ga naar thuis-pagina
laatste wijziging: 7 juli 2003

HET GEHEIM VAN ELIA'S KRACHTIG GEBED

Wanneer aan de periode van drie en half jaar droogte een einde is gekomen, en de spectaculaire confrontatie heeft plaatsgevonden met de Baäl-priesters, lezen we dat Elia gaat bidden.

Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieen. Daarop zeide hij tot zijn knecht: Klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide: Er is niets. Daarop zeide hij: Ga weer. Tot zevenmaal toe. Bij de zevende maal nu zeide hij: Zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee (...) Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen.
1Koningen 18:42-45
God heeft het gebed van Elia verhoord. Dat is wel duidelijk. Maar waarom eigenlijk? Had Elia een speciaal vermogen om invloed uit te oefenen op God, zoals velen denken? Wat is het geheim van Elia's krachtig gebed? Het antwoord is heel simpel: Elia kende Gods wil. Dat blijkt wanneer we het begin van het hoofdstuk er op naslaan.
Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des HEREN tot Elia: Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen op de aardbodem geven.
1Koningen 18:1
God had dus van tevoren tegen Elia gezegd dat Hij regen op de aardbodem wilde geven. Toen Elia om regen bad, wist hij dus ook bij voorbaat dat dit volkomen in overeenstemming was met hetgeen God wilde. Zijn aanhoudend gebed was geen pressie-middel om God over de streep te trekken o.i.d.. Integendeel, zijn gebed was juist afgestemd op Gods wil. En dán hoort en verhoort God per definitie.
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden NAAR ZIJN WIL, ons verhoort.
1Johannes 5:14


ga naar thuis-pagina