! En wie Gods Geest ontvangt gaat ook Diens woorden spreken. En de oude mens wordt ontmanteld (de klederen worden afgelegd) en ontwapend. Dat kan niet missen!

is Saul ook onder de profeten?
Als tenslotte ook Saul tot David in Najot bij Rama komt, dan overkomt hem exact hetzelfde als de eerdere boden. Het is ook het verhaal van de latere Saulus van Tarsus. "Saul, Saul, wat vervolg je Mij?" En het antwoord was: "Wie bent U Heer...?". Saulus van Tarsus, de vervolger werd (zo schreef hij later) overweldigd door Gods genade. "Onwederstandelijk", heet dat in oud Nederlands. Zo is dat. En ook Saulus van Tarsus heeft zijn mantel afgelegd en mocht de woorden Gods bekendmaken aan de heidenwereld. Hij, "de grootste der zondaren", "de geringste aller heiligen" en "niet waard een apostel te heten" mocht het Woord gaan bekendmaken van Gods overweldigende genade! De vraagteken achter "Is Saul ook onder de profeten?" wordt in het NT een levensgroot uitroepteken! "Zeer overvloedig (lett. overweldigend) is de genade van onze Here geweest" 1Tim.1:13;

verborgen tot de derde dag - 1Samuël 20
Alle geschiedenissen gedurende Davids ondergrondse leven, laten facetten zien van de tegenwoordige tijd van Christus' verborgenheid. Zo ook de geschiedenis in 1Samuël 20, waarin we lezen dat David zich excuseert voor het feit dat hij niet "aan des konings tafel" kan zitten. Hij zou bij zijn vader thuis het offerfeest vieren. Hij maakt de afspraak dat hij zich verborgen zou houden tot de derde dag 1Sam20:4 en 19. Voor wie de profetie kent is het niet moeilijk om hier de diepere zin te herkennen. De Messias is nu niet gezeten aan "de koninklijke tafel" maar zal openbaar worden "op de derde dag" (na twee millennia). Hosea 6:1-3 En in de tussentijd is Hij bij Zijn Vader om het feest te vieren van het grote Offer dat gebracht is!


ga naar thuis-pagina